Поняття про кредитні спілки. Облік операцій формування власного капіталу кредитної спілки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття про кредитні спілки. Облік операцій формування власного капіталу кредитної спілки. 

В останні роки все більше розповсюдження набувають кредитні спілки.

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засідках з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою.

Діяльність кредитних спілок регулюється Законом України «Про кредитні спілки» №2908-III від 20.12.2001 р.

Для створення кредитної спілки потрібно не менш 50 осіб, які об’єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об’єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Всі члени кредитної спілки мають рівні права, у т.ч. і у випадку голосування на Загальних зборах, незалежно від розміру пайового та іншого внесків.

Для здійснення діяльності із залучення внесків кредитні спілки повинні одержати ліцензію.

Кредитна спілка може здійснювати тільки ту діяльність, що передбачена Законом «Про кредитні спілки» і зазначена в її статуті, а саме:

- одержувати вступні, обов’язкові пайові та інші внески від членів;

- надавати кредити своїм членам на умовах їх платності, терміновості й забезпеченості в наявній і безготівковій формі. Одержувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства й приватні підприємства, які перебувають у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену, не може перевищувати 20% від капіталу кредитного спілки;

- залучати на договірних умовах внески від своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не може бути більше 10% від його загальних зобов’язань;

- виступати поручителем виконання членом спілки зобов’язань перед третіми особами;

- розміщати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків;

- залучати на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднань кредитних спілок, коштів інших установ і організацій винятково для надання кредитів своїм членам. Загальна сума залучених коштів, у т.ч. кредитів, не може перевищувати 50% вартості загальних зобов’язань і капіталу кредитної спілки на момент залучення;

- надавати кредити іншим кредитним спілкам;

- виступати членом платіжних систем;

- оплачувати за дорученням свого члена вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

- здійснювати добродійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Для здійснення перерахованих видів діяльності кредитна спілка повинна мати капітал.

Кредитна спілка формує такі види власного капіталу:

- пайовий капітал – формується за рахунок обов’язкових і додаткових пайових членських внесків членів спілки;

- резервний капітал – формується за рахунок вступних внесків членів і частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш 15% від суми активів. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків, забезпечення платоспроможності кредитної спілки й захисту заощаджень її членів;

- додатковий капітал – формується за рахунок цільових внесків членів, благодійних внесків фізичних і юридичних осіб, безкоштовно отриманого майна та коштів.

Для формування власного капіталу до кредитної спілки від її членів можуть надходити такі види внесків:

- вступний внесок – це обов’язків незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки у розмірі, встановленому загальними зборами її членів кредитної спілки. На вступний внесок проценти не нараховуються. Вступний внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу і є власністю кредитної спілки;

- обов’язковий пайовий внесок – це обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки у розмірі, визначеному загальними зборами її членів. За підсумками фінансового року на обов’язків пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами членів спілки. Підставою для повернення обов’язкового пайового внеску є припинення членства у кредитній спілці. Обов’язкові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є власністю кредитної спілки;

- додатковий пайовий внесок – необов’язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління. За підсумками фінансового року на додатковий пайовий внесок може розподілятися нерозподілений доход у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами членів кредитної спілки. Крім цього, на додатковий пайовий внесок може протягом року нараховуватись плата (проценти) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами кредитної спілки, але не частіше одного разу в квартал. Підставою для повернення додаткового пайового внеску особі є припинення її членства у кредитній спілці. Додаткові пайові внески також можуть бути повернені за заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативів капіталу. Додаткові пайові внески формують пайовий капітал кредитної спілки та є її власністю;

- цільовий внесок в додатковий капітал – необов’язковий зворотний внесок члена кредитної спілки цільового призначення, який формує додатковий капітал та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) на ці внески не здійснюється. Підставою для повернення цільового внеску в додатковий капітал є припинення членства у кредитній спілці;

- благодійний внесок в додатковий капітал – необов’язковий незворотний внесок фізичних або юридичних осіб, який спрямовується на формування додаткового капіталу кредитної спілки та є її власністю. Нарахування плати (процентів) на цей внесок не здійснюється.

Методика ведення бухгалтерського обліку кредитними спілками регламентована Методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою і об’єднаною кредитною спілкою, що затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України №171 від 18.12.2003 р. Ці методичні рекомендації передбачають відкриття кредитними спілками певних субрахунків, яких немає в Інструкції про застосування Плану рахунків №291. Наприклад, нарахування відсотків за вкладами, що є власністю кредитної спілки, здійснюється за рахунок нерозподіленого доходу й відображається в обліку записом:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 673 «Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на пайові внески».

Субрахунку 673 у Інструкції про застосування Плану рахунків №291 не передбачено, але Методичні рекомендації №171 передбачають його відкриття кредитними спілками. Крім того, до рахунку 673 Методичні рекомендації передбачають відкриття до рахунку 673 двох субрахунків третього порядку: 673/1 «Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на обов’язкові пайові внески» та 673/2 «Розрахунки з членами кредитної спілки за нарахованою платою (процентами) на додаткові пайові внески».

Рахунки, визначені Методичними рекомендаціями №171 для обліку внесків членів кредитної спілки у власний капітал, наведені в табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Рахунки для обліку внесків членів кредитної спілки у власний капітал

Вид внеску Рахунок для обліку Нарахування %
1. Вступний внесок Рахунок 43 «Резервний капітал» субрахунок 431 «Резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки» Не нараховуються
2. Обов’язковий пайовий внесок Рахунок 41 «Пайовий капітал» субрахунок 411 «Обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки» Нараховуються Дт 443 Кт 673/1
3. Додатковий пайовий внесок Рахунок 41 «Пайовий капітал» субрахунок 412 «Додаткові пайові внески членів кредитної спілки» Нараховуються Дт 443 Кт 673/2
4. Цільовий внесок в додатковий капітал Рахунок 42 «Додатковий капітал» субрахунок 422 «Інший вкладений капітал» Не нараховуються
5. Благодійний внесок в додатковий капітал Рахунок 42 «Додатковий капітал» субрахунок 425 «Інший додатковий капітал» Не нараховуються

 

Отримання будь-якого з вказаних внесків відображається за кредитом відповідного рахунку власного капіталу й дебетом рахунків грошових коштів: 301 «Каса в національній валюті» або 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 383; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)