ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.

Господарський облік — це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення. Господарський облік – це облік господарської діяльності п-тва, суспільства, що включає виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб населення у продуктах харчування, одязі, житлі.

Види: оперативний, бухгалтерський, статистичний, податковий. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і проце­сами найважливіших ділянок з метою керівництва ними в міру їх здійснення (договори поставок, обсяг виробництва). Статистичний облік вивчає і досліджує масові суспільно – економічні типові явища і процеси (динаміка виробництва і собівартість продукції). Податковийоблік призначений та використовується для обліку і контролю операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік має 2 підвида: фі­нансовий облік і управлінський облік. Фінансовий – забезпечує інформацію про всі ресурси (активи під­приємства), джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності, яка необхідна як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх споживачів. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень.

Усі види обліку тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утво­рюють єдину систему господарського обліку.

 

Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

Види: оперативний, бухгалтерський, статистичний, податковий. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і проце­сами найважливіших ділянок з метою керівництва ними в міру їх здійснення (договори поставок, обсяг виробництва). Статистичний облік вивчає і досліджує масові суспільно – економічні типові явища і процеси (динаміка виробництва і собівартість продукції). Податковийоблік призначений та використовується для обліку і контролю операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік має 2 підвида: фі­нансовий облік і управлінський облік. Фінансовий – забезпечує інформацію про всі ресурси (активи під­приємства), джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності, яка необхідна як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх споживачів. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень. В бухгалтерському обліку господарські операції відображаються послідовно в міру їх здійснення, чим забезпечують суцільне і безперервне спостереження та контроль за господарською діяльністю. Цим бухгалтерський облік відрізняється від оперативного і статистичного, котрі застосовують метод часткового спостереження і контролю.

Усі види обліку тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утво­рюють єдину систему господарського обліку.

 

Визначити та дати характеристику вимірникам, що застосовуються в обліку.

Для відображення господарських операцій застосовуються натуральні, трудові та грошовий вимірники.

Натуральні вимірники (міра маси, об’єму, довжини, площі, кількості тощо) застосовують, щоб мати відомості про майно і зобов’язання суб’єкта господарювання в натуральному виразі. Проте натуральні показники можна використовувати тільки для вимірювання однорідних ресурсів і не можна дістати шляхом підсумовування узагальнюючі показники, що характеризують в цілому різне майно суб’єкта господарювання.

Трудові вимірники призначенні для обліку кількості праці в одиницях робочого часу – людино-днях, людино-годинах тощо. Ці показники дають можливість порівнювати між собою деякі різнорідні величини в розрахунку затрат праці на одиницю виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, одержаної виручки тощо.

Грошовий вимірник застосовують для відображення різних господарських операцій і узагальнення їх в єдиній грошовій оцінці. За його допомогою обчислюють загальний розмір майна, собівартість, виручку, зобов’язання підприємця, фінансовий результат господарської діяльності.Використовують поряд з натуральними і трудовими для обліку заробітної плати, матеріалів, готової продукції, її реалізації, доходів, збитків.

Вартісний вимірник використовують на основі натуральних і трудових вимірників, шляхом множення їх кількості на ціну

 

Надати визначення бухгалтерського обліку, розкрити його значення і види.

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

Бухгалтерський облік має 2-3 види: фінансовий облік і управлінський

облік.

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства в цілому та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавства і стандартів обліку. Ведення фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств. Функції фінансового обліку:а) суцільне, повне і безперервне відображення всіх господарських операцій за звітний період;б) складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності;в) надання необхідної та достовірної інформації користувачам.

Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень. В бухгалтерському обліку господарські операції відображаються послідовно в міру їх здійснення, чим забезпечують суцільне і безперервне спостереження та контроль за господарською діяльністю.

Податковий облік являє собою упорядковану інформаційну систему, що відображає розмір об’єктів оподаткування підприємства методом суцільної, безперервної, докумен-ої та взаємовпорядкованої реєстрації госп операцій та окремих видів його майна і ресурсів.

 

Дати класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.

Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об’єкти відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість визначити систему рахунків, що підлягають використанню на підприємствах тієї чи іншої галузі.

За економічним змістом рахунки поділяються на 2 групи: активні пасивні.

Виписати з плану рахунків!!!!

 

Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ).

Податок на додану вартість (ПДВ) сплачується при придбанні товарів (матеріалів, робіт, послуг).

Додана вартість — це вартість, додана підприємством до вартості вхідних матеріалів у результаті їх певної переробки, доробки або іншого господарського застосування. Платником податку виступає покупець продукції, її продавець виступає як стягувач податку — посередник між платником та державою.

Об'єктом оподаткування є операції з продажу товарів (робіт, послуг).

ПДВ не включається до ціни реалізації, а встановлюється понад ціну реалізації.

Ставки ПДВ:

20 % — основна ставка;

0 % — при експорті товарів.

Від ПДВ звільнено (п. 5 Закону про ПДВ) операції продажу деяких лікарських засобів, продуктів дитячого харчування, надання послуг з освіти, з перевезення пасажирів міським та приміським пасажирським транспортом та ін.

Ставка 0 % і звільнення від ПДВ розрізняються тим, що при ставці 0 % підприємство має право на податковий кредит, а в разі звільнення від ПДВ податок, сплачений постачальникам, включається до первинної вартості придбаних запасів.

Податковий кредит — це сума, на яку платники мають право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.

Податкове зобов'язання — це загальна сума податку, отримана платником податку у звітному податковому періоді.

Сплата ПДВ здійснюється таким чином:

— підприємство сплачує постачальникам ПДВ при придбанні запасів — податковий кредит;

— підприємство отримує ПДВ від покупців при реалізації своєї продукції (товарів, робіт, послуг) — податкове зобов'язання;

— за підсумками місяця (або кварталу) підприємство перераховує до бюджету різницю між отриманим і сплаченим ПДВ.

Облік ПДВ ведеться на рахунку 641 "Розрахунки за податками", на окремому субрахунку. За дебетом цього субрахунку відображають податковий кредит, за кредитом — податкове зобзобов'язання:

 

Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.

Господарський облік — це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення. Господарський облік – це облік господарської діяльності п-тва, суспільства, що включає виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб населення у продуктах харчування, одязі, житлі.

Види: оперативний, бухгалтерський, статистичний, податковий. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і проце­сами найважливіших ділянок з метою керівництва ними в міру їх здійснення (договори поставок, обсяг виробництва). Статистичний облік вивчає і досліджує масові суспільно – економічні типові явища і процеси (динаміка виробництва і собівартість продукції). Податковийоблік призначений та використовується для обліку і контролю операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік має 2 підвида: фі­нансовий облік і управлінський облік. Фінансовий – забезпечує інформацію про всі ресурси (активи під­приємства), джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності, яка необхідна як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх споживачів. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень.

Усі види обліку тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утво­рюють єдину систему господарського обліку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.009 с.)