Перевірка витрат з ремонтів основних засобів– 20Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перевірка витрат з ремонтів основних засобів– 20Мета: перевірка достовірності відображення витрат на ремонт, реконструкцію та модернізацію ОЗ. Джерела: нормативні (ЗУ про ДКРС, ПБО 7 «основні засоби», 16 «Витрати», 15 «Дохід», 4 «Звіт про фінансові результати»), довідкові: (наказ облікової політики підприємства, техніко-економічні обгрунтування, робочі проекти, кошторисна документація), облікові: (Акт приймання-передачі ОЗ, акт на списання ОЗ, інвентарна картка обліку ОЗ,, акт приймання-здачі відремонтованих об'єктів. Порядок бухгалтерського обліку витрат на поліпшення і ремонт ОЗ регулюється пп. 14 і 15 П(С)БО 7 та залежить насамперед від характеру здійснюваних ремонтних робіт, а точніше — від їх майбутнього економічного ефекту. Так, П(С)БО 7 виділяє два різновиди заходів щодо поліпшення і ремонту ОЗ: — заходи, пов'язані з поліпшенням об'єктів ОЗ, що спричинюють збільшення майбутніх економічних вигод від використання такого об’єкта (п. 14 П(С)БО 7); — заходи, спрямовані на підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (п. 15 П(С)БО 7). Контроль операцій по капітальному ремонту основних засобів доцільно починати з перевірки правильності складання кошторисів капітального ремонту і аналізу їх виконання. Особлива увага звертається на реальність складання кошторисів. При перевірці капітального ремонту, що виконується підрядним способом, слід встановити, чи є договори підряду і чи не була перевищена вартість ремонту, обумовлена договором. Податковий облік витрат на поточний та капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння та інші види поліпшень ОЗ регулюється п.п. 8.7.1 ст. 8 Закону про податок на прибуток. Типова помилка: невірно відображено витрати на реконструкцію, ремонт ОЗ. Виправлення: зробити корегування бухгалтерських записів.

 

Оцінка стану бухгалтерського обліку виробничих запасів - 20

Мета аудиту - встановлення достовірності облікових даних про наявність та рух ПЗ відповідно до даних у первинних документах та облікових регістрах відповідно до вимог П (СБУ) і чинного законодавства облікової політики п \ п. Джерела: Накладні, рахунки, інвойси, податкові накладні, договори, вимоги, лімітно - забірні картки, акти списання, вимога на внутрішнє переміщення, регістри обліку відображають формування обліку, відомості руху ПЗ, реєстри здачі прибуткових і витратних накладних складу, головна книга, звіти. На основі відомостей про організацію укладеного договору на проведення аудиту розробляється програма ауд.проверкі, що дозволяє визначити основні напрямки контролю та перелік необхідних ауд.процедур, які дозволили б: 1. Перевірити наявність, повноту і правильність даних первинних документів з обліку руху ПЗ і їх відповідність записам облікових регістрів. 2. встановити законність, доцільність, реальність відображення операцій і правильність бухгалтерських записів. 3.подтвердіть достовірність залишків запасів та їх відповідність даним звітності 4. підтвердити об'єктивність і доцільність вибору елементів облікової політики піт ПЗ. При розробці план та програм аудиту враховується стан системи внутрішнього контролю, рівень суттєвості і ауд.ріск. У плані аудиту обов'язково обумовлюються способи перевірки (суцільний, вибірковий), терміни виконання і виконавці. При оцінки системи внутрішнього контролю звертають увагу за наявністю: 1.Контроль за системою надходження 2. забезпечення контролю збереження 3. організацію системи обліку запасів Тестування системи внутрішнього контролю повинно дозволити одержати інформацію про сильні і слабкі сторони організації обліку п \ п. Визначити основні елементи облікової політики і прийняти рішення про застосування ауд.услуг. Незалежно від обраної послідовності контролю запасів в першу чергу перевіряється відповідність залишків і оборотів головній книзі і регістрах синтетичного та аналітичного обліку запасів. При перевірці операцій в обов'язковому порядку проводиться контроль повноти налчія первинних документів та їх відповідність типовим формам і правильності заповнення аудиту. До умов забезпечує схоронність матеріальних цінностей відносять: 1. правильний підбір і установка кадрів МОЛ 2. організація складського госп-ва 3. пропускна система 4. проведення інвентаризації 5. своєчасне і повне документування операцій руху запасів і документування у результаті такого руху. У процесі аудиторської перевірки аудитор розробляє і заповнює робочі документи, а також фіксує всі факти в аудиторському звіті та на заключному етапі видають аудиторський висновок.

 

53.Аудиторська перевірка операцій використання виробничих запасів – 20

Мета – перевірка ефективності та раціональності використання виробничих запасів у виробництві та на господарські потреби. Джерела: Псбо 9,. Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта. Облікову політику клієнта з питань обліку виробничих запасів, Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за раціо­нальним використанням та збереженням виробничих запасів, первинні документи(лзк, вимоги на відпуск), регістри обліку, звітність. Внутрішній контроль матеріалів повинен забезпечити їх сохра­нность на всіх етапах руху і раціональне використання. Досягти цього можна шляхом мінімізації втрат матеріалів вслед­ствие розкрадання, зловживання, псування, позавиробничого використання, а також шляхом забезпечення ефективної взаимо­действия з виробничим відділом, відділом постачання і збуту. Тестування дає змогу вивчити слабкі та сильні сторони внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку. На цьому етапі доцільно провести тестування, в результаті якого з'ясувати: ♦ чи необхідно проводити суцільну фактичну перевірку; ♦ чи є необхідним проведення суцільної документальної перевірки окремих напрямків надходження і використання (руху) запасів; ♦ встановити необхідну кількість аудиторських процедур. Шляхом тестування та інших методів внутрішнього контролю і системи бухгал­терського обліку необхідно вивчити такі питання: Чи перевіряється використання запасів за різними напрямками діяльності, Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішньогосподарського контролю, Чи проводиться контроль за фактами списань від псування та знищення запасів, Чи проводиться контроль за списанням запасів від браку у виробництві. Бухгалтерський облік: Чи систематично звіряються дані аналітичного і синтетичного обліку?, Чи складаються акти про списання МШП, які стали непридатними, Які методи внутрішнього контролю застосовуються для перевірки відхилень фактичного витрачання виробничих запасів від норм (інвентаризація; попартійний розкрій; нормативний облік; контрольний запуск; контрольний обмір тощо). Методика:Економічний аналіз застосовується при виявленні відхилень від норм при витрачанні матеріалів і встановленні факторів, що зумовлюють перевитрачання сировини тощо. Аналітичні та синтетичні розрахунки передбачають застосування обчислюваль­но-розрахункових і логічних процедур. Такі процедури включають складання порів­няльних відомостей, таблиць порівняння витрат матеріалів та їх накопичення за певні періоди, виявлення фактів порушення технології тощо. Економіко-математичні методи допомагають виявити факти перевитрачання си­ровини та матеріалів. Також здійснюється документальна перевірка. Типові порушення:Використання декількох методів оцінки при відпуску запасів однакового призначення, Неправильне визначення середньозваженої, Недотримання порядку використання методів ФІФО, ЛІФО, Неправильне визначення норм витрат, нераціональне використання запасів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)