Джерела інформації та документування результатів на різних етапах процесу аудиту
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела інформації та документування результатів на різних етапах процесу аудитуЕтап аудиту Джерела інформації Документування результатів
Переддоговірний Засоби масової інформації; Нормативно-правові акти; Фінансова звітність за попередні роки; Лист-пропозиція; Протоколи зустрічей з клієнтом; Листування з попереднім аудитором; Лист-пропозиція; Анкета попередньої оцінки ризиків суттєвих викривлень; Лист-зобов’язання; Попередній розрахунок обсягу та вартості робіт
Укладення договору Статутні та засновницькі документи клієнта Договір на проведення аудиту
Планування Протоколи зборів органів управління підприємства; Організаційно-управлінська структура, договори, угоди, контракти, ліцензії; Фінансова звітність; Документи попереднього аудиту; Бухгалтерська інформація Меморандум загальної стратегії аудиту; План аудиту; Програми аудиту; Аналітичні таблиці; Анкети оцінки ризиків; Розрахунок рівня суттєвості; Меморандум планування аудиту
Проведення процедур отримання аудиторських доказів Протоколи зустрічей з клієнтом; Документи з опису та закріплення повноважень і обов’язків управлінського персоналу, службовців; Інструкції з обліку; Документи внутрішнього аудиту; Документи і реєстри бухгалтерського обліку; Документи управлінського обліку; Плани аудиту; Договори, угоди, контракти; Документи-свідчення; Доповідні записки; Протоколи зустрічей з клієнтом; Протокол обговорення результатів перевірки Анкети оцінки складників внутрішнього контролю; Результати проведених тестів контролю; Письмові пояснення управлін­ського персоналу; Аудиторські докази, отримані із зовнішніх джерел; Результати спостереження за інвентаризацією; Розрахунок обсягу вибірки; Оцінка результатів; Зведена відомість результатів оцінки аудиторських доказів
Здійснення заключних процедур Остаточний варіант фінансової звітності; Підсумки проведеного аудиту; Протоколи зустрічей з клієнтом Аудиторський файл; Аудиторський звіт

 

Робочі документи аудитора можна класифікувати за різними ознаками в залежності від стадії аудиторської перевірки (рис. 6.1).

Класифікація робочих документів аудитора
За часом ведення і використання
тривалого використання
нетривалого використання
За способом і джерелом отримання
складені аудитором
отримані від третіх осіб
отримані від підприємства-клієнта
За строками складання
документи підготовчого періоду
документи робочого періоду
документи завершального етапу
За формою подання
графічні
табличні
текстові
комбіновані
За ступенем стандартизації
стандартизовані
довільної форми

Рис. 6.1. Класифікація робочих документів аудитора

 

До документів тривалого використаннявідносяться такі, які необхідні впродовж декількох років і в які рідко вносяться зміни. До них належать: копії договорів, установчих документів, інформація про клієнта, опис систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю тощо.

Папку з документами тривалого використання необхідно сформувати під час першої перевірки клієнта, а потім лише вносити до них доповнення та коригування під час наступних замовлень.

До документів нетривалого використаннявідносяться такі, в яких відображається організація і проведення аудиту у клієнта за конкретний звітний період, інформація про зміст виконаних аудиторських процедур. До них належать: меморандум планування аудиту, план аудиту, графік проведення аудиту, наказ про створення аудиторської групи, акт виконаних робіт, рахунок-фактура, документи про фактично витрачений час, таблиці, розрахунки, накопичувальні відомості тощо.

До документів, складених аудитором, належать такі, які відображають процес всього аудиту і виконання аудитором необхідних процедур.

До документів, отриманих від підприємства-клієнта,належать: копії фінансової звітності, регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів, що надані клієнтом, інформація підготовлена клієнтом на вимогу аудитора.

Інформація також може бути отримана аудитором від третіх осіб: банківської установи, постачальника, замовника, покупця тощо, для підтвердження здійснених між контрагентами операцій. Такі документи надаються на запит аудитора з дозволу клієнта та називаються документами, отриманими від третіх осіб.

Копії документів, надані клієнтом або третьою особою, можуть включатися до робочих документів лише за наявності згоди останніх.

Оригінали документів, надані аудитору для ознайомлення, є власністю клієнта і підлягають поверненню.

Документи підготовчого періодускладаються на стадії планування аудиту, до них належать план та програма аудиту, графіки, макети документів тощо.

Документи робочого періодускладаються на технологічній стадії та характеризують виконання конкретних аудиторських процедур, терміни їх проведення та виконавців.

Документи завершального етапуаудиту складаються за результатами проведених процедур, в них повинні міститися чіткі зауваження, зазначені невідповідності і зроблені висновки щодо їх впливу на ступінь достовірності звітності. Це необхідно для обґрунтування думки аудитора про достовірність фінансової звітності, що виражається в аудиторському звіті.

Аудиторська документація також поділяється на різі види за ознакою призначення: оглядові, інформативні, підтверджуючі, розрахункові, порівняльні, аналітичні.

Порядок складання, зміст і форми робочих документів самостійно розробляються аудиторською фірмою з врахуванням нормативних документів, що регулюють аудиторську діяльність. Робочі документи повинні створюватись на носіях, які забезпечують збереженість даних, впродовж часу, встановленого для зберігання документів в архіві.

 

 

Контрольні запитання:

1. Яка сутність аудиторських доказів?

2. Як класифікуються аудиторські докази?

3. Які аудиторські докази є найприйнятнішими для висловлення аудитором думки?

4. Що таке достатність аудиторських доказів?

5. Що таке прийнятність аудиторських доказів?

6. Що необхідно врахувати аудитору при підготовці робочих документів?

7. Дайте характеристику видам робочих документів аудитора.

 

 

Тестові завдання:

 

1. В залежності від джерела отримання інформації, аудиторські докази отримані від третіх осіб у письмовій чи усній формі і підтверджені, це:

а) прямі аудиторські докази;

б) зовнішні аудиторські докази;

в) непрямі аудиторські докази;

г) змішані аудиторські докази.

 

2. До складу класифікаційних ознак аудиторських доказів не включать наступну ознаку:

а) за ступенем релевантності;

б) відповідно до правил подачі інформації;

в) залежно від ступеня інформативності;

г) в залежності від джерела отриманої інформації.

 

3. Аудиторські докази, які підтверджуються первинними документами та обліковими регістрами, це:

а) внутрішні аудиторські докази;

б) прямі аудиторські докази;

в) змішані аудиторські докази;

г) релевантні аудиторські докази.

 

4. Відповідно до правил подачі інформації аудиторські докази, які прямо не стосуються поставленого завдання та носять другорядне значення, це:

а) непрямі аудиторські докази;

б) зовнішні аудиторські докази;

в) нерелевантні аудиторські докази;

г) змішані аудиторські докази.

 

5. Фактором, який впливають на процес оцінки зібраних аудиторських доказів є:

а) розмір витрат, які несе аудитор у зв’язку з отриманням цих доказів.

б) специфічні особливості галузі функціонування об’єкта аудиторської перевірки;

в) фінансове та матеріальне забезпечення процесу дослідження;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Які з видів доказів становлять для аудитора найбільшу цінність і є достовірними?

а) внутрішні аудиторські докази;

б) зовнішні аудиторські докази;

в) змішані аудиторські докази;

г) матеріали попередніх перевірок.

 

7. На кількість аудиторських доказів необхідних для опрацювання вливає:

а) ризик викривлення і ризик невиявлення;

б) якість аудиторських доказів;

в) ризик невиявлення;

г) якість аудиторських доказів і рівень ризику викривлення.

 

8. Робочі документи аудитора формуються:

а) до початку проведення аудиту фінансової звітності;

б) в процесі проведення аудиторської перевірки;

в) по закінченню аудиту;

г) всі відповіді правильні.

9. Прийнятність аудиторських доказів, це:

а) міра кількості аудиторських доказів;

б) міра якості аудиторських доказів;

в) міра забезпеченості аудиторських доказів;

г) міра повноти аудиторських доказів.

 

10. Запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких дійшов аудитор, це:

а) аудиторські докази;

б) аудиторська документація;

в) засоби аудиту;

г) аудиторські рішення.

 

11. Правильним є твердження, що при підготовці робочих документів аудитору необхідно врахувати:

а) робочі документи повинні бути грамотно оформленими, зрозумілими, охайними, повними і детальними;

б) до завершення аудиту хоча б частина питання, що містяться в робочих документах повинні бути вирішені;

в) інформація та коментарі в робочих документах, як правило представляють собою факти чи висловлення думки внутрішнього персоналу.

г) робочі документи необхідно розглядати як сукупність несистематизованої документації;

 

12. Одним з видів аудиторської документації, що складається на переддоговірному етапі, є:

а) план аудиту;

б) анкета попередньої оцінки ризиків суттєвих викривлень;

в) анкети оцінки складників внутрішнього контролю;

г) меморандум загальної стратегії аудиту.

 

13. При складанні договору на проведення аудиту основним джерелом інформації для аудитора виступає:

а) статутні та засновницькі документи клієнта;

б) протоколи зборів органів управління підприємства;

в) засоби масової інформації;

г) документи попереднього аудиту.

 

14. Аудиторський файл, як форма аудиторської документації складається на етапі:

а) переддоговірному;

б) планування;

в) проведення процедур отримання аудиторських доказів;

г) здійснення заключних процедур.

15. Відповідно до класифікаційної ознаки робочих документів аудитора, за строками складання виділяються:

а) тривалого та нетривалого використання;

б) документи підготовчого, робочого та завершального етапу;

в) моментні та проміжні робочі документи;

г) довільні та регламентовані документи.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.016 с.)