критерії визнання і облік витрат звітного періодуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

критерії визнання і облік витрат звітного періодуВитратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.Витратами не визнаються:— платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь клієнта, принципала, тощо;— попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;— погашення одержаних позик;— зменшення власного капіталу підприємства в результаті його вилучення або розподілу власниками.Бухгалтерський облік витрат підприємства здійснюється у двох напрямках: за видами діяльності та за елементами.Облік витрат за видами діяльності відображає, на що, на які цілі витрачені активи підприємства. Облік витрат за елементами показує, що конкретно, які ресурси витрачені.

Для обліку витрат діяльності Планом рахунків передбачені рахунки класу 9 «Витрати діяльності», 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»,- 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податки на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати».По дебету зазначених рахунків протягом звітного періоду відображаються відповідні витрати, які в кінці звітного періоду списують з кредиту цих рахунків на фінансові результати (дебет рахунка 79 «Фінансові результати»).

Якщо підприємство здійснює облік витрат діяльності за елементами, то використовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами».

До витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати по управлінню діяльністю (адміністративні витрати), по зберіганню і реалізації товарів (витрати на збут), інші витрати операційної діяльності. Для обліку зазначених витрат Планом рахунків передбачено такі рахунки:92 «Адміністративні витрати»,93 «Витрати на збут»,94 «Інші витрати операційної діяльності».Зазначені витрати не включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), а списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791 «Результат операційної діяльності»),Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства та інших видів діяльності), торгові підприємства можуть здійснювати іншу звичайну діяльність — фінансову, інвестиційну та іншу

Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. В результаті такої діяльності виникають фінансові витрати — відсотки (за користування кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.

Для обліку зазначених витрат призначений рахунок 95 «Фінансові витрати», який ведеться за субрахунками:951 «Відсотки за кредит»,952 «Інші фінансові витрати».

По дебету рахунка 95 «Фінансові витрати» відображаються суми визнаних витрат; по кредиту — списання на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» відображають витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.Під фінансовими інвестиціями розуміють сукупність операцій по придбанню і продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів (наприклад, оплата вартості основних засобів і нематеріальних активів, надходження коштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим юридичним особам, надходження коштів від фінансових інвестицій — дивіденди, відсотки тощо).

В ході здійснення інвестиційної діяльності підприємство може зазнавати втрат від зміни вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.

Метод обліку участі в капіталі передбачає збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні підприємства, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.

 

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

 

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

 

 

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.013 с.)