Науково-методичною радою університетуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науково-методичною радою університетуПротокол №____ від ______2016 р.

Голова НМР _____________ А.М. Колот

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

«Державний фінансовий контроль»

освітній ступінь магістр

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»,

спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит»,

магістерська програма «Облік і аудит в управлінні

підприємницькою діяльністю»

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

Кафедрою аудиту

Протокол № 13 від 30 квітня 2015р.

Завідувач кафедри _______ О.А. Петрик

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Організаційного забезпечення

навчального процесу ____________ В.А. Кішкін

Начальник навчально-

методичного відділу ____________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2016


 

 

Укладачі: к.е.н., доцент Булкот Г.В.

К.е.н., доцент Чумакова І.Ю.

Д.е.н., професор Касич А.О.

 


Вступ

Активна перебудова вітчизняної економіки і вибір сталого вектору євроінтеграційного розвитку спричинили потребу реформування всіх інструментів національної економіки України з урахуванням передового досвіду в цій сфері розвинутих країн світу. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначила кроки влади і завдання, спрямовані на модернізацію системи державних фінансів та підвищення прозорості і результативності управління ними, посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів та приведення внутрішнього аудиту в секторі державного управління у відповідність до стандартів ЄС. Розв’язання цих завдань потребує реформування національної системи державного фінансового контролю, зміни підходів до методології його здійснення у різних секторах економіки.

Вирішальну роль у цьому процесі відіграватиме прийняття нового Податкового кодексу України та оновленої редакції Бюджетного кодексу України, Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» і постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та інших документів, що створюють правове підґрунтя для реалізації реформ у сфері державного фінансового контролю.

Метою дисципліни є навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю.

Основними завданнями дисципліни є надання можливості студентам:

- опанувати теоретичні основи державного фінансового контролю, розуміти його цілі і задачі та правові засади здійснення у сучасних умовах;

- розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий контроль в Україні, та з’ясовувати їх місію і функції;

- демонструвати розуміння основних організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю;

- застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів.

Предмет дисципліни охоплює принципи організації державного фінансового контролю та основні аспекти методики проведення контрольних дій стосовно різних об’єктів і суб’єктів финансового контролю на різних рівнях управління державними фінансами.

Опанування дисципліною «Державний фінансовий контроль» дозволить сформувати у студентів такі компетентності:

Глобальні:

- знання особливостей і тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку;

- вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу;

- критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

- бути обізнаним і ставитись з повагою до культурного різноманіття народів;

загальні:

- здатність до аналізу і синтезу;

- здатність до організації і планування;

- засвоєння базових знань з професії;

- усне і письмове спілкування рідною мовою, а також удосконалення навиків використання іноземної мови фахового спрямування;

- навики управління інформацією;

- розв’язання проблем і прийняття рішень із застосуванням креативного підходу;

- здатність до критики та самокритики, самонавчання;

- взаємодія (робота в команді), спілкування на професійну тематику;

- етичні зобов’язання загального і професійного характеру;

- здатність застосовувати знання на практиці;

- дослідницькі навики і уміння;

конкретніпрофесійні компетентності щодо спеціалізованого об’єкта професійної діяльності:

- знання організаційних процедур внутрішнього (первинного, поточного і підсумкового) контролю, а саме організації контролю правильності заповнення первинних документів, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов’язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок;

- знання порядку проведення та об’єктів інвентаризації, а також процедур державного фінансового контролю визнання в обліку її результатів;

- знання типових помилок і порушень, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;

- знання форм, видів, мети, методів і прийомів державного фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання;

- знання стадій і процедур контрольно-ревізійного процесу та вміння планувати контрольно-ревізійну роботу, формувати робочу документацію і узагальнювати результати контролю, готувати висновки і рекомендації;

- знання організаційних і методичних засад аудиту ефективності використання державних коштів.

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Державний фінансовий контроль вивчається студентами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних дисциплін і наук циклу підготовки бакалаврів з обліку і аудиту, що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку магістрів за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». Оволодіння знаннями з дисципліни «Державний фінансовий контроль» базується на попередньому вивченні студентами таких наук, як «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Облік в бюджетних установах», «Аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Правове регулювання господарської діяльності» та інших.

Після опанування дисципліною «Державний фінансовий контроль» студент повинен:

знати:

· теоретичні основи державного фінансового контролю, його значення, цілі і задачі та тенденції розвитку у сучасних умовах;

· нормативно-правову базу, що регламентує діяльність органів державного фінансового контролю в Україні;

· основні повноваження та функції контролюючих органів, що здійснюють інспектування і державний фінансовий аудит у сфері управління державними фінансами;

· зміст етапів і стадій основних контрольних заходів, що проводяться різними органами державного фінансового контролю на різних рівнях управління державними фінансами;

· основні аспекти організації і методики проведення інспектування (ревізії) і державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів щодо різних об’єктів державного фінансового контролю;

вміти:

· застосовувати методичні прийоми державного фінансового контролю з урахуванням поставлених завдань стосовно різних форм контролю, об’єктів і питань їх фінансово-господарської діяльності;

· організовувати, планувати та виконувати основні контрольні дії під час проведення інспектування (ревізії), державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів на різних об’єктах державного фінансового контролю;

· узагальнювати й оформлювати результати проведення контрольних заходів, систематизувати й узагальнювати матеріали контролю, складати робочу і підсумкову документацію;

· об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки та рекомендації для прийняття управлінських рішень за наслідками проведення цих заходів, здійснювати нагляд за їх виконанням при виявленні недоліків і порушень у сфері управління державними фінансами.

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Державний фінансовий контроль» у майбутній професії: органи державного фінансового контролю; облікові та фінансово-економічні служби, підрозділи внутрішнього контролю й аудиту міністерств та інших органів виконавчої влади економічного блоку, установ, організацій і комерційних підприємств; аудиторські і консалтингові фірми, аналітичні підрозділи приватних фірм; науково-дослідні установи.


2.Тематичний план дисципліни

«Державний фінансовий контроль»

Очна форма навчання

 

Назва теми Кількість годин
Навчальні заняття СРС
Лекції Практичні Інд. робота
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю
Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України
Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності
Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій
Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів
Тема 6. Контроль матеріальних запасів  
Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності
Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності
Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом
Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України
Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління
Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
Виконання вибіркового завдання
Модульний контроль
Підготовка до заліку
Усього:
Разом годин:
годин
кредитів

Тематичний план дисципліни

«Державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

 

Назва теми в тому числі   СРС
Контактні заняття Інд. робота
В період установчої сесії
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю -
Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України
Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності
Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій
Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів
Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності
Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом
Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління
Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
В період екзаменаційної сесії
Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів
Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності
Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України
Виконання вибіркового завдання - -
Модульний контроль - -
Підготовка до заліку - - -
Усього:
Разом годин:
годин
кредитівПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.007 с.)