Заочної форми навчання у міжсесійний періодМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заочної форми навчання у міжсесійний періодЗгідно робочої програми для студентів заочної форми навчання передбачено виконання таких завдань (детальніше у розділі 5 робочої програми) та порядок їх оцінювання:

- позааудиторне обов’язкове індивідуальне завдання − оцінюється максимально в 40 балів;

- індивідуальні вибіркові завдання − оцінюються у межах 10 балів завдання обираються з рекомендованого переліку.

 

8.2.1. Протягом семестру студенти виконують позааудиторні індивідуальні завдання (домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Контрольна робота оцінюється від 0 до 40 балів.

Критерії оцінки відповідей:

 

40 балів (24+16) Студент отримує, коли виконав усі завдання домашньої контрольної роботи, дав вичерпну, обґрунтовану відповідь на захисті роботи
32 бали (20+12) Студент отримує, коли виконав 3 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі і відповідях на питання при захисті роботи
22 бали (14+8) Студент отримує, коли виконав 2 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи
0 балів Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не дав правильні відповіді на питання викладача

 

8.2.2. Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 10 балів.

Критерії оцінки відповідей:

 

10 балів (6+4) Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи
8 балів (5+3) Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи
6 балів (4+2) Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі і відповідях на питання при захисті роботи
0 балів Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не дав правильні відповіді на питання викладача

 

Особливості оцінювання за п.п. 8.2.1. та 8.2.2.:

Передбачено обов’язковий захист контрольної роботи та вибіркових індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

При формуванні оцінки за контрольну роботу та індивідуальне завдання, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки (більше 60%) за виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань в міжсесійний період передбачає захист виконаного завдання.

Модульна контрольна робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється від 0 до 2 балів залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

Таким чином, студент протягом сесійного періоду, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 50 балів та міжсесійного періоду може набрати від 0 до 50 балів.

Про план проведення контактних занять викладач повідомляє студентів на першому контактному занятті.

Підсумкове оцінювання знань студентів у формі заліку з дисципліни «Державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

Поточна успішність оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Оформлення заліку відбувається за розкладом сесії (на заочній формі) у заліковій відомості.

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано А
80-89 добре зараховано В
70-79 С
66-69 задовільно зараховано D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано – з можливістю повторного складання заліку
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано – з обов’язковим повторним складанням дисципліни F

Порядок ліквідації академзаборгованості з дисципліни

«Державний фінансовий контроль»

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів зобов’язані написати заяву про повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету. Для студентів магістерської програми дозволяється написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженого деканом складати підсумковий модульний контроль.

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю набрали від 21 до 59 балів зобов’язані писати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом складати підсумковий модульний контроль.

Терміни ліквідації академічної заборгованості студентів

 

Академічною заборгованістю з дисципліни «Державний фінансовий контроль» вважається заборгованість, що оцінена як «FX» або «F» за результатами підсумкового контролю знань.

 

Академічна заборгованість ліквідується під час спеціальної додаткової сесії за окремим розкладом. Студентам, які за результатами підсумкового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «F», ліквідують академзаборгованість згідно з «Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю», ухваленим Вченою радою від 28.02.2008р. Для цього студент подає заяву до деканату.

Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «FX», як правило, ліквідують академзаборгованість протягом перших десяти днів з початку наступного семестру.

Приклади типавих завдань, що виносяться на залікПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)