Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів (МСА 200).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів (МСА 200).Аудиторская проверка проводится с целью предоставление аудитору возможности выразить мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем существенным аспектам в соответствии с применяемой основой представления финансовой отчетности. МСа 200 регулирует ,предоставляет принципы для проведению аудита фин.отч ,устанавливает стандарт. Аудита.Аудит фин. Отч. Проводится в соответствии с такими нормативными документами: Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ , МСа 220,МСКК1, МСА 500,315,300,800.Ауд.пров. должна отвечать этическим принципам и принцыпам методологичным .Этич .прин. (честность,объективность,проф.компет.и соответств. Тщательность, конфиден., проф. Поведение) Метод. .принц. (планиторавние, контроль якості, обгрунт. викор.роботи інших фахівців ,інформування клієнта, взаем.аудиторів та делегіованих повноважень ,дотрим. та вибір оцінки ризику,)ПРинципи: честність- Профессиональный бухгалтер должен быть откровенен и честен во всех профессиональных и деловых отношениях. Обективність- Профессиональный бухгалтер не должен допускать предвзятости или небеспристрастности, конфликтов интересов, оказания давления другими лицами с целью изменения профессионального или делового суждения. проф.компет.и соответств.- Профессиональный бухгалтер должен постоянно поддерживать профессиональные знания и навыки на уровне, достаточном для предоставления квалифицированных профессиональных услуг клиенту или работодателю, основываясь на текущих тенденциях в практике, законодательстве и методах работы. Профессиональный бухгалтер должен действовать старательно и в соответствии с применимыми техническими и профессиональными стандартами при предоставлении профессиональных услуг Тщательность, конфиден. - Профессиональный бухгалтер должен обеспечить сохранение конфиденциальности информации, полученной в результате профессиональных или деловых отношений, и без соответствующих надлежащих полномочий не должен раскрывать такую информацию третьим сторонам, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации продиктовано его юридическими или профессиональными правами или обязанностями. Конфиденциальная информация, полученная в результате профессиональных или деловых отношений, не должна использоваться в личных целях профессионального бухгалтера или третьих сторон.

, проф. Поведение - Профессиональный бухгалтер должен соблюдать соответствующее законодательство или нормативные акты, а также избегать любых действий, дискредитирующих профессию. Специфічні загрози етичних принципів: загроза власної оцінки має місце коли бухг. Потрібно повторно оцінити попер. Судження за яке він несе відповідальність, загроза власного інтересу – с причин фін. Або ін.. інтересами проф.. бух гал. Або інтересами його близьких родичів,загроза захисту- думка ауд. Яка в подальшому буде загрожувати об\ективності ,загроза особистих стосунків – ауд. Внаслідок близьких стосунків з ін.. особами занадто співчуває,загроза тиску – проф.. бухг. Утримується від об\ективних дій внаслідок відчутних загроз.

 

7.Предмет та об*єкти аудиторської діяльності.

Ауд. діяльність - підпр. діяльність, яка включає в себе орг-не і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання ауд. перевірок (аудит) та надання інших ауд. послуг.

Предметом АД є стан екон-х, орган-х, інформ-х та ін. хар-к системи, що знаходь-ся у сфері ауд. оцінки. Предмет конкретик-ся об’єктом. Об’єктами аудиту є здійснювані госп. процеси, матеріально-технічне постачання, виробництво, збут продукції, продуктивність праці, собівартість, прибуток тощо.

Для зручності досл-ня об’єктів АД викор-ся класиф-на система, яка поділяє їх на групи залежно від:

1) виду об’єкта:

· ресурси (засоби праці, предмети праці, фін, труд. ресурси, немат. активи);

· госп. процеси (мат.-технічне постачання, вир-во, забезпечення р/с);

· екон. рез-ти діял-ті (обсяг вир-ва, продук-ть праці, прибуток, с/в);

· ф-ції упр-ня (планування, облік, аналіз);

· методи упр-ня (мотивація, системи стим-ня);

· орг. форми управління (структура вир-ва, упр-ня).

2) за ознакою складності об’єкта:

· сукупні ресурси і госп. процеси та цілісні системи упр-ня (напр, оцінка стану та еф-ті викор-ня мат. ресурсів);

· групи ресурсів і госп. процесів та окремі ланки системи упр-ня (напр, операції з одним найм-ням мат-лів або пост-ком).

3) за часом:

· минулому (висновок про повноту і достовірність фін. звітності);

· тепер-му (перевірка наявності активів, зобов’язань);

· майб-му (результат ауд. дослід-ня проблем удоск-ня відпов. сторін системи упр-ня).

4) по відношенню до сфери діял-ті:

· об’єкти сф. постачання;

· об’єкти сфери вир-ва;

· об’єкти сфери збуту;

· об’єкти сфери управління;

5) за характером оцінки:

· кількісні (ресурси, екон. рез-ти діял-ті);

· якісні (орг. форми, методи і функції упр-ня);

· кількісні і якісні (госп. процеси, напр. оптимізація постачальників).

6) за тривалістю знаходження в полі діяльності аудиту:

· ті, що постійно знаходяться в полі діяльності (консультації з питань опод-ня, бух. обліку);

· ті, з яких періодично проводиться ауд. оцінка ( аудит фін. звітності);

· ті, що вимагають разової оцінки (удоск-ня системи управління).

7) по відношенню до видів аудиту:

· об’єкти внутр. аудиту;

· об’єкти зовн. аудиту (контрагентів не задовольняють рез-ти внутр. аудиту, так як повнота і дос-ть фін. звітності, чинність госп. операцій, платосп-ть п/п вимагають незалежної оцінки).

8.Кодекс етики професійних бухгалтерів Професійна етика- це норма поведінки, яка забезпечує моральний характер взаємовідносин між людьми і грунтується на професійній діяльності. Кодекс етики професійних бухгалтерів встановлює етичні вимоги для професійних бухгалтерів. Даний Кодекс складається з трьох частин. Частина А встановлює фундаментальні принципи професійної етики для професійних бухгалтерів і забезпечує концептуальну основу застосування цих принципів. Концептуальна основа надає керівництво з фундаментальних етичних принципів. Професійні бухгалтери повинні застосовувати цю концептуальну основу для виявлення загроз відповідності фундаментальним принципам, для оцінки їх значимості і, якщо ці загрози відрізняються, від загроз, чітко визначених як незначні, застосовувати запобіжні заходи для їх усунення або зниження до прийнятного рівня, при якому відповідність фундаментальним принципам не буде піддаватися ризику. Частини Б і В показують, як концептуальна основа повинна застосовуватися в конкретних ситуаціях. У них містяться приклади заходів, які можуть виявитися корисними при розгляді загроз відповідності фундаментальним принципам, а також приклади ситуацій, в яких неможливо застосувати запобіжні заходи, і, отже, потрібно уникати стосунків або дій, що створюють такі загрози. Частина Б застосовується щодо публічно практикуючих професійних бухгалтерів. Частина В застосовується у відношенні професійних бухгалтерів, зайнятих у бізнесі. У Частині У публічно практикуючі професійні бухгалтери також можуть знайти керівництва, що застосовуються для їх конкретний обставин. Кодекс визначає фундаментальні принципи, що мають загальний характер.Професійний бухгалтер повинен дотримуватися наступних фундаментальних принципів: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка. Специфічні загрози порушення етичних принципів:Загроза власного інтересу- спричинюється фінансовими або іншими інтересами ПБ або інтересами його найближчого або близького родича. Загроза власної оцінки – має місце, коли ПБ необхідно повторно оцінити попереднє судження за яке він несе від-ть. Загроза захисту виникає, коли аудитор підтримує позицію або думку такою мірою, яка може ставити під загрозу його подальшу об’єктивність. Загроза особистих стосунків-відбувається, коли внаслідок таких стосунків аудитор занадто співчуває інтересам інших осіб. Загроза тиску – відбувається, коли ПБ утримується від об’єктивних дій внаслідок фактичних або відчутних загроз. Застережні заходи є 2-х категорій: 1.рорроблені проф.-ми орган-ми, 2. Застережні заходи у робочому середовищі. Згідно кодексу ПБ при розв’язанні етичних конфліктів розглядає окремо або разом наступні складові: відповідні факти, пов’язані з процесом етичні питання, фундам-ні принципи, що стосується даного питання, внутрішні процедури та альтернативні заходи. Якщо всі належні можливості вичерпані, а етичні конфлікти залишаються ПБ зобов’язаний: 1.відмовитись мати подальше відношення до питання, що спричинило конфлікт. 2.вийти з групи виконання завдання. 3. Зовсім відмовитись від виконання завдання або ж звільнитись з фірми чи орг-ї, яка його наймає.

 

9. Методологічні основи аудиторського контролю – 20 балів.

Метод аудиту- сукупність способів, прийомів, що застосовуються до досліджуваного стану об’єктів, що вивчаються.

Принципы- основное положение, согласно которому осуществляется АД. К нормативным документам, которые определяют принципы ауд.контроля можно отнести ЗУ «Об аудиторской деят-ти», МСА №200 «Цель и основные принципы аудита финн отчетности», кодексом этики проф бухгалтеров. Кодекс этики проф бухгалтеров определяет фундаментальные принципы имеющие общий характер и дает рекомендации по их использованию в ряде типовых ситуаций. Фундаментальными принципами являются: - независимость, -честность, -объективность, - профессиональная компетентность и соответствующаятщательность,конфиденциальность, -технические стандарты. Независимость—обусловлен самой профессиональной деят-тью, которая базируется на саморегулировании деятельности аудитора независимо от требований заказчика в соответствии с действующим закон-вом с соблюдением этических норм, отсутствием личной материальной заинтересованности в результатах деятельности клиента. Честность - упоминается в кодексе наряду с порядочностью, предполагает справедливое проведение проверки, правдивость и откровенность. Аудитор должен быть честным при выполнении своих профессиональных обязательств Объективность—аудитор не должен проявлять предвзятого отношения при проведении проверки и составления заключения и учитывать только те данные , которые касаются проверки и основаны на системе доказательств. Конфиденциальность—сохранение тайны информации предоставленной заказчиком и запрет ее использования в собственных интересах и интересах третьих лиц, неразглашение результатов исследования без личного согласия заказчика.Проф крмпетентность - аудит необходимо совершать в соответствии с профессиональным мастерством и лицами, которые имеют необходимую спецподготовку, опыт и знания в этой отрасли. Визначення методу аудиту та сутність методологічних принципів аудиту

10.Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту – 20 балів

Стандарты аудита- это док-ты, котор формулируют единые требования, при соблюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг. МСА предназначены для применения при аудите фин отчетности, но их можно адаптировать и для аудита другой инф-ции и оказания сопутствующих услуг. МСА содержат основные принципы, необходимые процедуры, рекомендации по употреблению принципов и процедур. МСА используют лишь в существенных аспектах. Нормы аудита не имеют законодательного статуса, а носят рекомендательный характер и в практике аудита обязательны к исполнению.

Структура МСА. МСА имеют единую структуру. 1) вступление (определяет цели и задачи стандарта, толкование важнейших терминов), 2) разделы, содержащие суть стандарта, 3) приложения. МСА насчитывают 9 групп и 3-х значную нумерацию. 1 гр. (100-199) состоит из предисловия, глоссария. 2 гр. - Ответственность (200-299) - раскрытие обстоятельств, при которых на аудитора и его руководство возлагаются определенные обязательства. 3 и 4 гр. - Планирование (300-399) и внутренний контроль (400-499) определяют порядок выбора стратегии аудита, изучение деят-е клиента, уровень существенности и ауд риск. 5 и 6 грн. - Аудит доказательства (500-599) и использование работы др специалистов (600-699) - содержит стандарты и рекомендации по получению ауд док-в в том числе с привлечением ауд подразделений, экспертов и т.д. 7 и 8 гр. - Ауд мнение и отчетность (700-799) и специализированные сферы (800-899) - содержат правила предоставления ауд услуг по результатам аудита фин отчетности и проверки др инф-ции. 9 гр. - Сопутствующие услуги (900-999) - определяет цели и принципы, процедуры и порядок составления отчетности.

Взаимосвязь МСА с НСА. МФБ признает существование нац стандартов аудита и если они соответствуют МСА, то услуги аудиторов, предоставленные с применением нац стандартов автоматически приравниваются к аудита, проведенного в соответствии с МСА. Страны МФБ, желающих использовать МСА как нац должны подать заявление. Если МСА содержат рекомендации, которые не отвечают нормативным положениям страны, то в объяснениях к соответствующему стандартв даются ссылки на возможность решать спорные положения в пользу нац закон-ва.

 

11. Аудиторська вибірка та інші процедури тестування (МСА 530) - 20 балів

Целью МСА 530 является установление стандартов и предоставление руководства по использованию процедур аудиторской выборки, а также других средств отбора статей для тестирования с целью сбора аудиторских доказательств. При разработке аудиторских процедур аудитор должен определить надлежащие методы отбора статей для тестирования с целью сбора аудиторских доказательств с тем, чтобы достичь целей аудиторских процедур.

Аудиторская выборка-это использование ауд.процедур меньше чем на 100%учетных элементов выборки в пределах остатка на счетах или класса операций, так что все элементы имеют шанс быть выбранными. Это дает аудитору возможность получить и оценить ауд.доказательства для формирования выводов относительно гинеральной совокупности с которой осуществляется выборка.

Проведение выборочной ауд.проверки складывается из след.восьми этапов:

1.конкретизация направлений проверки

2. определение критериев отклонений

3. определение генеральной совокупности

4. выбор метода отбора

5. определение обьема выборки

6. получение выборки и выявление отклонений

7. анализ обнаруженных отклонений

8.оценка рез-ов и выводы по выборочной проверки

Статистична вибірка – підхід до вибірки, який має наступні характеристики:
а) випадковий відбір елементів вибірки, та
б) використання теорії ймовірності для оцінюванні результатів вибірки, включаючи оцінюванні ризику вибірки. Підхід до вибіркового методу, який не має характеристик (а) та (б), вважається нестатистичною вибіркою.

Нестатистичний підхід до формування аудиторської вибірки застосовується, як правило, у випадках, коли число елементів сукупності, що перевіряється, є невеликим, коли величина, що перевіряється, є несуттєвою або коли невелика частина суттєвих елементів займає найбільшу питому вагу в сукупності, що перевіряється.
Статистична вибірка може бути сформована одним з двох способів:
1) вибіркова перевірка за кількісними ознаками або класична вибірка (використовується при виконанні тестів контролю та процедур по суті у разі невисокої впевненості у відсутності помилок);
2) вибірка на основі вартісної величини (використовується у разі високої впевненості у відсутності помилок або в незначній їх кількості)

Факторы, влияющие на объём выборки.Доверие к системе внутреннего контроля – выше доверие – меньше выборка.

Величина определенной аудитором допустимой ошибки – меньше допустимая ошибка – больше выборки.

Ожидаемый размер ошибки. Меньше ожидаемая ошибка – меньше выборка.

Необходимая степень уверенности (надежность). Выше необходимая надежность – больше выборка.

Применение группировки (стратификация). Применяется стратификация – уменьшается выборка.

Число единиц генеральной совокупности. Больше генеральная совокупность – больше выборка.

После изучения каждого отклонения в отдельности аудитор обязан распространить результаты, полученные по выборке на всю проверяемую совокупность. Методы распространения могут быть различные, но они должны всегда соответствовать методам построения выборки. Если совокупность была разбита на подсовокупность, то распространение должно быть проведено в отношении каждой из них. Получив окончательный результат, аудитор должен убедиться, что ошибка в проверяемой совокупности не превышает допустимую величину.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.013 с.)