ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При простій відрядній системі оплати праці (заробітна плата роз-раховується за формулою:

(3.5)

де: Кп- кількість одиниць виготовленої продукції;

ВР - відрядна розцінка за одиницю продукції.

2.2. Непряму відрядну систему оплати працізастосовують для оплати праці допоміжних робітників (слюсарів-ремонтників, електриків тощо). Розмір заробітної плати таких працівників залежить не від їх особистого виробітку, а від результатів праці основних робітників-відрядників. Наприклад, працю нала-годжувальників верстатів неможливо виміряти в будь-яких одиницях виробітку, тому їм нараховують заробітну плату у відсотках до заробітку робітників-вер-статників.

Нарахована заробітна плата за непрямою відрядною системою оплати праці (ЗПНВ) визначається за формулою:

(3.6)

де: °вр ~ обсяг виконаних робіт робітниками основного виробництва, які обслу­говуються допоміжними робітниками; НВР - непряма відрядна розцінка. В свою чергу, непряма відрядна розцінка визначається за формулою:

(3.7)

де: ГТС - годинна тарифна ставка допоміжного робітника; К — кількість робітників, які обслуговуються допоміжними; ІЇНВ - планова норма виробітку.

Приклад3.2

За встановленими нормами допоміжним працівником Дудкевичем А. І. об­слуговується 20 робітників основного виробництва. Годинна тарифна ставка до­поміжного робітника складає 18,00 грн. Основними робітниками, які обслугову­ються Дудкевичем А. І. виготовлено 17 900 одиниць продукції. Планова норма виробітку, встановлена для кожного обслуговуваного об'єкта, складає 6 одиниць продукції на годину.

Послідовність визначення непрямої відрядної оплати праці Дудкевичу А.І.:

1) визначається непряма відрядна розцінка

 

2) обчислюється

заробітна плата Дудкевичу А. І.:

ЗПНВ =17 900 од. прод. у. 0,15 грн. = 2 685 гри.

 

2.3. Відрядно-преміальна система оплати праціпередбачає нарахування
одночасно заробітної плати за відрядними розцінками та премії за перевиконан­
ня норм виробітку, місячних, квартальних та річних виробничих завдань.

Заробітна плата при відрядно-преміальній системі оплати праці {ЗПвпрш) розраховується за формулою:

(3.8)

2.4. Відрядно-прогресивна система оплати праціпередбачає зростання
відрядної розцінки із збільшенням обсягу виробництва продукції (виконання
робіт або надання послуг) протягом встановленого робочого дня чи зміни.

Заробітна плата при відрядно-прогресивній системі оплати праці (ЗПшр0Г) розраховується за формулою:

(3.9)

це: Кпн - кількість одиниць продукції,виготовленої в межах встановленої норми; ВРН- відрядна розцінка за одиницю продукції в межах встановленої норми; Кппн~ кількість одиниць продукції,виготовленої понад встановлену норму; ПЗBP - прогресивно-зростаюча відрядна розцінка за кожну одиницю про­дукції, виготовлену понад норму.

2.5. За акордної системи оплати працізаробітна плата нараховується вико­
навцю (виконавцям) за весь комплекс виконаних робіт із врахуванням їх якісних
характеристик. Сутність такої системи полягає в тому, що на початку виробничо­
го періоду (технологічного циклу) бригаді (робітникові) встановлюється планове
завдання з виробництва продукції, витрат праці та матеріалів, а також початкова
планова сума заробітної плати, яка буде розподілена між робітниками, які беруть
участь у виробничому процесі.

За скорочення строків виконання акордного завдання, високу якість здій­снених робіт, а також економію матеріальних ресурсів, робітникам додатково нараховується премія. Акордна система оплати праці одержала найбільше по­ширення у будівництві та сільському господарстві.

 

2.6. За відсотковою системою оплати працізаробіток працівника склада­
ється з встановленого окладу та комісійної винагороди, визначеної як відсоток
від результату його роботи (товарообороту, доходу, прибутку тощо).

Заробітна плата за відсотковою системою оплати праці (ЗП ) обчислю­ється за формулою

ЗПтс = ПО+РРхВ (3.10)

де: РР - результат роботи (товарооборот, дохід, прибуток), який є підставою для нарахування комісійної винагороди;

В - відсоток від результату роботи, що нараховується за досягнення запла­нованого результату.

Залежно від організації праці відрядна оплата може бути індивідуаль­ною або колективною (бригадною).Заробіток працівника за індивідуальної відрядної оплати праці залежить від кількості виготовленої ним продукції, яка відповідає встановленим стандартам й технічним умовам, та відрядної розцінки за одиницю. За колективної (бригадної) оплати праці заробіток кож­ного працівника залежить від результату роботи всієї бригади. Нараховану заробітну плату за фактично виконану роботу бригадою розподіляють між робітниками бригади пропорційно до присвоєних їм розрядів та відпрацьо­ваного часу.

СКЛАД ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосову­ється показник фонду оплати праці, який формується із нарахувань найма­ним працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінених у грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час або за виконану роботу.Фонд оплати праці складається з фондів основної й додаткової заробіт­ної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється для працівників, які працюють: 1) за погодин­ною формою оплати праці - у вигляді тарифних ставок' (окладів), 2) за відряд­ною формою оплати праці - у формі відрядних розцінок.

До фонду основної заробітної плати включаються:

1) винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;

2) суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за умови, що такі нарахування є основною заробітною платою;

3) оплата праці при переведенні працівника на нижче оплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні забракованої продукції, не з вини працівника;

4) оплата праці за час перебування працівника у відрядженні, що не вклю­чає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням (добові, вартість про­їзду, витрати на найм житлового приміщення тощо);

5) вартість продукції, виданої працівникам в рахунок оплати праці;

 

6) оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з пра­цівниками), за виконання робіт:

- відповідно до умов договорів цивільно-правового характеру, включаючи дого­вір підряду (за винятком фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності);

- відповідно до обов'язків осіб, які є членами спостережної ради або реві­зійної комісії акціонерного товариства.

Додаткова заробітна плата- це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона вклю­чає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чин­ним законодавством^ також премії за виконання виробничих завдань і функцій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.011 с.)