Методи проведення внутрішнього аудиту
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи проведення внутрішнього аудиту 

 

До прийомів фактичного контролю відносяться: 1) інвентаризація; 2) обмір виконаних робіт; 3) огляд і обстеження; 4) контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво (експеримент), контрольне придбання; 5) лабораторний аналіз; 6) пояснення і довідки; 7) перевірка прийнятих рішень; 8) перевірка дотримання трудової дисципліни.

Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності господарських засобів і їх відповідності даним бухгалтерського обліку. Інвентаризація дозволяє шляхом перевірки майна і грошових коштів (активів) виявити їх фактичний стан. Вона стверджує дані бухгалтерського обліку, виявляє необліковані цінності або допущенні збитки, розкрадання, нестачі. Тому за допомогою інвентаризації контролюється збереження майна підприємства, перевіряється повнота і достовірність облікованих даних.

Інвентаризація як спосіб визначення фактичної наявності засобів забезпечує достовірність облікових даних, тобто їх відповідність дійсності, яка може бути порушена із зазначених причин. Аудитор порівнює фактичні дані по об’єктах контролю з відповідними даними бухгалтерського обліку. В результаті одержує докази щодо реальності відображених у звітності активів і пасивів.

Контрольний обмір виконаних будівельних, монтажних і ремонтних робіт проводиться внутрішнім аудитором з залученням спеціалістів будівельних організацій чи банків, що фінансують вказані роботи. Контрольні обміри проводяться безпосередньо на об’єкті. За їх допомогою встановлюється фактичний обсяг і вартість виконання робіт та перевіряється правильність їх відображення в актах приймання робіт і нарядах робітників, а також правильність списання матеріалів на проведення цих робіт. За допомогою обміру перевіряється:

1) виконання характеру, кількості та вартості виконаних робіт, що вказані в актах приймання і нарядах, а також в проекті та кошторисі;

2) відповідність виконаних робіт, передбачених кошторис
ними нормами, на підставі яких складені розрахункові одиничні
розцінки, калькуляції і прейскурантні ціни, а також розцінки по
нарядах;

3) завершеність об’єктів, конструктивних елементів, етапів
і виконання робіт або їх частин.

Майже у всіх системах внутрішньогосподарського контролю огляд – один із масових методичних прийомів фактичного контролю. Огляду підлягають найрізноманітніші об’єкти: виробничі приміщення, території, обладнання, склади, продукція тощо. Своєчасний огляд має велике значення для виявлення речових доказів злочинних дій. Так, наприклад, оглядаючи вагове господарство на складі або в магазині, внутрішній аудитор може виявити полегшені гирі або інші пристрої для обважування покупців. Внутрішній аудитор, наприклад, оглядаючи приміщення, може виявити сейфи чи металеві шафи, на яких немає інвентарних номерів.

Як і огляд, обстеження – це безпосереднє вивчення певних об’єктів підприємства, що перевіряються. В результаті його проведення внутрішній аудитор дізнається, на яких ділянках діяльності підприємства становище несприятливе. При цьому виявляються, головним чином, недоліки, що «знаходяться на поверхні»: перевитрати фонду зарплати, неналежна організація складського господарства, контрольно-пропускної системи тощо.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво (експеримент) проводять з метою визначення достовірності діючих норм і нормативів витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції або обсягів будівельно-монтажних робіт. За допомогою контрольного запуску виявляються: факти застарілих норм, в результаті чого в цехах і на складі утворюються невраховані лишки сировини і матеріалів; випадки зменшення норм часу і розцінок на виконувані роботи; неправильність розрахунків ефективності, прийнятих за основу при виплаті грошових винагород по впровадженню нової техніки, дійсний стан справ.

При контрольному запуску сировини у виробництво, як і при випуску контрольної партії продукції, фактичний контроль орієнтований на організацію і здійснення звичайного виробничого процесу (в тих самих умовах, на тому ж самому обладнанні, з тими ж самими працівниками та іншим персоналом, тим самим видом сировини, що найчастіше використовується, тощо), але під спостереженням внутрішнього аудитора. Все це необхідно здійснювати з орієнтацією на конкретні умови: як саме у відповідності до його системи внутрішньогосподарського контролю (в тому числі із зафіксованою в наказі про облікову політику) підприємство, що перевіряється, організувало облік руху напівфабрикатів (деталей) у виробництві.

Контрольний запуск необхідно здійснити також за попередньо продуманою програмою із залученням досвідчених і компетентних працівників.

Контрольне придбання – це спеціальний, за особливою програмою організований методичний прийом фактичного контролю, який потенційно дозволяє визначити правильність і законність відпуску товарів покупцям, розрахунків з ними в умовах безпосереднього здійснення вказаних господарських операцій. Контрольне придбання покликане сприяти виявленню і документальній фіксації фактів обману покупців, порушення продавцями ліцензійних правил торгівлі тощо.

Експеримент – це такий метод вивчення фактів дійсності, при якому аудитор активно впливає на них шляхом створення спеціальних умов, необхідних для виявлення відповідних об’єктивних даних. Експеримент є найбільш складним і ефективним методом емпіричного пізнання. Він об’єднує в собі спостереження, порівняння, зміну.

Сучасну аудиторську практику не можна уявити без експерименту. Внутрішні аудитори звертаються до експерименту, коли необхідно перевірити відповідність нормативам фактичного списання матеріальних засобів, правильність тих або інших тверджень спеціалістів, випуску готової продукції тощо.

Лабораторні аналізи проводять тоді, коли визначити якісні ознаки сировини, матеріалів, готових виробів, виконаних будівельно-монтажних і ремонтних робіт іншими прийомами контролю неможливо.

В якості самостійного методичного прийому фактичного контролю можна розглядати і лабораторний аналіз якості сировини і матеріалів, товарів і готової продукції, інших товарно-матеріальних цінностей. Метою такої перевірки є уточнення їх суттєвих характеристик і отримання на цій основі якісно нової інформації.

У багатьох випадках суттєве значення має перевірка якості сировини і матеріалів, що приймаються на приймальні пункти чи використовуються у виробництві, а також напівфабрикатів і готової продукції. Це дає можливість виявити факти використання неповноцінної сировини, заміни одних матеріалів іншими, більш дешевими, недодання в продукцію, перекручення якісних показників продукції, що приймається чи випускається.

Залежно від мети перевірки та характеру продукції аналіз її може здійснюватися такими способами: 1) огляду, визначення смаку, запаху, кольору тощо; 2) за допомогою спеціальних приладів (наприклад, жирність молока визначається жирометром); 3) спеціальним дослідженням в лабораторії (визначення хімічного складу тощо).

Якщо перевірка якості можлива без спеціальних лабораторних досліджень і здійснюється прямо на місці знаходження продукції, то обов’язкову участь в ній повинні брати особи, відповідальні за дану ділянку роботи. Крім того, можуть бути залучені й інші особи.

Взяття проб або зразків здійснюється і оформляється внутрішнім аудиторним актом, який оформляється за підписами всіх присутніх.

Основними прийомами документального контролю є:

1) зустрічна перевірка документів;

2) взаємний контроль документів;

3) хронологічний аналіз господарських операцій;

4) нормативно-правова перевірка.

Одним з діючих прийомів документального контролю є зустрічна перевірка документів. Відомо, що більшість документів складається в двох і більше примірниках. При здійсненні внутрішніх операцій примірниках документів передаються до різних підрозділів одного підприємства, а при зовнішніх операціях – до різних організацій або підприємств, з якими підприємство, що перевіряється, вступило в господарські взаємовідносини. Зіставлення декількох примірників одного і того ж документа і записів по них в облікових регістрах називається зустрічною перевіркою.

Проводячи зустрічну перевірку документальних даних, внутрішній аудитор вивчає і порівнює окрему інформацію, що повторюється в різних документах та регістрах і відображає взаємопов’язані операції. Наприклад, випуск продукції і нарахування заробітної плати робітникам за її виробництво; випуск продукції і списання матеріалів на її випуск.

Взаємний контроль документів – це зіставлення окремих реквізитів, які повторюються в ряді документів, відображаючих взаємопов’язані операції. Наприклад, щоб перевірити повноту оприбуткування готової продукції, яка надійшла з виробництва, необхідно провести взаємну звірку документів по відображенню виготовленої продукції з документами по нарахуванню заробітної плати на її відвантаження покупцям і на виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Повноту і своєчасність оприбуткування грошей в касу, отриманих з рахунків підприємства в банку, встановлюють шляхом взаємної звірки даних банківських виписок з рахунків підприємства, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій книзі.

Хронологічний аналіз господарських операцій – це перевірка реальної можливості здійснення тієї або іншої господарської операції шляхом дослідження хронології записів у регістрах бухгалтерського обліку і в документах. Хронологічний аналіз господарських операцій застосовують в тих випадках, коли є свідчення про розкрадання товарно-матеріальних цінностей, а проведені інвентаризації розбіжностей (недостач і лишків) не встановили. За допомогою такої перевірки, зіставляючи за датами надходження і відпуску матеріалів, можна встановити факти відпуску матеріалів раніше, ніж вони надійшли на склад, або в більшій кількості, ніж було в наявності на відповідну дату. Все це свідчить про те, що на складі є невраховані товарно-матеріальні цінності, тобто їх лишок.

Щоб перевірити правильність деяких господарських операцій, потрібно зіставити показники документів, що відображають операції (здійснені факти), з документами, що їх обґрунтовують. Наприклад, щоб перевірити правильність нарахування і виплати заробітної плати по платіжно-розрахункових відомостях, необхідно зіставити вказані по них суми і прізвища працівників з даними табелів обліку робочого часу і документів по нарахуванню заробітної плати.

Іншим прикладом може служити зіставлення оплачених підприємством рахунків з договорами, прибутковими документами на товарно-матеріальні цінності, які надійшли, актами приймання робіт.

Зіставлення документів, які відображають дані про оплачену і виконану роботу застосовується при перевірці будівельних, ремонтних і вантажних робіт. Характер, обсяг, вартість та інші дані про роботу, яку необхідно виконати, за указані в договорах, кошторисах, відомостях дефектів, трудових угодах. Їх порівнюють з актами приймання виконаних робіт та іншими документами, які стверджують здійснення робіт. Розбіжності даних у вказаних документах свідчать про допущені порушення фінансової дисципліни, факти шахрайства, які мали місце, з метою незаконного списання матеріалів, завищення заробітку працівників.

Нормативно-правова перевірка передбачає вивчення господарських операцій з точки зору їх відповідності нормативним актам, інструкціям, стандартам, положенням, чинному законодавству. Перевірка застосовується тоді, коли під сумнів ставиться правильність або законність документа на виплату готівки, передачу запасів на інші подібні операції.

Зверніть увагу, що документальна перевірка – це перевірка документів і записів, яка може бути формальною, арифметичною та по суті.

Формальна перевірка полягає у візуальній перевірці правильності записів усіх реквізитів у виявленні безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті і цифрах, в перевірці достовірності підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб.

Арифметична перевірка документів полягає в перевірці правильності розрахунків у документах, облікових регістрах і звітних формах.

Перевірка документів по суті дозволяє встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей витрат і доходів.

Аналітичні тести – це методи порівняння як в абсолютних одиницях, так і у відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки).

Розрахунково-аналітичні методи використовують економічний аналіз, статистичні, економіко-математичні розрахунки.

Сканування – безперервний, поелементний перегляд інформації (наприклад, перегляд первинних документів щодо руху грошей в касі з метою встановлення незвичного факту).

Експертну оцінку застосовують при дослідженні документів, господарських операцій, якості виконаних робіт. Вона здійснюється спеціалістами різних галузей знань за дорученнями внутрішнього аудитора. Експерт повинен давати правову, достовірну та об’єктивну оцінку, яка залежить від наданих йому матеріалів правильного формування поставлених йому запитань. За результатами експертної оцінки складається висновок з повними та конкретними відповідями на запитання, які поставлені внутрішнім аудитором.

 

 

Контрольні запитання:

1. Як класифікуються методи внутрішнього аудиту?

2. Дайте характеристику методам організації внутрішнього аудиту.

3. Охарактеризуйте методи проведення внутрішнього аудиту.

4. Розкрийте зміст контрольного обміру виконаних будівельних, монтажних і ремонтних робіт.

5. Що таке експеримент у внутрішньому аудиті?

6. Дайте характеристику прийомам документального контролю.

7. Охарактеризуйте методи фактичного контролю.

 

 

Тестові завдання:

 

1. До методів організації внутрішнього аудиту відносять …

а) суцільний аудит;

б) вибірковий аудит;

в) комбінований аудит;

г) всі відповіді правильні.

 

2. До методів організації внутрішнього аудиту відносять …

а) аналітичний аудит;

б) аудит з використанням комп’ютерної техніки;

в) комбінований аудит;

г) всі відповіді правильні.

 

3. До методів проведення внутрішнього аудиту відносять …

а) фактичний контроль;

б) документальний контроль;

в) аналітичні тести;

г) всі відповіді правильні.

 

4. До методів проведення внутрішнього аудиту відносять …

а) розрахунково-аналітичні методи;

б) сканування;

в) експертна оцінка;

г) всі відповіді правильні.

 

5. У випадку коли перевіряються всі масиви інформації, без винятку, щодо господарських процесів, що відбулись у клієнта за період, що перевіряється – це …

а) вибірковий аудит;

б) суцільний аудит;

в) комбінований аудит;

г) аудит з використанням комп’ютерної техніки.

 

6. Методі, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації – це …

а) вибірковий аудит;

б) комбінований аудит;

в) суцільний аудит;

г) аудит з використанням комп’ютерної техніки.

 

7. Оцінка фінансових показників за допомогою вивчення вірогідних залежностей між ними – це …

а) перевірка з використанням комп’ютера;

б) комбінована перевірка;

в) суцільний аудит;

г) аналітична перевірка.

 

8. Перевірка фактичної наявності господарських засобів і їх відповідності даним бухгалтерського обліку – це …

а) комп’ютерний аудит;

б) документальний контроль;

в) інвентаризація;

г) обстеження.

 

9. Оглядаючи вагове господарство на складі або в магазині, в результаті застосування якого методу внутрішній аудитор може виявити полегшені гирі або інші пристрої для обважування покупців?

а) контрольний запуск сировини;

б) інвентаризація;

в) арифметична перевірка первинних документів;

г) огляд.

 

10. Спеціальний методичний прийом фактичного контролю, який потенційно дозволяє визначити правильність і законність відпуску товарів покупцям – це …

а) контрольне придбання;

б) контрольний запуск сировини;

в) експеримент;

г) всі відповіді правильні.

 

11. Основними прийомами документального контролю є …

а) зустрічна перевірка;

б) взаємний контроль документів;

в) хронологічний аналіз господарських операцій;

г) всі відповіді правильні.

 

12. Зіставлення окремих реквізитів, які повторюються в ряді документів, відображаючих взаємопов’язані операції – це …

а) зустрічна перевірка;

б) взаємний контроль документів;

в) інвентаризація;

г) суцільний аудит.

 

13. Перевірка реальної можливості здійснення тієї або іншої господарської операції шляхом дослідження хронології записів у регістрах бухгалтерського обліку і в документах – це …

а) хронологічний аналіз господарських операцій;

б) зустрічна перевірка;

в) комбінований аудит;

г) взаємний контроль документів.

 

14. Методи порівняння як в абсолютних одиницях, так і у відносних (індекси, коефіцієнти, відсотки) – це …

а) сканування;

б) аудит з використанням комп’ютерної техніки;

в) сканування;

г) аналітичні тести.

 

15. Безперервний, поелементний перегляд інформації (наприклад, перегляд первинних документів щодо руху грошей в касі з метою встановлення незвичного факту) – це …

а) аналітичні тести;

б) вибірковий аудит;

в) сканування;

г) розрахунково-аналітичні методи.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.024 с.)