Оцінка виконання завдань для самостійної / індивідуальної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка виконання завдань для самостійної / індивідуальної роботиПід час контролю виконання вибіркових завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи з дисципліни оцінюванню підлягають:підготовкааналітичного (критичного) огляду наукових публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів, написання есе з проблематики державного фінансового контролю, пошук, підготовка презентації або підбір та огляд джерел за заданою тематикою, підготовка наукових публікацій, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) або переклад з іноземних джерел нормативних та інших матеріалів за даною проблематикою обсягом 20 тис. друкованих знаків із джерел, рекомендованих для перекладу з англійської мови на українську, що наведено у розділі 9 робочої програми. Студент виконує не більше двох індивідуальних вибіркових завдань упродовж семестру і оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за одне завдання, а за два індивідуальних вибіркових завдання отримують максимум 20 балів.

Кожне завдання оцінюється за шкалою0; 6; 8; 10 балів.

10 баліввиставляється, якщо виконання усіх завдань базується на всебічному та глибокому висвітленні теоретичного матеріалу, матеріалів лекцій, вивченні основної і додаткової літератури, з посиланням на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, правильному і безпомилковому проведенні необхідних розрахунків, виробленні ґрунтовних висновків та рекомендації за результатами вирішення завдань.

8 баліввиставляється при повному висвітленні у завданнях теоретичного матеріалу, правильному проведенні необхідних розрахунків та вирішенні навчальних ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, а більшість зроблених висновків і рекомендацій не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу, допущені дрібні помилки.

6 баліввиставляється у разі правильного але поверхового висвітлення теоретичного матеріалу, правильного проведення основних необхідних розрахунків та вирішення навчальних виробничих ситуацій, але під час виконання завдань відсутні посилання на необхідні законодавчі і нормативно-правові акти, допущені декілька незначних помилок в розрахунках, зроблені висновки і рекомендації не обґрунтовані стосовно наведеному навчальному матеріалу.

0 баліввиставляється у разі не висвітлення або недостатнього висвітлення теоретичного матеріалу для досягнення мети завдання, зроблені не всі визначення та висновки, а при розв’язанні навчальних ситуацій допущені принципові помилки чи неправильне тлумачення ситуацій з точки зору діючого законодавства, основні розрахунки відсутні чи неправильно виконанні.

 

Оцінка виконання модульних завдань

Протягом семестру виконується 1 модульна контрольна робота з 5 завдань.

Максимальна кількість балів за кожну модульну контрольну роботу – 10 балів.

Підсумковий контроль

Очна форма навчання

Підсумкове оцінювання успішності студентів з дисципліни здійснюється у формі диференційованого заліку. Результати поточно-модульного контролю заносяться до відомості обліку успішності за поточно-модульним контролем (для диференційованого заліку) і оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано A
80-89 добре зараховано B
70-79 C
66-69 задовільно зараховано D
60-65 E
20-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано – з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

Система ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Державний фінансовий контроль»

Академічною заборгованістю(академзаборгованістю) з дисципліни «Державний фінансовий контроль» вважається заборгованість, що («FХ» або «F») за результатами підсумкового контролю знань.

Ліквідувати академзаборгованість дозволяється під час додаткових сесій і тим студентам, які за результатами підсумкового контролю знань з дисциплін мають не більше двох незадовільних оцінок (академзаборгованостей).

Ліквідація академзаборгованості з підсумкового семестрового контролю знань (ПМК, екзамену), допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету, протягом одного року після її отримання.

Складання підсумкового семестрового контролю (ПМК, екзамену) комісії здійснюється за білетами з 10 питань (завдань, задач, ситуацій), кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів. Результати поточного контролю при цьому не враховуються.

Студенти очної форми навчання, які за результатами ПМК одержали «не зараховано» з оцінкою «F», подають заяву на повторне вивчення курсу «Державний фінансовий контроль».

Якщо за результатами повторного вивчення курсу студент одержав незадовільну оцінку («FХ» або «F»), він подає заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії.

Студенти, які за результатами ПМК отримали незадовільну оцінку «F» і не пройшли вчасно повторного вивчення курсу, відраховуються з університету.

Студенти, які за результатами ПМК одержали «не зараховано» з оцінкою «FХ», подають заяву на перескладання заліку викладачу. Якщо студент не пересклав залік викладачу, він подає мотивовану заяву на повторне перескладання заліку комісії.

 

 

Поточний контроль (Заочна форма навчання)

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є: робота студента під час контактних занять у період установчої сесії та у міжсесійний період, домашні письмові роботи, індивідуальні завдання і контрольні роботи, модульні контрольні роботи, виконання вибіркового завдання, що виконуються в аудиторії під контролем викладача, інші види завдань, відображені у робочій програмі.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання можуть розміщуватись на сайті Університету або видаватись безпосередньо студентам.

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком, доведеним до студентів під час начитки лекцій. На них проводяться обговорення проблемних питань за темами дисципліни, а також презентація і захист індивідуальних та контрольних робіт.

За місяць до початку сесії студенти усі виконані домашні, індивідуальна та контрольні роботи повинні бути здані на попередню перевірку викладачу на кафедру. Дата надходження робіт фіксується на кафедрі у спеціальному журналі.

Під час сесії студенти захищають свої домашні, контрольні та індивідуальні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

8.2.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Державний фінансовий контроль»

для студентів освітнього струпеня магістр

галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальність 8.03050901 “Облік і аудит”

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
В період установчої сесії
1.   Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю Установча міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань
2. Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань
3. Тема 3. Контроль статутної діяльності і фінансового станусуб’єктів підприємницької діяльності Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
4. Тема 4. Контроль грошових коштів та розрахункових і кредитних операцій Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
5. Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
6.   Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
7. Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
8. Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України Тема 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
9. Тема 12. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
В період екзаменаційної сесії
10. Тема 5. Контроль основних засобів і нематеріальних активів Тема 6. Контроль матеріальних запасів Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – дискусія
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
11. Тема 7. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності Тема 8. Контроль стану обліку, внутрішнього контролю та достовірності звітності Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
12. Тема 9. Податковий контроль платників податків за розрахунками з бюджетом Міні-лекція (конспект) Міні-семінар – розгорнута бесіда
Тема 10. Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України   Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань
 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
13. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрації Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання (письмова або електронна) (наприклад, 10.10.2016р. на кафедру або на електронну пошту викладача) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання) *
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 2. Написання реферату 3. Написання есе 4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 6. Підготовка презентації за заданою тематикою 7. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою 8. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 9. Підготовка наукових публікацій (письмова або електронна) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача Касич Алла Олександрівна, професор, д.е.н., Kasich.alla@gmail.com
Адреса, телефон та режим роботи кафедри 2-й корпус, аудиторія 54, тел. 371-62-54, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 17-00 та у день заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату вул. Дегтярівська,49-Г, 2-й корпус університету, ауд.16, тел. 371-62-17, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

Заочна форма навчанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)