Типові кореспонденції рахунків по обліку надходження виробничих запасівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типові кореспонденції рахунків по обліку надходження виробничих запасів 

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Списання запасів, для виробничих та адміністративних потреб
Одержано виробничі запаси від постачальників 20 “Виробничі запаси” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
Одержано виробничі запаси, придбані за рахунок підзвітних сум 20 “Виробничі запаси” 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
Оприбутковано виробничі запаси, одержані з власного виробництва 20 “Виробничі запаси” 23 “Виробництво”
Оприбутковано зворотні відходи виробництва 20 “Виробничі запаси” 23 “Виробництво”
Оприбутковано відходи від браку 20 “Виробничі запаси” 24 “Брак у виробництві”
Оприбутковано виробничі запаси, одержані як внесок у статутний капітал 20 “Виробничі запаси” 46 “Неоплачений капітал”
Оприбутковано надлишки виробничих запасів, виявлених під час інвентаризації 20 “Виробничі запаси” 719 “Інші доходи операційної діяльності”

Таблиця 23.3

Типові кореспонденції рахунків по обліку вибуття виробничих запасів

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами 15 “Капітальні інвестиції” 20 “Виробничі запаси”
Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 23 “Виробництво” 20 “Виробничі запаси”
Списано виробничі запаси на витрати, пов’язані з виправленням браку, або на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень 24 “Брак у виробництві” 20 “Виробничі запаси”
Списано виробничі запаси на витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв та агрегатів тощо 39 “Витати майбутніх періодів” 20 “Виробничі запаси”
Списано запаси для загальновиробничих потреб 91 “Загальновиробничі витрати” 20 “Виробничі запаси”
Використано запаси для потреб адміністративних потреб 92 “Адміністративні витрати” 20 “Виробничі запаси”
Списано запаси для забезпечення витрат зі збуту продукції 93 “Витрати на збут” 20 “Виробничі запаси”
Списано на витрати вартість виробничих запасів внаслідок їх невідповідності критеріям визначення активу 946 “Втрати від знецінення запасів” 20 “Виробничі запаси”
Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” 20 “Виробничі запаси”
Списано запаси на утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення 949 “Інші витрати операційної діяльності” 20 “Виробничі запаси”
Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів 943 “Собівартість реалізованих запасів” 20 “Виробничі запаси”
Відображено в обліку списання запасів в результаті аварії (стихійного лиха) 977 “Інші витрати діяльності” 20 “Виробничі запаси”

 

При застосуванні журнально-ордерної форми ведення обліку основним обліковим регістром є Журнал 5 або 5 А, записи в які здійснюють за кредитом рахунка 20.

Зупинимо нашу увагу на такій важливій складовій собівартості придбаних за оплату запасів, як транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Існують багато думок щодо того, які витрати повинні бути віднесені до транспортно-заготівельних, включати їх одразу до собівартості запасів чи обліковувати на окремому аналітичному рахунку та ін. Першим етапом відображення в бухгалтерському обліку ТЗВ є визначення точного переліку таких витрат для цього підприємства. Виходячи зі змісту витрат, встановленого П(С)БО 9 “Запаси”, ТЗВ як елемент вартості придбаних запасів складаються з витрат на перевезення і навантажувально-розвантажувальні роботи, заготівельних витрат і страхування ризиків транспортування запасів. Транспортно-заготівельні витрати, які входять у вартість запасів, що купляються за плату.

Перелік витрат, що відповідають елементам транспортно-заготівельних витрат наведені нижче:

1. Витрати на транспортування, підготовку, зберігання і доставку запасів, які здійснюються сторонніми організаціями (оплата за тарифами, збори за подання вагонів, зважування вантажу тощо).

2. Витрати підприємства, пов’язані з перевезенням запасів власним транспортом і персоналом підприємства.

3. Оплата тимчасового зберігання вантажів на станціях, пристанях, портах, аеропортах або на складах транспортно-експедиційних підприємств у межах нормативного терміну, встановленого для ввезення вантажів.

4. Оплата обслуговування під’їзних шляхів і складів незапального користування, включаючи виплату залізницям.

5. Службові відрядження водія (експедитора, менеджера відділу постачання та інших працівників підприємства) з доставки запасів.

6. Оплата транспортно-експедиційних, експедиційних, навантажувально-розвантажувальних послуг, виконаних сторонніми організаціями.

7. Відшкодування складських, навантажувально-розвантажувальних, перевалочних, пакувальних, транспортних послуг з придбання запасів, які включаються в ціну продукції відповідно до умов постачання, передбачених угодою сторін.

8. Витрати на пересилання товарів поштою.

9. Витрати на оплату праці власних працівників підприємства, зайнятих виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт з відрахуваннями до відповідних соціальних фондів на величину нарахованої працівникам зарплати.

10. Витрати підприємства на придбання спеціальних матеріалів для доставки і збереження куплених запасів, їх утеплення, охолодження, тепло ізолювання. Ці витрати беруться до уваги, якщо вони мають разовий або індивідуальний характер тільки для купівлі цього виду запасів.

11. Витрати на оплату праці працівників власного підприємства, зайнятих виконанням робіт із заготівлі запасів з відрахуваннями до відповідних фондів соціального страхування на величину нарахованої цим працівникам зарплати.

12. Витрати із страхування ризиків транспортування запасів.

У розмір витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи можуть входити спеціальні матеріали, ущільнювачі, такелаж, цвяхи тощо. Передбачено два методичні підходи до відображення сформованих транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) на підприємстві: по-перше, шляхом включення їх безпосередньо до собівартості придбаних запасів (назвемо його методом прямого рахунку), по-друге, відображенням ТЗВ загальною сумою на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і потім віднесенням отриманого розміру витрат на собівартість витрат (назвемо його методом середнього відсотка).

Для обліку транспортно-заготівельних витрат застосовують окремий аналітичний рахунок до рахунка 20. Розглянемо у табл. 23.4 основні операції на прикладі ТЗВ по сировині та матеріалах.

Таблиця 23.4

Схема кореспонденції рахунків по обліку транспортно–заготівельних витрат

 

Зміст господарських операцій Дебет Кредит
При одержанні рахунків – фактур від постачальників за послуги, пов’язані з придбанням виробничих запасів
При відображенні податкового кредиту у вартості послуг, пов’язаних з придбанням виробничих запасів
При одержанні рахунків – фактур від сторонніх організацій за послуги, пов’язані з придбанням виробничих запасів
При відображенні податкового кредиту у вартості послуг, пов’язаних з придбанням виробничих запасів
Списано витрачені підзвітні суми під час придбання та доставки виробничих запасів
При нарахуванні заробітної плати за роботи, пов’язані з придбанням виробничих запасів
При нарахуванні єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників, робота яких пов’язана з придбанням виробничих запасів
При списанні транспортно–заготівельних витрат 23, 91, 92, 93

Типова задача № 23.1

Визначити вартість використаних виробничих запасів за методом FIFО та середньозваженої собівартості на підставі таких даних:

І. Залишок запасів на початок квітня:

№ п/п Назва цінностей Одиниці виміру Кількість Ціна (грн.) Сума (грн.)
1. Тканина М 36,00 ?
2. Тканина М 39,00 ?
3. Тканина М 35,00 ?
  Разом: Х Х Х ?

 

ІІ. Надходження запасів за квітень:

№ п/п Назва цінностей Одиниці виміру Кількість Ціна (грн.) Сума (грн.)
1. Тканина М 36,00 ?
2. Тканина М 39,00 ?
3. Тканина М 35,00 ?
  Разом: Х Х Х ?

ІІІ. Використано на виробництво за квітень 56 м тканини.

 

Розв’язок

1) Визначаємо собівартість використаної тканини за місяць за методом ФІФО:

(6 * 36,00) + (8 * 39,00) + (15 * 35,00) + (8 * 36,00) + (13 * 39,00) + (6 * 35,00) = 2058,00 грн.

2) Визначаємо середньозважену собівартість 1 м тканини:

(6 * 36,00) + (8 * 39,00) + (15 * 35,00) + (8 * 36,00) + (13 * 39,00) + (9 * 35,00) / (6 + 8 + 15 + 8 + 13 + 9) = 36,66 грн.

3) Визначаємо собівартість використаної тканини за місяць за методом середньозваженої собівартості:

(56* 36,66) = 22052,96 грн.

Типова задача № 23.2

Відобразити господарські операції на рахунках та обчислити необхідні суми використовуючи такі дані:

№ з/п Зміст операцій Сума, грн.
1. Списано бензин, використаний при доставці придбаних запасних частин 15,00
2. Одержано в рахунок погашення заборгованості по авансах виданих від постачальників запасні частини (96000 шт. по 6,00 грн. за 1 шт. з ПДВ ) ?
3. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за транспортування запасних частин, вартість послуг 270,00 грн., у т.ч. ПДВ ?
4. Сплачено з поточного рахунку вартість страхового полісу по придбаних запасних частин 45,00
5. Оприбутковано запасні частини, що одержано в рахунок погашення заборгованості по неоплаченому капіталу (29000 шт. по 5,30 грн. за 1 шт.) ?
6. Списано запасні частини, використані на: а) виробництво продукції (76000 шт.) б) витрати по утриманню вантажного автомобілів, які використовуються при відвантаженні продукції покупцям (34000 шт.)   ? ?
7. Списано ТЗВ ?

 

Примітка: залишки запасних частин на початок місяця складали 97000 шт. по 5,20 грн. за 1 шт., залишок ТЗВ на початок місяця складав 545,00 грн. Списання використаної сировини відбувається за методом ФІФО

Розв’язок

Господарські операції підприємства за лютий поточного року

 

№ з/п Зміст операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Списано бензин, використаний при доставці придбаних запасних частин 15,00 ТЗВ
2. Одержано в рахунок погашення заборгованості по авансах виданих від постачальників запасні частини (96000 шт. по 0,96 грн. за 1 шт. з ПДВ ) 76800,00 15360,00
3. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за транспортування запасних частин, вартість послуг 270,00 грн., у т.ч. ПДВ 225,00 45,00 207 ТЗВ  
4. Сплачено з поточного рахунку вартість страхового полісу по придбаних запасних частин 45,00 207 ТЗВ
5. Оприбутковано запасні частини, що одержано в рахунок погашення заборгованості по неоплаченому капіталу (29000 шт. по 0,83 грн. за 1 шт.) 24070,00
6. Списано запасні частини, використані на: а) виробництво продукції (76000 шт.) б) витрати по утриманню вантажного автомобілів, які використовуються при відвантаженні продукції покупцям (34000 шт.)   66120,00 28670,00    
7. Списано транспортно-заготівельні витрати 264,48 114,68 207 ТЗВ 207 ТЗВ

 

1) Визначаємо ПДВ у собівартості одиниці придбаних запасних частин:

0,96 * 20,0 % / 120,0 % = 0,16 грн.

2) Визначаємо ПДВ у собівартості одиниці придбаних запасних частин:

0,96 – 0,16 = 0,80 грн.

3) Визначаємо фактичну собівартість одержаних запасних частин без ПДВ:

96000 * 0,80 = 76800,00 грн.

4) Визначаємо вартість списаних запасних частин за методом ФІФО

- на виробництво: (76000 * 0,87) = 66120,00 грн.

- на витрати по утриманню вантажного автомобіля: (21000*0,87)+(13000*0,80) = 28670,00 грн.

5) Визначаємо загальну суму ТЗВ за місяць (дебетовий оборот по субрахунку 207 ТЗВ):

225,00 + 45,00 = 270,00 грн.

6) Визначаємо середній відсоток ТЗВ:

(545,00 + 270,00) / (84390,00 + 76800,00 + 24070,00) * 100,0 % = 815,00 / 185260,00 * 100,0 % = 0,4 %

7) Визначаємо ТЗВ, які списуються на:

- на виробництво: 66120,00 * 0,4 % / 100,0 % = 264,48 грн.

- на витрати по утриманню вантажного автомобіля: 28670,00 *0,4 % / 100,0 % = 114,68 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.007 с.)