Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активівПри реалізації виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних пред­метів необхідно визнати інший операційний дохід за кредитом субрахунка № 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів» та одночасно списати такі активи за собівартістю, яка відповідно до п.16 П(С)БО 9 «Запаси» [80] визначається одним із методів:

- ідентифікованої собівартості;

- середньозваженої собівартості;

 

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

- ціни продажу.

До собівартості реалізованих оборотних активів не включаються адмі­ністративні та збутові витрати, а також інші операційні витрати.Водночас, до собівартості таких активів включається вартість проданих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів. Зазначене пояснюється тим, що П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» пе­редбачає виділення в окрему групу тих довгострокових активів, балансову вар­тість яких буде відшкодовано шляхом продажу. У результаті чого основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, визнані утримува­ними для продажу, перестають відображатися у складі необоротних активів та переводяться до складу оборотних. Інструкцією про застосування Плану ра­хунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність та рух таких об'єктів призначено активний балансовий субрахунок № 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», який від­кривається до рахунка № 28 «Товари». У бухгалтерському обліку реалізо­вані виробничі запаси та необоротні активи, утримувані для продажу відо­бражаються за кредитом відповідних рахунків у кореспонденції із дебетом субрахунка № 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, відобража­ються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату Балансу за най­меншою з двох оцінок - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

У таблиці 5.29 наведено порядок відображення в системі рахунків бухгалтер­ського обліку операцій з реалізації виробничих запасів та необоротних активів, утримуваних для продажу.

Таблиця 5.29

Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку реалізації виробничих

Запасів та необоротних активів, утримуваних для продажу

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків, субрахунків
Дебет Кредит
Визнано дохід від реалізації виробничих запасів, малоцінних швидкозношу­ваних предметів та необоротних активів, утримуваних для продажу
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів 20,22
Відображено балансову вартість реалізованих основних засобів, інших нео­боротних матеріальних активів та нематеріальних активів, переведених до групи необоротних активів та груп вибуття
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:    
інший операційний дохід
інші операційні витрати

 

Приклад 5.10. Облік реалізації виробничих запасів.

Керівництвом ТзОВ «Рекорд» прийнято рішення про реалізацію частини не використовуваних виробничих запасів на суму 3 498 грн., в т.ч. ПДВ, балансова вартість яких складає 2 610 грн.

Порядок відображення в обліку операцій щодо реалізації виробничих запасів за авансовою та наступною оплатою наведено у таблиці 5.30.

Таблиця 5.30 Бухгалтерські проведення з обліку реалізації виробничих запасів

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонден­ція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Перша подія - реалізація виробничих запасів з наступною оплатою
Визнано дохід від реалізації виробничих запасів 3 498,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 3498 х 20% = 583,00 грн 120% 583,00
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів 2 610,00
На поточний рахунок отримано грошові кошти від покупця за реалізовані виробничі запаси 3 498,00
Списано на фінансовий результат операційної діяльності:      
чистий дохід від реалізації виробничих запасів 3 498,00 грн. - 583,00 грн. =2 915,00 грн. 4 2 915,00
собівартість реалізованих виробничих запасів 2 610,00
Перша подія - отримання авансу в рахунок наступного продажу виробничих запасів
На поточний рахунок отримано аванс в рахунок наступної реа­лізації виробничих запасів 3 498,00
Відображено податкове зобов'язання за податком на додану вартість 583,00
Визнано дохід від реалізації виробничих запасів в рахунок раніше отриманого авансу 3 498,00
Списано податкове зобов'язання за податком на додану вар­тість 583,00
Відображено собівартість реалізованих виробничих запасів 2 610,00
6. Списано на фінансовий результат операційної діяльності:      
чистий дохід від реалізації виробничих запасів 2 915,00
собівартість реалізованих виробничих запасів 2 610,00
Проведено взаємозалік заборгованостей 3 498,00

Приклад 5.11

12 травня поточного року ТзОВ «Капітал» у зв'язку із зміною технологіч­ного процесу прийнято рішення реалізувати виробниче обладнання первісною вартістю 24 300 грн. Сума зносу, нарахованого за період експлуатації обладнання склала 12 800 грн. 03 вересня поточного року Товариством реалізовано виробни­че обладнання за 15 600 грн., в т.ч. ПДВ. 11 вересня поточного року на поточний рахунок ТзОВ «Капітал» отримано грошові кошти від покупця.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку операцій з реалізації виробничого обладнання наведено у таблиці 5.31

 

 

Таблиця 5.31 Бухгалтерські проведення з обліку реалізації основних засобів,

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.014 с.)