Облік операцій перестрахування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій перестрахування. 

Страхова компанія може брати на власне утримання обмежені за розмірами ризики, які визначаються наявністю в компанії страхових резервів. Згідно до ст. 30 Закону України «Про страхування» якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного капіталу й сформованих вільних і страхових резервів, то страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування. Такі обмеження диктуються інтересами дотримання достатньої платоспроможності страхової компанії.

За ст. 12 Закону України «Про страхування» перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх зобов’язань перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Батьківщиною перестрахування вважають Німеччину.

Учасниками перестрахування є:

- цедент (перестрахувальник) – страхова компанія, що передає перестраховику частину ризику на умовах, визначених у договорі перестрахування;

- перестраховик – страхова компанія, яка приймає частину ризику від цедента на умовах, визначених у договорі перестрахування, і яка зобов’язується компенсувати цеденту відповідну суму страхового відшкодування при настанні страхового випадку.

Розрізняють активне й пасивне перестрахування. Активним вважається перестрахування, що веде цедент, а пасивним – перестраховик.

Згідно ст. 12 Закону України «Про страхування» відповідальність по виплаті страхового відшкодування перед страхувальником у повному обсязі несе цедент. Перестраховик покриває частину страхового ризику й несе відповідальність за ним перед цедентом. Страховик не зобов’язаний інформувати страхувальника про передачу частини ризику перестраховику.

Існують наступні форми перестрахування:

1. Пропорційне перестрахування – передбачає дольову участь сторін у розподілі відповідальності.

Розрізняють такі види пропорційного перестрахування: квотні, ексцедентні й квотно-ексцедентні.

Квотне перестрахування передбачає прийом перестраховиком від цедента встановленої квоти (відсотка від страхової суми) ризику. Наприклад, перестраховик має договір із власною квотою 80% страхової суми. Якщо перестраховується ризик у сумі 200 тис. грн., то власне втримання цедента складе 40 тис. грн. (20%), а частка перестрахувальника – 160 тис. грн. (80%).

Ексцедентне перестрахування передбачає умови, при яких сума ризику, що перевищує власне утримання цедента, передається в перестрахування перестраховику. Величина власного утримання цедента в ексцедентному перестрахуванні має назву лінія або частка. Відповідно, ексцедент – це частка страхової суми, яка перевищує власне утримання перестрахувальника (цедента). Наприклад, при встановленій в ексцедентому договорі сумі власного утримання цедента 100 тис. грн. і максимальній відповідальності перестраховика 7 ліній, максимальна місткість ексцедентного договору складе – 800 тис. грн. Якщо перестраховується ризик в сумі 500 тис. грн., цедент залишає на власному утриманні 100 тис. грн., що складає 20% страхової суми, а 400 тис. грн., що становить 80% страхової суми, передається в перестрахування перестраховику.

2. Непропорційне перестрахування – відшкодування, що надає перестраховик, визначається тільки розміром збитку й не залежить від страхової суми, а тому немає пропорційного розподілу відповідальності за ризиками. При непропорційному перестрахуванні цедент сам покриває збиток у певному розмірі, а перевищення цього розміру платить перестраховик у межах ліміту відповідальності за договором.

Розглянемо методику бухгалтерського обліку операцій передачі ризиків в перестрахування (тобто облік у цедента).

Нарахування страхової премії, що підлягає одержанню від страхувальника, здійснюється звичайним шляхом:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 76 «Страхові платежі» на всю суму премії.

Потім страховик нараховує страхові резерви й визнає дохід від надання страхових послуг:

Дт 76 «Страхові платежі»

Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

При передачі частини ризиків перестрахувальнику цедент повинний відобразити в обліку запис:

Дт 705 «Перестрахування»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» на суму страхової премії, що підлягає перерахуванню перестраховику за прийняття ним на себе ризиків.

Рахунок 705 «Перестрахування» призначений спеціально для обліку частки страхових премій за договорами перестрахування. Рахунок за своєю сутністю нагадує рахунок 704 – це також рахунок контр-доходу. Рахунок 705 є активним: за дебетом відображаються суми часток страхових премій, що підлягають перерахуванню перестраховику за договором перестрахування, за кредитом – частки страхових платежів, що повертаються перестраховику у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із субрахунком 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», коригуючи його (в бік зменшення).

Також необхідно відобразити частку перестраховика в раніше сформованих страхових резервах:

- в технічних резервах:

Дт 493 «Частка перестраховиків у технічних резервах»

Кт 495 «Результат зміни технічних резервів» (при цьому сума операції визначається як відсоток ризиків, переданих у перестрахування, у загальній сумі всіх ризиків, прийнятих на себе страховою компанією - цедентом);

- в математичних резервах:

Дт 494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя»

Кт 496 «Результат зміни резервів із страхування життя».

Якщо страхова подія відбулася, то нарахування страхової суми на користь страхувальника повинне вздійснюватись цедентом у такий спосіб:

- за рахунок власних коштів цедента:

Дт 904 «Страхові виплати»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

- за рахунок коштів перестраховика:

Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

Виплата коштів цедентом на користь страхувальника відображається в обліку звичайним шляхом:

Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Кт 301 «Каса в національній валюті» або 311 «Поточні рахунки в національній валюті».

Розглянемо порядок бухгалтерського обліку операцій отримання ризиків в перестрахування (тобто облік у перестраховика).

Методика обліку операцій нарахування страхових платежів, що підлягають отриманню від цедента за договорами перестрахування, не відрізняється від методики обліку операцій нарахування страхових премій, одержуваних від страхувальників за договорами прямого страхування.

Методика обліку операцій виплати страхового відшкодування цеденту за договорами перестрахування також аналогічна методиці обліку страхових виплат страхувальнику за договорами прямого страхування.

Практична частина

Питання для самоконтролю

1. Що таке страхування? Які галузі, види та форми страхування ви знаєте?

2. Назвіть основних учасників страхових відносин.

3. Хто може бути страхувальником, а хто – страховиком?

4. Яким чином обчислюється сума страхової премії?

5. Які бухгалтерські рахунки використовують для обліку операцій отримання (нарахування) страхових премій за договорами прямого страхування?

6. Розкрийте сутність та види франшиз.

7. Які існують системи визначення суми страхової виплати?

8. Які бухгалтерські рахунки використовують для обліку операцій здійснення страхових виплат за договорами прямого страхування при настанні страхової події?

9. В чому полягає сутність перестрахування й коли воно стає необхідним? Назвіть учасників перестрахування.

10. Які види страхових резервів ви знаєте? Які причини їх формування?

11. Розкрийте порядок розрахунку й обліку резерву незароблених премій.

12. Розкрийте особливості обліку операцій перестрахування у перестрахувальника (цедента).

13. Розкрийте порядок обліку операцій перестрахування у перестраховика.

Завдання для аудиторного виконання

Завдання №5.1.1. Облік надходження страхових премій

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альянс» має намір укласти із страхувальником ТОВ «Каштан» договір страхування нового автомобілю вартістю 100 тис. грн. Страховий тариф – 60 грн. з 1000 грн. страхової суми. Термін дії договору 1 рік. Страхова премія повинна бути сплачена одноразово.

Необхідно:

відобразити в обліку операції з надходження страхової премії, коли:

- договір страхування набуває чинності з моменту надходження страхового внеску, що вноситься в касу страхової компанії;

- договір страхування вже укладений із страхувальником й набув чинності (на умовах наступної оплати);

- договір страхування ще не набув юридичної сили, а кошти зараховані на поточний рахунок (передплата).

 

Зміст операції Дт Кт
  Варіант 1      
1. Отримано страховий платіж від ТОВ «Каштан» готівкою      
2. Визнано дохід від надання страхових послуг      
  Варіант 2      
1. Після укладання договору страхування із ТОВ «Каштан» нарахована суму страхового платежу      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі      
3. Визнано дохід від надання страхових послуг      
  Варіант 3      
1. Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі (до набрання чинності договору страхування)      
2. Нараховані страхові платежі, належні до сплати ТОВ «Каштан»      
3. Після набрання чинності договором страхування раніше отримана від ТОВ «Каштан» сума авансу переводиться в оплату страхових платежів      
4. Визнано дохід від надання страхових послуг      

 

Завдання №5.1.2. Облік повернення страхових премій

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альянс» отримала від страхувальника ТОВ «Каштан» страхову премію в розмірі 3500 грн. Договір страхування був достроково припинений.

Необхідно:

відобразити в обліку операції з повернення страхової премії страхувальнику коли:

- договір страхування розірвано до визнання страховиком доходу;

- договір страхування розірвано після визнання страховиком доходу.

 

Зміст операції Дт Кт
  Варіант 1      
1. Нарахована сума страхової премії, що має бути повернута страхувальнику ТОВ «Каштан»      
2. Сплачена сума страхової премії страхувальнику з поточного рахунку      
  Варіант 2      
1. Нарахована сума страхової премії, що має бути повернута страхувальнику ТОВ «Каштан»      
2. Сплачена сума страхової премії страхувальнику з поточного рахунку      
3. Відображено суми повернутих страхувальнику страхових платежів, що підлягають вирахуванню з доходу      
4. В кінці звітного місяця закрито рахунок 704      

 

 

Завдання №5.1.3. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія уклала із громадянином договір майнового страхування мотоциклу вартістю 30000 грн. В результаті страхового випадку (ДТП) мотоцикл був повністю зруйнований.

Необхідно:

1) визначити суму страхового відшкодування, якщо:

- мотоцикл застрахований на 30000 грн. і договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 8%;

- мотоцикл застрахований на 30000 грн. і договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 8%;

- мотоцикл застрахований на 25000 грн. і договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 8%;

- мотоцикл застрахований на 25000 грн. і договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 8%;

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника мотоцикла:      
1.1. Випадок 1      
1.2. Випадок 2      
1.3. Випадок 3      
1.4. Випадок 4      
2. Виплачене страхове відшкодування власнику мотоцикла готівкою      
3. В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності      

 

 

Завдання №5.1.4. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Компанія «Альфа» уклала із громадянином договір страхування домашнього майна, а саме окремого предмета – холодильника вартістю 7500 грн. В результаті страхового випадку холодильник був знищений. Знос холодильника на день страхового випадку становив 10%.

Необхідно:

1) визначити суму страхового відшкодування, що одержить страхувальник, за системою дійсної вартості майна;

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника пошкодженого майна      
2. Виплачене страхове відшкодування власнику майна готівкою      
3. В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності      

 

Завдання №5.1.5. Облік надходження страхових премій й страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Балансова вартість складських приміщень ТОВ «Каштан» — 2 000 000 грн., їх знос — 300 000 грн. Страхова компанія уклала із ТОВ «Каштан» договір майнового страхування цих приміщень на 1 000 000 грн., страховий тариф — 0,3%. Страхова премія сплачується одноразово на поточний рахунок одразу після укладання договору страхування. У зв’язку з пожежею сума збитків склала 830 000 грн.

Необхідно:

1) визначити суму страхового відшкодування, якщо:

- договором страхування передбачене застосування системи «першого ризику»;

- договором страхування передбачене застосування системи пропорційної відповідальності;

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із надходження страхової премії та виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Після укладання договору страхування із ТОВ «Каштан» нарахована суму страхового платежу, що підлягає сплаті      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі      
Система «першого ризику»
3. Нарахована сума страхових виплат, що підлягають сплаті на користь ТОВ «Каштан»      
4. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
5. В кінці звітного місяця списані на фінансовий результат діяльності:      
а) дохід від надання страхових послуг      
б) собівартість наданих страхових послуг      
Система пропорційної відповідальності
3. Нарахована сума страхових виплат, що підлягають сплаті на користь ТОВ «Каштан»      
4. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
5. В кінці звітного місяця списані на фінансовий результат діяльності:      
а) дохід від надання страхових послуг      
б) собівартість наданих страхових послуг      

 

 

Завдання №5.1.6. Облік надходження страхових премій й страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альфа» уклала із ТОВ «Каштан» договір страхування будинку. Оціночна норма типового будинку - 6000 грн. за 1 м2. Площа будинку 100 м2. У порівнянні з типовим у будинку, що підлягає страхуванню, мають місце такі відхилення: стіни оббиті дошками (надбавка 2%), замість цементного фундаменту встановлені бутові стовпи (знижка 20%), замість шиферної покрівлі зроблена м’яка покрівля (знижка 5%). Знос будинку 20%.

Необхідно:

1) визначити розмір страхового внеску, якщо тарифна ставка складає 3%;

2) визначити розмір страхового відшкодування у випадку повного руйнування будинку (за умови його повного страхування) за системою дійсної вартості майна;

3) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із надходження страхової премії та виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Після укладання договору страхування із ТОВ «Каштан» нарахована суму страхового платежу, що підлягає сплаті      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі      
3. Нарахована сума страхових виплат, що підлягають сплаті на користь ТОВ «Каштан»      
4. Сплачено ТОВ «Каштан» страхове відшкодування з поточного рахунку      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. В кінці звітного місяця списані на фінансовий результат діяльності:      
а) дохід від надання страхових послуг      
б) собівартість наданих страхових послуг      

 

 

Завдання №5.1.7. Облік страхових резервів

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альфа» розпочала свою діяльність із страхування майна з вересня 201_ року. За звітний рік вона отримала такі страхові платежі:

Місяць Отримані страхові платежі, тис. грн.
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

 

Необхідно:

1) визначити суму резерву незароблених премій, що повинний бути нарахований в кінці кожного місяця;

2) відобразити в обліку операції з отримання страхових платежів і нарахування резерву незароблених премій.

 

Зміст операції Дт Кт
  Вересень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Нарахований резерв незароблених премій      
4. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
5. Закрито рахунок 495      
6. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)      
  Жовтень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Списано резерв незароблених премій за минулий місяць      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. Закрито рахунок 495      
7. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)      
  Листопад      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Списано резерв незароблених премій за минулий місяць      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. Закрито рахунок 495      
7. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг        
  Грудень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Списано резерв незароблених премій за минулий місяць      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. Закрито рахунок 495      
7. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг      

 

 

Завдання №5.1.8. Облік операцій з перестрахування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альфа» в січні поточного року розпочала свою діяльність із страхування майна. За цей місяць вона отримала від страхувальників 100000 грн. страхових платежів. 80% січневих страхових платежів було передано нею у перестрахування компанії «Гарант».

Необхідно:

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із страхування та перестрахування з боку цедента та перестраховика.

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Альфа» (цедента)

Зміст операції Дт Кт
1. В січні нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Нарахований резерв незароблених премій      
3. Отримані страхові платежі від страхувальників      
4. Передано в перестрахування СК «Гарант» частину ризиків      
5. Відображена частка перестраховика СК «Гарант» в резерві незароблених премій за січень      
6. Перераховані кошти перестраховику СК «Гарант»      
7. Визнано дохід від надання страхових послуг      
8. В кінці січня закрито рахунок 705      
9. В кінці січня закрито рахунок 495      
10. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг      

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Гарант» (перестраховика)

Зміст операції Дт Кт
1. Після укладання договору перестрахування із СК «Альфа» нарахована суму страхового платежу      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від СК «Альфа» як страхові платежі      
3. Визнано дохід від надання страхових послуг      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці січня закрито рахунок 495      
6. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг      

 

 

Завдання для самостійного виконання

Завдання №5.2.1. Облік надходження страхових премій

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія уклала договір страхування з фірмою «Мікрон». Страхова сума — 80 тис. грн. Страховий тариф — 0,9%. Договір страхування укладений й набув чинності з 18.03.2011 р. Термін дії договору страхування — 1 рік. На поточний рахунок страховика страхова премія надійшла 23.03.2011 р.

Необхідно:

відобразити страхові операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Дата Зміст операції Дт Кт
18.03 Після укладання договору страхування із ТОВ «Каштан» нарахована суму страхового платежу      
23.03 Зараховані на поточний рахунок кошти від ТОВ «Каштан» як страхові платежі      
31.03 Визнано дохід від надання страхових послуг      

 

 

Завдання №5.2.2. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Компанія «Альфа» уклала із громадянином договір страхування килимового покриття вартістю 3500 грн. В результаті страхового випадку воно було ушкоджене. Знос покриття на день страхового випадку - 5%, а знецінення - 30% його дійсної вартості.

Необхідно:

1) визначити суму страхового відшкодування, що одержить страхувальник, за системою дійсної вартості майна;

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції із виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника пошкодженого майна      
2. Виплачене страхове відшкодування власнику майна готівкою      
3. В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності      

 

Завдання №5.2.3. Облік надходження страхових премій й страхових виплат за договорами прямого страхування

Необхідно:

скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними операціями страхової компанії.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Виплачено страхове відшкодування зі страхування домашнього майна безготівковим шляхом 30 000    
2. На рахунок компанії надійшли страхові премії зі страхування автомобіля 1 000    
3. До каси компанії сплачені готівкою страхові премії громадян, виїжджаючих за кордон, з медичного страхування 1 500    
4. З каси компанії готівкою виплачено страхову суму зі страхування життя 5 500    
5. На поточний рахунок компанії зараховані страхові внески, перераховані страховим агентом 5 300    

 

 

Завдання №5.2.4. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія уклала із громадянином договір страхування хатнього майна на 50000 грн. Квартиру громадянина обікрали. Договором встановлена умовна франшиза 1000 грн.

Необхідно:

1) визначити суму страхового відшкодування, якщо:

- вартість застрахованих викрадених речей 950 грн.;

- вартість застрахованих викрадених речей 45000 грн.;

2) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з виплати страхового відшкодування.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь громадянина-власника квартири      
1.1. Випадок 1      
1.2. Випадок 2      
2. Виплачене страхове відшкодування власнику квартири з поточного рахунку      
3. В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності      

 

 

Завдання №5.2.5. Облік страхових виплат за договором прямого страхування

Дані для виконання завдання:

Сільськогосподарське підприємство «Колос» застрахувало свій врожай пшениці у страховій компанії «Альфа».

Середня врожайність пшениці за 5 попередніх років - 25 ц із 1 га. У результаті настання страхової події – повені врожайність пшениці у звітному році склала 21 ц із 1 га. Площа посіву пшениці 150 га, ринкова ціна культури, прийнята для відшкодування, складає 352 грн. за 1 ц.

Необхідно:

визначити розмір страхового відшкодування, якщо відповідальність страховика – 65% від суми збитку;

відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з виплати страхового відшкодування сільськогосподарському підприємству «Колос».

 

Зміст операції Дт Кт
1. Нарахована сума страхового відшкодування, що підлягає сплаті на користь страхувальника      
2. Виплачене страхове відшкодування страхувальнику      
3. В кінці звітного місяця собівартість наданих страхових послуг списана на фінансовий результат діяльності      

 

 

Завдання №5.2.6. Облік страхових резервів

Дані для виконання завдання:

Страхова компанія «Альфа» розпочала свою діяльність із страхування майна з вересня 201_ року. За звітний рік вона отримала такі страхові платежі:

Місяць Отримані страхові платежі, тис. грн.
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

 

Необхідно:

1) визначити суму резерву незароблених премій, що повинний бути нарахований в кінці кожного місяця;

2) відобразити в обліку операції з отримання страхових платежів і нарахування резерву незароблених премій.

 

Зміст операції Дт Кт
  Вересень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Нарахований резерв незароблених премій      
4. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
5. Закрито рахунок 495      
6. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)      
  Жовтень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Списано резерв незароблених премій за минулий місяць      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. Закрито рахунок 495      
7. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг (нетто-дохід)      
  Листопад      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      
2. Зараховані на поточний рахунок кошти від страхувальників як страхові платежі      
3. Списано резерв незароблених премій за минулий місяць      
4. Нарахований резерв незароблених премій      
5. В кінці місяця визнано дохід від надання страхових послуг      
6. Закрито рахунок 495      
7. В кінці звітного місяця списано на фінансовий результат діяльності дохід від надання страхових послуг      
  Грудень      
1. Нараховані страхові платежі, що підлягають сплаті страхувальниками      


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.015 с.)