ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види аудиторських послуг відповідно до вітчизняної практики аудиту 

Досвід аудиторської діяльності в Україні засвідчує, що, крім аудиту фінансової звітності, аудиторські послуги переважно стосуються ведення обліку та складання звітності, на дання аналітичних і консультаційних послуг, експертної діяльності (рис. 11.1).

Види аудиторських послуг згідно вітчизняної практики
Аудиторські послуги у сфері бухгалтерського обліку
Консультаційна діяльність
Аудиторські послуги у сфері аналізу
Експертна діяльність

Рис. 11.1. Види аудиторських послуг відповідно до вітчизняної практики

 

У сфері обліку аудиторські фірми пропонують такі послуги, як постановка і постійне ведення бухгалтерського обліку, скла дання звітності та її трансформування згідно з міжнародними стандартами, відновлення бухгалтерського обліку і впровадження його прогресивних форм, удосконалення облікової системи.

Постановка бухгалтерського обліку охоплює такі завдання, як визначення довготермінової облікової політики, вибір форми Бухгалтерського обліку, підбір комплексу технічних засобів, формування структури бухгалтерської служби, розробку графіка документообігу і посадових інструкцій для бухгалтерського персоналу тощо.

Для ведення обліку аудиторська фірма розробляє для замовника облікову політику, формує робочий план рахунків бухгалтерського обліку, перелік субрахунків, склад аналітичних рахунків і регістрів, рекомендує форму обліку.

До обов'язків замовника належить своєчасне подання первин них документів. Усі інші функції (доставка в аудиторську фірму первинних документів, забезпечення їх збереження, обробки, ведення регістрів аналітичного і синтетичного обліку, повернення первинних документів і складених регістрів замовнику) виконує аудиторська фірма. Ведення обліку аудиторською фірмою часто супроводжується і складанням звітності. Тобто в цьому випадку звітність складається на основі регістрів обліку, які формуються аудиторською фірмою. Але це може виступати і як окремий вид аудиторських послуг, коли звітність складається на основі регістрів, наданих замовником.

У сфері бухгалтерського обліку:

- постановка бухгалтерського обліку;

- безперервне ведення бухгалтерського обліку;

- складання фінансової звітності;

- складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності;

- відновлення та вдосконалення облікової інформації;

- автоматизація бухгалтерського обліку.

У сфері аналізу:

- аналіз фінансово-господарської діяльності;

- аналіз ліквідності;

- складання та аналіз бізнес-планів.

Консультаційна діяльність:

- надання інформації;

- навчання персоналу бухгалтерського обліку;

- підготовка документів, що регламентують фінансово-господарську діяльність;

- видання методичних посібників, збірників, словників із бухгалтерського обліку, аналізу аудиту.

Експертна діяльність:

- оцінка під час: приватизації та розподілу майна, злиття підприємств;

- оцінка ефективності застосування облікової політики і системи внутрішнього обліку;

- здійснення експертизи укладених угод.

Відновлення бухгалтерського обліку здійснюється за певний період і має разовий характер. Запорукою якісного виконання цієї послуги є надання замовником усіх первинних та інших необхідних документів.

Удосконалення облікової системи здійснюється через впровадження автоматизованих форм обліку, коригування облікової політики. Автоматизація бухгалтерського обліку – один із перспективних напрямів діяльності аудиторських фірм, що передбачає ви бір пакету прикладних програм на ринку програмних засобів; його адаптацію з урахуванням специфіки діяльності замовника, розробку оригінальних прикладних програм автоматизації обліку і їх впровадження.

Важливою сферою діяльності аудиторів є здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств із метою прогнозування ефективності їх розвитку, прийняття оперативних управлінських рішень і розробки різних рекомендацій, програм (скла дання бізнес-планів, прогнозів, проектів облікової політики тощо). Обсяг аналітичних робіт визначається завданням замовника.

Діяльність перших аудиторських фірм в Україні полягала у на данні консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського законодавства. Сьогодні інформаційно-консультаційне обслуговування підприємств охоплює широкий спектр аудиторських послуг.

Розрізняють разові та постійні консультації. Стосовно разових консультацій укладаються окремі договори, оплата здійснюється згідно з обсягом і складністю виконаної роботи. Постійне консультаційне обслуговування відбувається на основі довгострокових, зазвичай річних договорів і практично становить найефективнішу форму консультаційної діяльності. Постійне консультування передбачає, крім роз'яснень складних облікових, фінансових і правових питань, безперервний контроль стану обліку і звітності, роз рахунків за обов'язковими платежами, а також забезпечення підприємства-замовника пакетами останніх законодавчих і норматив них актів, що регламентують виробничо-господарську діяльність. Практичним результатом постійного консультаційного обслуговування для підприємства-замовника є: зменшення помилок, які виявляються під час наступних аудиторських і податкових перевірок; можливість максимального використання легальних методів мінімізації податків і інших обов'язкових платежів. Невід’ємна частина постійного консультаційного обслуговування підприємств – проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації бухгалтерського персоналу.

Працівники аудиторської фірми у визначений термін підбирають і готують для бухгалтерії підприємства штат працівників, починаючи з бухгалтерів окремих ділянок обліку (автоматизованих робочих місць) і закінчуючи головним бухгалтером та фінансовим директором. Інші види цих послуг – навчання бухгалтерського обліку на ПЕОМ, підготовка спеціалістів до складання іспитів для отримання аудиторського сертифіката.

Інформаційне обслуговування підприємств передбачає оптимальний підбір довідкової літератури.

Перспективний напрям аудиторських послуг – підготовка документів, що регламентують господарську діяльність підприємств: положення про оплату праці, колективних договорів, договорів господарської діяльності, контрактів, трудових угод тощо.

Експертну оцінку вартості об'єктів приватизації аудитори виконують за спеціальними угодами з державними органами приватизації. Різновидом експертної діяльності аудиторських фірм є експертиза інвестиційних проектів: системне дослідження ефективності вкладення капіталу в майбутню підприємницьку діяльність, що сприяє запобіганню втрат капіталу інвесторами. Аудитори також здійснюють експертизи виконання фінансово-правових аспектів укладених господарських угод, дають експертну оцінку перспективної інформації бізнес-планів, а в окремих випадках оцінюють ефективність облікової політики підприємства, форми бухгалтерського обліку, системи внутрішнього контролю тощо.

 

 

Контрольні запитання:

1. Які послуги може надавати аудитор відповідно до міжнародної практики аудиту;

2. Що таке огляд?

3. Дайте характеристику погодженим процедурам.

4. Що таке підготовка інформації?

5. Назвіть види аудиторських послуг згідно вітчизняної практики аудиту.

6. Дайте характеристику аудиторським послугам у сфері бухгалтерського обліку.

7. Що таке консультування?

 

 

Тестові завдання:

 

1. До складу супутніх послуг аудиту не відносять:

а) аудиторську перевірку;

б) огляд;

в) погоджені процедури;

г) підготовку інформації.

 

2. У сфері бухгалтерського обліку серед основних завдань аудитора виділяють:

а) навчання персоналу бухгалтерського обліку;

б) оцінка ефективності застосування облікової політики і системи внутрішнього аудиту;

в) складання фінансової звітності за МСФЗ;

г) аналіз фінансово-господарської діяльності.

 

3. Консультаційна діяльність аудиторів проявляється в:

а) складанні фінансової звітності;

б) складанні та аналізі бізнес-планів;

в) відновлення даних бухгалтерського обліку;

г) наданні інформації.

4. Забезпечення безперервного ведення бухгалтерського обліку належить до наступного виду аудиторських послуг:

а) у сфері бухгалтерського обліку;

б) у сфері аналізу;

в) консультаційної діяльності;

г) експертної діяльності.

 

5. До обов’язків замовника аудиторських послуг належить:

а) ведення регістрів синтетичного та аналітичного обліку;

б) вчасне представлення первинних документів;

в) складання фінансової звітності;

г) забезпечення збереження та обробку документів.

 

6. Рівень упевненості, що надає аудитор при наданні таких супутніх послуг, як огляд:

а) упевненість не висловлюється;

б) помірний рівень впевненості;

в) високий рівень впевненості;

г) абсолютний рівень впевненості.

 

7. У випадку надання аудитором супутніх послуг у формі підготовки інформації, аудиторський висновок надає інформацію щодо:

а) фактичних даних процедур;

б) зазначення підготовленої інформації;

в) позитивної впевненості щодо тверджень;

г) висновок не надається.

 

8. Надання аудитором погоджених процедур, як одного з видів супутніх аудиторських послуг, передбачає надання наступного рівня упевненості аудитором:

а) абсолютний рівень впевненості;

б) високий рівень впевненості;

в) помірний рівень впевненості;

г) упевненість не висловлюється.

9. Проведення аудиторської перевірки, передбачає надання аудитором висновку, що містить:

а) позитивної впевненості щодо тверджень;

б) фактичні дані процедур;

в) зазначення підготовленої інформації;

г) абсолютної впевненості щодо тверджень.

 

10. Можливість не використання аудитором процедур, які не надають усіх свідчень, що вимагаються при аудиторській перевірці, передбачає такий вид аудиторських послуг, як:

а) аудиторська перевірка;

б) огляд;

в) погоджені процедури;

г) підготовка інформації.

 

11. Погоджені процедури, як вид супутніх послуг, передбачає:

а) можливість аудитором не використовувати певні аудиторських процедур, що не надають необхідних свідчень;

б) зобов’язують аудитора виконувати аудиторські процедури, які характерні для аудиторської перевірки і були погоджені;

в) зобов’язувати використання бухгалтерського досвіду при підготовці фінансової звітності;

г) зобов’язувати використання аудиторського досвіду при підготовці фінансової звітності.

 

12. При наданні таких аудиторських послуг, як підготовка інформації, аудитор повинен:

а) використовувати бухгалтерський досвід при підготовці фінансової інформації;

б)використовувати аудиторські процедури, які характерні для аудиторської перевірки і були погоджені;

в) використовувати аудиторський досвід при підготовці фінансової інформації;

г) використовувати аудиторські навички і методи.

 

13. Виділяють такі види аудиторських консультацій, як:

а) широко та вузько спеціалізовані;

б) разові та постійні;

в) часткові та загальні;

г) миттєві та тривалі.

 

14. Перспективним напрямком аудиторських послуг є:

а) підготовка документів, що регламентують господарську діяльність підприємства;

б) інформаційне обслуговування підприємств;

в) надання оцінки перспективної інформації бізнес-планів;

г) проведення експертної оцінки виконання фінансово – правових укладених господарських угод.

 

15. Якісне відновлення бухгалтерського обліку за певний період є можливим при:

а) наданні замовником усіх бухгалтерських і супутніх документів;

б) попередньому узгоджені аудиторських процедур;

в) залученні значної кількості аудиторів;

г) при залученні до роботи головного бухгалтера підприємства.

 

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.01 с.)