Оборотно –сальдова відомість за рахунками синтетичного облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оборотно –сальдова відомість за рахунками синтетичного облікуШифр рахунка Назва рахунку бухгалтерського обліку Сальдо на 01.01. Обороти за квартал Сальдо на 01.04.
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


Баланс на кінець звітного періоду

Актив Сума Пасив Сума

Перелік питань для підготовки до екзамену

1. .Види обліку та їх характеристика. Особливості бухгалтерського обліку.

2. Мета та завдання бухгалтерського обліку, його функції, вимоги, що ставляться до обліку.

3. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

4. Елементи методу бухгалтерського обліку.

5. Будова та зміст балансу.

6. Балансова формула та її модифікації.

7. Структура і зміст балансу. Елементи (статті) балансу.

8. Методика балансового узагальнення.

9. .Типи змін в балансі зумовлені господарським фактами – явищами і процесами.

10. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будова. План рахунків фінансового обліку і його характеристика.

11. Сутність подвійного запису і його обґрунтування.

12. Кореспонденція та відображення проводок у системі рахунків.

13. Синтетичний і аналітичний облік і їх взаємозв’язок

14. Сутність, значення вартісної оцінки.

15. Види оцінок в обліку.

16. Калькуляція як спосіб оцінки і методи калькулювання.

17. Документи і документооборот на підприємстві.

18. Інвентаризація: суть, види, порядок проведення.

19. Регістри обліку – інструмент нагромадження та систематизації даних.

20. Форми ведення бухгалтерського обліку.

21. Поняття грошових коштів та їх види.

22. Облік касових операцій.

23. Облік операцій на рахунках в банку.

24. Облік підзвітних сум.

25. Облік операцій з цінними паперами.

26. Форми безготівкових розрахунків та облік розрахункових операцій.

27. Методологічні засади формування в обліку інформації про основні засоби.

28. Класифікація та оцінка основних засобів.

29. Облік руху основних засобів в системі рахунків.

30. Облік зносу (амортизації) основних засобів.

31. Облік переоцінки основних засобів.

32. Облік оренди основних засобів.

33. Поняття нематеріальних активів, їх оцінка та переоцінка.

34. Облік нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку.

35. Поняття виробничих запасів, їх класифікація та оцінка.

36. Документальне оформлення руху виробничих запасів.

37. Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів.

38. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

39. Поняття заробітної плати, її види та форми.

40. Оперативний облік особового складу та використання робочого часу.

41. Облік виробітку робітників.

42. Техніка підрахунку заробітної плати.

43. Облік нарахування заробітної плати робітникам і службовцям.

44. Облік відрахувань та утримань із заробітної плати.

45. Облік розрахунків з оплати праці за час відпустки.

46. Поняття витрат, їх класифікація та основні вимоги до їх визнання та оцінка.

47. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

48. Зведений облік витрат на виробництво.

49. Облік прями х виробничих витрат.

50. Облік загально виробничих витрат.

51. Характеристика основних методів калькулювання собівартості продукції.

52. Поняття готової продукції та її оцінка.

53. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції.

54. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.

55. Облік реалізованої продукції та визначення фінансових результатів від реалізації.

56. Поняття доходів, їх склад та оцінка.

57. Облік доходів від операційної діяльності.

58. Облік доходів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності.

59. Облік використання прибутку.

60. Поняття “власний капітал” та його складові.

61. Облік власного капіталу в системі рахунків.

62. Формування Звіту про власний капітал.

63. Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів.

64. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

65. Облік страхових резервів.

66. Облік кредитів.

67. Склад та призначення фінансової звітності, порядок її формування.

68. Технологія складання Балансу.

69. Технологія заповнення Звіту про фінансові результати.

70. Технологія складання Звіту про власний капітал.

71. Технологія складання Звіту про рух грошових коштів.

72. Порядок складання Приміток до фінансової звітності.

 

 


План рахунків бухгалтерського обліку

Активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

Підприємств і організацій

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Інвестиційна нерухомість Усі види діяльності
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи Бібліотечні фонди Усі види діяльності
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Нематеріальні активи Права користування природними ресурсами Усі види діяльності
Права користування майном
Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Знос (амортизація) необоротних активів Знос основних засобів Усі види діяльності
Знос інших необоротних матеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові фінансові інвестиції Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
Інші інвестиції пов'язаним сторонам
Інвестиції непов'язаним сторонам  
    Капітальні інвестиції     Капітальне будівництво   Усі види діяльності
Придбання (виготовлення основних засобів
Придбання (виготовлення інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Довгострокові біологічні активи Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільсько- господарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільсько- господарську діяльність
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
Незрілі довгострокові біологічні активи, які
Відстрочені податкові активи   За видами відстрочених податкових активів оцінюються за первісною вартістю Усі види діяльності
Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Усі види діяльності
Довгострокові векселі одержані
Інша дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Гудвіл   За видами об'єктів інвестування Усі види діяльності
Гудвіл при придбанні
Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
Клас 2. Запаси
Виробничі запаси Сировина й матеріали Усі види діяльності
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення  
Інші матеріали    
Поточні біологічні активи Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю Сільсько- господарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільсько- господарську діяльність
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
Малоцінні та швидкозношувані предмети   За видами предметів Усі види діяльності
Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
Брак у виробництві   За видами продукції Галузі матеріального виробництва
Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін.
Продукція сільськогосподарсь- кого виробництва   За видами продукції Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільсько- господарським виробництвом
Товари Товари на складі Усі види діяльності
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка
Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу
……………      
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Каса Каса в національні валюті    
Каса в іноземній валюті    
Рахунки в банках Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності
Поточні рахунки в іноземній валюті  
Інші рахунки в банку в національній валюті  
Інші рахунки в банку в іноземній валюті  
……………..      
Інші кошти Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності
Грошові документи в іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в національній валюті
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Короткострокові векселі одержані Короткострокові векселі, одержані в національні валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
Поточні фінансові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності
Інші поточні фінансові інвестиції
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними покупцями
Розрахунки з учасниками ПФГ
Розрахунки з різними дебіторами Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за нарахованими доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими дебіторами
Резерв сумнівних боргів   За дебіторами Усі види діяльності
Витрати майбутніх періодів   За видами витрат Усі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
Статутний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Пайовий капітал   За видами капіталу Кооперативні організації, кредитні спілки
Додатковий капітал Емісійний дохід Усі види діяльності
Інший вкладений капітал
Дооцінка активів
Безоплатно одержані необоротні активи
Інший додатковий капітал
Резервний капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Прибуток нерозподілений Усі види діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний у звітному періоді
Вилучений капітал Вилучені акції Усі види діяльності
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал
Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Забезпечення майбутніх витрат і платежів Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності
Додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення гарантійних зобов'язань
Забезпечення інших витрат і платежів
Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
Забезпечення матеріального заохочення
Забезпечення віднов- лення земельних ділянок
Цільове фінансування і цільові надходження   За об'єктами фінансування Усі види діяльності
Страхові резерви Технічні резерви Страхова діяльність
Резерви із страхування життя
Частка перестраховиків у технічних резервах
Частка перестраховиків у резервах із страхування
життя Результат зміни технічних резервів
Результат зміни резервів із страхування життя
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті
Довгострокові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті  
Довгострокові зобов'язання за облігаціями Зобов'язання за облігаціями Усі види діяльності
Премія за випущеними облігаціями  
Дисконт за випущеними облігаціями  
Довгострокові зобов'язання з оренди Зобов'язання з фінансової оренди Усі види діяльності
Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів  
Відстрочені податкові зобов'язання   За видами зобов'язань Усі види діяльності
Інші довгострокові зобов'язання   За видами зобов'язань Усі види діяльності
……………….      
……………….      
……………….      
………………..      
Клас 6. Поточні зобов'язання
Короткострокові позики Короткострокові кредити банків у національній валюті валюті Усі види діяльності
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
Прострочені позики в національній валюті
Прострочені позики в іноземній валюті
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті Усі види діяльності
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
Короткострокові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з вітчизняними постачальниками Усі види діяльності
Розрахунки з іноземними постачальниками
Розрахунки з учасниками ПФГ
Розрахунки за податками й платежами Розрахунки за податками Усі види діяльності
Розрахунки за обов'язковими платежами
Податкові зобов'язання
Податковий кредит
Розрахунки за страхуванням За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності
За соціальним страхуванням
За страхуванням на випадок безробіття
За індивідуальним страхуванням
За страхуванням майна  
Розрахунки за виплатами працівникам Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки з учасниками Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності
Розрахунки за іншими виплатами
Розрахунки за іншими операціями Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Усі види діяльності
Розрахунки за авансами одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські розрахунки
Розрахунки за нарахованими відсотками
Розрахунки з іншими кредиторами
Доходи майбутніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації робіт і послуг
Вирахування з доходу
Перестрахування
Інший операційний дохід Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації інших оборотних активів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
Одержані штрафи, пені, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Дохід від участі в капіталі Інші доходи від операційної діяльності Усі види діяльності
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
Дохід від спільної діяльності
Інші фінансові доходи Дохід від інвестицій в дочірні підприємства Усі види діяльності
Дивіденди одержані
Відсотки одержані
Інші доходи Інші доходи від фінансових операцій Усі види діяльності
Дохід від реалізації фінансових інвестицій
Дохід від відновлення корисності активів
Дохід від неопераційної курсової різниці
Дохід від безоплатно одержаних активів
Інші доходи від звичайної діяльності
Надзвичайні доходи Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності
Інші надзвичайні доходи
Страхові платежі   За видами страхування Страхова діяльність
………………      
………………      
Фінансові результати Результат операційної діяльності Усі види діяльності
Результат фінансових операцій
Результат іншої звичайної діяльності
Результат надзвичайних подій
Клас 8. Витрати за елементами
Матеріальні витрати Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності
Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних матеріалів
Витрати будівельних матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності
Відрахування на соціальне страхування
Страхування на випадок безробіття
Відрахування на індивідуальне страхування
Амортизація Амортизація основних засобів Усі види діяльності
Амортизація інших необоротних матеріальних активів
Амортизація нематеріальних активів
Інші операційні витрати   За видами затрат Усі види діяльності
Інші затрати   За видами витрат Усі види діяльності
……………..      
……………..      
……………..      
……………..      
Клас 9. Витрати діяльності
Собівартість реалізації Собівартість реалізованої готової продукції Усі види діяльності
Собівартість реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Страхові виплати
Загальновиробничі витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Адміністративні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльності
Інші витрати операційної діяльності Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Усі види діяльності
Витрати на дослідження і розробки
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні борги
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від знецінення запасів
Нестачі і втрати від псування цінностей
Визнані штрафи, пені, неустойки
Інші витрати операційної діяльності
Фінансові витрати Відсотки за кредит Усі види діяльності
Інші фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
Втрати від спільної діяльності
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
Інші витрати Собівартість реалізованих фінансових інвестицій Усі види діяльності


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)