Облік втрат від уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік втрат від уцінки необоротних активів та фінансових інвестиційЗ метою дотримання принципу обачності, який передбачає запобігання завищення оцінки активів і доходів, а також заниження оцінки зобов'язань і витрат, на дату складання Балансу необхідно переоцінювати необоротні й оборотні матеріальні активи та фінансові інвестиції.

У відповідності до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» [78]підприємство зобов'язане проводити переоцінку основних засобів, якщо залишкова вартість таких об'єктів на дату Балансу суттєво відрізняється від справедливої. Методичними реко­мендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів визначено, що «порогом» сут-тєвості для проведення переоцінки та зменшення корисності об'єктів основних засо­бів можна вважати величину рівну одному відсотку чистого прибутку підприємства, або величину, рівну 10 відсоткам відхиленню залишкової вартості від справедливої.

Переоцінка необоротних матеріальних та нематеріальних активів - це доведення їх залишкової вартості до справедливої.У разі переоцінки об'єкта основного засобу на ту саму дату, здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Результатом переоцінки активів може бути дооцінка або уцінка.

Переоцінена балансова вартість та сума зносу об'єкта основних засобів і інших необоротних активів визначається за формулами:

 

БВ=ПВ(ЗВ)хІп (5.18

де: БВ та ЗВ - відповідно первісна та залишкова вартість об'єкта переоцінки;

3] та Зд - сума зносу об'єкта, що переоцінюється до та після переоцінки від­повідно;

Іп - це індекс переоцінки.

В свою чергу, індекс переоцінки, визначається за формулою:

(5.20)

де: ЗВ - справедлива вартість об'єкта переоцінки.

Якщо переоцінка об'єкта основного засобу проводиться вперше, або до цьо­го об'єкт тільки уцінювався, то сума уцінки включається до складу інших витрат звичайної діяльності того періоду, в якому проводиться така переоцінка. У ви­падку уцінкираніше дооціненої вартості об'єктів матеріальних та нематеріаль­них необоротних активів, сума уцінки:

- спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу у сумі, яка не перевищує значення попередніх дооцінок;

- включається до складу інших витрат звітного періоду у сумі, що дорів­нює різниці перевищення суми уцінки над попередніми дооцінками.

Порядок відображення інформації про уцінку об'єктів необоротних мате­ріальних та нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 5.77.

Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку уцінки
необоротних матеріальних та нематеріальних активів

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція ра­хунків, субрахунків
Дебет Кредит
Уцінка необоротних матеріальних та нематеріальних активів, які раніше недооцінювалися
Визнано витрати звітного періоду у сумі уцінки залишкової вартості необоротних матеріальних та нематеріальних активів 10,11,12
Зменшено нарахований знос необоротних активів на суму уцінки зносу 131,132, 133 10,11,12
Списано на фінансовий результат іншої звичайної діяльності витрати у сумі уцінки об'єктів необоротних активів
Уи інка раніше дооцінених об'єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів
Списано суму попередньо проведеної дооцінки необоротних активів 10,11,12
За результатом уцінки зменшено нарахований знос необоротних активів 131,132, 133
Визнано витрати звітного періоду на різницю між сумою уцінки та сумою попередньої дооцінки об'єктів необоротних активів 10, 11,12
Зменшено нарахований знос необоротних активів на різницю у сумі уцінки зносу 131,132, 133 10, 11, 12
Відкоригована сума відстрочених податкових зобов'язань на суму по­датку на прибуток розрахованого із суми змін додаткового капіталу
Списано на фінансовий результат іншої звичайної діяльності витрати у сумі уцінки об'єктів необоротних активів

 

Приклад 5.30

Первісна вартість фрезерувального верстата становить 30 000 грн., а сума нарахованого зносу за час його експлуатації - 6 000 грн. Справедлива вартість верстата, розрахована агентством з оцінки майна, складає 20 400 грн.

Послідовність визначення переоціненої вартості фрезерувального верстата.

1. Визначаємо індекс переоцінки

20 400 грн. : (ЗО 000 грн. - б 000 грн.) = 0,85.

2. Розраховуємо суму уцінки балансової вартості верстата

24 000 грн. - 24 000 грн. х 0,85 = 3 600 грн.

3. Обчислюємо суму уцінки зносу, нарахованого на верстат

б 000 грн. - 6 000 грн. х 0,85 = 900 грн. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з уцінки фрезеру­вального станка відображено у таблиці 5.78.

Таблиця 5.78
Бухгалтерські проведення з обліку уцінки фрезерного станка_

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція субрахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Визнано витрати іншої звичайної діяльності у сумі уцінки за­лишкової вартості фрезерувального верстата 3 600,00
Зменшено нарахований знос верстата на суму уцінки зносу 900,00
Списано на фінансовий результат іншої звичайної діяльності витрати у сумі уцінки верстата 3 600,00

Пунктом 8 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» [55] передбачено,що фі­нансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх по­гашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату Балансу ві­дображаються за справедливою вартістю. Остання дорівнює вартості, за якою може бути здійснена реалізація інвестиції у результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедливою вартістю інвестицій вважається ціна цінних паперів на фондовому ринку.

Отже, фінансові вкладення, які утримуються для перепродажу, повинні бути переоцінені на дату Балансу за кожною інвестицією окремо, виходячи з їхньої справедливої вартості. У відповідності до п. 8 П(С)БО 12 «Фінансові інвес­тиції» сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових ін­вестицій (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Приклад 5.31

Станом на 30 вересня поточного року ТзОВ «Іскра» є власником 200 акцій ПАТ «Дукас» (придбаних з метою перепродажу) номінальною вартістю 10,00 грн. за акцію. На дату складання річної звітності справедлива вартість утриму­ваних акцій становить 9,50 грн. за акцію.

Порядок відображення в обліку операцій з уцінки а

 


 


 

 


 

 


 


 

Таблиця 5.80
Кореспонденція рахунків (субрахунків) з обліку списання об'єктів
_____ матеріальних та нематеріальних необоротних активів____

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Відображено списання залишкової вартості ліквідованих (списаних) нео­боротних активів:    
основних засобів
інших необоротних матеріальних активів
нематеріальних активів
Списано суму нарахованого зносу ліквідованих (списаних) необоротних активів 131, 132, 133 ю, 11,12
Відображено нарахування податкового зобов'язання за податком на до­дану вартість на залишкову вартість ліквідованих необоротних активів
Відображена сума недостачі необоротних активів на позабалансовому рахунку -
На фінансовий результат списано витрати, зумовлені ліквідацією (списан­ням) необоротних активів

Приклад 5.32

Керівництвом ТзОВ «Промінь» прийнято рішення ліквідувати легковий авто­мобіль у зв'язку з його непридатністю для подальшого використання в результа­ті дорожньо-транспортної пригоди. Первісна вартість легкового автомобіля ста­новить 72 400 грн., а сума нарахованого зносу на дату ліквідації - 54 100 грн. На поточний рахунок ТзОВ «Промінь» від страхової організації отримано страхове відшкодування в сумі 25 000 грн.

За рішення керівника ТзОВ «Промінь» списаний легковий автомобіль здано на металобрухт, за який отримано 948 грн. (на поточний рахунок). Справедливу вартість оприбуткованого металобрухту встановлено на рівні доходу від його реалізації.

У процесі транспортування легкового автомобіля на пункт приймання мета­лобрухту Товариство понесло витрати:

- нарахована заробітна плата водія 150 грн.

- використано бензин 90 грн. Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку ТзОВ

«Промінь» операцій з ліквідації легкового автомобіля наведено у таблиці 5.81.

 

Таблиця 5.81

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.215.230 (0.011 с.)