ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових кошт/в підприємства за звітний період. Фінансова звітність складається з Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів.Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. З метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, статті активу балансу згруповано у три розділи, пасиву – у п’ять розділів. Статті активу: I – «Необоротні активи», II «Оборотні активи», III «Витрати майбутніх періодів». Статті пасиву: І "Власний капітал", II "Забезпечення наступних витрат і платежів", III "Довгострокові зобов'язання", IV "Поточні зобов'язання", V "Доходи майбутніх періодів». Звіт про власний капітал — звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Метою є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу під-ва протягом звітного періоду. Статті: "Залишок на початок року"; "Залишок на кінець року"; "Зміна облікової політики"; "Виправлення помилок"; "Скоригований залишок"; "Переоцінка активів" та ін. Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства у звітному періоді. Метою є надання користувачам повної і правдивої інф про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності під-ва. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", II "Елементи операційних витрат", III "Розрахунки показників прибутковості акцій». Звіт про рух грошових коштів — звіт, що відображає надходження й витрату грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Метою є надання користувачам фін звітності повної і достовірної інф про зміни, що відбулися у грошових коштах під-ва та їх еквівалентах. Цей звіт доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати та містить інф про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу, а також показує вплив діяльності підприємства за звітний період на грошові потоки під-ва. Розділи: І. Рух у результаті операційної діяльності та ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності. Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

 

 

1. Дати визначення госп обліку, його видів та їх характеристик.

2. Визначити види госп обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

3. Визначити та дати характер вимірникам, що застос в обліку.

4. Надати визначення бух обліку, розкрити його значенн і види.

5. Розкрити значення бух обліку та його основних функцій.

6. Визначити функції бухгалтерського обліку.

7. Розкрити взаємозв’язок бух обліку з іншими науками.

8. Розкрити роль бух обліку в управлінні і контролі.

9. Визначити завдання бухгалтерського обліку.

10. Визначити користувачів облікової інф та надати їх характ.

11. Визначити принципи бухгалтерського обліку згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

12. Визначити вимоги, що ставляться до бух обліку.

13. Визначити предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

14. Надати класифікацію госп ресурсів (активів) підприємства.

15. Надати класифікацію господарських ресурсів (засобів) за функціональною участю в процесі діяльності.

16. Надати класифікацію джерел формування господарських ресурсів (активів) підприємства.

17. Визначити влас джер утв госп засобів та надати їх характер.

18. Визначити джерела залучених (позикових) коштів та надати їх характеристику.

19. Визначити метод бух обліку та надати характеристику його елементів.

20. Розкрити зміст балансу та надати характ його структурі.

21. Характеристика балансу як елементу методу бух обліку.

22. Дати характеристику змісту та структурі активу балансу.

23. Розкрити зміст та структуру пасиву балансу.

24. Дати характ типам змін в балансі, що зумовлені госп операціями.

25. Призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку.

26. Розкрити взаємозв між балансом і рахунками бух обліку.

27. Розкрити принципи побудови і знач плану рахунків бух обліку.

28. Дати класифікацію рахунків бух обліку за ек змістом.

29. Надати класиф рахунків за призначенням і структурою.

30. Визначити існуючі класиф рахунків та надати їх характе.

31. Розкрити призначення і будову активн і пасивних рахунків.

32. Призначення, будова та порядок визначення залишків (сальдо)на активних і пасивних рахунках.

33. Розкрити сутність позабалансових рахунків, їх призначення і особливості здійснення обліку.

34. Розкрити призначення і будову рахунків з обліку необоротних активів.

35. Рахунки для обліку оборотн активів, їх признач та характер.

36. Надати характер і будову осн матер і грошових рахунків.

37. Надати призначення і будову розрахунк активних рахунків.

38. Надати характеристику рахунків обліку джерел залучених (позикових) коштів, їх призначення.

39. Надати характеристику рахунків обліку джерел утворення господарських засобів, визначити їх призначення.

40.Надати характ рахунків обліку власн капіталу, їх призначен.

41. Визначити признач і будову рахунків обліку власн капіталу.

42. Дати характ призначенню і будові розрах пасивни рахунків.

43. Визначити призначен і будову регулююч рахунків в обліку.

44. Розкрити призначен і будову розрахун активн-пас рахунків.

45. Розкрити призначення і буд регул доповнюючих рахунків.

46. Розкрити признач і будову регулююч контрактивн рахунків.

47. Розкрити признач і будову регулююч контрпасивн рахунків

48. Розкрити призначення і будову фінансово-результатних рахунків, порядок здійснення їх обліку.

49. Розкрити призначення і класифікац операційних рахунків.

50. Розкрити призначення і будову збірно-розподільч рахунків.

51. Розкрити призначе і будову бюджетно-розподільч рахунків.

52. Розкрити призначення і будову калькуляційних рахунків.

53. Визначити признач і будову номінальних рахунків в обліку.

54. Розкрити суть, значення, відмінності та взаємозв’язок синтетичного і аналітичного обліку.

55. Розкрити сутність та взаємозв’язок між синтетичним та аналітичним обліком.

56. Розкрити будову, порядок складання і призначення оборотних відомостей за синтетичними рахунками.

57. Розкрити зумовленість рівності трьох пар підсумків в оборотній відомості по синтетичних рахунках.

58. Розкрити призначення і будову оборотних відомостей за аналітичними рахунками.

59. Розкрити зміст і значення бухгалтерських записів (проводок). Прості та складні бух записи (бух проведення).

60. Розкрити суть і значення подвійного запису.

61. Розкрити сутність хронологічного й систематичного обліку.

62. Розкрити значення, сутність та види документації, як елементу методу бухгалтерського обліку.

63. Вимоги до змісту і складання документів в бух обліку.

64. Розкрити суть, значення, обов’язкові реквізити документів в бух обліку.

65. Надати класиф документів, що використовуються в обліку.

66. Дати визначен обліковим регістрам, їх характерист і види.

67. Розкрити порядок перевірки й опрацювання документів.

68. Розкрити способи виявленн та виправлення помил в обліку.

69. Дати характеристику регістрам призначеним для узагальнення даних бухгалтерського обліку.

70. Визначити сутність інвентаризації, як елементу методу бухгалтерського обліку, її значення та види.

71. Розкрити порядок проведення інвентаризації та оформлення і відображення її результатів в обліку.

72. Надати характеристику форм бухгалтерського обліку.

73. Розкрити будову, переваги і недоліки шахової оборотної відомості.

74. Документальне оформлення та облік наявності осн засобів.

75. Документал оформлення та облік надходження осн засобів.

76. Документал оформлення та облік кап інвестицій на буд-во.

77. Документ оформленн та облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію, модернізацію та поліпшення осн засобів.

78. Документальне оформлення та облік переоцінки осн засоб.

79. Документальне оформлення та облік вибуття осн засобів.

80. Документальне оформлення та облік ліквідації осн засобів.

81. Документ оформл та облік оренди осн засоб у орендодавця.

82. Документальне оформлення та облік оренди основних засобів у орендаря.

83. Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) основних засобів.

84. Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення основних засобів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.

85. Документальне оформлення та облік надходження інших матеріальних необоротних активів.

86. Документальне оформлення та облік вибуття інших матеріальних необоротних активів.

87. Документальне оформлення та облік придбання (створення) нематеріальних активів.

88. Документальне оформлення та облік амортизації (зносу) нематеріальних активів.

89. Оцінка та відображення в обліку операцій з переведення нематеріальних активів до складу необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу та їх реалізація.

90.Документальне оформлення та облік вибуття немат активів.

91. Документальне оформлення та облік результатів інвентаризації необоротних активів.

92. Документальне оформлення та облік готової продукції.

93. Облік та документальне оформлення наявності та надходження виробничих запасів.

94. Документальне оформлення та облік вир запасів на складах.

95. Документальне оформлення та облік вибуття виробничих запасів. Методи оцінки запасів при їх вибутті.

96. Документальне оформлення та облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів

97. Документальне оформлення та облік вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

98. Розкрити порядок визначення, оцінку та облік незавершеного виробництва.

99. Документальне оформлення та облік незавершеного виробництва і готової продукції.

100. Документальне оформлення обліку витрат на виробництво за елементами та статтями калькуляції.

101. Надати класиф витрат вир-ва за статтям та відобраз їх обл.

102. Розкрити суть простого методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

103a. Розкрити поопераційний облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

103b.Розкрити позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

104. Розкрити попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

105. Розкрити нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

106. Документальне оформлення та облік витрат виробництва та виходу готової продукції.

107. Документальне оформлення, оцінка і облік випуску готової продукції.

108. Розкрити поняття браку продукції, його документальне оформлення та облік.

109. Визнання в обліку витрат майбутніх періодів та їх характеристика.

110. Документальне оформлення та облік операцій з грошовими коштами у касі підприємства.

111. Документальне оформлення та облік операцій на поточному рахунку в банку в національній валюті.

112. Документальне оформлення та облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.

113. Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

114a. Документальне оформлення та облік розрахунків за векселями одержаними.

114b Документальне оформлення та облік розрахунків з підзвітними особами.

115. Документальне оформлення та облік розрахунків за претензіями.

116. Документальне оформлення та облік розрахунків з різними дебіторами.

117. Документальне оформл та облік короткост фін інвестицій.

118. Документальне оформлення та облік формування та змін статутного капіталу.

119. Розкрити економічну сутність неоплаченого капіталу та його облік.

120. Документальне оформлення та облік статутного та неоплаченого капіталу.

121. Розкрити ек сутність вилученого капіталу та його облік.

122. Розкрити економічну сутність додаткового капіталу, облік його формування та використання.

123. Розкрити порядок формування і використання резервного капіталу в системі бухгалтерського обліку.

124. Визначити економічну сутність понять нерозподіленого прибутку та непокритих збитків. Облік їх формування і використання.

125. Документальне оформлення та облік прибутку, використаного у звітному періоді.

126. Визнання довгострок зобов’язань, їх структура та облік.

127. Документальне оформл та облік довгостр кредитів банків.

128. Документальне оформлення та облік довгостр облігацій.

129. Розкрити суть поточних зобов’язань, їх склад та облік.

130. Документальн оформл та облік короткостр кредитів банку.

131. Документальне оформлення та облік векселів виданих.

132. Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками.

133. Документальне оформлення та облік розрахунків за податками і платежами.

134. Документальне оформлення та облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ).

135. Визнання в обліку доходів майб періодів та їх характерис.

136. Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

137. Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати.

138. Документальне оформлення та облік утримань із заробітної плати.

139. Документальне оформлення та облік розрахунків за депонованою заробітною платою.

140. Документальне оформлення та облік нарахування зі сплати внесків до пенсійного фонду.

141. Документальне оформлення та облік нарахування й використання внесків за соціальним страхуванням на випадок тимчасової втрати працездатності.

142. Документальне оформлення та облік розрахунків за лікарняними листками (тимчасова непрацездатність).

143. Документальне оформлення та облік нарахування і сплати внесків за страхуванням на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві.

144. Документальне оформлення та облік розрахунків заробітної плати за час перебування у відпустці, як за рахунок раніше створеного забезпечен виплат відпусток, так і без нього.

145. Визнання, класифікація, загальна схема обліку витрат.

146. Розкрити елементи операційних витрат, їх склад та облік.

147. Документальне оформлення, порядок формування та облік загальновиробничих витрат, методи їх розподілу.

148. Документальне оформлення та облік адміністративних витрат підприємства.

149. Розкрити склад, облік і списання адміністративних (загальногосподарських) витрат.

150.Документальне оформлення, порядок формування,списання та облік витрат на збут.

151. Надати склад інших витрат операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.

152.Облік витрат операці діяльності за спрощеною схемою.

153.Надати склад інших витрат, та їх документальне оформлення і облік.

154. Облік та документальне оформлення фінансових витрат.

155. Дати визначення надзвичайних витрат, їх склад та облік.

156. Документальне оформлення та облік доходів від осн діяль.

157. Надати склад інших доходів операційної діяльності, та їх документальне оформлення і облік.

158. Документальне оформл та облік фін доходів підприємства.

159. Документальне оформлення та облік доходів від надзвичайної діяльності.

160. Надати порядок визначення та облік фін результатів.

161. Значення фінанс звітності та її використання в управлінні.

162. Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.012 с.)