ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІПриймання на роботу працівників здійснюється на підставі розпоря­дження (наказу) керівника підприємства, у відповідності до якого робиться запис у трудовій книжці про прийом особи на роботу.

Наказом Державного комітету статистики України № 489 від 05 грудня 2008 р. затверджено наступні типові форми первинної облікової документації зі статистики праці [42]:№ П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки», № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)», № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», № П-6 «Розрахунково-пла­тіжна відомість працівника», № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)».

Табель обліку використання робочого часу призначений для обліку викорис­тання робочого часу та контролю за дотриманням трудової дисципліни праців­никами підприємства.

Табель - це іменний список працівників цеху (відділу), дільниці тощо, який ведеться у порядку зростання табельних номерів або в алфавітному по­рядку працівників.

Табель обліку використання робочого часу ведеться окремо за кожним струк­турним підрозділом (цехом, відділом, бригадою тощо) табельником, бригадиром або майстром тощо. Такі особи складають табель в одному примірнику, який від­кривається за два-три дні до початку розрахункового періоду на підставі табеля за минулий місяць. Внесення прізвища, ім'я та по батькові нових працівників підрозділу й вилучення таких реквізитів звільнених працівників здійснюють за наказом про прийняття чи звільнення з роботи тощо. У даному документі за до­помогою умовних позначок - шифрів, зазначається інформація про використан­ня робочого часу кожним працівником протягом місяця, зокрема:

 

1) відпрацьований час, в тому числі, години роботи в надурочний нічний, вечірній час та у вихідні і святкові дні;

2) невідпрацьований час із вказанням причин неявки.

Наприкінці місяця належно оформлений табель подається до бухгал­терії.За даними даного документа здійснюється аналіз використання робочого часу та нараховується заробітна плата працівникам, які працюють за погодин­ною формою оплати праці.

Табельний облік на підприємстві здійснюється одним із таких способів:

- жетонним,в основі якого покладено використання жетонів, на яких про­ставляються табельні номери працівників. Кількість жетонів на підпри­ємстві відповідає обліковому складу працюючих;

- картковим,який передбачає застосування контрольних годинників, які автоматично позначають час роботи кожного працівника в його картці;

- пропускна система,за якої працівники при виході на роботу здають свої перепустки та отримують їх назад після закінчення роботи.

Заробітна плата працівникам, які працюють за відрядною формою оплати праці нараховується в залежності від кількості виготовленої продукції, обсягів виконаних робіт(наданих послуг). Залежно від технологічного процесу та орга­нізації виробництва, підприємства застосовують різні системи обліку виробітку.

Під обліком виробіткурозуміють сполучення способів відображення у пер­винних документах інформації про кількість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

За відрядною формою оплати праці заробітна плата робітникові (бригаді) нараховується на підставі зданих до бухгалтерії індивідуальних (бригадних) на­рядів на відрядну роботу. У Наряді на лицевому боці зазначається вид, опис ро­боти та планове завдання, а також інформація про кількість та якість виконаної роботи робітником (бригадою), на зворотному - кількість відпрацьованого часу та сума нарахованої заробітної плати робітнику (членам бригади). Для нараху­вання заробітної плати працівнику, який здійснював виправлення браку продук­ції виписують окремий наряд з позначкою «Виправлення браку».

При відрядній формі оплати працізалежно від характеру виробничого процесу також використовують - маршрутний лист, об'єднаний із змінним рапортом, або рапорт про виробіток тощо.

Маршрутний лист виписується на відповідну партію продукції та на весь шлях,її обробки у цеху.У даному документі зазначаються операції з ви­готовлення продукції, за якими можна визначити фактичний технологічний процес виробництва (від початку до завершення). На відміну від Наряду, який виписується на одного робітника (бригаду), що виконує відповідну операцію. Маршрутний лист оформляється на всю роботу чи операції, виконані різними робітниками щодо відповідної партії продукції.

За рапортом про виробіток здійснюється приймання виготовленої про­дукції.У даному документі зазначається кількість відпрацьованих годин та обсяг прийнятої з виробництва продукції (робіт, послуг). На зворотному боці рапорту нараховується заробітна плата за готову продукцію, яка відповідає вста­новленим технічним та якісним характеристикам.

 

 

Заробітна плата водіям службових автомобілів нараховується на підставі Табеля обліку використання робочого часу та Подорожніх листів, які надають право на здійснення перевезень автомобільним транспортом підприємства та ви­писуються на 1 день (зміну).

У подорожньому листі зазначають номер документа і дату його складан­ня, дату виїзду автотранспортного засобу та завдання, яке виконує водій.Після повернення автомобіля в гараж здійснюється обробка подорожнього листа (таксування): визначається кількість витраченого палива (виконаних тонно-кіломе­трів) та відпрацьований час водієм. Після чого документ здається до бухгалтерії.

Оплата часу, протягом якого працівники не працювали (виконання державних або громадських обов'язків, оплата пільгових годин матерям для догляду за дітьми до одного року, доплата підліткам до середнього заробітку за скорочений робочий день тощо) та простоїв не з вини робітників,здійснюється за даними бухгалтер­ських довідок-розрахунків, які складаються на підставі наказу керівника підпри­ємства та інших документів, що підтверджують право на відповідні доплати.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра­їни [10] щодо строків виплати заробітної плати» передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не піз­ніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.Розмір заробітної плати за першу половину місяця має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам призначений пасивний балансовий рахунок № 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»(табл. 3.1).

Таблиця 3.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.022 с.)