Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на семінарських (практичних) заняттяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на семінарських (практичних) заняттях 

№ п/п Назва заняття Кількість годин Види інноваційних навчальних технологій
у поточному навчальному році заплановано на наступний навчальний рік
1. Тема1. Суть і функції державного фінансового контролю Семінар-розгорнута бесіда Семінар-розгорнута бесіда
Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України (ДАСУ)
2. Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності Семінар-розгорнута бесіда Семінар-розгорнута бесіда
3. Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій Семінар-розгорнута бесіда Семінар-розгорнута бесіда
4. Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Семінар-дискусія та семінар вирішення ситуаційних вправ Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ
5. Тема 6. Контроль матеріальних запасів Семінар-дискусія та семінар вирішення ситуаційних вправ Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ
6. Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ
7. Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю і достовірності звітності Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ
8. Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Семінар-розгорнута бесіда Семінар-дискусія
Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України
9. Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Семінар-розгорнута бесіда та семінар вирішення ситуаційних вправ Семінар-дискусія та семінар вирішення ситуаційних вправ
Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
10. Модуль Написання модульної контрольної роботи Написання модульної контрольної роботи

Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на контактних заняттях

 

№ п/п Назва контактного заняття Кількість годин Види інноваційних навчальних технологій
у поточному навчальному році заплановано на наступний навчальний рік
В період установчої сесії
1. Тема1. Суть і функції державного фінансового контролю   Установча міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань Установча міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань
2. Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України (ДАСУ) Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань
3. Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
4. Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
5. Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
6. Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю і достовірності звітності Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
7. Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
8. Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
9. Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
В період екзаменаційної сесії
10. Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
11. Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю і достовірності звітності Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
12. Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України Міні-лекція Міні-семінар – розгорнута бесіда Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань Міні-лекція Міні-семінар – дискусія Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
13. Модуль Написання модульної контрольної роботи Написання модульної контрольної роботи

 

8. Поточний і підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Державний фінансовий контроль»

 

Поточний контроль (Очна форма навчання)

Об’єктами контролю є:

1. Виконання завдань та відповіді на практичних(семінарських) заняттях.

2. Виконання завдань для самостійної / індивідуальної роботи.

3. Виконання модульних контрольних робіт.

8.1.1. Карта самостійної роботи студента

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студентанаведеного в розділі 8 цієї програми. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З дисципліни «Державний фінансовий контроль»

Для

студентів освітнього ступеня магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит”

Очна форма навчання

№семінарського (практичного) заняття Тема заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України   Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда
Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності   Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда
Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій   Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда
Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів   Завчасна підготовка за визначеними темами та опрацювання проблемних ситуацій Семінар-дискусія та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема 6. Контроль матеріальних запасів Завчасна підготовка за визначеними темами та опрацювання проблемних ситуацій Семінар-дискусія та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності   Попередня підготовка з визначених питань та аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності   Попередня підготовка з визначених питань та аналіз конкретної виробничої ситуації Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України   Завчасна підготовка за визначеними темами Семінар-розгорнута бесіда
Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні Попередня підготовка з визначених питань Семінар-розгорнута бесіда та семінар-вирішення ситуаційних вправ
Модуль (теми № 1−12) Підготовка до модульної контрольної роботи Написання МКР
Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях
За виконання індивідуальних завдань*
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату
3. Написання есе
4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою
6. Підготовка презентації за заданою тематикою
7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою
8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах
9. Підготовка наукових публікацій
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС
               

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.


Форма навчання: очна

Оцінювання знань студентів очної форми навчання з дисципліни «Державний фінансовий контроль» здійснюється на основі результатів модульних контрольних робіт за виконання обов’язкових і вибіркових завдань для самостійної роботи.

Об’єктами поточного оцінювання самостійної роботи студентів очної форми навчанняє:

1.1. Виконання обов’язкових індивідуальних практичних завдань;

1.2. Виконання вибіркових завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

1.3. Виконання модульної контрольної роботи.

Критерії оцінювання знань студентів

ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

загальна кількість практичних занять за навчальними планом - 10;

у тому числі:

1 заняття - модульна контрольна робота (оцінюються окремо у межах 10 балів (від 0 до 10 балів кожна);

9 занять - проведення практичних занять за всіма темами курсу: кожне заняття оцінюється в 10 балів (5 балів за усну та письмову відповідь, 5 балів за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання), 8 балів (4 бали за усну та письмову відповідь, 4 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання), 6 балів (3 бали за усну та письмову відповідь, 3 бали за письмове виконання індивідуального або домашнього завдання).

 

Практичні заняття за темами 1-12 оцінюються так:

 

№ заняття
№ теми 1, 2 9,10 11,12 Модуль
Максимальна кількість балів

 

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи .

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 3-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 1; 2; 3 бали.

3 баливиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

2 баливиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

1 балвиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 4-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 2; 3; 4 бали.

4 баливиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

3 баливиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

2 баливиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 5-бальною шкалою:

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 3; 4; 5 бали.

5 баліввиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

4 баливиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

3 баливиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 

Порядок та критерії оцінювання знань студентів за 10-бальною шкалою (виконання модульної контрольної роботи):

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 6; 8; 10 бали.

10 баліввиставляється, якщо виконання завдань здійснено правильно і базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

8 баліввиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

6 баліввиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань міні-кейсу відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється, якщо студент не виконав завдання, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки та висвітлити теоретичний матеріал для досягнення мети завдання.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.012 с.)