Поняття про інститути спільного інвестування та їх види. Облік операцій випуску й розміщення цінних паперів інститутами спільного інвестування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Поняття про інститути спільного інвестування та їх види. Облік операцій випуску й розміщення цінних паперів інститутами спільного інвестування.Діяльність інститутів спільного інвестування (ІСІ) регламентується Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» №2299-III від 15.03.2001 р.

Відповідно до цього закону інститут спільного інвестування – це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, а діяльність із спільного інвестування – це діяльність, яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників (акціонерів) ІСІ шляхом емісії цінних паперів ІСІ з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законами України та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

Іншими словами ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого одержання прибутку шляхом вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші дозволені Нацкомфінпослуг активи.

Станом на 24.01.2013 року за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу в Україні зареєстрована 1313 інститутів спільного інвестування (сайт www.uaib.com.ua).

 

 
 

 


Більшість дослідників вважають батьківщиною інвестиційних фондів Сполучені Штати Америки, пов’язуючи дату їх виникнення з створенням в 1924 році першого американського пайового фонду — Massachusetts Investory Trust.

Згідно з другою концепцією, історія ІСІ почалась значно раніше, ще в XIX сторіччі в Нідерландах, коли наказом короля Вільяма I в 1822 році був створений перший фонд взаємного інвестування.

Прихильники третьої точки зору вважають автором концепції спільного інвестування датського коммерсанта Едріана Ван Кетвіча, який стверджував, що диверсифікація активів збільшує привабливість інвестування для людей з малим початковим капіталом. У 1774 році Едріан Ван Кетвіч заснував інвестиціний фонд — Eendragt Maakt Magt, що перекладається як «консолідація створює прибуток». Саме цей фонд став прототипом усіх інших європейських (а потім і американських) фондів спільного інвестування. Прихильники цієї точки зору вважають першим американським фондом філадельфійський Alexander Fund, створений в 1907 році, який здійснював додаткову емісію цінних паперів два рази на рік, полегшуючи таким чином вхід нових учасників.

Важливим моментом в історії розвитку пайових фондів став 1928 рік, коли був створений Vanguard Wellington Fund — перший фонд спільного інвестування, який 100% своїх коштів вкладав у акції та облігації (раніше фонди надавали перевагу прямому інвестуванню у виробництво чи торгівлю).

Це одним важливим моментом в розвитку пайових фондів стала друга світова війна, після якої інвестиційні фонди почали поступово складати конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Перед початком двадцять першого сторіччя, найбільшого поширення інвестиційні фонди набули у Великобританії та США. На сьогодні, більше половини американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного фонду.

В Україні класичні з точки зору їх природи та функцій, інвестиційні фонди почали створюватись після прийняття Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (2001 р.).

 

Управління активами інвестиційного фонду здійснює Компанія з управління активами.

Компанія з управління активами (КУА) – це юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, виданої Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, і не може поєднувати цю діяльність з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів.

КУА здійснює управління активами ІСІ за винагороду, розмір якої встановлюється відповідно до регламенту фонду.

КУА може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.

Діяльність КУА жорстко регулюється і обмежується законодавством та контролюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Основні функції КУА:

- створення пайових інвестиційних фондів;

- випуск, розміщення та викуп цінних паперів ІСІ; залучення агентів, які розміщують/викуповують цінні папери ІСІ серед інвесторів;

- управління активами ІСІ: після надходження грошових коштів на рахунок ІСІ, КУА спрямовує їх на придбання активів для формування структури портфелю даного ІСІ, яка вказана в Інвестиційній декларації;

- аналіз ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких перебувають у складі активів ІСІ;

- пошук нових об’єктів для інвестицій;

- регулярна переоцінка активів, оформлення договорів придбання і продажу активів, підготовка звітності до державних контролюючих органів;

- забезпечення поточної діяльності ІСІ.

Станом на 24.01.2013 року за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу в Україні зареєстрована 351 компанія з управління активами (сайт www.uaib.com.ua).

В Україні до ІСІ належать корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) – це ІСІ, який створюється у формі публічного акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Отже, КІФ є юридичною особою, управління активами якої здійснює КУА на підставі укладеного договору. Вищим органом управління КІФ, як і у всіх акціонерних товариств, є Загальні збори акціонерів.

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) – це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

ПІФ не є юридичною особою, а утворюється шляхом розміщення (продажу інвесторам) емітованих ПІФ інвестиційних сертифікатів.

ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або КУА).

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або КУА) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або КУА) до моменту його припинення.

Найбільш привабливими інституціональними інвесторами для фізичних осіб, які не схильні до значного ризику, вважаються відкриті ІСІ, оскільки участь в даному фонді дозволяє в будь-який момент вийти з фонду, обмінявши цінні папери даного фонду на грошові кошти.

За Законом України №2299-III ІСІ можуть бути строковими або безстроковими.

Строковий ІСІ створюється на певний строк, зазначений у проспекті емісії цінних паперів цього ІСІ, після закінчення якого ІСІ припиняє свою діяльність, а безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

ІСІ також поділяються на два види: диверсифіковані та недиверсифіковані.

Диверсифіковані ІСІ – це інвестиційні фонди, активи яких можна інвестувати в обмежене коло інструментів ринку капіталів, відповідно до встановлених законодавством нормативів.

Недиверсифіковані ІСІ – це інвестиційні фонди, щодо яких не існує жорстких вимог диверсифікації активів. Вони можуть здійснювати інвестиції у цінні папери, об’єкти нерухомості, корпоративні права, тощо.

Відкриті та інтервальні ІСІ можуть бути лише диверсифікованими.

Існують ще венчурні інвестиційні фонди – це корпоративні або пайові недиверсифіковані інвестиційні фонди, активи яких більше, ніж на 50% можуть складатися з корпоративних прав і цінних паперів, які не торгуються на фондових біржах. Ці фонди здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів, і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема в інноваційні проекти.

За чинним законодавством України фізичні особи не можуть бути учасниками венчурних КІФ та ПІФ, а також, недиверсифікованих ПІФ.

ІСІ функціонують на фондовому ринку й надають такий вид фінансових послуг як довірче управління фінансовими активами

Залучення активів здійснюється ІСІ шляхом емісії цінних паперів.

КІФ є публічним акціонерним товариством й емітує акції, формуючи при цьому статутний капітал. За Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» може випускати тільки прості іменні акції.

Розмір початкового статутного капіталу (фонду) КІФ не може бути менше розміру, встановленого законодавством для публічних акціонерних товариств. За Законом України «про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-V мінімальний розмір статутного капіталу для акціонерного товариства встановлений у розмірі 1250 мінімальних заробітних плат, що діють на момент реєстрації товариства. За Законом України «Про Державний бюджет на 2013 рік» мінімальна заробітна плата на 01.01.2013 року встановлена в сумі 1073 грн., з 01.04.2013 р. – 1094 грн., з 01.07.2013 р. – 1102 грн., з 01.10.2013 р. – 1118 грн., з 01.12.2013 року – 1134 грн.

Початковий статутний капітал КІФ формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі, та об’єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Бухгалтерський облік статутного капіталу КІФ ведеться на рахунку 40 «Статутний капітал».

ПІФ формує пайовий капітал шляхом емісії інвестиційних сертифікатів.

Мінімальний обсяг активів ПІФ не може бути меншим розміру початкового статутного капіталу КІФ, тобто 1250 мінімальних заробітних плат, що діють на момент реєстрації ПІФ.

Бухгалтерський облік пайового капіталу ПІФ ведеться на рахунку 41 «Пайовий капітал».

Для зберігання коштів і здійснення розрахунків за операціями, пов’язаними з управлінням інвестиційним фондом, відкривається окремий банківський рахунок, а для обліку прав на цінні папери, які перебувають в активах інвестиційного фонду, - окремий рахунок у цінних паперах у зберігача.

Зберігач – це юридична особа, що має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Як правило, зберігач – це банк.

Бухгалтерський облік діяльності ІСІ повинний здійснюватись із дотриманням норм таких документів як:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №966-ХІV.

2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій інститутів спільного інвестування, затв. Рішенням Ради Української асоціації інвестиційного бізнесу від 18.01.2008 р.

3. Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.2005 р. №362.

Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій випуску йпервинного розміщення цінних паперів КІФ наведена у табл. 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій випуску й первинного розміщення цінних паперів КІФ

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума
Дт Кт
1. Реєстрація початкового статутного капіталу, реєстрація випуску акцій     Сума зареєстрованого початкового статутного капіталу (номінальна вартість акцій)
2. Погашення частки неоплаченого початкового статутного капіталу коштами, які раніше були внесені для формування початкового статутного капіталу на тимчасовий рахунок     Сума фактично внесених грошових коштів для формування початкового статутного капіталу
3. Остаточна оплата початкового статутного капіталу:      
- грошовими коштами 30, 31 685/ субрахунки у розрізі засновників Сума фактично внесених грошових коштів
- цінними паперами 14, 35 Сума первісної вартості ЦП
- об’єктами нерухомості   Сума первісної вартості об’єктів нерухомості
Зменшення неоплаченого капіталу при перереєстрації прав власності на акції 685/ субрахунки у розрізі засновників   Сума оплати (грошовими коштами або іншими активами) повної номінальної вартості акцій
4. Відображення витрат, пов’язаних з реєстрацією КІФ, випуском акцій:      
- нарахування витрат     Сума фактично понесених витрат
- оплата витрат     Сума фактично оплачених витрат
5. Реєстрація регламенту КІФ, додаткового випуску акцій (збільшення статутного капіталу КІФ)     Сума додаткового випуску акцій (номінальна вартість акцій)
6. Оплата інвесторами акцій КІФ протягом строку досягнення нормативів діяльності фонду (за номінальною вартістю):      
- отримання заявки від інвестора (резервування пакету акцій) 46/ субрахунки у розрізі інвесторів   Сума номінальної вартості акцій, зазначеної в заявці  
- отримання грошових коштів в оплату акцій 30, 31 685/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума оплати номінальної вартості акцій інвесторами (або часткової оплати акцій, придбаних у розстрочку інвесторами венчурного КІФ)
- зменшення суми неоплаченого капіталу при перереєстрації прав власності на акції 685/ субрахунки у розрізі інвесторів 46/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума оплати повної номінальної вартості акцій інвесторами (або повної оплати певної кількості акцій, з придбаних у розстрочку інвесторами венчурного КІФ)
7. Оплата інвесторами акцій КІФ після строку, установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ (за вартістю чистих активів у розрахунку на одну акцію, але не нижче номінальної вартості):      
- отримання заявки від інвестора (резервування пакету акцій) 46/ субрахунки у розрізі інвесторів   Сума номінальної вартості акцій, зазначеної в заявці
  У випадку, якщо чиста вартість активів у розрахунку на одну акцію більша за її номінальну вартість:      
- отримання грошових коштів в оплату акцій 30, 31 685/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума отриманих грошових коштів в оплату акцій
- зменшення суми неоплаченого капіталу (при перереєстрації прав власності на акції) (в частині номінальної вартості) 685/ субрахунки у розрізі інвесторів 46/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума номінальної вартості повністю оплачених акцій
- збільшення суми додаткового капіталу (при перереєстрації прав власності на акції) (в частині емісійного доходу)   Сума перевищення чистої вартості активів в розрахунку на одну повністю оплачену акцію над номінальною вартістю акції (або в розрахунку на одну повністю оплачену акцію над номінальною вартістю акції з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного КІФ)

 

Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій випуску йпервинного розміщення цінних паперів ПІФ наведена у табл. 4.2.

 

Таблиця 4.2 – Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій випуску й первинного розміщення цінних паперів ПІФ

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума
Дт Кт
1. Реєстрація регламенту ПІФ, проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів     Сума зареєстрованої емісії інвестиційних сертифікатів
2. Нарахування витрат, пов’язаних з реєстрацією ПІФ та випуском ІС, понесених КУА     Сума документально підтверджених витрат
3. Оплата інвесторами інвестиційних сертифікатів ПІФ протягом строку установленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ (за номінальною вартістю):      
- отримання заявки від інвестора (резервування пакету інвестиційних сертифікатів) 46/ субрахунки у розрізі інвесторів   Сума номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, зазначеної в заявці  
- отримання грошових коштів в оплату інвестиційних сертифікатів 30, 31 685/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума фактичної оплати інвестиційних сертифікатів інвесторами (або часткової оплати інвестиційних сертифікатів, придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
- зменшення суми неоплаченого капіталу (при перереєстрації прав власності на інвестиційні сертифікати) 685/ субрахунки у розрізі інвесторів 46/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума номінальної вартості повністю оплачених інвестиційних сертифікатів інвесторами (або номінальної вартості повністю оплачених інвестиційних сертифікатів з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
4. Оплата інвесторами інвестиційних сертифікатів ПІФ після досягнення нормативів діяльності фонду (за вартістю чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат)      
- отримання заявки від інвестора (резервування пакету інвестиційних сертифікатів) 46/ субрахунки у розрізі інвесторів   Сума номінальної вартості інвестиційних сертифікатів, зазначеної в заявці  
У випадку, якщо чиста вартість активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат більша за його номінальну вартість:      
- отримання грошових коштів в оплату інвестиційних сертифікатів 30, 31 685/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума фактичної оплати інвестиційних сертифікатів інвесторами (або часткової оплати інвестиційних сертифікатів, придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
- зменшення суми неоплаченого капіталу (при перереєстрації прав власності на інвестиційні сертифікати) 685/ субрахунки у розрізі інвесторів 46/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума номінальної вартості повністю оплачених інвестиційних сертифікатів інвесторами (або номінальної вартості повністю оплачених інвестиційних сертифікатів, з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
- збільшення суми додаткового капіталу (при перереєстрації прав власності на інвестиційні сертифікати)   Сума перевищення чистої вартості активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат над його номінальною вартістю (або номінальною вартістю повністю оплачених інвестиційних сертифікатів, з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
У випадку, якщо чиста вартість активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат менша за його номінальну вартість:      
- отримання грошових коштів в оплату інвестиційних сертифікатів 30, 31 685/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума фактичної оплати інвестиційних сертифікатів інвесторами (або часткової оплати інвестиційних сертифікатів, придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
- зменшення суми неоплаченого капіталу (при перереєстрації прав власності на інвестиційні сертифікати) 685/ субрахунки у розрізі інвесторів 46/ субрахунки у розрізі інвесторів Сума чистої вартості активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат (або чистої вартості активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)
- віднесення різниці між номінальною вартістю та чистою вартістю активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат: - на зменшення емісійного доходу (за наявності додаткового капіталу); - на непокриті збитки фонду         Сума перевищення номінальної вартості повністю оплаченого інвестиційного сертифікату над чистою вартістю активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат (або над чистою вартістю активів в розрахунку на один повністю оплачений інвестиційний сертифікат з числа придбаних у розстрочку інвесторами венчурного ПІФ)

 

При придбанні акції/інвестиційного сертифіката ІСІ інвестор сплачує:

- номінальну вартість цінного паперу (до початку діяльності фонду, тобто до прийняття НКЦБФР рішення про визначення фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів);

- розрахункову вартість цінного паперу, що визначається як результат розподілу загальної вартості чистих активів фонду на кількість цінних паперів фонду, що перебувають в обігу на дату розрахунку.

Власникам цінних паперів (акцій або інвестиційних сертифікатів), емітованих ІСІ закритого типу сплачуються дивіденди.

Інвесторам відкритих і інтервальних інвестиційних фондів доходи у вигляді дивідендів не нараховуються й не виплачуються. Учасники таких фондів одержують інвестиційний дохід тільки при викупі цінних паперів.

Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій нарахування й виплати дивідендів інвесторам ІСІ закритого типу наведена у табл. 4.3.

 

Таблиця 4.3 – Кореспонденція рахунків з бухгалтерського обліку операцій нарахування й виплати дивідендів інвесторам ІСІ закритого типу

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума
Дт Кт
1. Формування фонду виплати дивідендів за цінними паперами ІСІ (акціями або інвестиційними сертифікатами)     Сума нарахованих дивідендів
2. Нарахування суми дивідендів акціонерами (учасникам) ІСІ   671/ субрахунки у розрізі акціонерів (учасників) Сума нарахованих кожному акціонеру (учаснику) дивідендів
3. Нарахування податку з доходів фізичних осіб 671/ субрахунки у розрізі акціонерів (учасників)   Сума податку з доходів фізичної особи – платника податку
4. Виплата дивідендів акціонерам (учасникам) ІСІ 671/ субрахунки у розрізі акціонерів (учасників) 311, 301 Сума дивідендів, належних до сплати
5. Перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб     Сума податку з доходів фізичних осіб
6. Реінвестування дивідендів 671/ субрахунки у розрізі акціонерів (учасників)    

 

Згідно п. 162.2 ст. 162 Податкового кодексу України сума доходу, виплачувана ІСІ на розміщені фізичною особою активи (тобто сума дивідендів) підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 5%. Оскільки ІСІ виступає в ролі податкового агента, то він повинний утримати суму ПДФО із суми нарахованих фізичній особі дивідендів.

Якщо ж дивіденди не виплачуються акціонерам, а залишаються у фонду і спрямовуються на збільшення його капіталу (тобто реінвестуються), то такі дивіденди звільняються від обкладання податком згідно п. 165.1.18 ст. 165 Податкового кодексу України.

Якщо інвестор – юридична особа, то його доходи від інвестицій у фонд, що перевищують витрати, включаються до складу доходів за результатами звітного періоду та оподатковуються податком на прибуток за ставкою: з 01.01.2013 року – 19%; з 01.01.2014 року – 16%.

Викуп цінних паперів у інвесторів здійснюється фондом за розрахунковою вартістю.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 410; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.27.143 (0.053 с.)