ТОП 10:

Облік розрахунків за надані пенсійному фонду послугиЯк вже зазначалося, Рада НПФ від імені фонду укладає з адміністратором, КУА, зберігачем, аудитором та іншими суб’єктами, які надають послуги пенсійному фонду, договори, які закріплюють права і обов’язки сторін щодо обслуговування пенсійного фонду, визначають порядок та розміри оплати їх послуг.

Нарахування плати за послуги здійснюється за кожним договором окремо відповідно до умов договору за кредитом рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати». Аналітичний облік за рахунком 92 ведеться в розрізі видів витрат пенсійного фонду.

 

 

Облік пенсійних виплат.

 

Пенсійна виплата – це грошова виплата учаснику НПФ або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у НПФ та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» НПФ можуть здійснювати такі види пенсійних виплат учасникам як:

- одноразова пенсійна виплата – це пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених статтею 65 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (наприклад, при виїзді учасника фонду на постійне проживання за межі України, у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду тощо);

- пенсія на визначений строк – це пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених статтею 63 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (за бажанням учасника фонду або на вимогу учасника фонду).

Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Держфінпослуг. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як 10 років від початку здійснення першої виплати.

Всі пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.

Заяви на здійснення пенсійних виплат, що надходять до адміністратора від учасників пенсійного фонду, обробляються його відповідним структурним підрозділом, який проводить нарахування пенсійних виплат відповідно до умов укладеного з учасником НПФ договору на виплату пенсії.

Нарахування кожної пенсійної виплати, строк сплати якої настав, здійснюється за дебетом рахунку 41 «Пайовий капітал» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника.

У випадку, коли на пенсійну виплату згідно з чинним законодавством здійснюється нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), відображення суми утриманого податку здійснюється за дебетом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 641 «Розрахунки за податками».

Згідно п. 170.8.3 ст. 170 Податкового кодексу України не обкладаються ПДФО виплати учаснику НПФ, що має інвалідність І групи. Всі інші виплати за договорами недержавного пенсійного забезпечення згідно п. 164.2.15 ст. 164 Податкового кодексу включаються в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід учасника НПФ і обкладаються ПДФО за ставкою 15%.

Перерахування пенсійних виплат здійснюється банком-зберігачем на основі платіжного доручення адміністратора та відображається за дебетом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

При здійсненні пенсійних виплат учасникам через підприємства поштового зв’язку адміністратор передає розпорядження, платіжне доручення та персоніфіковану відомість (на основі реєстру пенсійних виплат) до банку-зберігача на перерахування коштів підприємству поштового зв’язку.

Перерахування пенсійних виплат відображається за дебетом рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв’язку, та кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Суми, фактично виплачені учасникам фонду, відображаються за дебетом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв'язку, на підставі звітних документів підприємства поштового зв’язку, якими підтверджено факт виплати пенсії учаснику фонду.

Повернення підприємствами поштового зв’язку пенсійному фонду коштів, не виплачених в обумовлені договором строки, відображається за дебетом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» та кредитом рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» за субрахунком, відкритим для підприємства поштового зв’язку, на підставі звітних документів цього підприємства поштового зв’язку.

Нарахування суми пенсійних коштів учасника для перерахування до страхової організації на оплату договору страхування довічної пенсії або перерахування активів до іншого пенсійного фонду здійснюється на підставі відповідних заяв учасника, дані з яких заносяться до його індивідуального пенсійного рахунка. При цьому визначена сума пенсійних коштів учасника відображається за дебетом рахунку 41 «Пайовий капітал» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника.

Суми фактично перерахованих пенсійних коштів учасника відображаються за дебетом рахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» за субрахунком, відкритим для цього учасника, та кредитом рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Практична частина

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність та значення недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

2. Назвіть основних суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення.

3. Хто може виступати в ролі інституту недержавного пенсійного забезпечення?

4. Які види НПФ ви знаєте? Надайте їх характеристику.

5. Якими видами ресурсів можуть бути представлені активи НПФ, а якими не можуть?

6. Який План рахунків використовують НПФ для ведення бухгалтерського обліку своїх операцій? Яким державним органом він затверджений?

7. Який нормативно-правовий документ визначає методику ведення бухгалтерського обліку НПФ? Яким державним органом він затверджений?

8. Розкрийте порядок обліку коштів, які надійшли до пенсійного фонду помилково або щодо яких не з’ясовано особу учасника пенсійного фонду, на користь якого здійснені такі внески.

9. Розкрийте порядок оподаткування пенсійних виплат учасникам НПФ.

10. Розкрийте порядок обліку пенсійних виплат учасникам НПФ через підприємства поштового зв’язку.

Завдання для аудиторного виконання

Завдання №6.1.1. Облік пенсійних внесків й пенсійних виплат

Необхідно:

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції недержавного пенсійного фонду «Надія» з внесення пенсійних внесків й пенсійних виплат.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Недержавний пенсійний фонд «Надія» отримав пенсійні внески від своїх учасників    
2. На поточний рахунок фонду помилково зараховані кошти від особи, що не є учасником (особу з’ясовано)    
3. Повернуті кошти, що були випадково зараховані на поточний рахунок      
4. На поточний рахунок фонду помилково зараховані кошти від особи, що не є учасником (особу не з’ясовано)    
5. Нараховані пенсійні виплати учасникам фонду за звітний період    
6. Нарахований податок з доходів учасників від суми пенсійних виплат      
7. Сплачені пенсії учасникам      
8. Після закінчення строку позовної давнини списана заборгованість перед вкладником, особу якого не з’ясовано (див. операцію 4)      

 

 

Завдання для самостійного виконання

Завдання №6.2.1. Облік пенсійних внесків й пенсійних виплат

Необхідно:

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції недержавного пенсійного фонду «Надія» з внесення пенсійних внесків й пенсійних виплат.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Недержавний пенсійний фонд «Надія» отримав пенсійні внески від своїх учасників    
2. На поточний рахунок фонду помилково зараховані кошти від особи, що не є учасником (особу з’ясовано)    
3. Повернуті кошти, що були випадково зараховані на поточний рахунок      
4. На поточний рахунок фонду помилково зараховані кошти від особи, що не є учасником (особу не з’ясовано)    
5. Нараховані пенсійні виплати учасникам фонду за звітний період    
6. Нарахована пенсія учаснику, що є інвалідом І групи    
7. Нарахований податок з доходів учасників від суми пенсійних виплат      
8. Сплачені пенсії учасникам      
9. Після закінчення строку позовної давнини списана заборгованість перед вкладником, особу якого не з’ясовано (див. операцію 4)      
10. Нарахована плата за професійні послуги з адміністрування ТОВ «Адміністратор пенсійних фондів «Україна-Сервіс»      
а) вартість послуг      
б) ПДВ      
Разом:    
11. Нарахована плата за професійні послуги з управління активами ТОВ «Компанія з управління активами «Фінінвест-груп»      
а) вартість послуг      
б) ПДВ      
Разом:    

 

 

Тести до теми

1.Чим не можуть бути представлені активи недержавного пенсійного фонду:

а) векселями;

б) акціями;

в) облігаціями?

2. Юридичною особою, яка здійснює професійну діяльність з інвестування пенсійних коштів з метою збереження їх від інфляції й одержання інвестиційного доходу на користь учасників недержавного пенсійного фонду, є

а) компанія з управління активами;

б) інвестиційна компанія;

в) компанія-адміністратор;

г) банк-зберігач.

3. Веденням обліку операцій недержавного пенсійного фонду займається:

а) компанія з управління активами;

б) інвестиційна компанія;

в) компанія-адміністратор;

г) банк-зберігач.

4. При отриманні пенсійних внесків у недержавного пенсійного фонду збільшується:

а) статутний капітал;

б) пайовий капітал;

в) кредиторська заборгованість перед вкладником;

г) резервний капітал.

5. В яких випадках пенсійні виплати учасникам недержавного пенсійного фонду не обкладаються податком з доходів фізичних осіб:

а) якщо виплати здійснюються в негрошовій формі;

б) якщо учасник є інвалідом І групи;

в) якщо учасник має податкову соціальну пільгу.

6. Нарахування учаснику пенсії, строк сплати якої настав, відображається в обліку записом:

а) Дт 41 Кт 672;

б) Дт 443 Кт 671;

в) Дт 92 Кт 661.

7. Нарахування податку з доходів фізичних осіб - учасників недержавного пенсійного фонду від суми нарахованих пенсійних виплат відображається в обліку записом:

а) Дт 661 Кт 641;

б) Дт 684 Кт 641;

в) Дт 672 Кт 641.

8. Списання внесків до пенсійного фонду, щодо яких не з’ясовано особу вкладника та підстави перерахування, після закінчення строку позовної давнини відображається в обліку записом:

а) Дт 38 Кт 36;

б) Дт 944 Кт 36;

в) Дт 685 Кт 752;

г) Дт 685 Кт 717.

9. Плата за професійні послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду:

а) збільшує його адміністративні витрати;

б) збільшує його витрати на збут;

в) збільшує його інші операційні витрати;

г) збільшує фінансовий результат його діяльності.

10. Плата за професійні послуги з управління активами недержавного пенсійного фонду:

а) збільшує його адміністративні витрати;

б) збільшує його витрати на збут;

в) збільшує його інші операційні витрати;

г) збільшує фінансовий результат його діяльності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.201.14 (0.019 с.)