Облік інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Облік інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування. 

Метою діяльності ІСІ є одержання прибутку від розміщення коштів, залучених від емісії власних цінних паперів.

ІСІ може розміщати свої активи за такими напрямками.

1. Видавати позики.

Видача позички позичальникові буде відображатися в бухгалтерському обліку ІСІ записом:

Дт 183 «Інша дебіторська заборгованість» або 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» або 301 «Каса в національній валюті».

За виданими позиками ІСІ нараховує пасивний дохід у вигляді відсотків:

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 732 «Відсотки одержані».

2. Розміщувати грошові кошти на депозитних рахунках в банках:

- в національній валюті:

Дт 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

- в іноземній валюті:

Дт 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

Кт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

За банківськими депозитами ІСІ нараховує відсотки:

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 732 «Відсотки одержані».

3. Купувати об’єкти нерухомості. При цьому в обліку ІСІ потрібно здійснити такі записи:

- на суму вартості об’єкта нерухомості за договором (без ПДВ):

Дт 151 «Капітальне будівництво»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

- на суму ПДВ, що сплачується постачальнику, й за наявності податкової накладної включається до складу податкового кредиту:

Дт 641 «Розрахунки за податками»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Об’єкти нерухомості можуть здаватися ІСІ в операційну оренду. В цьому разі ІСІ нараховує дохід у вигляді орендної плати:

Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 713 «Дохід від операційної оренди активів».

З орендної плати ІСІ повинний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за ставкою 20%:

Дт 713 «Дохід від операційної оренди активів»

Кт 641 «Розрахунки за податками».

4. Купувати акції, емітовані іншими суб’єктами господарювання:

Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі», 142 «Інші інвестиції пов'язаним сторонам» або 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

За П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» інвестиції в акції іншого підприємства будуть обліковуватись за методом участі в капіталі на рахунку 141, якщо:

- такі інвестиції придбані на довгостроковий період (не для наступного перепродажу);

- питома вага інвестора в статутному капіталі об’єкта інвестування складає 20% і більше.

Якщо інвестор володіє менш, ніж 20% акцій об’єкта інвестування, то такі інвестиції повинні обліковуватись на рахунку 142 за справедливою оцінкою.

За акціями ІСІ нараховує дохід у вигляді дивідендів:

- за акціями, що обліковуються за методом участі в капіталі:

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

- за акціями, що обліковуються не за методом участі в капіталі:

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 731 «Дивіденди одержані».

5. Купувати боргові цінні папери (облігації, емітовані державою або суб’єктами господарювання):

Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» або 35 «Поточні фінансові інвестиції»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Придбані на тривалий строк боргові цінні папери, утримувані до погашення, обліковуються ІСІ на рахунку 143 за амортизованою собівартістю (з використанням ефективної ставки відсотка). Розрахунок ефективної ставки відсотка здійснюється за формулою:

- якщо облігація придбана ІСІ з дисконтом:

, (4.1)

- якщо облігація придбана ІСІ з премією:

, (4.2)

де ЕСВ – ефективна ставка відсотка (%);

НСВ – номінальна сума відсотка (грн.);

Д – сума дисконту за інвестиціями (грн.);

П – сума премії за інвестиціями (грн.);

n – кількість періодів, за які нараховуються відсотки за інвестиціями;

РВцп – ринкова вартість інвестицій в цінні папери (грн.);

НВцп – номінальна вартість інвестицій в цінні папери (грн.).

За облігаціями ІСІ нараховує доходи у вигляді відсотків:

Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 732 «Відсотки одержані».

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій повинний здійснюватись ІСІ із дотриманням норм П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Практична частина

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність ІСІ та назвіть їх види.

2. Який План рахунків використовують ІСІ для ведення бухгалтерського обліку своїх операцій? Яким державним органом він затверджений?

3. Який нормативно-правовий документ визначає методику ведення бухгалтерського обліку ІСІ? Яким державним органом він затверджений?

4. Розкрийте чинний порядок оподаткування дивідендів, що нараховуються учасникам (акціонерам) ІСІ закритого типу.

5. Назвіть основні напрямки інвестиційної діяльності ІСІ.

6. Які фінансові інвестиції ІСІ повинні обліковуватись за методом участі в капіталі? Розкрийте його сутність.

7. Яким чином повинні обліковуватись боргові цінні папери, придбані ІСІ?

Завдання для аудиторного виконання

Завдання №4.1.1. Облік випуску й первинного розміщення акцій корпоративного інституту спільного інвестування закритого типу

Необхідно:

відобразити в обліку операції з випуску й первинного розміщення акцій корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» закритого типу й операції з нарахування дивідендів акціонерам в кінці звітного року.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Зареєстрований початковий статутний капітал КІФ «СКМ»      
2. Погашення частки неоплаченого початкового статутного капіталу коштами, які раніше були внесені для формування початкового статутного капіталу на тимчасовий рахунок      
3. Засновниками здійснена остаточна оплата початкового статутного капіталу      
а) грошовими коштами      
б) державними облігаціями із строком погашення 3 роки      
в) об’єктами нерухомості      
4. Відображені витрати, пов’язані із реєстрацією КІФ (послуги адвокатів тощо)      
а) вартість послуг      
б) ПДВ      
5. Сплачена з поточного рахунку вартість послуг із реєстрації КІФ      
6. Отримана заявка від інвестора - фізичної особи про придбання акцій      
7. Отримані грошові кошти від інвестора в оплату вартості акцій      
8. В кінці звітного року нараховані дивіденди акціонерам-фізичним особам      
9. Утриманий податок з доходів фізичних осіб з дивідендів      
10. Сплачені дивіденди акціонерам з поточного рахунку      
             

 

 

Завдання №4.1.2. Облік інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування

Дані для виконання завдання:

В січні 20__ року компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» придбала 30 000 простих акцій ПАТ «Донецьккокс» за номіналом в 10 грн. не для перепродажу. Частка інвестиційного фонду в статутному капіталі ПАТ «Донецьккокс» склала 30%.

За результатами 20__ року ПАТ «Донецьккокс» отримало чистий прибуток в сумі 120 000 грн., 90 000 грн. з якого за рішенням Загальних зборів акціонерів було спрямовано на виплату дивідендів.

Необхідно:

відобразити в обліку операції корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» з довгостроковими фінансовими інвестиціями в акції ПАТ «Донецьккокс»;

визначити вартість фінансових інвестицій на кінець звітного року.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Придбано прості акції ПАТ «Донецьккокс»      
2. Відображено частку КІФ «СКМ» у прибутку ПАТ «Донецьккокс»      
3. Нараховані дивіденди від інвестицій      
4. Отримані дивіденди від ПАТ «Донецьккокс»      
5. На фінансовий результат списано доходи КІФ «СКМ» від участі в капіталі ПАТ «Донецькокс»      

 

 

Завдання №4.1.3. Облік інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування

Дані для виконання завдання:

В січні 20___ року компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» інвестувало грошові кошти в облігації ПАТ «Донецьккокс» на таких умовах:

 

Номінальна вартість 1 облігації, грн. 10 000
Ринкова вартість 1 облігації, грн. 9 500
Кількість придбаних облігацій, шт.  
Річна фіксована ставка відсотка, %  
Строк інвестицій в облігації, років  
Періодичність нарахування та сплати відсотків щорічна

 

Винагорода посереднику з торгівлі цінними паперами (брокеру) склала 2 000 грн.

Необхідно:

відобразити в обліку операції корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» з довгостроковими фінансовими інвестиціями в облігації ПАТ «Донецьккокс»;

визначити фінансовий результат від операцій;

розрахувати ефективну ставку відсотка та амортизацію дисконту за інвестиціями в облігації. Розрахунки навести у вигляді таблиці.

 

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою, грн. Сума амортизації дисконту, грн. Амортизована собівартість інвестиції, грн.
Січень 20__р. Х Х Х  
1 рік        
2 рік        
3 рік        
4 рік        
Разом:       Х

 

Журнал реєстрації господарських операцій корпоративного інвестиційного фонду «СКМ»

Зміст операції Дт Кт
1 рік
1. Придбано облігації ПАТ «Донецьккокс» за ринковою вартістю      
2. Відображено заборгованість посереднику з торгівлі цінними паперами (брокеру)      
3. Сплачено брокеру за послуги      
4. Нараховані відсотки за облігаціями за першій рік      
5. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
6. Нарахована амортизація дисконту      
7. На фінансовий результат списано:      
а) відсотки за облігаціями      
б) амортизація дисконту      
2 рік
8. Нараховані відсотки за облігаціями за другий рік      
9. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
10. Нарахована амортизація дисконту      
11. На фінансовий результат списано:      
11.1. відсотки за облігаціями      
11.2. амортизація дисконту      
3 рік
12. Нараховані відсотки за облігаціями за першій рік      
13. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
14. Нарахована амортизація дисконту      
15. На фінансовий результат списано:      
15.1. відсотки за облігаціями      
15.2. амортизація дисконту      
4 рік
16. Нараховані відсотки за облігаціями за останній рік      
17. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
18. Нарахована амортизація дисконту      
19. Відображено погашення облігацій за номінальною вартістю      
20. На фінансовий результат списано:      
20.1. відсотки за облігаціями      
20.2. амортизація дисконту      
           

 

 

Завдання для самостійного виконання

Завдання №4.2.1. Нормативно-правове регулювання діяльності й обліку інститутів спільного інвестування

Необхідно:

ознайомитись із Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» №2299-III від 15.03.2001 р., при цьому звернути увагу на:

- класифікацію інститутів спільного інвестування;

- порядок створення інвестиційних фондів.

 

 

Завдання №4.2.2. Облік інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування

Дані для виконання завдання:

В січні 20__ року компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» придбала 40 000 простих акцій ПАТ «Донецьккокс» за 8 грн. не для перепродажу. Номінал однієї акції складає 10 грн. Статутний капітал ПАТ «Донецьккокс» дорівнює 1 млн. грн.

За результатами 20__ року ПАТ «Донецьккокс» отримало чистий прибуток в сумі 200 000 грн., 150 000 грн. з якого за рішенням Загальних зборів акціонерів було спрямовано на виплату дивідендів.

В наступному році компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» продала всі акції ПАТ «Донецьккокс» за ціною 15 грн.

Необхідно:

відобразити в обліку операції корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» з довгостроковими фінансовими інвестиціями в акції ПАТ «Донецьккокс»;

визначити фінансовий результат від операцій з інвестиціями.

 

Зміст операції Дт Кт
1. Придбано прості акції ПАТ «Донецьккокс» за ринковою вартістю 8,00 грн. за 1 акцію      
2. Відображено частку КІФ «СКМ» у прибутку ПАТ «Донецьккокс»      
3. Нараховані дивіденди від інвестицій      
4. Отримані дивіденди від ПАТ «Донецьккокс»      
5. Списані доходи від участі в капіталі      
6. Реалізовані 40000 акцій ПАТ «Донецьккокс» за ціною 15,00 грн. за акцію      
7. Списано с балансу реалізовані акції ПАТ «Донецьккокс»      
8. На фінансовий результат списано:      
а) дохід від реалізації акцій      
б) собівартість реалізованих акцій      
           

 

 

Завдання №4.2.3. Облік інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування

Дані для виконання завдання:

В січні 20___ року компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» інвестувало грошові кошти в облігації ПАТ «Донецьккокс» на таких умовах:

 

Номінальна вартість 1 облігації, грн. 10 000
Ринкова вартість 1 облігації, грн. 10 300
Кількість придбаних облігацій, шт.  
Річна фіксована ставка відсотка, %  
Строк інвестицій в облігації, років  
Періодичність нарахування та сплати відсотків 2 рази на рік

 

Відсотки сплачуються 30 червня та 30 грудня.

Винагорода посереднику з торгівлі цінними паперами (брокеру) склала 3 000 грн.

Необхідно:

відобразити в обліку операції корпоративного інвестиційного фонду «СКМ» з довгостроковими фінансовими інвестиціями в облігації ПАТ «Донецьккокс»;

визначити фінансовий результат від операцій;

розрахувати ефективну ставку відсотка та амортизацію премії за інвестиціями в облігації. Розрахунки навести у вигляді таблиці.

 

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою, грн. Сума амортизації премії, грн. Амортизована собівартість інвестиції, грн.
Лютий 20__р. Х Х Х  
Червень 20__р.        
Грудень 20__р.        
Червень 20__р.        
Грудень 20__р.        
Червень 20__р.        
Грудень 20__р.        
Разом:       Х

 

Журнал реєстрації господарських операцій КІФ «СКМ»

Зміст операції Дт Кт
1 рік
1. Придбано облігації ПАТ «Донецьккокс» за ринковою вартістю      
2. Відображено заборгованість посереднику з торгівлі цінними паперами (брокеру)      
3. Сплачено брокеру за послуги      
4. Нараховані відсотки за облігаціями за першій рік      
5. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
6. Нарахована амортизація премії      
7. На фінансовий результат списано:      
а) відсотки за облігаціями      
б) амортизація премії      
2 рік
8. Нараховані відсотки за облігаціями за другий рік      
9. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
10. Нарахована амортизація премії      
11. На фінансовий результат списано:      
а) відсотки за облігаціями      
б) амортизація премії      
3 рік
12. Нараховані відсотки за облігаціями за третій рік      
13. Надійшли відсотки за облігаціями на поточний рахунок      
14. Нарахована амортизація премії      
15. Відображено погашення облігацій за номінальною вартістю      
16. На фінансовий результат списано:      
а) відсотки за облігаціями      
б) амортизація премії      
           

 

 

Тести до теми

1. Інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість, мають назву:

а) трастові фонди;

б) лізингові компанії;

в) інститути спільного інвестування;

г) пенсійні фонди.

2. Основною метою створення інституту спільного інвестування є:

а) отримання прибутку;

б) задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні й наданні фінансових послуг;

в) створення нових робочих місць.

3. Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, має назву:

а) компанія з управління активами;

б) інвестиційна компанія;

в) фінансова компанія;

г) страхова компанія.

4. Інвестиційний фонд, що не є юридичною особою, створюється компанією з управління активами для залучення коштів з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування, – це:

а) корпоративний інвестиційний фонд;

б) пайовий інвестиційний фонд;

в) хедерний фонд;

г) пенсійний фонд.

5. Юридична особа, яка створюється у формі публічного акціонерного товариства і проводить діяльність виключно із спільного інвестування, – це:

а) корпоративний інвестиційний фонд;

б) пайовий інвестиційний фонд;

в) хедерний фонд;

г) пенсійний фонд.

6. Корпоративний інвестиційний фонд може випускати:

а) привілейовані акції;

б) прості іменні акції;

в) прості акції на пред’явника;

г) інвестиційні сертифікати.

7. Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду може формуватися за рахунок:

а) грошових коштів, державних цінних паперів та цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовому ринку, та об’єктів нерухомості;

б) грошових коштів, державних цінних паперів та цінних паперів приватних акціонерних товариств, верстатів та обладнання, сировини;

в) земельних ділянок, об’єктів нерухомості, транспортних засобів, грошових коштів, товарів.

8. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду відображається в обліку записом:

а) Дт 46 Кт 40;

б) Дт 46 Кт 41;

в) Дт 43 Кт 41;

г) Дт 441 Кт 40.

9. Цінні папери продаються та купуються інвесторами у будь-який час:

а) закритого інвестиційного фонду;

б) відкритого інвестиційного фонду;

в) інтервального інвестиційного фонду;

г) венчурного фонду.

10. Вартість цінних паперів ІСІ визначається виходячи з:

а) поточної вартості чистих активів фонду шляхом її ділення на кількість цінних паперів відповідного фонду, що перебувають в обігу (продані інвесторам);

б) прибутку фонду;

в) стану фондового індексу;

г) величини зобов’язань фонду.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.27.143 (0.087 с.)