Тематика рефератів, есе та рекомендації щодо їх написання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика рефератів, есе та рекомендації щодо їх написанняДо завдань індивідуальної роботи студентів очної і заочної форм навчання відноситься написання реферату або есе за заданою проблематикою.

Розпочинаючи виконання реферату студент повинен підібрати і вивчити відповідні нормативні акти уряду України, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти план, який повинен включати 2–3 логічно взаємопов’язаних питання за темою реферату, основними з яких можуть бути наступні: завдання і джерела інформації для контролю, основні напрями і методика перевірки, узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю, підвищення ефективності та якості контрольної роботи.

Розкриваючи зміст питань з методики контролю, бажано навести приклади виробничих ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються з первинних документів, облікових реєстрів. Наприкінці роботи треба скласти власні висновки щодо стану контрольної роботи, шляхів її вдосконалення, подати перелік використаної літератури (не менше 5 джерел, на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Обсяг реферату повинен складати 9–10 стандартних сторінок формату А4.

Есе за проблематикою державного фінансового контролю пропонується як самостійна творча робота із запропонованого нижче переліку тем для самостійного вибору студентами. Розпочинаючи виконання есе студент повинен враховувати, що як жанр твору вільної композиції есе межує, з одного боку, з науковою статтею, а з іншого – з філософським трактатом. Тому есе має виражати індивідуальні враження й міркування студента з конкретної обраної теми, не претендуючи на вичерпне її трактування. Головною установкою під час виконання есе мають бути думки, відчуття студента та його відношення до проблеми, запропонованої у темі. Студенту потрібно знайти оригінальну ідею (навіть на традиційному матеріалі), нестандартний погляд на вирішення проблеми. Для цього він має передати особове сприйняття проблеми шляхом підбору та застосування аналогій, наведення численних прикладів, використання всіляких паралелей і асоціацій. Запропонована проблема має бути розглянута студентом із різних сторін; в есе має бути яскраво виражена авторська позиція щодо шляхів вирішення проблеми.

Структура есе (план) має включати наступні розділи: (1) вступ, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями; (2) постановка задачі (формулювання цілей і методів дослідження теми, яка розглядається); (3) результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); (4) висновки (наукова новизна; теоретичне і практичне значення дослідження); (5) література (список використаних джерел (не менше 6 джерел), на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Рекомендований обсяг есе – 15-20 сторінок формату А4.

Виконана студентом робота (реферат, есе) повинна бути належно оформлена і здана викладачу для перевірки у встановлений графіком навчального процесу термін. Виконані студентами роботи оцінюються із урахуванням їхньої відповідності вимогам, що пред’являються до змісту, структури, обсягу та оформленню. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються студентам для усунення недоліків, після чого повторно рецензуються. Під час прийняття від студентів виконаних робіт викладачем може бути проведено співбесіду стосовно знань студентом основних положень нормативних актів, змісту реферату (есе), обґрунтованості висновків.

Тематика рефератів

1. Критична оцінка теорії і практики державного фінансового контролю в історичному аспекті.

2. Проблеми становлення системи державного фінансового контролю в Україні.

3. Ефективність контрольно-ревізійної діяльності органів державного фінансового контролю.

4. Державний фінансовий аудит як нова форма фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання.

5. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України (ДАСУ).

6. Державний фінансовий контроль: порівняльний аналіз систем організації і регулювання в Україні та у зарубіжних країнах.

7. Проблеми взаємодії органів державного фінансового контролю під час організації і здійснення спільних контрольних заходів.

8. Державний фінансовий аудит: шляхи запровадження і напрями застосування в Україні.

9. Інспектування: шляхи запровадження і напрями застосування в Україні.

10. Внутрішній і зовнішній державний фінансовий контроль у країнах світу.

11. Особливості організації і здійснення державного фінансового контролю та аудиту ефективності використання державних коштів у США, Франції, Швеції та інших країнах світу.

12. Організаційно-правові основи застосування державного фінансового контролю у зарубіжних країнах.

13. Стандартизація державного фінансового контролю в Україні та у зарубіжних країнах (порівняльна характеристика).

14. Організація державного фінансового контролю в Україні.

15. Особливості методики здійснення контролю статутної діяльностіі фінансового стану суб’єктів господарювання.

16. Оформлення і реалізація результатів інспектування діяльності суб’єктів господарювання.

17. Особливості методики контролю доходів і витрат діяльності підприємств малого бізнесу.

18. Методика контролю розрахунків з бюджетом платників податку на прибуток.

19. Особливості організації і методики контролю великих платників податку.

20. Методичні аспекти здійснення податкового контролю платників ПДВ.

21. Методичні і практичні аспекти контролю поточних зобов’язань суб’єктів господарювання.

22. Контроль ефективності та доцільності використання валютних і кредитно-фінансових ресурсів Рахункової палати України.

23. Державний фінансовий аудит ефективності використання бюджетних позик і валютних кредитів, наданих суб’єктам підприємницької діяльності під державні гарантії.

24. Методичні аспекти контролю ефективності використання державного і комунального майна.

25. Методика інспектування операцій з оренди основних засобів підприємств.

26. Методичні і практичні аспекти здійснення контролю фінансових результатів та розподілу і використання чистого прибутку у ПАТ.

27. Систематизація і узагальнення матеріалів інспектування в умовах застосування на підприємстві комп’ютерних інформаційних систем.

28. Методика проведення Рахунковою палатою України контролю управління державним боргом.

29. Проблеми підвищення ефективності контрольних заходів, що здійснюються в системі органів Державної аудиторської служби України.

30. Сучасний стан діяльності Державної аудиторської служби України: результати і проблемні питання здійснення державного фінансового контролю.

31. Особливості планування і координації контрольних заходів в системі органів Державної аудиторської служби України.

32. Особливості організації і проведення територіальними органами Державної аудиторської служби України контрольних заходів у комп’ютерному середовищі.

33. Планування та підготовка до проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів державного сектору.

34. Особливості перевірки законності та ефективності використання коштів на фінансування державних цільових програм Рахунковою палатою України.

35. Залучення органами державного фінансового контролю до здійснення контрольних заходів експертів та інших спеціалістів (інших органів державного фінансового контролю та аудиторських фірм).

36. Методичні основи здійснення аналітичної та експертної діяльності Рахунковою палатою України.

37. Оцінка ефективності державного фінансового контролю: загальнотеоретичні і практичні аспекти.

38. Особливості здійснення Рахунковою палатою України контролю дотримання розпорядниками державних коштів вимог чинного законодавства України у процесі здійснення державних закупівель.

39. Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів Рахунковою палатою України.

40. Координація контрольно-ревізійної роботи в системі органів виконавчої влади.

41. Організація державного внутрішнього фінансового контролю в системі органів виконавчої влади.

42. Особливості організації внутрішнього аудиту в органах державного сектору.

43. Методика проведення внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

44. Особливості організації підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

45. Проблеми утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

Теми для есе

1. Еволюція систем управління і державного фінансового контролю в ХХ сторіччі.

2. Роль і завдання державного фінансового контролю в управлінні соціальними і соціально-економічними процесами в епоху глобалізації.

3. Місце і роль державного фінансового аудиту в епоху соціально-економічних трансформацій.

4. Системи організації вищих органів фінансового контролю зарубіжних країн: їх моделі та види, потенційні сильні та слабкі сторони діяльності.

5. Міжнародні організації вищих органів фінансового контролю, їх функції, історія та перспективи розвитку.

6. Аудит в секторі загального державного управління: зміст, різновиди, відмінність від інспектування (ревізії).

7. Розвиток суспільного сектору і переваги застосування аудиту ефективності у державному фінансовому контролі: досвід України та інших країн.

8. Регулювання державного фінансового контролю в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення у процесі становлення інформаційної економіки.

9. Приведення національної системи державного фінансового контролю у відповідність до стандартів ЄС: уступка Западу чи інструмент європейської інтеграції?

10. Криза державних інститутів і органів управління в світі та її вплив на систему державного фінансового контролю в Україні.

11. Напрями удосконалення національної системи державного фінансового контролю в контексті запровадження нового Бюджетного кодексу України.

12. Основні форми, методи і стандарти державного фінансового контролю й державного аудиту.

13. Міжнародні вимоги до систем організації і проведення контролю державних фінансів.

14. Податковий контроль і адміністрування податків: порівняння та характеристика.

15. Стандартизація у сфері контрольної діяльності як інструмент побудови національної системи державного фінансового контролю.

16. Відмінності систем підзвітності і контролю за використанням державних коштів у різних країнах світу.

17. Організація державного фінансового контролю в Україні: системний підхід.

18. Реформування державного фінансового контролю в умовах переорієнтації системи управління державними фінансами на досягнення цільового і ефективного використання бюджетних коштів.

19. Горизонтальний податковий моніторинг: досвід запровадження і здійснення в Україні та інших країнах світу.

20. Оцінка ефективності державного фінансового контролю.

21.Напрями удосконалення національної системи державного фінансового контролю в контексті запровадження Податкового кодексу України.

22. Модернізація державного фінансового контролю в умовах зміни регулятивної ролі держави у соціальній та податковій сферах.

23. Зарубіжний досвід організації та управління якістю в системі державного фінансового контролю.

24. Внутрішній аудит: незалежність, місія та роль у державному управлінні.

25. Ризикоорієнтований внутрішній аудит та його застосування у державному секторі.


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.009 с.)