ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік адміністративних витрат.Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” визначено, що до адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння під-твом:

- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв тощо);

- витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння підприємством та iншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення,освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);

- винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi,з оцiнки майна тощо);

- витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс,факс тощо);

- амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорiв у судових органах;

- податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов’язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв,що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;

- iншi витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відоб-ражається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом —списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат, виступають:

- по амортизації — “Розрахунок амортизації основних засобів”;

- помалоцінних ташвидкозношуваних предметах — “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів”

- грошових коштів — “ВКО, виписка банку;

- витрат на відрядження — “Звіт про використання коштів,наданих на відрядження або під звіт”;

- заробітної плати — “Табель обліку використання робочого часу”,а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії. Узагальнення обліку адміністративних витрат здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку — у розділіІІ Відомості 5-М.

 

21. Облік витрат на збут.П(с) Б.О. 16 визначено, що витрати, пов’язані з операц. дія-стю, які не включаються до С/в реаліз. прод-ї (тов., роб., п-г), включають витрати на збут. Витрати на збут включають витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) прод-ї (тов., роб., п-г), а саме:

- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової прод-ї (ГП) на складах ГП;

- витрати на ремонт тари;

- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та прац-кам підрозділів, що забезпечують збут;

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

- витрати на передпродажну підготовку товарів;

- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

- витрати на утримання ОЗ, ін. не обор. матер. активів, пов'язаних зі збутом прод-ї, тов., роб., п-г (операційна оренда, страх-ня, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

- витрати на транспортування, перевалку і страх-ня ГП (товарів), трансп.-експедиційні та ін. послуги, пов'язані з транспортува-нням прод-ї (тов.) відповідно до умов договору (базису) поставки;

- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат, пов'язаних із збутом (реалі-зацією, продажем) прод-ї, тов., роб. і п-г.

За Дт рах-ку відображається сума визнаних витрат на збут, за Кт — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних матеріалів, транспор-тування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат на збут:

1.Нараховано амор-цію по ОЗ торгівельного призначення

93 / 13 "Знос (амор-я) необоротних активів"

2.Віднесено до витрат на збут вартість пакувальних матеріалів

93 / 20 "Виробничі запаси"

3.Передано в експлуатацію МШП торгівельного призначення

93 / 22"МШП"

4.Витрати по відрядженню віднесено до витрат на збут

93 372 "Розрахунки з підзв. особами"

5.Віднесено частину витрат майб. періодів до витрат на збут (оренда торгівельного приміщення)

93 / 39 "Витрати майбутніх періодів"

6.Проведено нарахування на З/П прац-ків збуту до фонду забезпечення виплат відпусток

93 / 471 "Забезпечення виплат відпусток"

7.Проведено нарах-ня на З/П прац-ків збуту до фондів соц. спрямування

93 / 65 "Розрахунки за страхуванням"

8.Нараховано З/П прац-кам збуту

93 / 66"Розрахунки за виплатами прац-кам"

9.Віднесено витрати по рекламі до витрат на збут

93 / 685"Розрахунки з ін. кредиторами"

10.Віднесено до витрат на збут суми витрат за елементами (за умови викор-ня рахунків 8 класу)

93 / 80 "Матер. витрати" ;81 "Витрати на оплату праці";82 "Відрахування на соц. заходи"; 83 "Аморт-я";84"Ін. операц. в-ти"

11.Списано витрати на збут на фінансові результати

791"Результат операц. дія-ті"/ 93

Бух. док-ми, які є підставою для визна-чення витрат на збут, виступають:

- по аморт-ї — "Розрахунок аморт-ї ОЗ";

- по МШП — "Акт на списання МШП";

- грош. коштів — "ВКО", виписка банку;

- витрат на відр-ня — "Звіт про викор-ння коштів, наданих на відр-ня або під звіт";

- зар. плати — "Табель обліку викор-ня роб. часу", а також складена на його підставі "Розрахунково-платіжна відомість.

Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрах-ку (до-відки), складеного прац-ком бухгалтерії.

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при спрощеній формі обліку — розділ ІІ Відомості 5-М

 

22. Облік інших витрат операційної діяльності.До складу інших витрат операційної діяльності, відповідно до П(С)БО 16, включаються: * витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»; *собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти плюс витрати, що пов'язані з продажем іноземної валюти; *собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей Б.О. складається з їхньої облікової вартості і витрат, що пов'язані з їхньою реалізацією; * сума безнадійної дебіторської заборгованості і відрахування до резерву сумнівних боргів; *втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами та зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства); * втрати від знецінення запасів; * нестачі і втрати від псування цінностей; *визнані штрафи, пені, неустойки; * витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; *інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності призначено рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності». На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 «С/в реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати»,92 «Адмін. витрати», 93 «Витрати на збут». За дебетом рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79.

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» має такі субрахунки:

941 «Витрати на дослідження і розробки» ведеться облік усіх витрат, що пов'язані з дослідженнями і розробками, які здійснює підприємство, якщо такі дослідження і розробки відповідають П(С)БО 8.

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату реалізації.

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

944 «Сумнівні та безнадійні борги» узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, яка є фінансовим активом, про суму списаної безнадійної заборгованості у випадку недостатності нарахованої суми резерву сумнівних боргів і про суму списаної безнадійної заборгованості,за якою створення резерву сумнівних боргів не передбачено.

945 «Втрати від операційної курсової різниці» ведеться облік втрат за активами та зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

946 «Втрати від знецінення запасів» ведеться облік втрат, які пов'язані зі знеціненням (уціненням) запасів, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, які виявлено в процесі заготовки, перероблення, зберігання і реалізації. Одночасно зі списанням на витрати цінностей, в нестачі яких винуватців не встановлено, балансова вартість списаних активів зараховується на забалансовий рахунок 07 «Списані активи».

948 «Визнані штрафи, пені, неустойки» ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством норм законодавства та умов договорів.

949 «Інші витрати операційної діяльності» узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунка 94, зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого й культурного призначення.

Аналітичний облік інших витрат операційної діяльності ведеться в розрізі видів і статей витрат.

Інформація про інші витрати операційної діяльності узагальнюється в Журналі5 (5А).

 

23. Склад, характеристика і облік матеріальних витрат."Матеріальні витрати" включають вартість витрачених (спожитих) у процесі операційної діяльності:

1) матеріалів і комплектуючих виробів, що використані в процесі торгівлі, для забезпечення виробництва продукції, для господарських потреб, технічних цілей та для гарантійного ремонту, гарантійного обслуговування реалізованих товарів.

2) сировини та купівельних напівфабрикатів, які використані в підприємствах громадського харчування для приготування власної продукції;

3) паливно-мастильних матеріалів усіх видів, які придбані в сторонніх підприємств і організацій і використані на технологічні та інші операційні цілі, у тому числі для належної експлуатації транспортних засобів, опалення та освітлення приміщень тощо.

Витрати, що пов'язані з власним виробництвом і використанням електричної та інших видів енергії, включають до відповідних елементів витрат;

4) будівельних матеріалів і запасних частин для проведення поточного ремонту основних засобів та інших позаоборотних матеріальних активів, у тому числі взятих у тимчасове використання згідно з угодами про операційну оренду (лізинг), а також малоцінних і швидкозношуваних предметів;

5) тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності підприємства;

6) товарів: вартість товарів для власного використання (без продажу); вартість товарів, відібраних для оцінки їх якості з наступним порушенням цілості зразків, а також для фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень;

7) МШП, які використовують в операційній діяльності підприємства протягом одного року чи нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

8) інших матеріальних витрат, які пов'язані з виконанням підприємством робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з реалізації товарів (продукції), виробництва продукції; проведення лабораторних аналізів сировини, яку використовують підприємства громадського харчування у виробництві власної продукції тощо).

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період Планом рахунків бухгалтерського обліку перебачено рахунок 80 “Матеріальні витрати”.

За дебетом рахунку 80 “Матеріальні витрати” відобража-ються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що вклю-чаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до за-трат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — ма-теріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові ре-зультати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 80 “Матеріальні витрати” має такі субрахунки:

801 “Витрати сировини й матеріалів”;

802 “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів”;

803 “Витрати палива й енергії”;

804 “Витрати тари й тарних матеріалів”;

805 “Витрати будівельних матеріалів”;

806 “Витрати запасних частин”;

807 “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення”;

808 “Витрати товарів”;

809 “Інші матеріальні витрати”.

24. Склад, характеристика і облік витрат на о/п та відрахувань на соціальні заходи."Витрати на оплату праці" включають основну з/п, додаткову з/п та інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період призначено рахунок 81 "Витрати на оплату праці". За дебетом рахунка 81 "Витрати на оплату праці" відображується сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат; або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

На субрахунку 811 "Виплати за окладами й тарифами" узагальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 "Премії та заохочення" узагальнюється інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 "Компенсаційні виплати" узагальнюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

На субрахунку 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.

На субрахунку 816 "Інші витрати на оплату праці" узагальнюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

 

Для обліку відрахувань на соціальні заходи призначено рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи".

За дебетом рахунка 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображується належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом-списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт; послуг), до витрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

 

25. Облік готової продукції.Готова продукція – це така, що повністю пройшла передбаченітехнологією виробництва стадії та процеси, перевірена відповідно до технічнихумов і стандартів і оприбуткована на склад або прийнята замовником. Доготової продукції зараховують також виконані для замовників роботи і послугиавтотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-монтажні роботи. Якщона підприємстві поряд з виробництвом здійснюють капітальні вкладення, товиконані для них послуги також відображають в обліку як готову продукцію.

Готову продукцію оцінюють за плановою і фактичною собівартістю (виробничою чи повною) або за оптовими цінами, якщо на цей вид продукції їх регулює держава. Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостями здавання продукції. Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 “Готова продукція” За дебетом рахунка 26 “Готова продукція” відображають надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. В аналітичному обліку можна відображати готову продукцію за обліковими цінами. При списанні готової продукції з рахунка 26 “Готова продукція” суму відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами визначають як добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначають шляхом ділення суми відхилень на початок місяця та суми відхилень за продукцією, що надійшла на склад із виробництва за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць із виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами. Суму відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, котру відносять до реалізованої продукції, відображають за кредитом рахунка 26 “Готова продукція” і дебетом відповідних рахунків, на котрих відображено вибуття готової продукції. Аналітичний облік готової продукції здійснюють за її видами щодо матеріально відповідальних осіб за масою, кількістю та собівартістю або оптовими цінами – в окремих підприємствах промисловості. В цьому випадку потрібно забезпечити облік відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від затверджених оптових цін.

 

28. Облік доходів від фінансової діяльності. Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:

За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом - списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.

На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій" узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи", зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.

26. Облік доходів від операційної діяльності. На рахунку 71 "Інший операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності. За Кт71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за Дт. - суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного под.. та інших зборів) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки: На 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до П(с) Б.О. 30 "Біологічні активи".

На711 "Дохід від реалізації іноз валюти" узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноз валюти.

На 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також НА та груп вибуття, утримуваних для продажу."

На713 "Дохід від операційної оренди активів" узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На714 "Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства - пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.

На715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На 716 "Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних оборотних активів.

На717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю.

На719 "Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства тощо.

 

27. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Рахунок 74"Інші доходи" призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Рахунок №74 "Інші доходи" має такі субрахунки: №741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій"; №742"Дохід від реалізації необоротних активів"; №743" Дохід від реалізації майнових комплексів"; №744"Дохід від неопераційної курсової різниці"; №745"Дохід від безоплатно одержаних активів"; №746"Інші доходи від звичайної діяльності".

На дебеті рахунка №74"Інші доходи" відображається належна сума непрямих податків (податкуна додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання кредитового сальдо (доходів) в порядку закриття рахунка на кредит рахунка №79"Фінансові результати", на кредиті -збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку №742"Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку №743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку №744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку №745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку №746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка №74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

 

 

29. Облік надзвичайних доходів і витрат. Надзвичайні витрати (втрати) виникають у випадку настання техногенних аварій, катастроф, стихійного лиха та в інших випадках. Особливістю надзвичайних витрат (втрат) є те, що вони не відбуваються часто і тому не плануються підприємством. Класифікація витрат на звичайні та надзвичайні залежить від особливостей діяльності підприємства. До таких особливостей відносять: вид діяльності, географічне розміщення, ступінь регулювання державою та інші. Надзвичайні витрати — втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не очікується, що вони повторюватимуться періодично чи в кожному звітному періоді. Внаслідок прямої дії обставин непереборної сили підприємство зазнає втрати від знищення активів, а також, як правило, має витрати на ліквідацію наслідків надзвичайних подій (ремонт активів, компенсація моральних збитків сім'ям постраждалих осіб та інші). Надзвичайні доходи виникають у випадку відшкодування витрат страховими компаніями або при здійсненні благодійних внесків юридичними та фізичними особами. Статті можуть бути надзвичайними, якщо вони мають такі характеристики: — виникає досить рідко; — не є частиною звичайної господарської діяльності господарюючого суб'єкта; — на залежать від рішень керівництва і власників. Не можуть вважатись надзвичайною діяльністю:— наявні збитки і резерв сумнівних боргів; — прибутки і збитки від коливання курсів валют; — прибутки і збитки від списання або продажу майна; — зміна податкового законодавства. Для обліку надзвичайних доходів використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи". Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки: 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"; 752 "Інші надзвичайні доходи". За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". На субрахунку 751" Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій. На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Для обліку витрат за надзвичайними подіями використовується рахунок 99 "Надзвичайні витрати". На рахунку 99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді. За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати". До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо). Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки: 991"Втрати від стихійного лиха"; 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"; 993 "Інші надзвичайні витрати". На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо). На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві. На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.У випадку, якщо підприємство не очікує отримати страхове відшкодування, то сума економії з податку на прибуток визначається від усієї суми надзвичайних збитків..

30. Облік формування фінансових результатів. Обороти всіх рахунків доходів і витрат відображаються у звіті про фінансові результати і закриваються при завершенні звітного періоду — кварталу або року з допомогою бухгалтерських проведень. Складання таких бухгалтерських проведень має цілі: отримання нульового залишку на усіх рахунках доходів і витрат на кінець кожного звітного періоду; перенесення чистого прибутку або збитку на рахунки нерозподілених прибутків або непокритих збитків, що відображаються в балансі.
Закриття рахунка означає перенесення залишку з цього рахунка на інший з допомогою бухгалтерського проведення. В процесі закриття наявний кредитовий залишок завжди переноситься на інший рахунок за кредитом, дебетовий — за дебетом іншого рахунка. Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:

На субрахунку 791 "Результат операційної діяльності" визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід"), за дебетом - сума в порядку закриття

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.043 с.)