Ставки екологічного податку за розміщення відходівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ставки екологічного податку за розміщення відходівКлас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку, гривень за тонну
І надзвичайно небезпечні 762,3
II високонебезпечні 27,77
III помірнонебезпечні 6,97
IV малонебезпечні 2,72
V малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної про­мисловості 0,27

Суми екологічного податку обчислюються платниками податку (за винятком суб'єктів, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересув­ними джерелами забруднення у разі використання ними палива) та податковими агентами щоквартально, без застосування принципу наростаючого підсумку.

Якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здій­снюються різні види забруднення навколишнього природного середовища, то такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення (забруднюючої речовини).

Порядок обчислення екологічного податку залежить від виду забруднення (забруднюючої речовини) та визначається за наступними формулами:

Суми екологічного податку, які справляються за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення-обчислюються платниками податку, виходячи з фактичних обсягів викидів та ставок податку за формулою:

(4.12)

де: Пвс - екологічний податок,який вправляться за викиди в атмосферне по­вітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

- фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах;
Нт~ ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини.
Суми екологічного податку, які справляються за викиди в атмосферне

повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення- об­числюються податковими агентами, виходячи з кількості фактично реалізовано­го палива та ставок податку за формулою:

(4.13) де

 

: Пвп ~ екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне пові­тря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

- кількість фактично реалізованого палива і-того виду в тоннах;
Нт - ставки податку в поточному році за тонну і-того виду палива.

Суми екологічного податку, які справляються за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти- обчислюються платниками, виходячи з фактичних обсягів скидів ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

 

 

(4.14)

де: Пс - екологічний податок, який справляється за скиди забруднюючих речо­вин у водні об'єкти; Мшобсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах; Нтставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої

речовини; Кос - значення даного коефіцієнта становить 1, а у разі скидання забрудню­ючих речовин у ставки і озера -1,5. Платники екологічного податку та податкові агенти сплачують еколо­гічний податок протягом 10 календарних днів,що настають за останнім днем граничного строку подання Податкової декларації екологічного податку. Сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі 1/3 частини планового обсягу за квартал із наступним перерахунком його суми за результатами базового подат­кового (звітного) періоду.

 

 

РОЗДІЛ 5

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

(ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК

ДОХОДІВ І ВИТРАТ

 

Метою вивчення розділує формування системи знань щодо порядку ви­знання, оцінки, класифікації доходів і витрат та теорії й практики облікового відо­браження зазначених об'єктів обліку

Об'єктом розділує процес обліку доходів і витрат за видами діяльності суб'єктів господарювання

У розділі 5 розглядаються наступні питання:

5.1.Економічна сутність, порядок визнання та класифікація доходів

5.2. Поняття витрат, їх класифікація та порядок визнання у бухгалтерському обліку

5.3.Бухгалтерський (фінансовий) облік доходів і витрат основної операційної діяльності

 

5.3.1. Порядок визнання та облік доходів у результаті основної опера­ційної діяльності

5.3.2. Порядок формування та облік собівартості реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг)

5.3.3. Облік адміністративних витрат та витрат на збут

 

5.4.Бухгалтерський (фінансовий) облік доходів і витрат іншої операційної ді­яльності

5.5.Бухгалтерський (фінансовий) облік інших фінансових доходів та фінансо­вих витрат

5.6. Бухгалтерський (фінансовий) облік доходів та втрат від участі в капіталі

5.7.Бухгалтерський (фінансовий) облік інших доходів та витрат звичайної ді­яльності

5.8.Бухгалтерський (фінансовий) облік витрат з податку на прибуток

5.9. Бухгалтерський (фінансовий) облік доходів та витрат надзвичайної діяльності

Ключові терміни розділу:

Дохід, витрати, витрати діяльності, прямі і непрямі витрати, витрати на про­дукцію та витрати періоду, доходи та витрати операційної діяльності, інші фінан­сові доходи та фінансові витрати, доходи та втрати від учабті в капіталі, інші до­ходи та витрати звичайної діяльності, доходи та витрати надзвичайної діяльності

Після вивчення розділу 5 студенти повиннізнати: економічну сутність доходів і витрат та умови їх визнання; класифікацію видів діяльності як основу побудови системи обліку до­ходів і витрат;

класифікацію доходів і витрат за різними ознаками; рахунки, призначені для обліку до­ходів і витрат діяльності; порядок відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та облікових регістрах доходів і витрат діяльності

 

Після вивчення розділу 5 студенти повиннівміти: формувати інформацію про доходи за видами економічної діяльності; здійснювати класифікацію витрат; відображати доходи і витрати діяль­ності у системі рахунків бухгалтер­ського обліку;

документально оформляти госпо­дарські операції, пов'язані із визна­нням доходів і витрат; відображати інформацію щодо до­ходів і витрат діяльності в облікових регістрах;

розкривати інформацію про доходи і витрати у фінансовій звітності

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)