Аудит наявності і збереження основних засобів – 20Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит наявності і збереження основних засобів – 20Головною метою є визначення достовірності бухгалтерських даних про наявність та рух основних засобів. Джерела: нормативні (ЗУ про ДКРС, ПБО 7 «основні засоби», 16 «Витрати», 15 «Дохід», 4 «Звіт про фінансові результати»), довідкові: (наказ облікової політики підприємства, техніко-економічні обгрунтування, робочі проекти, кошторисна документація), облікові: (Акт приймання-передачі ОЗ, акт на списання ОЗ, інвентарна картка обліку ОЗ,, акт приймання-здачі відремонтованих об'єктів). У процесі підготовки загального плану і програми аудиту аудиторська організація оцінює ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в економічного суб'єкта, і робить оцінку ризику системи внутрішнього контролю (контрольного ризику). Система внутрішнього контролю може вважатися ефективної, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього ступеня впевненості у достовірності бухгалтерської звітності, вона повинна відповідним чином скорегувати обсяг майбутнього аудита. Проведемо тестування стану СВК ОС: 1.Кем осущ. ВК по руху ОЗ; 2.Провод.лі інвент.ОС; 3.Определите чи коло МОЛ, обеспеч.сохран.ОС; 4.Як обеспеч.сохранность ОС; 5.Провер.лі іспольз.ОС за різними направл.деят- ти; 6.Який порядок санкціонір.операцій руху ОЗ; 7.Виявл.лі особи, винні в пошкодженні ОС; 8.Провер.лі обсяг і якість ремонту ОЗ. Програма аудит перевірки двіж.ОС: 1. Перерахування процедур:-перевірка даних регістрів обліку ОС і звірка їх з сч.Гл.кнігі;-вибір контрольного об'єкта ОЗ за даними реєстру обліку;-підготовка списку поступл.ОС;-перевірка даних інвентаріз.ОС і порівняння їх результатів з даними аналіт . обліку;-праверка правильн. Нарахування та сплати податків по надходженню, реалізації та вибуття ОС,-аналіз правильності начісл.аморт.ОС обраним на пред-ии способом;-перевірка правільн.отнесенія амортіз.отчісленій на соотв.счета з обліку витрат;-підрахунок і звірка даних аналіт . обліку начісл.амортіз.ОС з даними рахунків Гл.кнігі; 2.Источники інформації:-інвент. Картки обліку ОЗ, Ж-О, машинограми, ГК;-інвентаріз.опісі, акти прийому-здачі, акти введення в експл.ОС, рах-фактури, договору;-договору, рах.-фактури, накладні, авансові звіти, акти прийому-здачі, акти списання, інвент.карточкі обліку;-інвент.опісі, інвент.акти учетаОС, машинограми;-розрахунково-платіжні докум., Розрахунки за податками, акти прийому-передачі ОЗ, акти списання ОЗ;-облікова політика, вед.начісл.аморт.;-Вед.распред.амортіз.отчісл., Машинограми;-вед.начісл.і розподіл. амортіз.отчісл, машинограми, ГК. Перевірки: Ревізор тестує підприємство на наявність первинки. Перевірку госп операцій з ОС рекомендується проводити суцільним порядком. Аналізуючи при цьому кожен первинний документ. Слід з'ясувати по всім операціям з руху ОС складено акти, а також правильність їх складання (найменування об'єкта, характеристика, первісна вартість, джерело придбання, сума зносу, інвентарний номер, місце використання, підписи керівника та членів комісії). Перевірка наявності програми технічної документації до акта. Перевірка терміну зберігання актів (3 роки і 1 міс. Після списання ОС). Перевірка записів в інвентарні картки або інвентарну книгу даних на основі актів. За даними інвентарних карток бухгалтерія повинна скласти опис інвентарних карток обліку ОЗ, картка обліку руху ОС, інвентарний список ОЗ. Перевірка достовірності накопичувальної інформації в картці обліку руху ОС важливий крок контролю, тому що на її підставі складають оборотну відомість руху ОЗ. Етап перевірки: Бухгалтерський баланс - головна книга - журнал 4 «Облік необоротних активів і фінансових інвестицій» - оборотна відомість руху ОС - картка обліку руху ОС - інвентарна картка обліку ОЗ - первинний документ (акт). Слід перевірити наявність і правильність заповнення інвентарного списку ОЗ і з'ясувати з якою періодичністю інвентарні списки звіряються із записами в інвентарних картках (не менше 2 рази на рік). Слід переконатися, чи ведеться аналітичний облік кожного окремого об'єкта. При перевірці правильності ведення аналітичного обліку слід мати на увазі, що готельні частини об'єкта ОЗ можуть визначатися в обліку як самостійні об'єкти. Типові помилки в обліку ОЗ: - не ведеться аналітичний облік ОЗ, - неправильно класифіковано ОЗ, - несвоєчасно оприбутковано об’єкти ОЗ, - неправильно розраховано первісну вартість ОЗ, що надійшли. Аудит операцій з основними засобами, як і аудит інших операцій завершається складанням детального аудиторського звіту. Аудиторський звіт – це узагальнюючий документ, адресований керівництву, власнику, загальним збором акціонерів господарюючого суб’єкта що містить детальні відомості про аудиторську перевірку. Виявленні відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а також іншу інформацію, отримано в результаті проведеного огляду документів та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку.

 

50.Організація і методика аудиту інших необоротних матеріальних активів– 20

Мета аудиту операцій з ІНМА - сформулювати думку з приводу правильності їх класифікації, реальності оцінки та достовірності відображення в обліку та звітності, відповідність методики обліку вимогам П(С)БО та податкового законодавства. Документальні джерела: договори купівлі-продажу ОЗ; акти прийому-передачі ОЗ (ф. № ОС-1);акти ліквідації ОЗ (ф. № ОС-4);акти прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів (ф. № ОЗ-3);акти вводу об’єктів в експлуатацію; акти інвентаризації ОЗ; акти огляду окремих видів ОЗ (автоінспекцією та ін.); акти прийому-передачі ОЗ в оренду; розробки таблиці по нарахуванням амортизації; договори оренди; розрахунки орендної плати;інвентарні картки (ф. № ОС-10), інвентарні книги та описи;копії інвентарних карток або виписки інвентарної книги по ОЗ;проектно-кошторисна документація, кошториси по капітальному ремонту орендованих ОЗ, у тому числі накладні (ф. № ОС-2);приказ про облікову політику підприємства;акти висновки, довідки попередніх перевірок; облікові регістри по рахунках; головна книга;фінансова (бухгалтерська) звітність. У своїй роботі аудитор значну увагу приділяє рівню внутрішнього контролю на підприємстві, від якого значною мірою залежить обсяг перевірки, її особливості тощо. При проведені перевірки стану внутрішнього контролю аудитор використовує різні аудиторські процедури, в тому числі опитування. Невідповідність у відповідях на поставлені аудитором запитання також може свідчити про слабкі сторони внутрішнього контролю. До основних напрямків оцінки стану внутр контролю ІНМА можна віднести: 1) оцінка стану внутр контролю ІНМА;2) оцінка стану внутр контролю амортизації ІНМА; 3) оцінка стану внутр контролю по іншим рахункам. Основні питання тесту системи внутр контролю ІНМА:1.чи визначено коло МВО, що забезпечують збереження ІНМА; 2.чи створені умови, що забезпечують збереження ; ІНМА 3.чи проводяться інвентаризації об’єктів ІНМА ;4.який порядок санкціонування операцій руху ІНМА; 5.чи перевіряється використання ІНМА за різними напрямками діяльності; 6.чи перевіряється обсяг і якість ремонтів ІНМА; 7. чи зроблені схеми відображення на рахунках руху ІНМА; 8.чи визначено склад і порядок формування інвентарної вартості об’єктів ІНМА; 9.з якою періодичністю звіряються дані аналіт обліку ІНМА та ін. Аудит здійснюється на підставі вивчення документальних свідчень щодо руху ІНМА та інвентаризації. Головний етап аудиту полягає в контролі оцінки ІНМА, встановленні їх належності, перевірці достовірності облікових записів за ІНМА і за­лишків за ними у балансі, перевірці правильності нарахування зносу ІНМА. Для вирішення завдань аудиту на основному етапі перевірки ІНМА аудитор здійснює:контроль дотримання чинного законодавства за операціями з ІНМА;перевірку правильності перенесення початкових залишків за ІНМА;перевірку правильності документального оформлення оприбуткування і лік­відації ІНМА;контроль зіставлення даних аналітичного, синтетичного обліку, Головної книги і Балансу;перевірку правильності списання недоамортизованої частини ІНМА при їх ліквідації;перевірку правильності кореспонденції рахунків за операціями з ІНМА; контроль розрахунку амортизаційних відрахувань (зносу) ІНМА;перевірку оцінки фінансових результатів від реалізації ІНМА фі­зичним або юридичним особам; контроль відображення в обліку результатів надзвичайних подій, пов'язаних з ІНМА(пожежа, повінь, розкрадання та ін.);перевірку операцій з орендованими і переданими в оренду ІНМА ;встановлення джерел фінансування придбання (створення) ІНМА; встановлення ефективності використання ІНМА. Необхідно встановити відповідність залишків за синтетичним рахунком 11 відображеними у Головній книзі, аналогічним даним аналітичного обліку і бухгалтерського балансу. У ході перевірки встановлюють забезпеченість клієнта ІНМА, роз­міщення окремих об'єктів за підрозділами, дотримання чинного порядку їх обліку. Також необхідно впевнитися: у правильності організації аналітичного обліку;звернути увагу на наявність інвентарних номерів та технічної документації. При перевірці правильності відображення обліку операцій, пов'язаних із рухом ІНМА визначають правильність відображення в обліку операцій: пов'язаних із надходженням, введенням в експлуатацію і поста­новкою на облік об'єктів ІНМА; вибуття ІНМА (реалізація, списання, передача іншим організаціям безоплатно або як внесок до статутного капіталу, обмін на інші матеріальні цінності та інПри відображенні операцій з продажу об'єктів ІНМА за грошові кошти в іноземній валюті, так само як і операцій з їх купівлі за іноземну валюту, слід керуватися положеннями П(С)БО 21. Безоплатна передача об'єктів ІНМА у бухгалтерському обліку згідно з п. 6 П(С)БО 16 визнається витратами звітного періоду, оскільки пов'язана зі зменшенням активів. З точки зору оподаткування операції з безоплатної передачі об'єктів ОФ класифікуються як продаж. В бухгалтерському обліку підприємства, що передає ОЗ як внесок до статутного фонду іншого підприємства, така операція класифікується як довгострокова фінансова інвестиція. Типові помилки: не ведеться аналітичний облік ІНМА; неправильно класифіковано ІНМА; несвоєчасно оприбутковано об’єкти ІНМА ; неправильно розраховано первісну вартість , ІНМА що надійшли; - некоректна кореспонденція рахунків при відображенні операцій по вибуттю ІНМА (списання, реалізація за ціною, нижчою залишкової вартості та ін.); неоприбутковано матеріальні ресурси, що залишились після ліквідації ІНМА; невірно розраховано оподаткований прибуток під час реалізації та придбання ІНМА.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.014 с.)