Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудитуКритерій, за яким здійсню­ється порів­няння Зовнішній аудит Внутрішній аудит
1 2 3
Регламентація діяльності Регламентований на рівні закону Регламентується внутрішніми положеннями підприємства
Залежність від підприємства Незалежний Підконтрольний власнику
Обов’язковість контролю Обов’язковий лише у випадках, передбачених ст. 10 Закону «Про аудиторську діяльність» Внутрішній контроль обов’язковий для всіх підприємств з метою забезпечення збереження власності
Виконання функцій управління Не виконує Виконує
Мета організації контролю Підтвердження достовірності фінансової звітності Захист інтересів власників що­до збереження власності, еко­номного та ефективного використання ресурсів. Отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Забезпе­чення дотримання всіма пра­цівниками своїх посадових обов’язків відповідно до цілей підприємства. Дотримання відповідності політиці, планам, процедурам, законодавству
Користувачі інформації Зовнішні користувачі Власники, менеджери
Свобода вибору завдань Заснований на загальноприйнятих нормах, стандартах діяльності, регламентований та певною мірою централізований Створюється виходячи із цілей і завдань управління підприємс­твом. Держава регламентує ли­ше основні напрямки внутріш­нього контролю (проведення інвентаризацій, організація документообігу тощо)

Продовження табл. 12.2

Об’єкти вивчен­ня Розділи та ділянки бухгалтерсько­го обліку Цикли діяльності підприємства (закупівель, продаж, інвестицій тощо).
Періодичність контролю Як правило, не частіше одного ра­зу на рік Здійснюється безперервно
Ступінь відкритості інформації Відкритість інформації – Звіт незалежного аудитора оприлюднюється Конфіденційність
Ступінь надій­ності інформації Інформація оцінюється у всіх суттєвих аспектах Приблизні, оперативні оцінки
Прив’язка до часу Наступний контроль, після здійснення господарської операції Поєднання методів попере­днього, поточного та наступно­го видів контролю, супровід діяльності.
Право на здійснення діяльності Для здійснення аудиторської діяльності необхідний сертифікат Сертифікат аудитора України не потрібен
Регулярність роботи Залежність від клієнтів, властива певна сезонність Постійний характер роботи
Право вибору робіт аудитором Право вибирати клієнта, погоджуватись чи не погоджуватись на перевірку Обов’язковість виконання до­ручень та розпоряджень влас­ників, менеджерів.
Відповідальність Згідно з умовами договору – перед клієнтом, за порушення по­рядку заняття аудиторського дія­льністю – позбавлення сертифіка­та, виключення із Реєстру Несуть відповідальність перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов’язків і за дотримання повноважень
Громадські інтереси Допомога у забезпеченні повноти та ефективності фінансових звітів, що їх надають фінансовим уста­новам як часткове підтвердження кредитоспроможності, а акціоне­рам – для залучення капіталу Забезпечення упевненості на­дійної системи внутрішнього контролю, що підвищує достовірність зовнішньої фінансової інформації їх роботодавцям
Суб’єкти та характер діяльності Здійснюється як підприємницька діяльність аудиторськими фірма­ми або аудиторами – підприємця­ми, незалежними від замовника, аудитору необхідний сертифікат аудитора України та запис у Реєстрі суб’єктів аудиторської дія­льності Здійснюється працівниками спеціальної служби підприємс­тва. Діяльність з оцінювання в межах підприємства. Служба внутрішнього контролю є частиною системи внутрішньогосподарського контролю та неза­лежна від інших структурних та функціональних підрозділів підприємства
Визначення кола питань Передбачено законами України, МСА, рішеннями ДКЦПФР Укра­їни або визначається замовнику у договорі. Домінує аудит фінансо­вої звітності. Визначається адміністрацією підприємства (власником), на якому створено службу внутрішнього аудиту, або відповідно до плану роботи служби. Внут­рішній аудит виконує функцію контролю.
Методи аудиту Методи проведення аудиту, робочі документи аудитора мають бага­то спільного. Існують розбіжності на рівні деталей, в ступені точно­сті та періодах проведення перевірок. У внутрішньому аудиті пере­важає експертиза, оцінка, моніторинг
Підсумкові документи з аудиту Аудиторський звіт надається замовни­ку та всім зацікавленим особам. Форма аудиторського звіту регламентована МСА Аудиторський висновок, звіт про проведений аудит, акт пе­ревірки та пропозиції щодо усунення встановлених заува­жень, службова довідка, рекомендації, консультації, прогноз надаються органу, що призна­чив перевірку
Звітність про діяльність аудиторського підрозділу Аудиторський звіт надається замовнику аудиту та всім зацікавленим особам, звіт типової форми №1 – аудит аудиторської фірми про виконані роботи (послуги) надається АПУ Звіт про діяльність служби внутрішнього аудиту надається органу, якому підпорядкована та­ка служба

 

Слід зауважити, що зовнішній та внутрішній аудит взаємопов’язані між собою. Незалежний аудитор при проведенні аудиторської перевірки в обов’язковому порядку досліджує роботу служби внутрішнього аудиту та результати внутрішніх аудиторських перевірок.

 

 

Контрольні запитання:

1. Розкрийте зміст функцій та завдань внутрішнього аудиту.

2. Дайте характеристику функціонування основних суб’єктів внутрішнього контролю на підприємстві.

3. Назвіть головні об’єкти внутрішнього аудиту.

4. Які організаційні заходи слід вжити при створенні служби внутрішнього аудиту?

5. Дайте характеристику типам структур апарату внутрішнього аудиту.

6. Що собою являє комбінований тип структури апарату внутрішнього аудиту?

7. Проаналізуйте головні відмінності між внутрішнім та зовнішнім аудитом.

 

 

Тестові завдання:

 

1. Внутрішній аудит виконує наступні функції …

а) контрольна;

б) координаційна;

в) аналітична;

г) всі відповіді правильні.

 

2. Внутрішній аудит виконує наступні функції …

а) інформаційна;

б) консультаційна;

в) захисна;

г) всі відповіді правильні.

 

3. Надання поточних консультацій працівникам підрозділів підприємства – це функція внутрішнього аудиту …

а) аналітична;

б) захисна;

в) консультаційна;

г) координаційна.

 

4. До завдань внутрішнього аудиту не відноситься …

а) перевірка бухгалтерської інформації;

б) вивчення окремих статей звітності;

в) перевірка дотримання законів і внутрішніх правил підприємства;

г) проведення зовнішнього аудиту.

 

5. До суб’єктів внутрішнього контролю на підприємстві не відноситься …

а) інвентаризаційна комісія;

б) державна фінансова інспекція;

в) служба внутрішнього аудиту;

г) комісія з розслідування надзвичайних подій.

 

6. Працівники служби внутрішнього аудиту безпосередньо підпорядковані керівнику підприємства – це тип структури апарату внутрішнього аудиту …

а) лінійне підпорядкування;

б) лінійно-штабне підпорядкування;

в) комбінована структура;

г) децентралізовано форма.

 

7. Служба внутрішнього аудиту поділяється на сектори, а керівник служби дає розпорядження керівникам секторів – це тип структури апарату внутрішнього аудиту …

а) лінійне підпорядкування;

б) лінійно-штабне підпорядкування;

в) комбінована структура;

г) централізовано форма.

 

8. Створення окремого підрозділу – служби внутрішнього аудиту. Але окремим службам управління підприємства передається частина прав і функціональних обов’язків внутрішнього аудиту – це тип структури апарату внутрішнього аудиту …

а) лінійне підпорядкування;

б) лінійно-штабне підпорядкування;

в) комбінована структура;

г) децентралізовано форма.

 

9. При якій формі організації внутрішнього аудиту в даній службі не створюються внутрішні підрозділи (ланки), аудитори не знаходяться в штаті бухгалтерів, а підпорядковуються керівнику?

а) при централізованій формі;

б) при децентралізованій формі;

в) при комбінованій формі;

г) при альтруїстичній формі.

 

10. Внутрішній аудит …

а) є обов’язковим;

б) потребує сертифікованих аудиторів;

в) проводиться з ініціативи управлінського персоналу;

г) проводиться з ініціативи органів державної фінансової інспекції.

 

11.Внутрішінй аудит …

а) виконує функції управління;

б) є обов’язковим;

в) виконує загальнодержавні функції управління;

г) є незалежним.

 

12. Користувачами внутрішнього аудиту є …

а) органи державного управління;

б) покупці продукції підприємства;

в) працівники підприємства;

г) менеджери підприємства.

13. Внутрішній аудит регламентується …

а) Законом України «Про аудиторську діяльність»;

б) Міжнародними стандартами аудиту;

в) внутрішніми положеннями підприємства;

г) Господарським кодексом України.

 

14. Коло завдань для служби внутрішнього аудиту визначає …

а) вищий управлінський персонал;

б) працівники підприємства;

в) громадськість;

г) органи державного правління.

 

15. Чи звітує служба внутрішнього аудиту перед Аудиторською палатою України?

а) так;

б) ні;

в) так, у випадках коли внутрішній аудитор володіє сертифікатом внутрішнього аудитора;

г) так, за умови перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.049 с.)