ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести системи внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку виробничих запасівЗміст питання Варіант відповіді Оцінка ризику
«так» «ні»
Чи зазначені в Наказі про облікову політику всі необхідні елементи щодо обліку виробничих запасів (методи визнання, особливості обліку транспортно-заготівельних витрат, методи оцінки виробничих запасів при вибутті)?      
Чи автоматизовано бухгалтерський облік виробничих запасів?      
Чи сформовано та затверджено графіки документообігу первинної документації з обліку виробничих запасів?      
Чи використовується первинна документація що, затверджена у встановленому порядку для обліку виробничих запасів?      
Чи встановлено контроль на складі, в бухгалтерії за правильністю і своєчасністю оприбуткування виробничих запасів на основі прибуткових документів?      
Чи встановлено на підприємстві порядок оформлення відповідними документами внутрішнього переміщення виробничих запасів?      
Чи зберігається на підприємстві встановлений порядок оформлення операцій щодо відпущення виробничих запасів на основі договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних?      
Чи створені умови матеріально відповідальним особам для забезпечення збереження виробничих запасів, чи є приміщення, де зберігаються матеріальні запаси, шафи, сейфи тощо?      
Чи обладнані приміщення пожежно-охоронною сигналізацією?      
Чи організовано порядок вивезення виробничих запасів з території підприємства?      

Продовження табл. 7.1

1 2 3 4
Чи проводяться на підприємстві інвентаризація і вибіркові перевірки за збереженням виробничих запасів, чи оформлені їх результати?      
Чи робить завідувач складу на основі первинних документів записи операцій щодо прийняття і відпущення виробничих запасів у картках складського обліку?      
Чи перевіряють працівники бухгалтерії підприємства безпосередньо на складах у присутності завідувача або керівника своєчасність і правильність оформлення первинних документів, записів у картках складського обліку?      

 

В ході аудиту виробничих запасів підприємства слід застосувати наступні аудиторські процедури: перевірка, запит, зовнішнє підтвердження, спостереження, аналітичні процедури, повторне обчислення. Слід відмітити, що ряд аудиторських процедур застосовуються вкрай рідко. Наприклад, аудиторська процедура – спостереження, може бути застосована аудитором тільки під час проведення інвентаризації виробничих запасів працівниками підприємства-клієнта.

Форми та зміст показників робочих документів аудитора відносно показника виробничих запасів можуть бути різними. В переважній більшості випадків форма та зміст показників робочих документів аудитора відображають необхідність виконання поставлених завдань.

Типовий перелік форм робочих документів аудитора при аудиті виробничих запасів підприємства:

- стосовно проведення тестування систем внутрішнього контролю та обліку:

Зміст питання Варіант відповіді Оцінка ризику
«так» «ні»
     

 

- стосовно перевірки правильності оформлення первинної документації:

Реквізит Документ 1 Документ 2 Документ 3 Примітки
Назва документа        
Номер        
Дата        
Найменування        
Кількість        
Ціна, грн.        
Сума, грн.        
Дозвільні підписи        

 

- стосовно перевірки правильності складання бухгалтерських проведень з обліку виробничих запасів:

Зміст господарських операцій За даними бухгалтерського обліку За даними аудиторської перевірки Примітки
Кореспондуючі рахунки Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит Дебет Кредит
       
             

 

- стосовно перевірки правильності перенесення даних з облікових регістрів до фінансової звітності:

Показник Облікові регістри Фінансова звітність Примітки
Оборотно-сальдова відомість, грн. Журнал-ордер і Відомість по рахунку, грн. Аналіз рахунка, грн. Обороти по рахунку, грн. Баланс (Звіт про фінансовий стан), тис. грн. Примітки до річної фінансової звітності, тис. грн.
             
Примітки

 

Вся сукупність робочих документів складених аудитором під час аудиту виробничих запасів підприємства становить аудиторський файл.

За результатами виконання кожного з поставлених завдань (за результатами кожного оформленого робочого документа аудитора) аудитор робить висновок. В підсумку проміжні висновки лягають в основу загального висновку в Звіті незалежного аудитора в частині висловленої ним думки про достовірність показника «Виробничі запаси» у фінансовій звітності суб’єкта господарювання.

 

 

Контрольні запитання:

1. Дайте характеристику етапам процесу аудиту фінансової звітності.

2. Охарактеризуйте документальне оформлення процесу аудиту фінансової звітності.

3. Розкрийте зміст листа-зобов’язання на проведення аудиту.

4. З яких структурних частин складається договір на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності.

5. В якій послідовності доцільно проводити аудит окремих тверджень фінансової звітності.

 

 

Тестові завдання:

 

1. Аудит фінансової звітності доцільно проводити за такими етапами …

а) організація аудиту та узагальнення матеріалів аудиту;

б) організація аудиту, узагальнення аудиту та реалізація матеріалів аудиту;

в) організація аудиту, виконання аудиту, узагальнення матеріалів аудиту;

г) організація аудиту, виконання аудиту, узагальнення та реалізація результатів аудиту.

 

2. Отримання достатніх для висловлення думки та відповідних обставинам завдання аудиторських доказів здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення результатів аудиту;

г) реалізація матеріалів аудиту.

 

3. Визначення часу виконання аудиторських процедур здійснюється на етапі …

а) виконання аудиту;

б) організації аудиту;

в) узагальнення матеріалів аудиту;

г) реалізації результатів аудиту.

 

4. Висловлення та доведення до замовника незалежної думки аудитора здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) планування аудиту;

в) виконання аудиту;

г) узагальнення та реалізації матеріалів аудиту.

 

5. Укладання договору з клієнтом здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

6. Тестування на відповідність систем обліку та внутрішнього контролю здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

7. Формування аудиторського файлу здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

8.Застосування методик аудиту здійснюється на стадії …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Отримання аудиторських доказів здійснюється на стадії …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

10. Формування Звіту незалежного аудитора здійснюється на етапі …

а) організації аудиту;

б) виконання аудиту;

в) узагальнення та реалізації результатів аудиту;

г) всі відповіді правильні.

 

11. Укладанню договору на проведення аудиту фінансової звітності може передувати …

а) складання плану аудиту;

б) формування Звіту незалежного аудитора;

в) складання листа-зобов’язання;

г) формування робочих документів аудитора.

 

12. Чи обов’язковим є формування робочих документів аудитора?

а) так;

б) ні;

в) так, у випадку перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств;

г) так, у випадку коли аудит є обов’язковим.

 

13. Чи обов’язково складати план аудиторської перевірки …

а) так;

б) ні;

в) так, у випадку перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств;

г) так, у випадку коли аудит є обов’язковим.

 

14. Чи обов’язково здійснювати тестування систем обліку та внутрішнього контролю при аудиті фінансової звітності?

а) так;

б) ні;

в) дане питання виноситься на розсуд аудитора;

г) так, тільки тоді коли аудит є обов’язковим.

 

15. Головним користувачем підсумкових матеріалів аудиту є …

а) органи державного управління;

б) замовник аудиту;

в) працівники підприємства, що перевіряється;

г) аудитор, який здійснює перевірку.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.014 с.)