ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ІНШОЇ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ІНШОЇОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До іншої операційної діяльностіналежать операції, пов'язані із реаліза­цією інших оборотних активів (виробничі запаси, малоцінні швидкозношувані предмети), необоротних активів, переведених до груп вибуття (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи) та іноземної валюти; уцінкою товарно-матеріальних цінностей; операційною орендою активів; отри­манням (нарахуванням) штрафів, пені; визнанням операційної курсової різниці тощо. Результат іншої операційної діяльності визначають шляхом порівняння доходів із витратами такої діяльності. Загальна схема облікового відображення

 

визнання доходів та витрат у результаті іншої операційної діяльності зображена на рисунку 5.12.

Важливою складовою доходів суб'єктів господарювання є доходи, отри­мані від іншої операційної діяльності, до яких відносяться:

- доходи від купівлі-продажу іноземної валюти;

- доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвес­тицій);

- доходи від операційної оренди активів;

- доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній ва­люті;

- суми штрафів (пені, неустойок та інших санкцій) за порушення госпо­дарських договорів, визнаних боржником або щодо яких одержані рішен­ня суду про їх стягнення;

- доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності;

- відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні);

- суми безоплатно одержаних оборотних активів та субсидій;

- інші доходи операційної діяльності.

 

 

Рис. 5.12. Схема обліку інших доходів і витрат операційної діяльності

Для обліку та узагальнення інформації про інші операційні доходи призна­чений рахунок № 71 «Інший операційний дохід» (табл. 5.21).

 

 

Таблиця 5.21 Характеристика рахунка № 71 «Інший операційний дохід»

 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації про інший операційний до­хід
На рахунку № 71 В облі­ковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
«Інший операційний дохід» Для узагальнення інфор­мації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітно­му періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Відобража­ються суми непрямих податків та списання доходу на ра­хунок № 79 Відображається збільшення (одержання) доходу Журнал 6 Рядок 2120 Звіту про фінансові результати

До рахунка № 71 «Інший операційний дохід» відкриваються наступні субрахунки:

- № 710«Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю», який призначений для уза­гальнення інформації про доходи від первісного визнання та зміни вар­тості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів;

- № 711«Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», який призначений для узагальнення інформації про доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, зокрема додатна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її обліковою вартістю;

- № 712«Дохід від реалізації інших оборотних активів», який призначений для узагальнення інформації про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу;

- № 713«Дохід від операційної оренди активів», який призначений для узагальнення інформації про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є метою створення підприємства;

- № 714«Дохід від операційної курсової різниці», який призначений для узагаль­нення інформації про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства;

- № 715«Одержані штрафи, пені, неустойки», який призначений для уза­гальнення інформації про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за по­рушення господарських договорів, визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду (арбітражного суду) про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків;

- № 716«Відшкодування раніше списаних активів», який призначений для узагальнення інформації про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів;

 

-

- № 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості», який при­значений для узагальнення інформації про доходи від списання креди­торської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності;

- № 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», який при­значений для узагальнення інформації про доходи від безоплатно одер­жаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від ці­льового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю;

- № 719 «Інші доходи від операційної діяльності», який призначений для узагальнення інформації про інші доходи від операцій з тарою, від ін­вентаризації від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих гос­подарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення підприємства тощо.

У бухгалтерському обліку інші операційні доходи відображаються за такими документами:контракти та договори, договори оренди, рахунки, на­кладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), рішення судових органів, інвентаризаційні описи товарно-матеріальних ціннос­тей, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік інших операційних доходівведеться за видами доходів та іншими напрямами, визначеними підприємством.

За журнальної форми обліку інформація про інший операційний дохід уза­гальнюється у журналі № 6 «Облік доходів і результатів діяльності», в якому сума визнаних інших операційних доходів відображається у графі 4.

До витрат операційної діяльності, крім витрат, що формують собівар­тість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративних та збутових витрат належать й інші операційні витрати, склад яких наведено на рисунку 5.13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
       
Витрати на дослідження та розробки   Нестачі й втрати від псування цінностей  
     
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти Собівартість реалізованих виробничих запасів та необоротних активів, утримуваних для продажу  
  <-  
Сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів Витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення  
     
Втрати від операційної курсової різниці Втрати від знецінення запасів  
  ^-  
Визнані штрафи, пені, неустойки , .  
       

Рис. 5.13.Склад іншихвитрат операційної діяльності

Для обліку та узагальнення інформації про інші витрати операційної ді­яльності призначений рахунок № 94 «Інші витрати операційної діяльності»

(табл. 5.22).

 

Таблиця 5.22 Характеристика рахунка № 94 «Інші витрати операційної діяльності»

 

 

 

 

 

 

Назва та номер рахунка Призначення рахунка Відображення інформації за операціями, що зумовлюють ви­трати іншої операційної діяльності
На рахунку № 94 В обліковому регістрі У звітності
за дебетом за кредитом
94 «Інші витрати опе­раційної діяльності» Для обліку ви­трат операцій­ної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90, 92,93 Відображається сума визнаних інших витрат операційної ді­яльності Відображається списання інших витрат операцій­ної діяльності на рахунок № 79 «Фі­нансові резуль­тати» Журнал 5 (5А) Рядок 2180 Звіту про фінансові результати

До рахунка № 94 «Інші витрати операційної діяльності» відкриваються наступні субрахунки:

- № 940«Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю», який призначений для уза­гальнення інформації про витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання сільськогосцрдарської продукції і біо­логічних активів та від зміни справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до П(С)БО № ЗО «Біологічні активи»;

- № 941«Витрати на дослідження і розробки», який призначений для уза­гальнення інформації про витрати на дослідження і розробки, що здій­снюються підприємством;

- № 942«Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти», який призна­чений для узагальнення інформації про витрати на купівлю-продаж іно­земної валюти, зокрема від'ємної різниці між ціною купівлі-продажу іно­земної валюти та її балансовою вартістю;

- № 943«Собівартість реалізованих виробничих запасів», який призначе­ний для узагальнення інформації про собівартість реалізованих виробни­чих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо) та необоротних активів і груп вибуття, утримуваних для продажу;

- № 944«Сумнівні та безнадійні борги», який призначений для узагаль­нення інформації про нарахування резерву сумнівних боргів на заборго­ваність, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та за­боргованості, призначеної для продажу), про суму списаної безнадійної заборгованості в разі недостатності суми нарахованого резерву сумнів­них боргів та про суму списаної безнадійної заборгованості, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено;

- № 945«Втрати від операційної курсової різниці», який призначений для узагальнення інформації про втрати за активами й зобов'язаннями опера­ційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

 

 

РОЗД]Г|5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ

 

946«Втрати від знецінення запасів», який призначений для узагаль­нення інформації про втрати, пов'язані із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО № 9 «Запаси» і П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність»; № 947«Нестачі і втрати від псування цінностей», який призначений для узагальнення інформації про нестачі грошових коштів та інших ціннос­тей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації;

948«Визнані штрафи, пені, неустойки», який призначений для уза­гальнення інформації про визнані економічні санкції за невиконання підприємством податкового та іншого законодавства, а також умов до­говорів;

949«Інші витрати операційної діяльності», який призначений для узагальнення інформації про витрати операційної діяльності, які не зна­йшли відображення на інших субрахунках рахунку № 94 «Інші витрати операційної діяльності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 312; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)