Перевірка додержання порядку проведення розрахунків з застосуванням РРО - 20Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевірка додержання порядку проведення розрахунків з застосуванням РРО - 20Головна мета визначення законності, доцільності, достовірності та правильності проведення розрахунків з використанням РРО. Завдання:-Встановлення дотримання встановленої форми та змісту розрахункових док-тів, - встановлення повноти та достовірності відображеної інформації;-перевірка законності проведених розрахунків,-перевірка умов дотримання збереження РРО,-дотримання порядку використання РРО. Джерела: 1.ЗУ «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», 2.Постанова КМУ -перелік СПД, що мають право не використовувати РРО, 3.Положение про форму та зміст расч.докум-в, утв . Наказом ДПАУ, 4.Порядок реєстрації та ведення книг обліку расч.операцій і расч.кніжек, утв.Пріказом ДПАУ, 5. Порядок реєстрації, опломбування та застосування РРО за товари (послуги), утв.Пріказом ДПАУ, 6.Порядок предост.отчетності, пов'язаної із застосуванням РРО та використанням расч.кніжек, утв.Пріказом ДПАУ. Суб'єктами застосування закону про РРО є 1.Фізичні особи-СПД або юридичні особи, кіт. здійснюють операції з розрахунків в готівковій та / або безготівковій формі (платіжними картками) при продажу товарів (послуг) з сфері торгівлі, громадського харчування і послуг; 2.уполномоч.банкі і також СПД, кіт. виконують операції на підставі агентських соглаш .. Область застосування: 1. продаж товарів (предост.услуг); 2. купівля-продажу іностр.валюти. Сфера застосування: 1.сфери торгівлі, громадського харчування, услуг.2.посреднічество. Аудит правильності використання РРО починають з 1.Проверка дотримання підприємством встановленої форми та змісту розрахункових док-тів: касових чеків, товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних док-тов. 2. Далі необхідно перевірити чи видаються покупцям чеки (для цього застосовується метод факт. Контролю: контрольна закупівля) і правильність заповнення чека (наявність всіх необхідних реквізитів: код перед-ку, час і дата покупки, найменування товару, кількість товарів і вартість кожного з них і всієї покупки, сума, ставка ПДВ). 3. Далі звіряють поточний звіт РРО (знімають «Z»-звіт) з фактичною готівкою в касі. Сума готівки в касі повинна збігатися з сумою, вказаною в поточному звіті. Результати перевірки оформляють актом інвентаризації. 4.Далее перевіряють: Чи зареєстрований РРО (наявність незареєстрованих РРО в приміщенні торгівлі забороняється), встановлений РРО в доступному для видимості покупців місці і чи перебуває на видному місці повідомлення «Касир зобов'язаний видати покупцеві чек», чи є РРО в кожному відділі по видах торгівлі - т . е. здійснюється обстеження на місці. 5. Також перевіряється наявність на робочому місці касира журналу РРО, ключів від нього, акт опломбування РРО та цілісність пломб, правильність ведення журналу РРО, наявність контрольної стрічки в РРО, наявність цінників на товарах, законність видачі грошей покупцю при поверненні товару і правильність оформлення повернення, Правильність ведення книги обліку розрахункових операцій. Результати перевірки оформляються актом ревізії правильності використання РРО. Акт - це достовірний документ, в якому наводиться перелік фактів виявлених недоліків і порушень та об'єктивно відбиваються результати ревізій. Акт складається за формою, передбаченої відомчою інструкцією. Порушення засобів контролю на РРО є підставою для прийняття органом ДПС рішення про необхідність проведення перевірки на відповідність конструкції або програмного забезпечення РРО модифікації, включеної до держреєстру. У разі невідповідності - приймається рішення про примусову скасування реєстрації РРО, і неможливості його використання. СПД зобов'язані подавати до органів ДПС звітність, пов'язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем. Звітність складається з: Звіту про використання РРО та довідки про використання розрахункових книжок і заповнюється відповідно до порядку надання звітності. При перевірці має бути визначено і зафіксовано в акті: 1) розрахунки із споживачами здійснюються із застосуванням або без застосування РРО; 2) видається чи покупцеві розрахунковий документ на суму проведеної операції; 3) наявність цінників; 4) правильність оформлення повернення грошей покупцю; 5) чи включений застосовуваний реєстратор в держреєстр РРО; 6 ) чи забезпечено цілісність пломб; 7) при непромисЕнен РРО чи дотримується порядок використання розрахункової книжки; 8) друкуються Чи і зберігаються контрольні стрічки і фіскальні чеки; 9) як використовується режим програмування РРО; 10) відповідно сум готівки в касі даними денного звіту; 11) дотримується порядок обслуговування і ремонту РРО; 12) дотримується порядок реєстрації веденя розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій; 13) терміни, форма подання звітності. Найбільш часто зустрічається порушенням є не видача чека покупцеві, з різних причин. Таке порушення карається шляхом накладення штрафних санкцій. Заходи щодо врегулювання: Залучення касира до дисциплінарної, адміністративної (а іноді і кримінальної) відповідальності. Відповідальність за порушення ЗУ Про РРО та розміри фін.санкцій наведені розділом 5. Сума штрафу може скласти 8500грн., Проте в результаті виявлення у суб'єктів підпр. Деят-ти неврахованого товару сума штрафу може перевисіть цей сумовий межа.

43Особливості ревізії дотримання касової дисципліни - 20

Ревізія каси та касових операцій — одна з найвідповідальніших ділянок документальної ревізії. Головна її мета полягає у виявленні фактів недостач, розтрат і привласнення грошових коштів. Це досягається методом раптової інвентаризації готівки з наступним порівнянням отриманих даних із записами у відповідних документах. Джерелами ревізії є: нормативні: ЗУ «Про бух обл і фін звітністьв Укр»; Положення про ведення касових операцій в нац валюті в Укр; інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків Укр; про застосування реєстраторів розрах операц у сфері торг, гомад харчув і послуг. Документальні:1) первинні документи:- прибуткові і видаткові касові ордери;- квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій;- корінці чекової книжки;- розрахунко-платіжні відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних, стипендій та інших виплат;- трудові угоди на виконання і оплату певних робіт;- акти інвентаризації готівки в касі;- чеки, рахунки на придбання матеріальних цінностей готівкою та накладні на отримання цінностей і надання послуг;- договір про матеріальну відповідальність;2) облікові регістри:- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;- касові книги;- звіти касира;- журнал-ордери і відомості журнально-ордерної форми обліку за рахунками обліку грошових коштів;- облікові записи на позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку»;- Головна книга;3) звітні документи:- книга обліку розрахункових операцій;- розрахункова книжка, баланс підприємства (установи). Основними завданнями ревізії каси і касових операцій є перевірка: 1. забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей в касі та при їх доставці з банку; 2. дотримання правил документального оформлення операцій по руху готівки; 3. своєчасність та повноти оприбуткування одержаної готівки з банку від інших осіб; 4. дотримання касової дисципліни при проведенні касових операцій; 5. цільового використання готівки; 6. дотримання ліміту готівки в касі, умов видачі на поточні потреби та на інші цілі; 7. дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок, а також отримання по них готівки; 8. стану обліку касових операцій, ведення касової книги, книг аналітичного обліку інших цінностей, які зберігаються в касі; 9. дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків. Ревізія касових операцій проводиться суцільним методом перевірки видаткових та вибірковим методом перевірки прибуткових касових документів. При цьому перевіряється правильність їх оформлення (наявність підписів на отримання, заповнення реквізитів, підписів керівника і головного бухгалтера, номера документа і дати здійснення операції, номера кореспондентського рахунка тощо) й законності здійснення касової операції. Необхідно пересвідчитись, чи всі касові прибуткові і видаткові ордери та інші документи заповнені чорнилом чітко, ясно, без помарок (ніякі підчищення і виправлення в цих документах не допускаються). У процесі ревізії потрібно перевірити, чи не суміщали виконання обов'язків касира особи, які працюють на посаді бухгалтера; чи не отримували виручку від реалізації матеріальних цінностей особи, зв'язані з їх виробництвом або відповідальні за їх зберігання.
Перевіряючи касову дисципліну, слід сконцентрувати увагу на можливих випадках використання грошей не за цільовим призначенням (наприклад, на господарські потреби) із сум, що отримані на виплату заробітної плати, використання касової виручки понад установлені норми, на своєчасність повернення до банку невикористаних коштів, а також їх повноту, здачу в банк сум за іншими надходженнями.
При складанні прибуткових та видаткових касових ордерів вказується підстава їх складання. Дані документи повинні бути погашені штампом або написом «Оплачено», «Одержано» із зазначенням дати і підписом касира. Відсутність штампів погашення створює умови для повторного їх використання. При перевірці прибуткових та видаткових касових ордерів потрібно також перевіряти додані до них документи.
Під час перевірки журналу реєстрації слід звернути увагу на роздільну нумерацію прибуткових і видаткових касових ордерів. Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівки по касі проводиться:
- зіставлянням прибуткових касових ордерів на отримання готівки з банку із записами в касовій книзі, у тому числі й по валютних коштах, облік яких має вестися окремо, а також із відповідними записами у виписках із банку. Перевірка проводиться за сумами та датами отримання грошей. - зіставлянням сум і дат на оприбуткування виручки в прибуткових касових ордерах із датами і сумами, проставленими у документах на реалізацію продукції готівкою, основних фондів та інших матеріальних цінностей (за даними складу, цеху) в кореспонденції з рахунком 70 «Дохід від реалізації»; - зіставлянням сум і дат у прибуткових касових документах і касовій книзі з первинними документами на сплату комунальних послуг та документами про надходження від об'єктів соціальної сфери підприємств побутового обслуговування і громадського харчування, підсобних господарств, що знаходяться на балансі підприємства у кореспонденції із субрахунком 23 «Обслуговуючі виробництва»; - зіставлянням сум і дат у прибуткових касових документах з первинними документами про надані послуги чи відпущені матеріальні цінності стороннім організаціям при проведенні вибіркових зустрічних перевірок на об'єктах, яким надано такі послуги. При цьому контролюється достовірність і повнота оприбуткування повернених підзвітних сум по касі з даними журналу-ордера «Розрахунки з підзвітними особами» по кредиту рахунків 372 і по дебету ЗОЇ рахунків по руху підзвітних сум стосовно працівників та зіставлянням ідентичності їх підписів. Згідно з порядком ведення касових операцій щодо використання готівкових коштів встановлені такі обмеження: 1) підприємство зобов'язане використовувати готівку, отриману в банку згідно з цілями, вказаними в чеку. У випадку порушення нараховується штраф на суму використаної не за цільовим призначенням готівки; 2) сума платежу одного підприємства іншому не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом робочого дня. При цьому кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки, не обмежується. При порушенні сума виплаченої готівки понад 3 тис. грн. додається до залишку готівки в касі одноразово в день здійснення даної операції і порівнюється із встановленим лімітом з моменту здійснення порушення і до моменту його виявлення контролюючими органами; 3) підприємство, яке має заборгованість перед бюджетом, зобов'язане проводити оплату праці виключно готівкою, отриманою з рахунку в банку. В іншому випадку застосовуються санкції. При цьому виплати, не пов'язані з оплатою праці, дозволяються;
4) видача готівки під звіт проводиться за умови повного звітування підзвітної особи за попередній аванс.
Порушеннями правильності оформлення касових документів вважаються: - відсутність підписів керівника, головного бухгалтера; - відсутність доручення чи неправильне оформлення доручення при виплаті третій особі (на видатковому касовому ордері вказується номер, дата і місце видачі документа, що засвідчує особу фактичного одержувача грошей); - невідповідність суми касового видаткового ордера сумі, що дозволена керівником за заявою, незрозумілість підпису, відсутність знаку погашення документів;
- наявність при касовому ордері фіктивних документів. Такі документи необхідно негайно вилучити, залишивши їх копії чи розписку про вилучення. Результати ревізії каси можна оформляти окремим актом або виділяти їх окремим розділом у загальному акті ревізії. Згідно з Указом передбачено штрафи; - за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -штраф у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день до виявлення порушення; - за неповне оприбуткування готівки - штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткуваної суми; - за перевищення встановлених термінів використання виданої під звіт готівки і видачу під звіт готівки без попереднього повного звітування —штраф у розмірі 25% виданих сум.

 

44.Перевірка дотримання ліміту каси - 20 балів

Головна мета: перевірка дотримання ліміту каси на підприємстві. Джерелами ревізії є: нормативні: ЗУ «Про бух обл і фін звітністьв Укр»; Положення про ведення касових операцій в нац валюті в Укр; інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків Укр; про застосування реєстраторів розрах операц у сфері торг, гомад харчув і послуг. Документальні:- прибуткові і видаткові касові ордери; касові книги;- звіти касира;- журнал-ордери і відомості журнально-ордерної форми обліку за рахунками обліку грошових коштів; - Головна книга. При затвердженні ліміту врахов режим і специфіка роботи підпр, його віддал від установи банку, розміри касових оборотів, строки і порядок здачі касової виручки. У разі, якщо підприємство вважає за доцільне переглянути ліміт каси, воно зобовязане документально обгрунтув своє рішення. Для цього склад та представл в банк заява розрах. За умови обгрун банк перегляд встановл раніше ліміт каси. Ліміт каси повинен встановл банком щорічно протягом першого кварталу. До встановл ліміту на поточн рік продовж діяти ліміт попереднього року (навіть, якщо підпр вже подало в банк заявку-розрах а більший ліміт). Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси визначається встановлений установою банку або самостійно визначений підприємством (у випадках, визначених Інструкцією) ліміт каси, уточнюються за наявними копіями заявок-розра-хунків та наказами (розпорядженнями) суми самостійно доведеного підприємством ліміту каси своїм відокремленим підрозділам. Під час перевірок з'ясовують те, як підприємство дотримується встановленого установою банку ліміту каси, строків і порядку здавання готівкової виручки, а також своєчасність повернення в банк не витрачених у визначений строк коштів, виданих на оплату праці та інші виплати. При цьому має враховуватися те, що кошти, одержані з каси банку або направлені з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), можуть відповідно до пункту 2.14 цього Положення протягом 3-5 днів зберігатися в касі підприємства понад установлений ліміт каси. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою книгою з установленим підприємству лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то визначаються, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадлімітних залишків (зразок розрахунку понадлімітних залишків готівки в касі наводиться нижче). Під час перевірок мають також ураховуватися особливості визначення понадлімітних залишків і порядку їх здавання до кас банків підприємствами торгівлі, громадського харчування та послуг, згідно з пунктом 4.16 Інструкції. При здійсненні цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг також звертається увага на необхідність забезпечення постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, розмінної монети для видачі здачі. Виявлені порушення встановленого ліміту каси відображаються в акті перевірки (зазначаються дані про чинний ліміт каси, фактичні залишки готівки каси в ті дні, коли було перевищено її ліміт, а також розрахунок загальної суми перевищення встановлених лімітів за кожний день). Типові помилки: перевищення ліміту залишку в касі .Штраф: - за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -штраф у двократному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожен день до виявлення порушення

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.009 с.)