ТЕМА 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управлінняСутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту, його види, цілі та місце в системі державного фінансового контролю. Організація і проведення аудиту виконання бюджетних програм Державною аудиторською службою України. Основні етапи, стадії, джерела і процедури аудиту виконання бюджетних програм. Організація і проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ органами Держаудитслужби. Базові елементи і завдання фінансово-господарського аудиту та порядок оформлення його результатів і їх оприлюднення. Організація проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки Держаудитслужби. Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів Рахунковою палатою. Вибір теми і об’єкта аудиту ефективності. Порядок збору необхідної інформації для отримання достатнього розуміння щодо діяльності економічного суб’єкта. Основні джерела для критеріїв аудиту ефективності. Організація і проведення аудиту ефективності. Критерії оцінки ефективності кінцевих соціальних результатів діяльності. Підготовка програми аудиту. Збирання аудиторських доказів/фактів та формування висновків за їх результатами їх аналізу. Підготовка аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) та реалізація результатів аудиту. Контроль за виконання пропозицій і рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту.

 

ТЕМА 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні. Мета, основні завдання, принципи і нормативно-правове регулювання державного внутрішнього фінансового контролю. Організація внутрішнього контролю в органах державного сектора. Структура та основні компоненти моделі COSO ERM. Особливості організації і проведення внутрішнього аудиту в органах державного сектора. Основні етапи і процедури організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Гармонізація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі органів виконавчої влади.

 

4. Плани занять:

Плани лекцій

Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних організаційних форм навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни.

Лекція повинна охоплювати все нове, що є в законодавчих документах, в літературі, проявляється на практиці, висвітлювати динаміку змін та деякі суперечливі питання. При викладенні лекційного матеріалу можуть вводитися елементи науково-дослідної роботи самого лектора та викладачів кафедри, лекція має носити проблемний характер.

 

№ лекції № теми Назва теми Перелік питань, що вноситься на лекційні заняття
Суть і функції державного фінансового контролю (проблемна лекція) 1. Суть, завдання і функції державного фінансового контролю.
2. Система державного фінансового контролю та її основні елементи.
3. Види і форми державного фінансового контролю.
4. Предмет, об’єкти і методичні прийоми державного фінансового контролю.
5. Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні.
Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України (лекція з розглядом окремих дискусійних питань) 1. Основні завдання та мета Державної аудиторської служби України.
2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України.
3. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст.
4. Основні етапи ревізії та їх сутність.
Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності (лекція з розглядом окремих дискусійних питань) 1. Завдання, напрями контролю та джерела інформації, нормативно-правова база контролю.
2. Контроль статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності з боку органів Державної аудиторської служби України.
3. Перевірка стану та змін власного капіталу.
4. Особливості контролю надходжень і використання цільового фінансування підприємства.
5. Контроль фінансового стану підприємств.
Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій (проблемна лекція) 1. Завдання, напрями і джерела ревізії, нормативно-правова база контролю.
2. Контроль грошових коштів у касі підприємства.
3. Контроль операцій з грошовими коштами на рахунках у банку.
4. Контроль операцій за іншими рахунками грошових коштів.
5. Контроль розрахункових і кредитних операцій.
Контроль основних засобів і нематеріальних активів (проблемна лекція) 1. Завдання, напрями, джерела та нормативно-правова база контролю.
2. Контроль стану збереження основних засобів.
3. Документальний контроль операцій з надходження та вибуття основних засобів.
4. Контроль операцій з нематеріальними активами.
Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності (проблемна лекція) 1. Завдання, джерела інформації для контролю.
2. Контроль основних прямих витрат на виробництво, загальновиробничих витрат та собівартості продукції (робіт, послуг).
3. Контроль адміністративних витрат та витрат на збут продукції.
4. Контроль виконання виробничої програми підприємства.
5. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності.
Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності (проблемна лекція) 1. Завдання, основні напрями і джерела інформації для ревізії. Нормативно-правова база.
2. Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві.
3. Контроль стану внутрішнього контролю.
4. Контроль стану обліку та достовірності показників звітності.
Податковий контроль платників податків по розрахунках з бюджетом (лекція з розглядом окремих дискусійних питань) 1. Суть податкового контролю та його організація.
2. Організація і методика проведення податкових перевірок.
3. Порядок оформлення результатів податкових перевірок і контроль за реалізацією їх матеріалів.
Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України (лекція з розглядом окремих дискусійних питань) 1. Мета і основні завдання, нормативна база, предмет і форми контролю використання коштів Державного бюджету.
2. Планування та організація здійснення контрольних заходів, оформлення та оприлюднення їх результатів.
3. Контроль законності та ефективності використання коштів на фінансування державних цільових і бюджетних програм.
Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління (проблемна лекція) 1. Сутність та організаційно-правові засади ДФА.
2. Організація і проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм.
3. Організація і проведення ДФА діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
4. Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів.

Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання

 

Плани семінарських (практичних) занять

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

ОЧНА форма навчання

 

Заняття №1

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда  
Тема заняття Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю. (тема № 1 розділу 3 робочої програми). Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України. (тема № 2 розділу 3 робочої програми).  
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №1 та темою №2 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «Семінару-розгорнута бесіда». Обговорення сутності, завдання і функції державного фінансового контролю. Ознайомитись з системою державного фінансового контролю та її основними елементами. Знати об’єкти та суб'єкти державного фінансового контролю; види і форми державного фінансового контролю; предмет, об’єкти і методичні прийоми державного фінансового контролю. З’ясувати правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Обговорення основних завданнь та мети Державної аудиторської служби України. Знати особливості організації і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України. Знати про плани контрольно-ревізійної роботи та порядок їх складання Держаудитслужбою України. Засвоїти інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст. Визначити сутність та загальні підходи до проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України; основні етапи інспектування (ревізії) та вимоги до оформлення її результатів. Знати особливості організації та проведення ревізій за зверненням правоохоронних органів.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Знання сутності, завдання і функції державного фінансового контролю. Ознайомлення з системою державного фінансового контролю та її основними елементами. Знаня об’єктів та суб'єктів державного фінансового контролю; предмету, об’єкту і методичних прийомів державного фінансового контролю. З’ясуваня правових засад здійснення державного фінансового контролю в Україні; здатність працювати самостійно; набуття навиків роботи з літературою під час підготовки до семінарського заняття; розвиток критичного та аналітичного мислення внаслідок проведеного семінару-розгорнутої бесіди. Знання основних завданнь та мети Державної аудиторської служби України. Знання особливостей організації і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України. Знаня про плани контрольно-ревізійної роботи та порядок їх складання Держаудитслужбою України. Засвоєння інформаційного забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст. Знання сутності та загальних підходів до проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України; основних етапів інспектування (ревізії) та вимог до оформлення її результатів. Знаня особливостей організації та проведення ревізій за зверненням правоохоронних органів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 6 (3 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-розгорнута бесіда, а також 3 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.5-48. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 3. Рекомендована література № 16, 23 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 1, 5, 7, 8, 11, 13 розділу 9 робочої програми.  
  Тема заняття №1 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
  Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України 1. Суть, завдання і функції державного фінансового контролю. 2. Система державного фінансового контролю та її основні елементи. 3. 3. Об’єкти та суб'єкти державного фінансового контролю. 4. Види і форми державного фінансового контролю. 5. Предмет, об’єкти і методичні прийоми державного фінансового контролю. 6. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України. 7. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу та його зміст. 8. Суть та загальні підходи до проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Правові засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. 2.2. Основні етапи інспектування (ревізії) та вимоги до оформлення її результатів. 2.3. Особливості організації та проведення ревізій за поданням правоохоронних органів. 2.4. Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи. 3. Завдання №1 теми №2 «Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України» на домашнє опрацювання.
         

Семінар-розгорнута бесіда – різновид семінарського заняття, яке передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань за темою №1 «Суть і функції державного фінансового контролю» та темою 2 «Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України».

Заняття №2

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда
Тема заняття Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності (тема № 3 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №3 робочої програми науки ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «Семінару-розгорнута бесіда». Опрацювання матеріалу за темою №3 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання або виконання практичних завдань; усне опитування студентів в контексті «семінару-розгорнута бесіда». Знати: мету, завдання, напрями, джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю статутної діяльності і фінансового стану підприємств; основні напрями контролю статутної діяльності, стану та змін власного капіталу, надходжень та використання цільового фінансування підприємства; послідовність і основні етапи контролю фінансового стану підприємств; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю статутної діяльності і фінансового стану підприємств.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння визначати завдання, об’єкти, напрями контролю статутної діяльності, стану та змін власного капіталу, надходжень та використання цільового фінансування підприємства; Знання застосовувати методичні прийоми і способи документального і фактичного фінансового контролю при перевірці; виконувати оцінку фінансового стану підприємства у ході комплексної ревізії суб’єктів підприємництва.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 6 (3 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-розгорнута бесіда, а також 3 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань або вирішення ситуаційних вправ)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.106-126. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 3. Рекомендована література № 16, 17, 20, 23 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 2, 7, 9, 11 розділу 9 робочої програми.  
Тема заняття №2 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності 1. Контроль статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності з боку органів Державної аудиторської служби України. 2. Завдання, напрями, джерела та нормативно-правова база контролю. 3. Контроль правомірності здійснення статутної діяльності. 4. Контроль стану та змін власного капіталу підприємства. Особливості контролю. 5. Контроль фінансового стану підприємства. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Напрями та особливості контролю статутної діяльності підприємств різних форм власності. 2.2. Особливості контролю надходжень і використання цільового фінансування. 2.3. Методичні прийоми і способи контролю фінансового стану підприємства та змін його фінансових показників за період, що підлягає ревізії. 3. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 4. Завдання №2 теми №3 «Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності» на домашнє опрацювання.

Семінар-розгорнута бесіда – різновид семінарського заняття, яке передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань за темою №3 «Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності».

Заняття №3

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда
Тема заняття Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій (тема № 4 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №4 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «Семінару-розгорнута бесіда». Опрацювання матеріалу за темою №4 робочої програми науки ДФК; написання тестового завдання або виконання практичних завдань; усне опитування студентів в контексті «семінару-розгорнута бесіда». Знати: мету, завдання, напрями, джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій; основні напрями контролю грошових коштів у касі, операцій з грошовими коштами на рахунках у банку, операцій за іншими рахунками грошових коштів; послідовність і основні етапи контролю розрахункових і кредитних операцій; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння визначати завдання, об’єкти, напрями контролю грошових коштів у касі, операцій з грошовими коштами на рахунках у банку, операцій за іншими рахунками грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій; виконувати перевірку фактичної наявності касової готівки; розраховувати понадлімітні залишки готівки в касі; оцінювати матеріали інвентаризації розрахунків підприємства.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 8 (4 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-розгорнута бесіда, а також 4 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань або вирішення ситуаційних вправ)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.128-155. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 3. Рекомендована література № 16, 17, 20, 23, 35, 36 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 2, 7, 9, 11, 29, 32, розділу 9 робочої програми.  
Тема заняття №3 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій 1. Контроль грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій підприємств органами Державної аудиторської служби України. 2. Завдання, нормативно-правова база, джерела інформації та напрями контролю грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій. 3. Методика контролю фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження. 4. Документальний контроль касових операцій. 5. Методика контролю руху грошових коштів підприємств на рахунках у банках. 6. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Контроль розрахунків з підзвітними особами. 2.2. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками. 2.3. Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 2.4. Перевірка розрахунків за претензіями та за відшкодуванням завданих збитків. 2.5. Контроль розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам. 2.6. Контроль розрахунків з банками по довгострокових та короткострокових кредитах. 3. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 4. Завдання №3 теми №4 «Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій» на домашнє опрацювання.

Семінар-розгорнута бесіда – різновид семінарського заняття, яке передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань за темою №4 «Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій».

Заняття №4

Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами та опрацювання проблемних ситуацій
Вид заняття Семінар-дискусія та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів (тема № 5 розділу 3 робочої програми).  
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №5 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «Семінару-дискусії» та «Семінару-вирішення ситуаційних вправ». Знати: завдання, напрями, джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю основних засобів і нематеріальних активів; основні напрями контролю стану збереження, операцій з надходження, використання та вибуття основних засобів, правильності нарахування амортизації (зносу), операцій з ремонту основних засобів; послідовність і основні етапи контролю операцій з нематеріальними активами; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю основних засобів і нематеріальних активів.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння визначати напрями контролю стану збереження, операцій з руху основних засобів, правильності нарахування амортизації (зносу), операцій з нематеріальними активами; проводити інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів; виконувати оцінку правильності нарахування амортизації (зносу) основних засобів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 8 (4 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-дискусії та семінарі-розв’язування проблемних завдань, а також 4 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань або вирішення ситуаційних вправ)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.156-167. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача 3. Рекомендована література № 16, 17, 19, 20, 23, 33, 35, 36 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 2, 7, 9, 11, 27, 28 розділу 9 робочої програми.  
Тема заняття №4 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів 1. Контроль основних засобів і нематеріальних активів на підприємствах органами Державної аудиторської служби України. 2. Завдання, напрями та джерела інформації для контролю основних засобів і нематеріальних активів. 3. Контроль стану збереження основних засобів. 4. Документальний контроль операцій із надходження та вибуття основних засобів. 5. Методика перевірки правильності нарахування амортизації (зносу) основних засобів. 6. Контроль витрат на ремонт основних засобів. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних засобів і нематеріальних активів. 2.2. Особливості контролю операцій з основними засобами в умовах застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій в обліку. 3. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 4. Завдання №4 теми №5 «Контроль основних засобів і нематеріальних активів».

Семінар-дискусія – різновид семінарського заняття, яке передбачає, що студенти, маючи програму, завчасно готуються до дискусії та розглядають її безпосередньо на занятті за темою №5 «Контроль основних засобів і нематеріальних активів».

Семінар-вирішення ситуаційних вправ – різновид семінарського заняття, яке проводиться на основі створення проблемних ситуацій і роботи над їх розв’язанням за темою №5 «Контроль основних засобів і нематеріальних активів».

Заняття №5

Форма самостійної роботи студента Завчасна підготовка за визначеними темами та опрацювання проблемних ситуацій
Вид заняття Семінар-дискусія та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Тема 6. Контроль матеріальних запасів (тема № 6 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №6 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання; усне опитування студентів в контексті «Семінару-дискусії» та «Семінару-вирішення ситуаційних вправ». Знати: джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю матеріальних запасів підприємства; напрями перевірки стану внутрішнього контролю за збереженням та використанням матеріальних запасів; послідовність і основні етапи контролю операцій з надходження і витрачання матеріальних запасів; основні напрями контролю операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю матеріальних запасів підприємств.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння застосовувати методичні прийоми і способи документального і фактичного фінансового контролю при перевірці матеріальних запасів підприємства; розрізняти і виконувати повну, вибіркову чи контрольну інвентаризацію матеріальних запасів та малоцінні швидкозношувані предмети; визначати розмір збитку, який підлягає відшкодуванню винними матеріально-відповідальними особами.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 6 (3 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-дискусії та семінарі-розв’язування проблемних завдань, а також 3 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань або вирішення ситуаційних вправ)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.168-177. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача 3. Рекомендована література № 16, 17, 19, 20, 23, 33, 35, 36 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 2, 7, 9, 11, 27, 28 розділу 9 робочої програми.  
Тема заняття №5 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
Тема 6. Контроль матеріальних запасів 1. Контроль матеріальних запасів з боку органів Державної аудиторської служби України. 2. Контроль стану внутрішнього контролю за збереженням і використанням матеріальних запасів. 3. Контроль операцій з надходження і витрачання матеріальних запасів. 4. Контроль операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Контроль стану внутрішнього контролю за дотриманням умов збереження матеріальних запасів. 2.2. Контроль повноти та якості проведення інвентаризацій матеріальних запасів і відображення їх результатів в обліку. 2.3. Контроль операцій з МШП. 3. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 4. Завдання №4 теми №6 «Контроль матеріальних запасів» на домашнє опрацювання.

Семінар-дискусія – різновид семінарського заняття, яке передбачає, що студенти, маючи програму, завчасно готуються до дискусії та розглядають її безпосередньо на занятті за темою № 6 «Контроль матеріальних запасів».

Семінар-вирішення ситуаційних вправ – різновид семінарського заняття, яке проводиться на основі створення проблемних ситуацій і роботи над їх розв’язанням за темою № 6 «Контроль матеріальних запасів».

Заняття № 6

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань та аналіз конкретної виробничої ситуації
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності (тема № 7 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою №7 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання або виконання практичних завдань; усне опитування студентів в контексті «Семінару-розгорнута бесіда» та «Семінару-вирішення ситуаційних вправ». Знати: завдання, джерела інформації та основну законодавчо-нормативну базу контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства; напрями перевірки основних прямих витрат на виробництво та загальновиробничих витрат, собівартості продукції (робіт, послуг); послідовність і основні етапи контролю правильності визначення адміністративних витрат, витрат на збут продукції; напрями і послідовність перевірки виконання виробничої програми підприємства, доходів і фінансових результатів діяльності; типові помилки і порушення, які можуть бути виявлені під час контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства.
Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення контактного заняття) Вміння застосовувати методичні прийоми і способи документального і фактичного фінансового контролю при перевірці витрат, доходів і фінансових результатів підприємства; здійснювати перевірку прямих витрат на виробництво, загальновиробничих і адміністративних витрат, витрат на збут, доходів і фінансових результатів за кожною класифікаційною групою; виявляти порушення щодо виконання виробничої програми підприємства, обґрунтованості, повноти і достовірності визначення витрат, доходів і фінансових результатів.
Порядок і форма оцінювання та контроль знань Максимальна кількість балів – 8 (4 бали за письмове виконання та за усну відповідь на семінарі-розгорнута бесіда, а також 4 бали за письмову відповідь у формі тестового контролю знань або вирішення ситуаційних вправ)
Інформаційно-методичне забезпечення 1. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І. Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – С.179-199. 2. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача 3. Рекомендована література № 16, 17, 19, 20, 23, 33, 35, 36 розділу 9 робочої програми. 4. Нормативні документи № 1, 2, 7, 9, 11, 27, 28 розділу 9 робочої програми.  
Тема заняття №6 Перелік питань, попереднє вивчення яких необхідне для виконання завдання Зміст практичних занять
Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 1. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємстворганами Державної аудиторської служби України. 2. Завдання, джерела інформації та основна законодавчо-нормативна база контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства. 3. Контроль основних прямих витрат на виробництво. 4. Контроль загальновиробничих витрат. 1. Опрацювання лекційного матеріалу. 2. Обговорення теоретичних питань теми: 2.1. Контроль виробничої собівартості продукції, (робіт, послуг). 2.2. Контроль адміністративних витрат і витрат на збут продукції. 2.3. Контроль виконання виробничої програми підприємства. 2.4. Контроль доходів і фінансових результатів від операційної діяльності. 2.5. Контроль доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності. 3. Вирішення ситуаційних завдань за вибором викладача. 4. Завдання №5 теми №7 «Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності» на домашнє опрацювання.

Семінар-розгорнута бесіда – різновид семінарського заняття, яке передбачає попередню підготовку студентів з визначених завдань за темою №7 «Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності».

Семінар-вирішення ситуаційних вправ – різновид семінарського заняття, яке проводиться на основі створення проблемних ситуацій і роботи над їх розв’язанням за темою №7 «Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності».

Заняття № 7

Форма самостійної роботи студента Попередня підготовка з визначених питань та аналіз конкретної виробничої ситуації
Вид заняття Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема заняття Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності. (тема № 8 розділу 3 робочої програми).
Завдання та план заняття Опрацювання матеріалу за темою № 8 робочої програми дисципліни ДФК; написання тестового завдання або виконання практичних завдань; усне опитування студентів в контексті «Семінару-розгорнута бесіда» та «Семінару-вирішення ситуаційних вправ». Знати: мету, завдання, джерела інформації та основні законодавчо-нормативні акти, якими необхідно керуватися при здійсненні контролю стану обліку, внутрішнього контролю і достовірності звітності;


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)