Облік надходження основних засобів та їх документальне оформлення.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік надходження основних засобів та їх документальне оформлення.На під-во ОЗ надходять у результаті капіта-льних вкладень, придбання за плату в ін. під-в і осіб, отримання від ін. під-в або осіб безоплатно, внесення заснов-ми в рахунок їхніх внесків до стат. фонду під-ва, опри- буткування надлишків ОЗ, виявлених під час інвент-ції, а також внутр. переміщення.

Зарахування на баланс введених в експлуатацію ОЗ по фактичній С/в їхнього буд-цтва (вигот-ня, придбання) у бух. облі-ку відбивається записом: Дт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції».

Оприбуткування на баланс об’єктів ОЗ, внесених заснов-ми (уч-ками) у стат. кап-л під-ва, по справедл. вартості, погодженій сторонами, відображається записом: Дт 10 «Основні засоби» Кт 40 «Стат. капітал».

ОЗ, отримані в порядку безкошт. Пере-дачі від ін. юр. осіб, у бух. обліку відбива-ються записами:

1) на справедл. вартість прийнятих об’єк-тів (за даними передавальної сторони): Дт 10 «ОЗ» Кт 424 «Безкоштовно отримані необоротні активи».

2) на суму витрат по доставці об’єктів: Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 685 «Розрахунки з різними кредиторами» тощо.

3) на суму, визнану доходом (в міру нарахування аморт-ї), по безкошт. Отрима-них об’єктах ОЗ: Дт 424 «Безкошт. Отри-мані необоротні активи» Кт 745 «Доход від безкоштовно отриманих активів».

Отримання ОЗ в обмін на неподібні активи в бух. обліку відобр-ся записами:

1)одержано ОЗ в обмін на готову прод-ю): Дт 10«Основні засоби» Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

2) зарахування до складу ОЗ: Дт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інв-ї»;

3) Відображено с/в відвантаженої готової продукції: Дт 901 «С реалізованої готової продукції» Кт 26 «Готова продукція».

Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні засоби (прибуток, амортизаційні відрахування, бю-джетне фінансування, фінансування сторо-нніх організацій у порядку пайової участі в буд-ві й інше), так і притягнуті засоби (банк. кредити й інші позикові засоби).

Усі операції, пов’язані з рухом ОЗ, офор-мляються первинними док-тами, які забез-печують правильність і своєчасність їх обліку. При проведенні операцій з ОЗ викор-ся такі типові форми первинних док-тів: 0З-1 «Акт приймання-передачі (внутрі-шнього переміщення) основних засобів», 03-3 «Акт списання основних засобів», 03-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних засобів», ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» та ін.

 

Облік цінних паперів.

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються під-вом з метою збільшення прибутку за рахунок %ків, дивідендів, зрос-тання вартості капіталу або отримання ін. вигод. В обліку розрізняють довгострокові і поточні фін. інв-ї. Якщо п-во має вільні кошти і вважає за доцільне вкласти їх на довгий період (>1року), такі фін. інв-ї назив-ся довгостр. Для їх обліку викор-ся рах-к 14 «Довгостр. фін. інв.-ї». По Дт відображається вартість довгостр. інв.-й, а по Кт – їх вибуття, списання чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інв-ня, якщо облік ведеться за ме-тодом участі в кап-лі. Варість інв.-ї (рах.14) завжди повинна дорівнювати частці інве-стора в статутн. кап-лі, помноженої на всю суму власн. кап-лу об’єкта інв.-ня.

Суть методу участі в кап-лі: інвестор має дохід, еквівалентний його частці в збільше-нні заг. суми власн. кап-лу об’єкта інв.-ня. Якщо у об’єкта інв.-ня збільшиться власн. кап-л, то частина цього збільшення пропор-ційно частці інвестора буде відображатися у нього як дохід (рах-к 72), або зростання додатк. кап-лу (422 «Інший вкладений кап-л», 425 «Інший дод. кап-л») з одночасним зростанням вартості інв.-ї (рах.14). Коли в об’єкта інв.-ня зменш-ся власн. кап-л, то інв.-р повинен відобразити в обліку витрати (рах.96) або зменшення дод. кап-лу з одно-часним зменш-ням вартості інв.-ї.

Дивіденди визнаються інв.-ром в момент їх оголошення і зменшують суму інв.-цій, тобто з виплатою дивідендів у об’єкта інв.-ня зменш-ся власн. кап-л, тому сума власн. кап-лу на частку інв.-ра зменш-ся.

Якщо частка в стат. кап-лі об’єкта інв.-ня 20-50% (суттєвий вплив, але не здійснює контроль), то інв.-ї відобр-ся в обліку за ме-тодом участі в кап-лі або за справедл. вар-тістю; якщо частка >50% (здійснює кон-ль) – інв.-ї облік-ся за методом уч-ті в кап-лі.

Поточні фін. інв-ї – це інв.-ї на термін не більше 1року, які можуть бути реалізовані у будь-який момент. Для їх обліку Планом рах-в передбачено рах. 35 «Поточні фін. інв.-ї». Пот. фін. інв.-ї, згідно П(С)БО 12, первісно оцінюються за С/в-тю, яка вклю-чає ціну придбання та всі дод. витрати, які були понесені при придбанні цих інв.-цій (гонорари, комісійні, мито, под-ки та ін.).

Придбання короткостр. фін. інв.-й відобр-ся в обліку за Дт 35, а по Кт – різні ра-ки, залежно від форми сплати за них:

Дт 35: Кт 30 «Каса» - при сплаті готівкою;

Кт 31 «Розр-ки у банках» - при сплаті шляхом перерах-ку. Кт 36 «Розр-ки з поку-пцями і замов-ми» - при отриманні в опла-ту за реаліз. прод-цію; Кт 37 «Розр-ки з різними дебіторами» - при отриманні у погашення дебіт. заборг-ті; Кт 46 «Неоп-лачений кап-л» - при отриманні як внесок до стат. кап-лу та ін.

Реаліз-я пот. фін. інв-цій відобр-ся в обліку так само, як і будь-яка реаліз-я: виручка від реаліз-ї від-ся на рах. 74 (741 «Дохід від реаліз-ї фін. інв.-цій»), їх С/в відобр-ся на рах. 97 (971 «С/в реаліз. інв.-цій»). Ці рах-ки закриваються на 79 рах-к (793 «Рез-ти ін. звич. дія-ті»), а фін. рез-т від цієї опер-ї (прибуток/збиток) списується на р.44 «Не-розподілені прибутки (непокриті збитки)».

При проведенні переоцінки пот. фін. інв.-й під-во отримує або доходи (746 «Ін. доходи від звич. дія-ті»), або витрати (975 «Уцінка необор. активів і фін. інв.-й»)з одночасним, відповідно, збільш-ням або зменш-ням вар-тості фін. інв.-й (35 «Пот. фін. інв.-ї»).

Також важливим видом ціних паперів є вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грош.зобов’язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедер-жателю). Видавати вексель можна лише за оформлення грош. боргу за факт-но відван-тажені тов., вик. роботи, надані п-ги.

Векселі поділяються на:

1) – прості (виписується поз-ком (векселе-давцем) і містить нічим не обумовлене зо-бов’язання сплатити певну суму грошей кредиторові (векселедержателю));

- переказні (виписується кредитором (векселедавцем;трасантом) і містить нічим не обумовлену пропозицію до позичаль-ника (трасата) сплатити певну суму грошей 3й особі (векселедержателю; ремітенту));

2) – відсоткові (містять визначену ставку річного відсотка за векселем);

- безвідсоткові (відсоток за векселем або входить до номін. вартості, або відсутній).

Облік отриманих векселів здійс-ся за номін. вартістю на р.34 «Короткостр. векселі одержані». По Дт відобр-ся отримання векселя за продані тов. (роб., п-ги) та за іншими операціями; по Кт — отримання коштів внаслідок погашення векселів, пога-шення отриманим векселем кред. заборг-ті, продаж векселя третій стороні тощо.

 

11. Облік зносу та амортизації основних засобів. Амортизацiя — систематичний розподiл вартостi, яка амортизується, необоротних активiв протягом строку їх корисного викор-ня (експлуатацiї). П (с) 7 “Основні засоби” визначено, що об’єктом амортизації є ОЗ (крім землі). Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється пiд-вом при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.

При визначеннi строку корисного викор-ня (експлуатацiї) слiд ураховувати:

– очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi або продуктивностi;

– фiзичний та моральний знос, що передбачається;

– правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об’єкта та iншi фактори. Амортизацiя об’єкта основних засобiв нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. Згідно із П(С)БО 7 аморт-я ОЗ (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного: Річна сума амортизації=В-ть,що аморт-ся(ПВ-ЛВ)/Строк корисного використання; Місячна сума аморт=Річна сума аморт.-ї/12

2) зменшення залишкової вартості: Річна сума аморт=зал.в-ть обєкта на початок звітного року або первісна в-ть на дату початку нарах.аморт.*Річна сума аморт.; Річна сума аморт.=(1-ⁿ√ЛВ/ПВ)*100; Місячна сума аморт=Річна сума ам./12.

3) прискореного зменшення залишкової вартості:Річна сума аморт= зал.в-ть обєкта на початок звітного року або первісна в-ть на дату початку нарах.аморт*Річна сума аморт.; Річна сума аморт.=100%/строк кор.використання*2; Місячна сума аморт=річна сума ам./12;

4) кумулятивного:Річна сума ам.=В-ть,що амотриз-ся*Кумулят.коефіціент; Kумулятивний коефiцiєнт розраховується дiленням кiлькостi рокiв, що залишаються до кiнця очiкуваного строку використання об’єкта основних засобiв, на суму кількості рокiв його корисного використання.

5) виробничого: Місячна сума ам.-ї=Факт.місячний обсяг прод.*Виробнича ставка ам-ї: Вир.ставка ам-ї=в-ть,що аморт-ся/заг.обсяг прод-ї,який п-во очікує виробити з викор.обєкта ОЗ.

6) податкового: Квартальна сума ам-ї=бал.в-ть групи осн.фондів на початок розрах.кварталу*Норма аморт.; Місячна сума аморт=Квартальна сума ам-ї/3.

7) Метод 50% + 50% зносу: Амортизація = вартість об’єкта*50%.Використовують для МНМА і бібліотечних фондів;

8) Метод 100% списання: Амортизація = Вартість об’єкта. Використовують для МНМА і бібліотечних фондів;

Амортизації підлягають витрати на:

− придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

− самостійне виготовлення основнихфондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основнихфондів;

− проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів;

− поліпшення якостіземель, не пов’язаних з будівництвом,зокрема іригація, осушення, збагачення та інше капітальне покращення землі.

Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні якості, знижуються їх техніко-експлуатаційні можливості, в результаті зменшується реальна балансова вартість основних засобів. Виділяють моральний і фізичний знос основних засобів. Фізичний зносматеріальне зношення окремих елементів ОФ. Він відбувається нерівномірно навіть на однакових ОФ.

Частковий знос – ОФ відновлюються шляхом здійснення капітального ремонту
Фізичний знос
Повний знос – діючі ОФ ліквідуються і замінюються новими шляхом будівництва або заміни зношених ОФ
Моральний зносзнос ОФ внаслідок впровадження нових, більш прогресивних і економічно ефективних машин та обладнання.

 

 

12. Облік ремонту та інших поліпшень основних засобів. Після надходження ОЗ на під-во очікуються витрати, пов’язані з їх експлуатацією і поліпшенням. Від того, як вплинуть зазначені витрати на майбутні ек. вигоди, очікувані від викор-ня даних необор. матер. засобів буде залежати чи визнати їх як витрати звітного періоду, чи капіталізувати, тобто включити до балан-сової вартості активу. Якщо здійснені вит-рати спрямовані на відновлення об’єкта ОЗ і при цьому не очікується зростання ек. вигод від викор-ня такого активу, то, неза-лежно від величини цих витрат, вони вклю-чаються до витрат під-ва на момент їх виникнення (витрат періоду).

У ін. випадку, якщо в результаті подальших витрат, що пов’язані з об’єктом ОЗ, перед-бачається зростання ек. вигід від його викор-ня, то їх сума збільшує балансову вартість даного активу. Такими витратами є витрати на модернізацію, реконструкцію, модифікацію, впровадження нових техно-логічних процесів, в рез-ті яких продов-жується строк корисної експл-ції, збільшу-ється вир. потужність, покращується якість прод-ї, зменш-ся операц. витрати, пов'язані з обслуговуванням обладнання, тощо.

Прикладами витрат, які включають до первісної вартості об’єкта, є:

· реконструкція об’єкта ОЗ, після якої від-бувається збільшення вир. потужності, або скорочення матер. витрат на вир-во, або збільш-ня терміну його кор. викор-ня тощо;

· модифікація об’єкта ОЗ з метою продов-ження строку його корисної експлуатації або збільшення його вир. потужності;

· заміна окремих частин верстата для підвищення якості прод-ї, яка вир-ться;

· впровадження більш ефект-го технологіч-ного процесу, що дало змогу зменшити первісно оцінені виробничі витрати.

 

13. Облік реалізації та ліквідації основних засобів.

Фін. результат від вибуття об’єктів ОЗ визначається як різниця між доходом від вибуття і собівартістю (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) і залишковою вартістю основних засобів. Вибуття ОЗ відбувається у таких випадках: безкоштовна їх передача іншим підприємствам, ліквідація внаслідок непри-датності для подальшої експлуатації через стихійне лихо (пожежа, повінь), реалізацію, заміну застарілого обладнання машин новими, продуктивнішими в разі нестачі.

В усіх випадках вибуття об’єкти вилучають зі складу діючих основних засобів підприємства. Таке вилучення назива-ється ліквідацією ОЗ.

Документом на списання ОЗ у всіх випадках вибуття (крім передачі іншим підприємствам) є акт про ліквідацію основних засобів. У ньому зазначають причини вибуття, технічний стан, первинну вартість, суму зносу (амортизації), затрати на ліквідацію, найменування і вартість можливих для використання залишків від ліквідації, вартість капітальних ремонтів за час експлуатації, результати ліквідації.

На підставі оформлених актів роблять від-повідні записи в бух. обліку. Після затвер-дження актів ОЗ розбирають і списують. Всі матеріальні цінності, одержані від ліквідації об'єктів, оприбутковують в господарстві за цінами можливого їх використання або реалізації.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.009 с.)