Ставки утримань єдиного внеску на загальнообов'язкове державнеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ставки утримань єдиного внеску на загальнообов'язкове державнесоціальне страхування із доходів у вигляді заробітної плати
________________ та прирівняних до неї виплат_____________

№ з/п Категорії застрахованих осіб База для нарахування Єдиного внеску Ставки Єдиного внеску
Особи, які отримують допомогу з тимча­сової непрацездатності Сума допомоги з тимчасової непра­цездатності 2%
Фізичні особи, які виконують роботи ч (надають послуги) на підприємствах за цивільно-правовими договорами Сума винагороди за цивільно-право­вими договорами 2,6 %
Військовослужбовці (крім військовослуж­бовців строкової військової служби), осо­би рядового і начальницького складу Сума нарахованого грошового забез­печення 2,6 %
Наймані працівники-інваліди, які працю­ють на підприємствах УТОГ та УТОС Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші за­охочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 2,85 %
Працівники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, та в інших юридичних осіб Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші за­охочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 3,6 %
Наймані працівники, які працюють на по­садах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України «Про дер­жавну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про Національний банк України» тощо Сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші за­охочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі 6,1 %

Відповідно до статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [15] максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Законом України «Про Дер­жавний бюджет України на 2012 рік»передбачено поетапне збільшення про­житкового мінімуму у 2012-2013 роках, а тому розмір максимальної величини за­робітної плати (доходу), з якої сплачується єдиний соціальний внесок, становить:

- з 01.01 по 31.03.2012 р. - 18 241 грн. (1 073 грн. х 17);

- з 01.04 по 30.06.2012 р. - 18 598 грн. (1 094 грн. х 17);

- з 01.07 по 30.09.2012 р. - 18 734 грн. (1 102 грн. х 17);

- з 01.10 по 30.11.2012 p.-19 006 грн. (1 118 грн. х 17);

з 01.12 по 31.12.2012 р. - 19 278 грн. (1 134 грн. х 17);

 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» [12]:

- з 01.01.2013 p. - 19 499 грн. (1 147 грн. х 17);

- з 01.12.2013 p.-20 706 грн. (1218 грн. х 17).

Максимальну величину при утриманні Єдиного внеску із допомоги з тимча­сової непрацездатності та відпускних за щорічну основну відпустку, період яких більший одного місяця, застосовують окремо за кожний місяць.

При визначенні максимальної величини бази нарахування Єдиного внеску виплати враховують у такій черговості: сума нарахованої заробітної плати, у тому числі в натуральній формі, за видами виплат; сума винагороди за цивільно-правовими договорами; сума допомоги з тимчасової непрацездатності.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не утримується із наступних виплат [13]:

1) одноразова допомога працівникам,які виходять на пенсію відповідно до законодавства та колективних договорів;

2) надбавки та доплати до державних пенсійпрацюючим пенсіонерам;

3) вихідна допомогау разі припинення трудового договору;

4) витрати на відрядження,а саме: добові (у повному обсязі), вартість проїзду, витрати на найм житлового приміщення. Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість відповідно до законодавства;

5) компенсація моральної шкоди працівникам,що виплачується за рі­шенням суду;

6) винагорода, що сплачується за авторським договоромна створення та використання творів науки, літератури й мистецтва, крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) ви­нагороди, нарахованої на відповідному підприємстві;

7) надбавки(польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окла­дів працівників, що направляються для виконання монтажних, налаго­джувальних, ремонтних і будівельних робіт; працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер, у визначених законодавством розмірах;

8) компенсації працівникамза використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;

9) позики,видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індиві­дуальне будівництво та ведення домашнього господарства;

10) матеріальна допомогаразового характеру, що надається окремим пра­цівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздо­ровлення дітей та поховання.

Утримання другої, третьої та четвертої групи провадяться тільки за на­явності однієї з двох обов'язкових умов:

- згода працівникана здійснення відповідних утримань із його заробітної плати; г

- рішення судуабо припис інших органів.

 

 

Утримання за рішенням суду(стягнення аліментів;відшкодування збитку, заподіяного каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я; утратою годувальника; відшкодування збитків, заподіяних злочином), здійснюються бухгалтерією під­приємства, де працює особа-боржник на підставі одержаних виконавчих листів, виданих судами на основі рішень, вироків та постанов.

Утримання із заробітної плати за приписом інших органів проводяться на підставі таких виконавчих документів:написи нотаріусів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопо­рушення; рішення Антимонопольного комітету України і його територіальних від­ділень; платіжні вимоги, акцептовані платником; рішення інших органів державної влади чи недержавних органів у випадках, якщо за законом їхнє виконання покла­дене на Державну виконавчу службу. Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою відповідного органу.

Розмір утримань за рішенням судових та інших органів обчислюється із суми заробітної плати,що залишається після утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фі­зичних осіб.

У відповідності до статті 75 Сімейного кодексу України [93] аліменти- це право на утримання, що має член родини, який потребує матеріальної допомоги, за умови, що інший член родини у стані надати матеріальну допомогу. Найпоши­реніший випадок виплати аліментів - сплата аліментів одним з батьків в інтер­есах іншого, на утриманні або під опікою якого перебуває їхня спільна дитина.

Аліменти утримуються із заробітної плати і додаткових виплат, як за осно­вним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом. Статтею 182 Сімейного кодексу України передбачено,що мінімальний розмір аліментів на одну дити­ну не може бути меншим, ЗО% прожиткового мінімуму для дитини відповід­ного віку (до 6-ти років та від 6-ти до 18 років).

У таблиці 3.5 наведено прожитковий мінімум (ПМ) та мінімальний розмір аліментів (МРА) для дітей різних вікових груп.

Таблиця 3.5 Прожитковий мінімум та мінімальний розмір аліментів на дитину

Відповідної вікової групи

 

№ з/п із 01.01.2012 р. із 01.04.2012 р. із 01.07.2012 р. із 01.10.2012 р. із 01.12.2012 р. із 01.01.2013 р. із 01.12.2013 р.
ПМ МРА ПМ МРА ПМ| МРА ПМ МРА ПМ| МРА ПМ| МРА ПМ|МРА
Діти віком до 6 років
1 | 893,00 267,90 911,00 273,30| 917,00 275,101930,00 279,00 961,00 288,30 972,00 291,6 1032,0 309,6
Діти віком від 6 до 18 років
2 11112,001333,6011134,001340,20 1144,00|343,20|1161,00|348,30|1197,00|359,10|1210,00|363,00 |1286,001385,8
                             

За заявою працівника аліменти можуть утримуватися і на добровільних засадах.У такому випадку працівником подається заява, в якій вказується роз­мір аліментів (у відсотках від заробітної плати чи у фіксованій сумі); термін, протягом якого будуть утримуватися аліменти; дані одержувача (прізвище, ім'я, по батькові; домашня чи інша адреса, за якою потрібно відправляти утримані суми). Заява, на відміну від виконавчого документа, у будь-який час може бути змінена чи відкликана працівником.

 

Якщо утримання проводяться одночасно за виконавчим листом і за­явою,то спочатку здійснюються утримання за виконавчим листом, а потім за заявою. Виплата аліментів одержувачу проводиться бухгалтерією одразу після одержання коштів із банку,

Утримання, ініційовані адміністрацією підприємства(зайво виплаче­ні суми внаслідок лічильних помилок та за невідпрацьовані дні використаної відпустки при звільненні працівника; своєчасно не повернені кошти, видані на відрядження або під звіт;відшкодування шкоди, завданої підприємству праців­ником). Такі утримання здійснюються, як правило, за наказом (розпорядженням) керівника, який має юридичну силу та при наявності письмової згоди працівни­ка. Така згода може бути оформлена окремим документом або розпискою пра­цівника у наказі (розпорядженні) керівника про здійснення утримань. Уданих до­кументах зазначається, що працівник ознайомлений з наказом та погоджується із щомісячним утриманням із заробітної плати.

Якщо працівник не дає згоди на здійснення утримань,не зважаючи на наявність документального підтвердження його заборгованості підприємству (неповернені кошти, видані під звіт, нестача товарно-матеріальних цінностей, виявлена в результаті інвентаризації тощо), то суб'єкт господарювання повинен звернутися до суду із клопотанням про примусове стягнення заборгованості.

Утримання, ініційовані працівником(профспілкові та додаткові страхові внески, повернення кредитів і позик, виданих суб'єктом господарювання тощо) проводяться за його заявою, в якій вказується періодичність здійснення утри­мань (щомісяця, щокварталу), розмір і призначення утримуваних коштів та но­мер рахунка на який такі кошти повинні перераховуватися.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»[23] роботодавець за наявності письмових заяв праців­ників, які є членами профспілки, щомісячно утримує із «заробітної плати та пере­раховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески. Розмір таких внесківвизначається колективним договором чи окремою угодою і, як правило, становить 1 % від суми нарахованої заробітної плати звітного місяця.

Порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку утримань із заробітної плати наведено у таблиці 3.6.

Таблиця 3.6
Кореспонденція рахунків, субрахунків з обліку утримань
• ._____________ із заробітної плати

__________

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків, субра­хунків
Дебет Кредит
Обов'язкові утримання
Утримано із заробітної плати:    
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
податок на доходи фізичних осіб

 

Продовження табл. 3.6

 

 

 

 

 

 

 

2| 3| 4
Утримання за приписом судових та інших органів
Утримано із заробітної плати:    
аліменти
вартість забракованої продукції з вини працівника
вчасно неповернені підзвітні суми
завданий підприємству матеріальний збиток
суму, позики, виданої працівнику
Утримання з ініціативи працівника
Утримано із заробітної плати:    
профспілкові внески
інші утримання 377, 685

Приклад3.9

Робітник III розряду Пилипчук Р. П. у серпні поточного року відпрацював 176 годин, його годинна тарифна ставка становить 11,50 грн. У звітному місяці Пилипчуку Р. П. також нарахована премія у розмірі 5 відсотків від заробітної плати.

Послідовність нарахування заробітної плати Пилипчук Р. П. та прове­дення утримань із неї.

1. Визначаємо суму нарахованої заробітної плати

176 год. х 11,50 грн. = 2024,00 грн.

2. Розраховуємо суму премії

2 024,00 грн. х 0,05 :100 = 101,20 грн.

3. Знаходимо загальну суму заробітної плати за серпень поточного року

2024,00 грн. + 101,20грн. =2125,20 грн.

4. Обчислюємо суму утриманого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за ставкою 3,6 %

2 125,20 грн. *0,036 = 76,51 грн.

5. Розраховуємо суму податку на доходи фізичних осіб за умови, що праців­
ник не користується правом застосування податкової соціальної пільги

(2 125,20 грн. - 76,51 грн.) ><0,15 = 307,30 грн.

6. Визначаємо суму заробітної плати до видачі

2125,20 грн. - 76,51 грн. -307,30 грн. = 1741,39 грн. Порядок відображення в обліку операцій за умовами наведеного прикладу подано у таблиці 3.7.

 

 

Таблиця 3.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.036 с.)