Зразок модульної контрольної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок модульної контрольної роботидля поточного оцінювання знань студентів

Очної форми навчання

Спеціальность 8.03050901 «Облік і аудит»

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

МОДУЛЬ

для студентів V курсу спеціальності 8509/1

Очної форми навчання

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

Варіант № ____

 

1. Контроль операцій використання грошових коштів з поточного рахунку в іноземній валюті.

 

2. Тести:

2.1. Перевірка дотримання вимог щодо внесення виправлень у первинні документи здійснюється методом:

А. візуальної перевірки;

Б. нормативної перевірки;

В. арифметичної перевірки;

Г. формальної перевірки;

Д. іншим методом (вказати, яким саме).

Дати вірну відповідь.

2.2. Зміст аудиту ефективності полягає у:

А. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для формування висновку контрольно-рахункового органу відносно економності, продуктивності і результативності використання державних коштів їх одержувачами;

Б. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для формування висновку відносно достовірності фінансової звітності;

В. проведенні певних процедур незалежними аудиторами для отримання доказів, необхідних для формування висновку відносно економності, продуктивності і результативності використання державних коштів їх одержувачами;

Г. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для визначення достовірності та законності бухгалтерського обліку і звітності, розкриття нестач, розтрат, запобігання фінансовим зловживанням.

Дати вірну відповідь.

2.3. Вказати дії ревізора, якщо під час ревізії виявлено «фіктивні» документи.

Відповідь: Ревізор повинен ... (продовжити фразу).

 

3. Задача. Визначити напрями контролю, пояснити методику виявлення порушень та скласти запис до акту ревізії про суть виявлених порушень на основі завдання:

У книзі реєстрації виданих довіреностей пронумеровано сторінки. Про видані довіреності в книзі відображено такі дані: дата видачі, № довіреності, кому видано, назва організації-постачальника (продавця).

 

Зразок модульної контрольної роботи

для поточного оцінювання знань студентів

Заочної форми навчання

Спеціальность 8.03050901 «Облік і аудит»

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

МОДУЛЬ

для студентів V курсу спеціальності 8509/1

Заочної форми навчання

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

Варіант № ____

 

1. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками..

2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України.

3. Контроль статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності з боку органів Державної аудиторської служби України.

 

4. Тести:

2.1.Контроль правомірності списання об‘єктів основних засобів у ході ревізії передбачає:

А. проведення інвентаризації цих об’єктів;

Б. перевірку правильності оформлення документів на списання (яких саме, з яких показників?);

В. перевірка правильності кореспонденції бухгалтерських рахунків і наявності об‘єктів для списання, передачі іншим організаціям;

Г. інше (вказати, що саме).

Дати вірну відповідь.

2.2. Зміст аудиту ефективності полягає у:

А. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для формування висновку контрольно-рахункового органу відносно економності, продуктивності і результативності використання державних коштів їх одержувачами;

Б. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для формування висновку відносно достовірності фінансової звітності;

В. проведенні певних процедур незалежними аудиторами для отримання доказів, необхідних для формування висновку відносно економності, продуктивності і результативності використання державних коштів їх одержувачами;

Г. проведенні певних процедур отримання доказів, необхідних для визначення достовірності та законності бухгалтерського обліку і звітності, розкриття нестач, розтрат, запобігання фінансовим зловживанням.

Дати вірну відповідь.

 

5. Задача. Визначити напрями контролю, пояснити методику виявлення порушень та скласти запис до акту ревізії про суть виявлених порушень на основі завдання:

Покупець повернув частину продукції в зв’язку з її невідповідністю за якістю та відмовився робити її заміну на іншу. Обсяг поставки за цінами реалізації складає 35000 грн., повернено продукції на суму 6400 грн. У бухгалтерському обліку підприємства-продавця відображено тільки оприбуткування поверненої продукції (Д-т 26 «Готова продукція» К-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»).

 

Рекомендована література

Основна

 

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).

2. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами).

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами).

4. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012).

5. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.96 № 315/96-ВР (із змінами).

6. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна» від 15.12.2005 № 3202–IV.

7. Указ Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23.04.2011 № 499/2011.

8. Про Положення про Міністерство фінансів України : указ Президента України від 08.04.2011 № 446/2011.

9. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43-2016-п.

10. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (із змінами).

11. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.

12. Про утворення Державної аудиторської служби України. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 868.

13. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 № 955 (із змінами).

14. Стандарти внутрішнього аудиту: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

15. Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів». Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 27.12.2004 № 28-6.

16. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. – Київ: НВП «АВТ», 2004. (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

17. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

18. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / [Є. В. Мних, М. О. Никонович, Н. С. Барабаш та ін.]; за ред. Є. В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

19. Державний фінансовий контроль : Підручник / С. О. Булгакова, В. Г. Барановська, Л. В. Єрмощенко та ін.; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 303 с. (Інтегр. навч.-атестац. комплекс).

20. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007.

21. Іванова І. Державний фінансовий контроль. Парадигми розвитку: монографія / І.Іванова – К.: Академвидав, 2010.

22. Максімова В.Ф. Організація державного фінансового контролю : Навчальний посібник / В.Ф. Максімова. –Одеса : ОНЕУ, 2012. – 276 с. –

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2431/1/Організація державного фінансового контролю.pdf

23. Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К.: Знання України, 2006.

24. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / А.В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 2013. – 548 с. - http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-10-20/Hmelkov.pdf

25. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. К. : КНЕУ, 2013.

26. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль : навчальний посібник / О.А. Шевчук. – К.: УБС НБУ, 2014. – 418 с.

 

Додаткова

27. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та План заходів щодо її реалізації на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 1347-р (у редакції розпорядження Уряду від 23.12.2009 № 1601-р).

28. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності : закон України від 04.11.2011 № 4014-VІ.

29. Положення про Державну фіскальну службу України : постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 .

30. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 (із змінами).

31. Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку : постанова Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210.

32. Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту : наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

33. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України. Затв. наказом Державної фінансової інспекції України від 14.12.2011 № 90.

34. Про затвердження Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби Затв. наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 26.10.2005 № 319.

35. Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти. – К.: Видавництво «Корпорація», 2006.

36. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід / П. П. Андрєєв, О. О. Чечуліна, Ян ван Тайнен, М. Г. Тимохін та ін. – К. : Кафедра, 2011.

37. Дікань Л.В. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. / Л. В. Дікань, Н. Ф.Чечетова, Н. В.Синюгіна. – Х. : ВД «ИНЖЕК», 2009.

38. Дудко В.П. Державний фінансовий контроль : підручник / В. П. Дудко. – 2-ге вид., перер. та доп. – Чернівці : Прут, 2008.

39. Мельник М.І., Лещук І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності: монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещук. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.. М.ІФ. Долішнього НАН України», 2015. – 330 с. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20150301.pdf

40. Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна, І.Ю Чумакова та ін.. – К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2013.

41. Чумакова І. Ю. Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади / І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 95-109.

 

Література для перекладу

з англійської мови на українську:

1.http:// www.gao.gov. – GAO-07-162G: Government Auditing Standards: January 2007 Revision: United States General Accounting Office, Washington, D.C. 20548.

2.http: // www.pwgsc.gs.ca – Office of the Auditor General of Canada.

1) Performance report. Estimates 2000-2001. March 31, 2001.

2) Public works & Government services Canada.

3) General Auditor of Canada Official report per year 2001.

3.http://www.eurosai.org. – EUROSAI Newsletter. – 2009.

4.http://www.intosai.org. – International Journal of Auditing. – 2009.

5.http://www.issai.org. – The International Standards of Supreme Audit Institutions.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.012 с.)