З тимчасової втрати працездатностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З тимчасової втрати працездатності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст операції Кореспонден­ція рахунків, субрахунків Сума, грн.
Дебет Кре­дит
31 липня поточного року (день нарахування заробітної плати за липень)
Відображено нарахування заробітної плати за липень 2 430,29
Проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму нарахованої заробіт­ної плати за ставкою 37,18 % 2 430,29 грн. * 0,3718 903,58
Відображено утримання із заробітної плати:      
єдиного соціального внеску за ставкою 3,6 % 2 430,29 грн. * 0,036 87,49
податку на доходи фізичних осіб (2 430,29 грн. - 87,49 грн.) *0,15 351,42
7 серпня поточного року (день виплати заробітної плати за липень)
Відображено нарахування:      
оплати за перші 5 днів непрацездатності 309,66
допомоги з тимчасової непрацездатності 206,44 грн. + 206,44 грн. = 412,88 грн. 412,88
Відображенонарахуванняєдиноговнескуназагальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму нарахованої допомоги за ставкою 33,2 % (309,66 грн. + 206,44 грн. + 206,44 грн.) * 0,332 239,88
Відображено утримання:      
єдиного соціального внеску за ставкою 2 %:      
а) із оплати за перші п'ять днів непрацездатності 309,66 грн. у-0,02 6,19
б) із допомоги з тимчасової непрацездатності (206,44 грн. + 206,44 грн.) * 0,02 8,26
податку на доходи фізичних осіб:      
а) із оплати за перші п'ять днів непрацездатності (309,66 грн. - 6,19 грн.) х 0,15 45,52
б) із допомоги з тимчасової непрацездатності (206,44 грн. + 206,44 грн. - 8,26 грн.) * 0,15 60,69

 

Продовження табл. 3.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із поточного рахунка перераховано:    
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування:    
а) нарахований за ставкою 37,18 % 903,58
б) нарахований за ставкою 33,2 % 239,88
в) утриманий за ставкою 3,6 % 87,49
г) утриманий за ставкою 2 % 6,19
податок на доходи фізичних осіб 351,42 грн. + 45,52 гри. 396,94
Виплачено з каси:      
заробітну плату за липень поточного року 2 430,29 грн. - 87,49 грн. - 351,42 грн. 1991,38
оплату за перші п'ять днів непрацездатності 309,66 грн. -6,19 грн. - 45,52 грн. 257,95
19 серпня поточного року
На відкритий в банку окремий рахунок отримано кошти від Фон­ду на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності 3112* 412,88
21 серпня поточного року (день виплати заробітної плати за першу половину місяця)
Відображено нарахування заробітної плати за першу половину серпня 1 550,00
Відображенонарахуванняєдиноговнескуназагальнообов'язкове державне соціальне страхування на зарплату за першу полови­ну серпня за ставкою 37,18 % 1 550,00 грн. х 0,3718 576,29
Відображено утримання із заробітної плати за першу половину серпня ч      
  єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування за ставкою 3,6 % 1550,00 грн. х 0,036 55,80
  податку на доходи фізичних осіб (1 550,00 грн. - 55,80 грн.) *0,15 224,13
Із поточного рахунка перераховано:      
єдиний соціальний внесок:
  а) нарахований за ставкою 37,18 % 576,29
  б) утриманий за ставкою 3,6 % 55,80
  податок на доходи фізичних осіб 224,13
Із окремого поточного рахунка перераховано утримані із допо­моги з тимчасової непрацездатності:      
  єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування 8,26
  податок на доходи фізичних осіб 60,69
3 окремого поточного рахунка до каси отримано кошти для ви­плати допомоги з тимчасової непрацездатності 343,93
3 каси виплачено:      
  допомогу з тимчасової непрацездатності 412,88 грн. - 8,26 грн. - 60,69 грн. 343,93
  заробітну плату за першу половину серпня 1 550 грн. - 55,80 грн. - 224,13 грн. 1 270,07
* 3112 - відкритий підприємством - страхувальником (роботодавцем) окремий поточний рахунок у банку, призначений для обліку коштів Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездат­ності. Страхові кошти, зараховані на даний рахунок, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам

 

3.8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ

СТРАХУВАННЯМ

Соціальне забезпечення є одним із інструментів соціальної політики держави. За­коном України «Про збір та облік единого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [15], який набрав чинності із 01 січня 2011 p., введено еди­ним внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Такий внесок утримується із заробітної плати застрахованих осіб і нараховується на фонд оплати пра­ці та сплачується роботодавцем. Єдиний соціальний внесок входить до складу податко­вої системи та впливає на податкове навантаження суб'єктів господарювання.

Управління Пенсійного фонду Українив районах, містах, і районах у міс­тах за місцем знаходження юридичних осіб здійснюють взяття останніх на облік як платників єдиного внеску[28] на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. Після цього за­значені відомості направляються до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, який відповідно до отриманої інформа­ції приймає рішення про віднесення юридичної особи до класу професійного ризику виробництва та направляє відповідне повідомлення органу Пенсійного фонду. Останній надсилає суб'єкту господарювання Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, в якому зазначається клас професійного ризику виробництва (від 1 до 67) з урахуванням видів економічної діяльності платника.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування обчис­люється у відсотках, розмір яких залежить від установленого для роботодавця кла­су професійного ризику до визначеної бази нарахування єдиного внеску(табл. 3.15).

Таблиця 3.15

Ставки нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування із доходів у вигляді заробітної плати
________________ та прирівняних до неї виплат____

№ з/п Платники єдиного внеску База нарахування єдиного внеску Ставки єдиного внеску
Підприємства, віднесені до 1-67 класу професійного ри­зику виробництва Сума нарахованої заробітної плати за видами ви­плат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній фррмі 36,76 -49,7 %
Бюджетні установи Сума нарахованої заробітної плати за видами ви­плат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 36,3 %
Підприємства, які використову­ють працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів по­вітряних суден цивільної авіації Сума нарахованої заробітної плати за видами ви­плат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 45,96%

 

Продовження табл. 3.1 S

Підприємства, які виплачують винагороди за цивільно-пра­вовими договорами Сума винагороди фізичним особам за виконання ро­біт (надання послуг) за цивільно-правовими догово­рами 34,7 %
Підприємства, які виплачують грошове забезпечення у ви­гляді оплати за перші п'ять днів тимчасової непрацездат­ності та допомогу з тимчасо­вої непрацездатності Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацез­датності, що здійснюється за рахунок коштів робото­давця, та допомоги з тимчасової непрацездатності 33,2 %
Підприємства, у яких працю­ють інваліди Сума нарахованої заробітної плати інвалідів за ви­дами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 8,41 %

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на­раховується на базу нарахування, не зменшену на суми утримань, які відповідно до законодавства стягуються із заробітної плати та прирівняних до неї виплат. Сума Єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхо­вого внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).Нарахування Єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування такого внеску, встановленого Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» про що зазначено у пункті 3.5 посібника.

Приклад 3.13

Найманий працівник ТзОВ «МАВР» Мельник С.П. виконував роботи за дого­вором цивільного підряду з 02 по 24 січня 2013 р., за які йому нараховано 15 000 грн. Також за поточний місяць працівнику нарахована заробітна плата у сумі 6 500 грн. Отже, разом сума нарахованих виплат Мельнику С.П. складає 21500 грн. (6 500 + 15000), яка на 2 001,00 грн. (21 500,00 - 19 499,00) перевищує макси­мальну величини бази нарахування єдиного внеску, встановлену на січень 2013 р.

Послідовність визначення єдиного внеску із виплат, нарахованих Мель­нику С.П.

1. Розраховуємо суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне со­
ціальне страхування на:

а) заробітну плату

6 500,00грн. *0,3718 = 2 416,7грн.

б) винагороду за цивільно-правовим договором

(15 000,00 грн. - 2 001,00 грн.) *0,347 = 4 510,65 грн.

2. Знаходимо суму утримань єдиного внеску із:

а) заробітної плати

6 500,00 грн. *0,036 = 234,00 грн.

б) винагороди за цивільно-правовим договором

(15000,00грн. -2001,00 грн.) Щ026 = 337,97грн. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня, нарахований за звітний календарний місяць, сплачується не пізніше

 

 


20 числа місяця,що настає за базовим звітним періодом шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунка. При цьому, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), одночасно з видачею зазначених сум платники зобов'язані сплатити нарахований на ці ви­плати Єдиний внесок у розмірі, встановленому для вказаних виплат (авансові платежі). Суми, сплачені за грошовими чеками, платіжними дорученнями та ін­шими розрахунковими документами на видачу (перерахування) коштів для ви­плати заробітної плати, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у цих документах.

Внесок за кожною із перерахованих у таблиці 3.15 ставок сплачується на різні рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казна­чейства України.

Пунктом 1.2 Постанови № 24 «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» [90] визначено,що у разі настання страхового випадку органи Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань України зобов'язані своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які мають на це право:

1) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністюдо відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогув разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплатув разі часткової чи повної втрати працездат­ності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпіломуу розмірі його середньомісячного заробіт­ку при тимчасовому переведенні його на легшу нижче оплачувану роботу;

5) страхову виплату потерпіломупід час його професійної реабілітації;

6) щомісячну страхову виплату особам,які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

7) відшкодування вартості ритуальних послуг,пов'язаних з похованням померлого.

Кошти для здійснення страхувальником виплати допомоги у зв'язку з тим­часовою непрацездатністю потерпілого, доплати до середнього заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, при тимчасовому переведенні його на легшу роботу, а також на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги виділя­ються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на підставі підписаної керівником та головним бухгал­тером підприємства Заяви-розрахунку із доданими відповідними документами.

Заява-розрахунок складається страхувальником у двох примірниках, один з яких зберігається у страхувальника, а другий - в робочому органі виконавчої ди­рекції Фонду за місцезнаходженням страхувальника. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду протягом десяти днів з дня подання страхувальником документів, перевіряє правильність нарахування сум, пов'язаних з вищезазначеними виплата­ми, та перераховує страхувальнику кошти у сумі, зазначеній у Заяві-розрахунку.

 

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпі­лий мав до ушкодження здоров'я й не повинна перевищувати середньомісячного заробітку, що отримував потерпілий до ушкодження здоров'я.

Для обліку та узагальнення інформації про розрахунки за єдиним вне­ском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування призначе­ний субрахунок № 651 «Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування», за кредитомякого відображається нарахування зобов'язання за єдиним внеском, а за дебетом- погашення заборгованості за внеском перед Пенсійним фондом України.

Аналітичний облік розрахунків за страхуваннямведеться за вида­ми платежів та встановленими ставками нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Порядок відображення інформації про розрахунки із Пенсійним фондом України за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання в системі рахунків бухгалтерського обліку наведено у таблиці 3.16.

Таблиця 3.16 Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку розрахунків Пенсійним фондом України за єдиним внеском на загальнообов'язковеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.029 с.)