Облік операцій з надання послуг гарантії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік операцій з надання послуг гарантії. 

Відповідно до ст. 4 Закону №2664-III послуги з надання гарантії належать до фінансових. Зазначені послуги мають право надавати юридичні особи, зареєстровані в установленому порядку як фінансові установи, причому в додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи обов’язково повинний бути прописаний такий вид фінансових послуг.

Відповідно до п. 1 ст. 560 параграфа 4 Цивільного кодексу України, під терміном «гарантія» варто розуміти операцію, за якої фінансова установа (гарант) гарантує кредитору (бенефіціару) виконання боржником (принципалом) свого зобов’язання.

Загальний порядок надання гарантій регулюється параграфом 4 глави 49 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 567 параграфа 4 Цивільного кодексу гарант має право на одержання оплати послуг, наданих боржнику (принципалу).

Гарантія має схожі риси з поручительством:

- і гарантія, і поручительство є способами забезпечення виконання зобов’язань;

- механізм забезпечення виконання зобов’язань при гарантій та при поручительстві є однаковим: залучається третя особа (гарант), яка зобов’язується відповідати перед кредитором у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання боржником.

Однак, є й відмінність між гарантією та поручительством: відповідно до українського законодавства, гарантом може виступати тільки фінансова установа (банк, страхова організація або інша фінансова установа), в той час як поручителем може бути й не фінансова установа. Таким чином, гарантія в порівнянні з поручительством є більш надійним способом забезпечення виконання зобов’язань, але й більш дорогим.

Також як і при поручительстві, з гарантом повинен бути обов’язково укладений договір гарантії.

Виділяють такі види гарантій:

- пряма гарантія – це гарантія, за якою гарант бере на себе зобов’язання безпосередньо перед бенефіціаром. У такій гарантійній операції участь беруть три особи: гарант, бенефіціар та принципал;

- непряма гарантія – це гарантія, що надає гарант (частіше за все банк принципала) й потім авізується через банк бенефіціара. У такій гарантійній операції участь беруть вже чотири особи: гарант, принципал, бенефіціар та авізуючий банк (тобто банк, що здійснює авізування отриманої від гаранта гарантії).

Методика бухгалтерського обліку операцій з надання послуг гарантії у гаранта аналогічна методиці обліку операцій з надання послуг поручительства у поручителя.

 

Практична частина

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність позики та кредиту. В чому полягає відмінність між цими поняттями або вони є синонімічними?

2. Назвіть основні об’єкти обліку небанківських фінансових установ при здійсненні операцій з надання позик. Розкрийте особливості їх обліку.

3. Що може бути предметом застави в кредитних операціях?

4. Який документ визначає права та обов’язки заставодавця й заставодержателя?

5. На якому рахунку позикодавці обліковують предмети застави, отриманої від позичальника?

6. Як називаються рівновеликі платежі, які здійснюються (отримуються) в рівні проміжки часу протягом певного проміжку часу?

7. Які формули вам відомі для розрахунку ануїтетів?

8. Розкрийте сутність поручительства та назвіть його учасників.

9. Які види відповідальності можуть бути передбачені в договорі поручительства?

10. На якому рахунку обліковують зобов’язання поручителя перед кредитором, що виникають в момент укладання договору поручительства?

11. Розкрийте особливості оподаткування операцій з поручительства для поручителя.

12. Розкрийте сутність гарантії, назвіть її види та учасників.

13. В чому полягає відмінність між поручительством та гарантією?

14. Назвіть види гарантій, що вам відомі.

15. Розкрийте особливості обліку операцій з надання послуг гарантії у гаранта.

Завдання для аудиторного виконання

Завдання №2.1.1. Облік операцій надання позики

Дані для виконання завдання:

3 січня 20___ року фінансова установа «Атлант» видало ПАТ «Сучасне промислове обладнання» позику на 4 роки в сумі 500000 грн. під 20% річних. Погашення заборгованості здійснюється однаковими сумами 2 рази на рік – 30 червня та 31 грудня.

Необхідно:

розрахувати розмір платежів за позикою й надати розрахунки у вигляді наведеної нижче таблиці;

відобразити в обліку позикодавця операції з надання позики, нарахування відсотків й повернення позики позичальником.

Розподіл структури боргу

Період Залишок заборгованості за позикою на початок періоду, грн. Загальна сума платежу за період, грн. У тому числі Залишок заборгованості за позикою на кінець періоду, грн.
Відсотки за період, грн. Частина основного боргу, грн.
30 червня 20___р. 500 000        
31 грудня 20___р.          
30 червня 20___р.          
31 грудня 20___р.          
30 червня 20___р.          
31 грудня 20___р.          
30 червня 20___р.          
31 грудня 20___р.        
Разом: Х     500 000 Х

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (позикодавця)

Зміст операції Дт Кт
Першій рік
1. Видано довгострокову позику ПАТ «Сучасне промислове обладнання»      
2. Переведено частину основного боргу за позикою, що підлягає отриманню в поточному році, до складу поточної дебіторської заборгованості      
3. 30 червня Нараховані відсотки за виданою позикою      
4. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
5. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
6. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
7. 31 грудня Нараховані відсотки за виданою позикою      
8. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
9. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
10. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
Останній рік
11. Переведено залишок основного боргу за позикою до складу поточної дебіторської заборгованості      
12. 30 червня Нараховані відсотки за виданою позикою      
13. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
14. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
15. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
16. 31 грудня Нараховані відсотки за виданою позикою      
17. Зарахований на поточний рахунок залишок основного боргу за виданою позикою      
18. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
19. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
                 

 

Завдання №2.1.2. Облік операцій надання послуг з поручительства за кредитним договором

Дані для виконання завдання:

ТОВ «Альфа» взяло кредит в КБ «Приватбанк» на суму 100000 грн. на 6 місяців. Загальна сума відсотків, нарахованих банком за період користування кредитними коштами, складає 20000 грн. За умовами договору зобов’язання із повернення кредиту та сплати відсотків забезпечуються поручителем – фінансовою установою «Атлант», із якою укладено договір поручительства. Винагорода за надання послуг поручительства складає 600 грн. (при виконанні боржником своїх зобов’язань в повному обсязі) й 3% від суми виконаного поручителем зобов’язання.

Необхідно:

відобразити операції надання послуг з поручительства в обліку поручителя «Атлант», за умови що:

- ТОВ «Альфа» погасило свої зобов’язання перед КБ «Приватбанк» самостійно у встановлені кредитним договором терміни;

- по закінченні строку дії кредитного договору ТОВ «Альфа» не мало можливості повернути кредит й сплатити відсотки в повному обсязі. У зв’язку із цим фінансова установа «Атлант» сплатила банку частину кредиту в сумі 40000 грн. й відсотки 5000 грн.

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (поручителя)

Зміст операції Дт Кт
1. Укладено договір поручительства      
  Випадок 1      
2. Після виконання боржником ТОВ «Альфа» своїх зобов’язань перед банком припинено дію договору поручительства      
3. Нарахована винагорода за надання послуг поручительства      
4. Нараховані податкові зобов’язання за ПДВ від суми винагороди      
5. Зарахована на поточний рахунок винагорода від ТОВ «Альфа» за надання послуг поручительства      
6. В кінці місяця списано на фінансовий результат чистий дохід від надання послуги поручительства      
  Випадок 2      
2. Нарахована заборгованість перед КБ «Приватбанк» щодо виконання зобов’язань боржника ТОВ «Альфа»      
3. Погашена заборгованість КБ «Приватбанк» за боржника ТОВ «Альфа»      
4. Списані гарантії за договором поручительства      
5. Нарахована винагорода за надання послуг поручительства      
6. Нараховані податкові зобов’язання за ПДВ від суми винагороди      
7. Зараховані на поточний рахунок від ТОВ «Альфа»:      
а) компенсація витрат від погашення частини кредиту й частини відсотків      
б) винагорода за надання послуг поручительства      
8. В кінці місяця списаний на фінансовий результат чистий дохід від надання послуги поручительства      

 

 

Завдання №2.1.3. Облік операцій надання послуг гарантії за договором купівлі-продажу

Дані для виконання завдання:

Відповідно до договору купівлі-продажу підприємство А (кредитор) на умовах наступної оплати відвантажує підприємству Б (боржникові) товар вартістю 180000 грн. (у тому числі ПДВ 30000 грн.). Для забезпечення виконання договору купівлі-продажу підприємству А фінансовою установою «Атлант» надане гарантійне письмове зобов’язання про сплату йому вчасно суми 180000 грн. в рахунок оплати за раніше отримані товари, якщо цього не зробить підприємство Б. За надання послуг гарантії фінансова установа отримує 3600 грн. (із ПДВ).

Необхідно:

відобразити операції надання послуг гарантії в обліку гаранта «Атлант», за умови що підприємство Б не виконало свої зобов’язання перед підприємством А. У зв’язку із цим фінансова установа «Атлант» сплатила 180000 грн.

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (гаранта)

Зміст операції Дт Кт
1. Укладено договір гарантії      
2. Нарахована заборгованість перед підприємством А щодо виконання зобов’язань принципала підприємства Б      
3. Погашена заборгованість підприємству А за принципала      
4. Списані надані гарантії      
5. Нарахована винагорода за надання послуг гарантії      
6. Нараховані податкові зобов’язання за ПДВ від суми винагороди      
7. Зараховані на поточний рахунок від підприємства Б:      
а) компенсація витрат від погашення боргу підприємству А      
б) винагорода за надання послуг гарантії      
8. В кінці місяця списаний на фінансовий результат чистий дохід від надання послуги гарантії      

 

 

Завдання для самостійного виконання

Завдання №2.2.1. Облік операцій надання позики

Дані для виконання завдання:

3 січня 20___ року фінансова установа «Атлант» видала ПАТ «Сучасне промислове обладнання» позику на 4 роки в сумі 500000 грн. під 20% річних. Погашення заборгованості здійснюється однаковими сумами 2 рази на рік – 01 січня та 01 липня.

Необхідно:

розрахувати розмір платежів за позикою й надати розрахунки у вигляді наведеної нижче таблиці;

відобразити в обліку позикодавця операції з надання позики, нарахування відсотків й повернення позики позичальником.

 

Розподіл структури боргу

Період Залишок заборгованості за позикою на початок періоду, грн. Загальна сума платежу за період, грн. У тому числі Залишок заборгованості за позикою на кінець періоду, грн.
Відсотки за період, грн. Частина основного боргу, грн.
03 січня 20___р. 500 000        
01 липня 20___р.          
01 січня 20___р.          
01 липня 20___р.          
01 січня 20___р.          
01 липня 20___р.          
01 січня 20___р.          
01 липня 20___р.        
Разом: Х     500 000 Х

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (позикодавця)

Зміст операції Дт Кт
Першій рік
1. 03 січня Видано довгострокову позику ПАТ «Сучасне промислове обладнання»      
2. Переведено частину основного боргу за позикою, що підлягає отриманню в поточному році, до складу поточної дебіторської заборгованості      
3. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
4. 01 липня Нараховані відсотки за виданою позикою      
5. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
6. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
7. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
Останній рік
8. 01 січня Переведено залишок основного боргу за позикою до складу поточної дебіторської заборгованості      
9. Нараховані відсотки за виданою позикою      
10. Зарахована на поточний рахунок частина основного боргу за виданою позикою      
11. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
12. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
13. 01 липня Нараховані відсотки за виданою позикою      
14. Зарахований на поточний рахунок залишок основного боргу за виданою позикою      
15. Зараховані на поточний рахунок відсотки за позикою      
16. Списані відсоткові доходи на фінансовий результат      
                   

 

 

Завдання №2.2.2. Облік операцій надання послуг з поручительства за договором купівлі-продажу

Дані для виконання завдання:

Відповідно до договору купівлі-продажу підприємство А (кредитор) на умовах наступної оплати відвантажує підприємству Б (боржникові) товар вартістю 120000 грн. (у тому числі ПДВ 20000 грн.). Зобов’язання з оплати товару боржником забезпечено поручителем – фінансовою установою «Атлант». За договором поручительства у випадку порушення боржником зобов’язання поручитель відповідає перед кредитором у повній сумі основного боргу. У договорі також передбачена винагорода поручителя за надані послуги в сумі 1200 грн. (у тому числі ПДВ - 200 грн.). Підприємство Б не виконало у встановлений термін свої зобов’язання за договором купівлі-продажу, й поручитель погасив за нього всю суму боргу (120000 грн.).

Необхідно:

відобразити операції надання послуг з поручительства в обліку поручителя «Атлант».

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (поручителя)

Зміст операції Дт Кт
1. Укладено договір поручительства      
2. Нарахована заборгованість перед підприємством А щодо виконання зобов’язань боржника – підприємства Б      
3. Погашена заборгованість підприємству А за боржника підприємство Б      
4. Списані гарантії за договором поручительства      
5. Нарахована винагорода за надання послуг поручительства      
6. Нараховані податкові зобов’язання за ПДВ від суми винагороди      
7. Зараховані на поточний рахунок від підприємства Б:      
а) компенсація витрат від погашення боргу підприємству А      
б) винагорода за надання послуг поручительства      
8. В кінці місяця списаний на фінансовий результат чистий дохід від надання послуги поручительства      

 

 

Завдання №2.2.3. Облік операцій надання послуг гарантії за кредитним договором

Дані для виконання завдання:

ТОВ «Альфа» взяло кредит в КБ «Приватбанк» на суму 30000 грн. на 9 місяців. Для забезпечення виконання кредитного договору кредитодавцю КБ «Приватбанк» (бенефіціару) надане гарантійне письмове зобов’язання про сплату йому вчасно суми кредиту (30000 грн.), якщо цього не зробить кредитоотримувач (принципал) ТОВ «Альфа». Гарантом є фінансова установа «Атлант», із якою укладено договір гарантії. Винагорода за надання послуг гарантії складає 2400 грн. (в т.ч. ПДВ 400 грн.).

Необхідно:

відобразити операції надання послуг з поручительства в обліку гаранта «Атлант», за умови що по закінченні строку дії кредитного договору ТОВ «Альфа» не мало можливості повернути кредит. У зв’язку із цим фінансова установа «Атлант» сплатила банку 30000 грн.

 

Журнал реєстрації господарських операцій компанії «Атлант» (гаранта)

Зміст операції Дт Кт
1. Укладено договір гарантії      
2. Нарахована заборгованість перед КБ «Приватбанк» щодо виконання зобов’язань принципала ТОВ «Альфа»      
3. Погашена заборгованість КБ «Приватбанк» за принципала ТОВ «Альфа»      
4. Списані надані гарантії      
5. Нарахована винагорода за надання послуг гарантії      
6. Нараховані податкові зобов’язання за ПДВ від суми винагороди      
7. Зараховані на поточний рахунок від ТОВ «Альфа»:      
а) компенсація витрат від погашення кредиту      
б) винагорода за надання послуг гарантії      
8. В кінці місяця списаний на фінансовий результат чистий дохід від надання послуги гарантії      

 

 

Тести до теми

1.Грошові кошти або матеріальні цінності, що надаються фінансовими та нефінансовими установами юридичним та фізичним особам на визначений термін і, як правило, під відсоток, – це:

а) факторинг;

б) форфейтинг;

в) кредит;

г) позика.

2. Фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент – це:

а) ломбард;

б) пенсійний фонд;

в) фінансова компанія;

г) інвестиційна компанія.

3.Договір, відповідно до якого одна особа (поручитель) приймає на себе перед кредитором відповідальність за виконання боржником зобов’язання, має назву:

а) порука;

б) тратта;

в) кліринг;

г) депозит.

4.Відповідальність поручителя субсидіарна при:

а) солідарній поруці;

б) простій поруці;

в) митній гарантії;

г) урядовій гарантії.

5.Кредитор може при невиконанні зобов’язання головним боржником пред’явити вимогу про оплату боргу відразу поручителю при:

а) солідарній поруці;

б) простій поруці;

в) митній гарантії;

г) урядовій гарантії.

6. Поручитель веде облік зобов’язань перед кредитором на рахунку:

а) 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

б) 60 «Короткострокові позики»;

в) 05 «Гарантії та забезпечення надані»;

г) 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

7. Чи оподатковуються ПДВ операції з погашення поручителем зобов’язань перед кредитором:

а) так, завжди;

б) ні, ніколи;

в) так, але тільки за умови попередньої оплати?

8. Чи оподатковуються ПДВ операції з отримання поручителем від боржника винагороди за надання послуг з поручительства:

а) так, завжди;

б) ні, ніколи;

в) так, але тільки за умови попередньої оплати?

9.Особа, на чию користь виставлена гарантія, має назву:

а) гарант;

б) бенефіціар;

в) принципал;

г) авізуючий банк.

10.Гарантія, за якою гарант бере на себе зобов’язання безпосередньо перед бенефіціаром, має назву:

а) непряма гарантія;

б) пряма гарантія;

в) проста порука;

г) солідарна порука.

11. Ануїтет – це:

а) різновеликі платежі, які здійснюються (отримуються) в рівні проміжки часу протягом певного часу;

б) різновеликі платежі, які здійснюються (отримуються) в різні проміжки часу протягом певного часу;

в) рівновеликі платежі, які здійснюються (отримуються) в різні проміжки часу протягом певного часу;

г) рівновеликі платежі, які здійснюються (отримуються) в рівні проміжки часу протягом певного часу.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 466; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.241.39 (0.007 с.)