Методичне забезпечення навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичне забезпечення навчальної дисципліниМетодичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Аудит

 

Підготовки бакалавра

Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Із спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

 

 

Розробник: Кузь В.І., к.е.н.,

доцент б.в.в.з. кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу

 

 

  Затверджено на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу Протокол № __ від «___» ____________ 2015 р.
  В.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент б.в.в.з. _________________ В.І. Кузь

 

Чернівці

Зміст методичного забезпечення

 

 

1. План лекційних занять (денна і заочна форми навчання).

2. План семінарських занять (денна і заочна форми навчання).

3. План та завдання практичних занять (денна і заочна форми навчання).

4. Завдання для самостійної роботи студентів (денна і заочна форми навчання).

5. Завдання для проміжного контролю.

6. Питання для підсумкового контролю.

7. Тестові та ситуаційні завдання.

 

 


 

1. план лекційних занять

(для денної форми навчання)

 

Лекція 1

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

1. Контроль як функція управління.

2. Сутність, мета та функції аудиту.

3. Предмет, об’єкти та завдання аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 2

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

1. Підходи до управління аудиторською діяльністю.

2. Аудитор, його статус і сертифікація.

3. Методичні підходи до аудиту фінансової звітності.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 3

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

1. Сутність інформаційного ризику в підприємницькій діяльності.

2. Аудиторський ризик та його види.

3. Процедури оцінки ризиків та пов’язані дії.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 4

Тема 5. Планування аудиту

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

1. Загальна стратегія аудиту: сутність та порядок розробки.

2. Сутність аудиторських доказів.

3. Достатність і прийнятність аудиторських доказів.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 5

Тема 7. Аудит фінансової звітності

1. Структура етапів процесу аудиту фінансової звітності.

2. Зміст листа-зобов’язання та договору на проведення аудиту.

3. Методика аудиту окремих тверджень фінансової звітності.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 6

Тема 7. Аудит фінансової звітності

1. Методика аудиту основних засобів.

2. Методика аудиту дебіторської заборгованості.

3. Особливості аудиту кредиторської заборгованості.

4. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 7

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

1. Аудиторський файл: зміст та структура.

2. Формування думки аудитора щодо фінансової звітності.

3. Структура аудиторського звіту.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 8

Тема 9. Підсумковий контроль

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

1. Контроль якості для фірм, що виконують аудит.

2. Ефективність аудиту.

3. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 9

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

1. Суть та призначення аудиторських послуг.

2. Види аудиторських послуг відповідно до вітчизняної практики аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 10

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

1. Сутність, функції та завдання внутрішнього аудиту.

2. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту.

3. Методи організації перевірки суб’єктами внутрішнього аудиту.

4. Методи проведення внутрішнього аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 


 

1. план лекційних занять

(для заочної форми навчання)

 

Лекція 1

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

1. Контроль як функція управління.

2. Сутність, мета та функції аудиту.

3. Підходи до управління аудиторською діяльністю.

4. Аудитор, його статус і сертифікація.

Література:1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 2

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

1. Методичні підходи до аудиту фінансової звітності.

2. Сутність інформаційного ризику в підприємницькій діяльності.

3. Аудиторський ризик та його види.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 3

Тема 7. Аудит фінансової звітності

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

1. Структура етапів процесу аудиту фінансової звітності.

2. Методика аудиту окремих тверджень фінансової звітності.

3. Аудиторський файл: зміст та структура.

4. Структура аудиторського звіту.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Лекція 4

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

1. Суть та призначення аудиторських послуг.

2. Види аудиторських послуг відповідно до вітчизняної практики аудиту.

3. Сутність, функції та завдання внутрішнього аудиту.

4. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 


 

2. план семінарських занять

(для денної форми навчання)

Семінарське заняття №1

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

1. Аудит: сутність, мета, функції, предмет, об’єкти, завдання та історичний аспект розвитку.

2. Аудитор, його статус і сертифікація.

3. Професійна етика аудиторів.

4. Аудиторська палата України: склад та повноваження.

5. Методичні підходи до аудиту фінансової звітності.

6. Аудиторська вибірка.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Семінарське заняття №2

Тема 5. Планування аудиту

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

1. Загальна стратегія аудиту: сутність та порядок розробки.

2. План аудиту фінансової звітності.

3. Характер і цілі аудиторської документації.

4. Сутність та класифікація аудиторських доказів.

5. Достатність і прийнятність аудиторських доказів.

6. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

Семінарське заняття №3

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність,об’єкти і суб’єкти

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

1. Внутрішній аудит: сутність, функції, завдання, об’єкти та суб’єкти.

2. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві

3. Методи організації та проведення внутрішнього аудиту.

4. Методика проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на підприємстві, маркетингового аудиту, логістичного аудиту, аудиту системи управління персоналом.

5. Підсумкові документи внутрішнього аудиту: види та форми.

6. Напрями реалізації матеріалів внутрішнього аудиту.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35.

План та завдання практичних занять

(для денної форми навчання)

 

Практичне заняття №1

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Визначення аудиторського ризику і оцінювання системи внутрішнього контролю

Хід заняття:

1. Організаційний момент.

2. Рішення господарських ситуацій.

2.1. Визначення властивого ризику (оцінка на рівні фінансового звіту).

2.2. Визначення властивого ризику (оцінка на рівні рахунків і класу операцій).

2.3. Оцінка ризику контролю.

2.4. Оцінка прийнятного рівня ризику невиявлення.

3. Обговорення впливу факторів на рівень аудиторського ризику.

4. Ідентифікація показників фінансової звітності щодо яких необхідно максимізувати кількість аудиторських процедур по суті.

5. Оцінювання, висновки.

Література:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Господарські ситуації:

 

Господарська ситуація №1

 

Для визначення властивого ризику оцінити наступні фактори на рівні фінансового звіту (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори для оцінки властивого ризику на рівні фінансового звіту

Фактори Інформація (джерело) Професійне судження аудитора
- чесність управлінського персоналу Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    
- досвід і знання управлінського персоналу Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Інформація про стан корпоративного управління    
- незвичайний тиск на управлінський персонал Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента Інформація про Загальні збори акціонерів    
- характер бізнесу суб’єкта господарювання Опис бізнесу Інформація щодо вартості чистих активів емітента    
- фактори, що впливають на галузь, до якої належить суб’єкт господарювання Опис бізнесу    

 

 

Господарська ситуація №2

Для визначення властивого ризику оцінити наступні фактори на рівні залишків рахунків і класу операцій (табл. 2).

Таблиця 2

Господарська ситуація №3

Для визначення ризику контролю оцінити наступні фактори на рівні організації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю (табл. 3).

Таблиця 3

Господарська ситуація №4

На основі визначеного рівня властивого ризику та ризику контролю оцінити прийнятний рівень ризику невиявлення, вказати показники фінансової звітності щодо яких необхідно максимізувати кількість аудиторських процедур по суті.

 

Питання для обговорення:

1) взаємозв’язки видів аудиторського ризику;

2) фактори, які зменшують (збільшують) величину властивого аудиторського ризику;

3) фактори, які зменшують (збільшують) величину ризику контролю;

4) дії аудитора на оцінений аудиторський ризик.


Практичне заняття №2

Господарська ситуація №1

Згідно здійснених господарських операцій ТДВ «Камамбер» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Нараховано амортизацію на будівлю адміністративного корпусу: первісна вартість – 110000,00 грн., знос за попередні роки – 45000,00 грн., ліквідаційна вартість – 3500,00 грн. термін корисного використання – 21 рік, використовується метод прискореного зменшення залишкової вартості 548,90
Нараховано заробітну плату працівникам виробництва 5000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок за ставкою 39,0% 1950,00
Погашено кредиторську заборгованість перед іноземними постачальниками в сумі 15000,00 ?, дата постачання виробничих запасів 15 жовтня (курс 1?/24,90 грн.), курс на 31 жовтня – 1?/25,00 грн., курс на момент погашення заборгованості 1?/24,95 грн., курс на 30 листопада – 1?/25,50 грн. 15000,00? 374250,00
Відображено заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту в останній рік користування (сума – 40000,00 грн.) 40000,00
Нараховано амортизацію на будівельний кран в сумі 2300,00 грн., будівництво здійснюється господарським методом, основна діяльність підприємства – виробництво тарних матеріалів 2300,00
Оприбутковано готову продукцію на склад в сумі 120000,00 грн. 120000,00
Видано з каси кошти під звіт працівнику, що зайнятий дослідженнями та розробками (сума – 1000,00 грн.) 1000,00
Списано адміністративні витрати на фінансові результати в сумі 80000,00 грн. 80000,00
Оплачено рахунок юридичної фірми за консультування в сумі 3400,00 грн. (видатковий касовий ордер № 24) 3400.00

 

 

Господарська ситуація №2

Згідно здійснених господарських операцій ТОВ «Пальміра» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
По дебету виписки банку за особовим рахунком 260071851 ТОВ «Пальміра» зазначена сума в розмірі 30000,00 грн., яка характеризується господарською операцією – повернення одержаного авансового платежу (в т.ч. податок на додану вартість) 30000,00 5000,00
Бухгалтерією товариства подане до банківської установи платіжне доручення (наявність штампу банківської установи) № 276, сума – 25000,00 грн., призначення платежу – погашення заборгованості перед постачальником необоротних активів підставою для відображення списання кредиторською заборгованості є виписка банку
Передано до бухгалтерії матеріально-відповідальною особою Прибутковий ордер (типова форма № М-4), який містить наступні реквізити: постачальник – фірма «Холодок»; кореспондуючий рахунок – 281; матеріальні цінності – вино; кількість – 9500 бут.; ціна – 18,00 грн. 171000,00
Відображено податкове зобов’язання з податку на додану вартість 34200,00
Погашено заборгованість перед фірмою «Холодок» в повному обсязі за первинним документом видатковий касовий ордер № 180 206200,00
Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) містить наступні дані: код відправника – Склад № 1; код одержувача – Виробничий цех № 1; кореспондуючий рахунок – 231011; матеріальні цінності – Лак МА-92; кількість 300; ціна – 8,40 грн. 2520,00
Згідно розрахунково-платіжної відомості № 8 нарахована заробітна плата адміністративному персоналу становить 19000,00 грн., а до виплати – 14570,00 грн. 19000,00 14570,00
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1), який містить наступні дані: одержувач – відділ збуту; первісна (балансова) вартість – 11000,00 грн. На підставі розпорядження по ТОВ «Пальміра» від 23 листопада звітного року № 57, проведений огляд стола офісного, що приймається в експлуатацію. Об’єкт технічним умовам відповідає. Доробка не потрібна. 11000,00
Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) містить наступні дані: код відправника – Склад № 1; код одержувача – Склад № 2; матеріальні цінності – Клей ПВА-72; кількість 7 банок.; ціна – 18,00 грн. 201.2 126,00
За даними розрахунку бухгалтерії визначено суму доходу від операційної курсової різниці. Предмет договору постачання – поставка цементу М-500 вартістю 2300,00 ?. Курс на момент постачання 21 жовтня звітного року 11,30 грн., курс на момент погашення 11,20 грн. Заборгованість погашена в повному обсязі. 230,00

 

Господарська ситуація №3

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Списано материнську плату для встановлення до придбаного персонального комп’ютера вартістю 560,00 грн. 560,00
Нараховано заробітну плату адміністративним працівникам (12000,00 грн.) 12000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (40,6%) 4872,00
Виплачено дивіденди акціонерам на суму 79000,00 грн. (видатковий касовий ордер складений на основі платіжної відомості № 79-1) 79000,00
Оприбутковано готову продукцію вартістю 56090,00 грн. на склад 56000,00
Одержано фінансові допомогу на зворотній основі на суму 10000,00 грн. 10000,00
Взято на баланс будівлю за первісною вартістю 90000,00 грн. 90000,00
Переведено заборгованість по короткостроковому кредиту банку в сумі 45000,00 грн. в довгострокову заборгованість 45000,00

 

 

Господарська ситуація №4

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Придбано товари у постачальника фірми «Брендхауз» вартістю 234500,00 грн. 195416,67
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 39083,33
Погашено заборгованість перед фірмою «Брендхауз» за отримані товари (виписка банку) 195416,67
Одержано орендну плату за торгівельне приміщення (плата за 2015 р.) (виписка банку) в сумі 65900,00 грн. 65900,00
Нараховано амортизацію на виробниче обладнання в сумі 4389,00 грн. 4389,00
Списано матеріали у виробництво на суму 23000,00 грн. 23000,00
Відображено собівартість реалізованої продукції на суму 456900,00 456900,00
Отримано довгостроковий кредит банку (предмет договору – 200000,00 грн., згідно виписки банку – 150000,00 грн.) 200000,00

 

 

Господарська ситуація №5

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Прийнято до оплати рахунок видавництва про передплату газети «Все про бухгалтерський облік» в сумі 1780,90 1484,08
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 296,82
Придбано інструмент вартістю 870,90 грн. 725,75
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 145,15
Викуплено акції у акціонерів на суму 45000,00 45000,00
Відображено негативну курсову різницю по довгострокову кредиту в іноземній валюті (предмет кредитного договору – 230000,00 ?) (кредит взято у жовтні місяці, курс на момент одержання 24,05 грн.; курс на 24.10 – 11,65 грн., курс на момент погашення частки тіла кредиту в розмірі 43000,00 ? (перша сплата) – 24,78 грн., курс на 30.11 – 24,65 грн.) 37410,00
Нараховано заробітну плату працівникам, що зайняті монтажем обладнання в сумі 357,90 грн. 357,90
Списано папір офсетний вартістю 867,00 грн. (призначення – друк рішень Загальних зборів акціонерів) 867,00

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 

 


 

Практичне заняття №3

Господарська ситуація №1

Господарські операції щодо обліку фінансових результатів ТОВ «Зонт» за звітний період:

№ з/п Зміст операцій Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Д-т К-т
З поточного рахунку сплачено кошти за розрахунково-касове обслуговування 102,00
На поточний рахунок одержана виручка за реалізовану іноземну валюту 6100,00
Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти 5900,00
Безкоштовно отримано інвентар зі строком використання 6 місяців 4800,00
Списано витрати підприємства 102,00 5900,00
Списано доходи підприємства 6100,00 4800,00
Нараховано податок на прибуток 1224,50
Списано податок на прибуток 1224,50
Відображається фінансовий результат діяльності підприємства 3673,50

 

Господарська ситуація №2

Господарські операції КСП «Шанс» за грудень 2014 р.:

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4
Придбано насіння вартістю 30000,00 грн. в т.ч. ПДВ 25000,00
Нараховано податковий кредит з податку на додану вартість 5000,00
Витрати пов’язані і транспортуванням насіннєвого матеріалу – 2300,00 грн. 20 ТЗВ 1000,00
Нараховано податковий кредит з податку на додану вартість 200,00
Нараховано заробітну плату працівникам зайнятим розвантаженням насіннєвого матеріалу 20 ТЗВ 700,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (37%) 20 ТЗВ 259,00
Використано насіннєвий матеріал для посіву 16790,00
Витрачено насіннєвий матеріал для проведення селекційних досліджень 500,00
Списано транспортно-заготівельні витрати 20 ТЗВ 1450,00

 

Вартість залишку матеріалів на 1.01. становить 300,00 грн., залишок ТЗВ – 400,00 грн.

 

Господарська ситуація №3

КСП «Арго» здійснює будівництво складського приміщення господарським методом, обліковими працівниками здійснені наступні записи:

№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено вартість витрачених матеріалів 34000,00
Нараховано заробітну плату робітникам, які зайняті будівельними роботами 25000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (39,0%) 9750,00
Відображено вартість монтажних і проектно-будівельних робіт 5000,00
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 1000,00
Відображено вартість державної реєстрації 2300,00
Відображено капітальні вкладення на вартість страхування 3333,33
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 666,67
Відображено введення в експлуатацію будівлі 77083,33

Примітка. У разі перевищення витрат будівництва над справедливою вартістю збудованого об’єкта різницю слід відносити в склад інших витрат. Справедлива (ринкова) вартість складського приміщення становить 75000,00 грн.

Господарська ситуація №4

ТОВ «Нікос» 30.08.2011 р. одержало аванс на суму 9600,00 грн. 02.09.2011 р. покупцеві відпущені матеріали на загальну суму 18000,00 грн., у т.ч. ПДВ; фактична собівартість – 15000,00 грн. Сума боргу, що залишилася, отримана 06.09.2012 р.

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Отримано аванс на суму 9600,00 грн., в т.ч. ПДВ 8000,00
Відображено ПДВ 1600,00
Відпущено покупцеві матеріали 15000,00
Відображено ПДВ 1600,00
Відображено ПДВ 1400,00
Проведено взаємозалік заборгованостей 9600,00
Відображено собівартість реалізованих матеріалів 15000,00
Отримано залишок заборгованості 8400,00

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 


 

Практичне заняття №4

Господарська ситуація №1

 

Господарські операції щодо обліку фінансових результатів ПАТ «Стиль-М», яке займається виробничою діяльністю, за звітний період. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, є платником податку на прибуток, ПДВ:

 

з/п Зміст операцій Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Д-т К-т
З поточного рахунку сплачено кошти за розрахунково-касове обслуговування 102,00
На поточний рахунок одержана виручка за реалізовану іноземну валюту 6100,00
Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти 5900,00
Безкоштовно отримано інвентар зі строком використання 6 місяців 4800,00
Списано витрати підприємства 102,00 5900,00
Списано доходи підприємства 6100,00 4800,00
Нараховано податок на прибуток 1224,50
Списано податок на прибуток 1224,50
Відображається фінансовий результат діяльності підприємства 3673,50

 

 

Господарська ситуація №2

 

Бухгалтерією ПАТ «Клаус» складено такі проведення по обліку праці та її оплати:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Утримано із зарплати працівників: - ПДФО; - Вартість допущеного браку; - Вартість завданих збитків підприємству     2136,20 833,46 200,75
Нараховано відпускні суми працівникам основного виробництва за рахунок резерву на оплату відпусток 1 905,60
Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності загальновиробничим працівникам за перші 5 днів хвороби 911,56
Депоновано невиплачену в строк зарплату працівників адмінперсоналу 1540,00
Нараховано заробітну плату працівникам, що здійснювали дослідження та розробки нового нематеріального активу 1403,75
Нараховано премію працівникам виробництва за рахунок витрат підприємства 7 111,80

 

 

Господарська ситуація №3

 

ТОВ «Чиста лінія» розробило рецепт готування крему для омолодження шкіри обличчя. Витрати на дослідження за період березень-жовтень склали: заробітна плата – 4000,00 грн.; відрахування Єдиного соціального внеску у Пенсійний фонд (39,8%); витрати на збір і обробку трав – 1480,00 грн.; витрати на одержання біологічно активних речовин із крові великої рогатої худоби – 12000,00 грн. (витрачені біопрепарати); мед – 680,00 грн., амортизація лабораторного устаткування – 540,00 грн.

Рецепт запатентований. Витрати на патентування: платіж за подачу заявки в Держпатент – 2000,00 грн., проведення експертизи – 178,00 грн., за видачу патенту – 17,00 грн. Об'єкт зарахований на баланс по вартості, рівній сумі витрат на патентування.

 

з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Нарахована заробітна плата робітникам за проведені дослідження 4000,00
Відображено відрахування ЄСВ на заробітну плату робітників, за проведені дослідження (39,8%) 1592,00
Відображено витрати на збір і обробку трав 1480,00
Відображено витрати біопрепаратів речовин із крові великої рогатої худоби 12000,00
Витрачено мед 680,00
Нарахована амортизація лабораторного устаткування 540,00
Відображено платіж за подачу заявки в Держпатент 2000,00
Відображено витрати на проведення експертизи 178,00
Відображено витрати за видачу патенту 17,00
Зараховано на баланс право на розробку та реалізацію омолоджуючого крему 21947,00

Господарська ситуація №4

Господарські операції ТДВ «Лімпопо» по придбанню виробничих запасів:

 

з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Взято короткостроковий кредит банку для придбання виробничих запасів 7000,00
Придбано виробничі запаси у постачальників на суму 5000,00 грн., в т.ч. ПДВ 4166,67 833,33
Відображено витрати палива для транспортуванню запасів власним транспортом 600,00
Прийнято до сплати рахунок страхової компанії за страхування запасів під час доставки 500,00
Затверджено звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт експедитора, що супроводжував придбані запаси 219,00
Прийнято до оплати рахунок сторонньої організації за розвантаження запасів, вартість послуг – 240,00 грн., в т.ч. ПДВ 240,00 40,00
При оприбуткуванні запасів виявлена нестача в межах норм природного убутку 80,00

 

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 

 


Практичне заняття №5

Господарська ситуація №1

Скласти аудиторський звіт щодо компонентів фінансових звітів (заголовок, адресат, вступний або початковий параграф, параграф, що описує обсяг, параграф, у якому висловлено думку аудитора, дата аудиторського звіту, адреса аудитора) використовуючи наступні інформацію:

- установчі документи:

«Установчими документами було визначено статутний капiтал ПАТ «Чернiвецький завод «Iндустрiя» у сумi 456000 грн., який був подiлений на 1 824000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Протягом року вiдбувалися змiни, щодо кiлькiсного складу акцiонерiв та кiлькостi акцiй якими вони володiють, у зв’язку з викупом частково стороннiми особами i частково самим товариством та розповсюдженням їх серед своїх працiвникiв. Станом на 31 грудня 2014 року 1063774 акцiями володiли 157 акцiонерiв – фiзичних осiб i 308864 акцiями володiв один акцiонер – юридична особа. Загальна кiлькiсть акцiй якими володiли акцiонери складає 1372638 акцiй. Решта 451362 акцiй на кiнець року залишилась нерозповсюдженою i за викупною вартiстю числяться у складi вилученого капiталу в сумi 1255 тис. грн.»

- товарно-матеріальні цінності:

«Перевiркою щодо визнання активами встановлено наявнiсть та достовiрнiсть оцiнки товарно-матерiальних цiнностей, що перебувають на балансi пiдприємства. Облiк матерiальних цiнностей ведеться згiдно з П(С)БО 9 «Запаси». На ПАТ «Чернiвецький завод «Iндустрiя» станом на 31 грудня 2014 року запаси облiковуються на наступних рахунках: виробничi запаси у сумi 998 тис. грн.; незавершене виробництво у сумi 121 тис. грн.; готовПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 58; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.01 с.)