Аудит готової продукції та її реалізації - 20 балівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит готової продукції та її реалізації - 20 балівМета та джерела аудиту готової продукції та її реалізації (5). Методика аудиту готової продукції та її реалізації (10). Типові порушення та оформлення результатів перевірки (5).

Мета аудиту - перевірка достовірності та повноти: зроблених витрат, доцільності їхнього списання відповідно до методу обліку витрат на вироб-во; обсягу випущеної пр-ції і повноти її оприбуткування на склад для оцінки реальних запасів; і повноти включення даних в обсяг реалізованої пр- ції; відображення коштів на рахунках бух обліку, отриманих від реалізації у визначений період часу для форм-ия фин результатів. Осн завдання аудиту ГП: перевірка правильності і своєчасності оф-ня док-ів про рух ГП у матеріально відповідальних осіб; контроль за відвантаженням продукції та розрахунками з покупцями відповідно до укладених контрактів; контроль за операціями з реалізації ГП; перевірка правильності офор-ня операцій в бух і податок облік та точності визначення результату з продажу продукціі. Джерела: внутрішні документи: госп. операції по рахунках, групіровочние зведення даних партионного паспортів, закупівельні акти на сировину, планові калькуляції по видах пр-ції, картки аналіт обліку вироб-ва, відомості розподілу; Головна книга. Акти приймання сировини, накладні про передачу ГП з вироб-ва на склад, акти інвентаризації залишків ГП, накопичувальні відомості, видаткові накладні складу ГП, ТТН, матер. звіти про рух продукції в розрізі асортименту, картки складського учета.Нормат. джерела: 1. ЗУ "Про підприємництво". 2. ЗУ "Про бух облік та фін звітності» .3. Інструкція по бух обліку ПДВ з ізмененіямі.4. Типове положення з планування обліку і калькулювання с / с пр-ції, робіт і послуг у промишленності.5. ЗУ "Про оподаткування прибутку п / п "6. ПСБО № 15" Дохід ", 6.ЗУ« Про аудиторську діяльність ». Основ напрямки аудиту: 1. Контроль виконання произв-ної програми з випуску ГП; 2. Контроль обсягів ГП ​​замовникам; 3. Перевірка факт с / з реалізованої пр-ції і правильність відображення ВД та податкового зобов'язання з НДС. Программні питання аудиту ГП: 1.Проверка правильності офор-ня первинних облікових док-ів; 2.Проверка відповідності факт оцінки ГП методу оцінки, встановленому облік політикою орг-ції; 3.Проверка правильності відображення у звіті результатів інвен-ції ГП; 4.Перевірка правильності складського обліку ГП; 5.Проверка відповідності показників аналіт і синтет обліку даними Головної книги і бух балансу; 6.Проверка повноти відображення в обліку випущеної пр-ції; 7Проверка правильності офор-ня док-ів на відвантаження продукції; 8.Проверка відповідності оцінки відвантаженої продукції методом оцінки, встановленому облік політикою орг-ції; 9.Проверка правильності відображення в обліку операцій з відвантаження і реалізації пр-ції; 10.Проверка правильності визначення з / з пр-ції; 11.Проверка правильності визначення оподатковуваного обороту по ПДВ; 12.Проверка правильності складання звіту про прибутки та збитки. Прийоми і процедури: докумен. дослідження, нормативно-правового регулювання, розрахункові порівняння, зіставлення, контрольні виміри, автоматизовані методи . Типові порушення: зайве списані витрат, порушення нормативно-правового закон-ва в частині віднесення витрат на рахунки бух. обліку, застосування норм витрат не обгрунтовано; несвоєчасне оприбуткування ДП; приховування частини реалізованої пр-ції, неправильне відображення на рахунках товарообмінних операцій; приховування частини виручки.

56.Аудиторська перевірка наявності та руху малоцінних та швидкозношувальних предметів - Мета аудитуМШП полягає у висловленні аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо ру­ху і залишків МШП на підприємстві в усіх суттєвих аспектах норма­тивним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користу­вачам.

Джерела контролю:1. Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта. Договори з матеріально відповідальними особами. Договори з контрагентами., первинны документи, регістри обліку, Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП.

Методика аудиторської перевірки обліку малоцінних та швидкозношувальних предметів і оформлення її результатів: Перевіряючи правильність віднесення вартості МШП на витрати виробництва, аудитор повинен знати, що вартість переданих у виробництво та експлуатацію МШП, може погашатись одним із таких методів: - відсотковим способом - виходячи із фактичної собівартості предмета та ставки в 50 або 100 % у разі передання МШП у виробництво. При цьому в першому випадку решта 50 % нараховуються, якщо предмет вибуває із експлуатації через непридатність; - МШП вартістю не більше 1/20 установленого ліміту за одиницю можуть списуватись у витрати у міру їх відпуску; - лінійним способом- за фактичною собівартістю предмета та нормами амортизації, що нараховані відповідно до строків корисного використання; - списанням вартості пропорційно обсягу продукції.

Аудитору потрібно з'ясувати правильність кореспонденції рахунків, пов'язаних з рухом МШП, та нарахування по них зносу, досліджуючи записи в регістрах синтетичного обліку та їх документальне підтвердження. Помилки та відхилення аудитор відмічає у своїх робочих документах. Під час проведення аудиту МШП застосовуються ті самі процедури й методи, що й під час аудиту матеріальних цінностей.

Аудит МШП проводиться в кілька етапів. Спочатку аудитор перевіряє правильність організації обліку МШП; своєчасність складення первинних документів, дотримання правил під час приймання МШП на склад і відпуску їх в експлуатацію. На наступному етапі аудиту перевіряються віднесення придбаних предметів та засобів до МШП за критеріями, установленими законодавчими актами. Далі ретельно перевіряються правильність списання та облік списання МШП.

Аудитору необхідно з'ясувати виконання статті 10 Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні", якою передбачено, що підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов'язані провести інвентаризацію активів і зобов'язань. Тому інвентаризації підлягають усі існуючі МШП (тобто не списані з обліку) як на складі, так і ті, що обліковуються кількісно в експлуатації. Необхідно встановити достовірність відображення результатів інвентаризації МШП в обліку, якщо виявлена недостача, то їх необхідно відображати відповідно до пункту 27 П(С)БО 9, зокрема вартість повністю витрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) МШП списується на витрати звітного періоду, і до прийняття рішень про конкретних винних осіб зазначена вартість відображається в балансовому обліку.

Відображаючи в бухгалтерському обліку МШП, аудитор повинен керуватися відповідним положенням (стандартом), а також планом рахунків та інструктивними документами. Аудит установлює відповідність синтетичного обліку й аналітичного. Нестача МШП, що перебувають на складі, виявлена під час інвентаризації, відображається у такий спосіб: Д-т 947, К-т 22, віднесена на витрати поточного періоду сума ПДВ на вартість МШП, яких бракує, - Д-т 949, К-т 641; віднесені на фінансовий результат (недостача МШП: Д-т 791, К-т 947; віднесена сума недостачі МШП на конкретну особу: Д-т 375, К-т 716) й одночасно Д-т 716, К-т 641 на суму ПДВ, пов'язану з відшкодуванням винною особою. Типові помилки під час здійснення операцій з матеріальними цінностями можуть бути такі: - незадовільна організація складського господарства та зберігання цінностей; - невиконання завдань щодо заготівлі матеріалів; -придбання непотрібних матеріалів, наявність на складі матеріалів, що псуються; -завищення собівартості заготовлених матеріалів;

-порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення та оформлення нестачі;

-неповне оприбуткування запасів, що надійшли; -необґрунтовані претензії до постачальників;

-нераціональне витрачання матеріалів на виробництво, порушення норм та лімітів відпуску;

-відпуск дефіцитних товарів під виглядом надлишкових на сторону; -порушення порядку проведення інвентаризації; -нестача, надлишок, присвоєння матеріальних цінностей; -помилки та підробки в документах; -підміна нових матеріалів старими; - відпуск цінностей за заниженими цінами; -незадовільне ведення бухгалтерського обліку; -помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в обліку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)