Основні правові форми аудиторської діяльності в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні правові форми аудиторської діяльності в Україні.До суб*єктів незалежного аудиторського контролю відносяться аудиторські фірми та незалежні аудитори.Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону про аудиторську діяльність. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як
фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами
підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати
дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.
Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.
Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків. Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.
Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на
зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється
Аудиторською палатою України. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України.
Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста,
економіста, асистента (помічника) аудитора.
Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України. Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'яти років.Права аудиторів і аудиторських фірм
Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської
діяльності мають право:
1) самостійно визначати форми і методи проведенн;
2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до
предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх
осіб.
3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі
від керівництва та працівників замовника;
4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати
від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних
оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції,
щодо яких здійснюється перевірка документів;
5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці
фахівців різного профілю.
Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:
1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону про ауд діяльність в Україніта інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати
України;
2) належним чином проводити аудит та надавати інші
аудиторські послуги;
3) повідомляти власникиків про виявлені під час проведення аудиту недоліки;
4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні
аудиту та виконанні інших аудиторських послуг;
5) відповідати перед замовником за порушення умов договору
відповідно до договору та закону;
6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг;
7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про
свою аудиторську діяльність.
За неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону.

 

5. Зміст і функції аудиторського контролю.

Аудиторський контроль класи-ся за такими формами: За орг-ми ознаками аудит поділяють на:Регламентований – проведення його регл-ся закон-вом і норм. актами, де визначено категорії підпр-ців, які підлягають обов’язковому аудиту, напр., при одержанні банк. кредиту, перед емісією цінних паперів, АТ щорічно.Договірний – об’єкт аудиту, обсяг робіт та період і строки їх виконання обум-ся угодою між СПД і АФ.Внутр.(відомчий) – провадиться власником залежно від потреб управління маркетингом, визначення платоспроможності та запобігання банкрутству. Держ. здійс-ся ауд. підрозд-ми ДПА, які у платників податків перевіряють стан обліку госп. операцій та відображення їх у фін. звітності, повноту і своєчасність нарах-ня та сплати податків.За процесуальними ознаками:Однопредметний – дослід-ся питання одного виду (предмета) аудиту – платоспроможності, емісії цінних паперів та ін.Багатопр. – комплексний аудит, тому в ньому беруть участь фахівці різних спец-тей, а також різних АФ. які потім свої висновки вони передають замовнику для узаг-ня і комплексної оцінки залежно від його потреб.Комісійний аудит провадиться кількома фахівцями різних спец-тей, але однієї АФ, тому узаг-ня роблять в одному висновку, який підписують усі аудитори, що брали у ньому участь. За змістом і функціями в управлінні:Запобіжний має запобігати конфліктним ситуаціям у фін-госп. діяльності, тобто на стадії підготовки технології вир-ва, до проведення маркет. операцій тощо. Провадиться відділом внут. аудиту або контрольно-ревізійним підрозд.Перманентний проводиться безперервно у процесі діяльності підпр. Метою є забез-ня менеджерів інформацією про відхилення виробничих процесів, конкурентоспр-ть продукції на внутр. і заруб. ринках. Провадиться відділом внут. аудиту або зовн. аудитом на договірних засадах.Ретроспективний здійсн-ся після виконання госп. операцій здебільшого за минулий рік. Провадиться зовн. АФ на догов. умовах та у питаннях стану фін-госп. діяльності за даними бух. обліку, балансу і звітності, відповідність такої діяльності закон-ву, а також достовірність її відображення в системі бух. обліку і звітності. На підставі отриманого ауд. висновку власник приймає рішення про затвердження річного звіту п/п.Стратегічний вирішує питання стратегії розвитку фірми, компанії на перспективу. Передусім це стос-ся маркет. діяльності - здійсн-ся перевірка оптимальності стратегії і програми розвитку відповідно до прогнозного маркет. середовища та розробки рекомендацій щодо їх удоск-ня. Мета аудиту фінансових звітів: висл-ня незалежної думки про реальність та достов. у всіх суттєвих аспектах фін. звіт-ті відпов. до вимог чинного закон-ва Обовязк. аудиту підлягають п/п згідно із закон-вом України залежно від певних економічних критеріїв – виду власності і форми діял-ті п/п, підпр-ця, розміру вир-ва і реалізації прод. (робіт, послуг), чис-ті працюючих тощо. Згідно з ЗУ «про АД» Проведення аудиту є обов'язковим для: 1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету; 2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників; 3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів. Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. АПУ затверд. перелік послуг, які можуть надавати аудитори 1. Завдання з надання впевненості: аудит істор. фін. інф-ції; огляд фін. звітності; завд. з надання впев-ті, що не є аудитом чи оглядом фін. звітності (оцінка еф-ті СВК, викор-ня вироб. потужностей, функц-ня системи упр-ня, систем інформ. безпеки дія-ті п/п, екон. експертизи; оцінка вартості активів.2. Завд, які не є завд. з надання впевненості: супутні послуги (вик-ня погоджених процедур стосовно фін. інф-ції, підготовка фін. ін-ції); ін. послуги, пов’язані з проф. дія-тю аудиторів (ведення бух. обліку; скл-ня фін. звітів; консульт. з питань бух. обліку та фін. звітності, СВК, опод-ня, заст-ня інформ. технологій; представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в держ. органах, орган-х або в суді та ін.); орган-не та методичне забезп-ня аудиту(розробка і видання метод. мат-в; проведення проф. тренінгів для аудиторів; здій-ня контролю якості ауд. послуг).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)