Дисципліни «Державний фінансовий контроль»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліни «Державний фінансовий контроль» 

Для студентів заочної форм навчання передбачено проведення контактних занять, основною метою яких є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та у процесі самостійної роботи і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Орієнтовний зміст контактних занять для студентів заочної форми навчання наведений нижче.

Заняття №1 (В період установчої сесії)

Форма самостійної роботи студента Установча підготовка з визначених питань
Вид контактного заняття Міні-лекція (конспект) Міні семінар-розгорнута бесіда Тестовий контроль знань
Тема контактного заняття Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю. (тема № 1 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план контактного заняття Опрацювання матеріалу за темою №1 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «міні семінару-розгорнута бесіда». Обговорення сутності, завдання і функції державного фінансового контролю. Ознайомитись з системою державного фінансового контролю та її основними елементами. Знати об’єкти та суб'єкти державного фінансового контролю; види і форми державного фінансового контролю; предмет, об’єкти і методичні прийоми державного фінансового контролю. З’ясувати правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Знання сутності, завдання і функції державного фінансового контролю. Ознайомлення з системою державного фінансового контролю та її основними елементами. Знаня об’єктів та суб'єктів державного фінансового контролю; предмету, об’єкту і методичних прийомів державного фінансового контролю. З’ясуваня правових засад здійснення державного фінансового контролю в Україні. здатність працювати самостійно; набуття навиків роботи з літературою під час підготовки до семінарського заняття; розвиток критичного та аналітичного мислення внаслідок проведеного міні семінару-розгорнутої бесіди.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 3 (2 бали за письмове виконання міні-лекції (конспекту) та за усну відповідь на міні семінарі-розгорнута бесіда, а також 1 бал за письмову відповідь у формі тестового контролю знань)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.5-27. 2. Рекомендована література № 16, 23 розділу 9 робочої програми. 3. Нормативні документи № 1, 5, 7, 8, 11, 13 розділу 9 робочої програми.  

Заняття №2 (В період установчої сесії)

Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття Міні-лекція (конспект) Міні семінар-розгорнута бесіда Тестовий контроль знань
Тема контактного заняття Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України (тема № 2 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план контактного заняття Опрацювання матеріалу за темою №2 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «міні семінару-розгорнута бесіда». Знати основні завдання та мету Державної аудиторської служби України. Знати особливості організації і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів аудиторської служби України. Знати про плани контрольно-ревізійної роботи та порядок їх складання Держаудитслужби України. Засвоїти інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст. Визначити сутність та загальні підходи до проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України; основні етапи ревізії та вимоги до оформлення її результатів. Знати особливості організації та проведення ревізій за зверненням правоохоронних органів.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Знання основних завданнь та мети Державної аудиторської служби України. Знання особливостей організації і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України. Знаня про плани контрольно-ревізійної роботи та порядок їх складання Держаудитслужби України. Засвоєння інформаційного забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст. Знання сутності та загальних підходів до проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України; основних етапів ревізії та вимог до оформлення її результатів. Знаня особливостей організації та проведення ревізій за зверненням правоохоронних органів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 3 (2 бали за письмове виконання міні-лекції (конспекту) та за усну відповідь на міні семінарі-розгорнута бесіда, а також 1 бал за письмову відповідь у формі тестового контролю знань)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за е. ед.. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.28-48. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 3. Рекомендована література № 16, 23 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 1, 5, 7, 8, 11, 13 розділу 9 робочої програми.  

Заняття №3 (В період установчої сесії)

Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами
Вид контактного заняття Міні-лекція (конспект) Міні семінар-розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
Тема контактного заняття Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності (тема № 3 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план контактного заняття Опрацювання матеріалу за темою №3 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання або виконання практичних завдань; усне опитування студентів в контексті «міні семінару-розгорнута бесіда». Знати: мету, завдання, напрями, джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю статутної діяльності і фінансового стану підприємств; основні напрями контролю статутної діяльності, стану та змін власного капіталу, надходжень та використання цільового фінансування підприємства; послідовність і основні етапи контролю фінансового стану підприємств; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю статутної діяльності і фінансового стану підприємств.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння визначати завдання, об’єкти, напрями контролю статутної діяльності, стану та змін власного капіталу, надходжень та використання цільового фінансування підприємства; Знання застосовувати методичні прийоми і способи документального і фактичного фінансового контролю при перевірці; виконувати оцінку фінансового стану підприємства у ході комплексної ревізії суб’єктів підприємництва.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 3 (2 бали за письмове виконання міні-лекції (конспекту) та за усну відповідь на міні семінарі-розгорнута бесіда, а також 1 бал за письмову відповідь у формі тестового контролю знань)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.106-126. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 3. Рекомендована література № 16, 17, 20, 23 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 2, 7, 9, 11 розділу 9 робочої програми.  


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.015 с.)