Особливості обліку фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсоткаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості обліку фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсоткаДовгостроковими фінансовими інвестиціями є фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

 

Рис. 6.1. Критерії визнання довгострокових фiнансових інвестицій

Порядок формування первісної вартості здійснених довгострокових фінансових інвестицій відображено на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Формування собівартості фінансових інвестицій

 

Відповідно до П(С)БО 12, облік фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства здійснюється через використання таких методів: участі в капіталі та собівартості.

Порядок застосування різних видів оцінки довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу відображено на рис. 6.3.

 

 

Рис. 6.3. Порядок відображення в обліку фінансових інвестицій на дату балансу

 

Особливості зміни балансової вартості на дату балансу відображено на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Порядок відображення в обліку фінансових інвестицій на дату балансу

 

Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансувідображенона рис. 6.5.

Рис. 6.5. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу

Довгострокові облігації передбачають періодичне одержання процентів відповідно до номінальної ставки та відшкодування власникам номінальної вартості за погашення. На момент купівлі суттєвою є ринкова вартість облігацій, що може відрізнятися від номінальної (бути вищою або нижчою), тобто облігація купується з премією або дисконтом.

Для оцінки боргових інвестицій (облігацій) на дату балансу передбачений метод оцінки АСФІ (амортизована собівартість фінансових інвестицій).

Амортизована собівартість фінансових інвестицій — це собівартість фінансових інвестицій з урахуванням часткового їх списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Дисконт та премія амортизуються інвестором протягом періоду від дати придбання до дати погашення за ефективною ставкою процента.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з процентом (доходом від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або фінансових витрат з одночасним відповідним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Отже, інвестор зобов’язаний щороку до моменту погашення облігації амортизувати одержану суму премії чи дисконту, що приведе до зменшення собівартості (за амортизації премії) чи її збільшення (за амортизації дисконту). Так собівартість облігації поступово доводиться до номінальної вартості та до дати погашення досягає її.

Міжнародна практика передбачає два методи амортизації — прямолінійний та метод ефективної ставки процентів. В Україні перевага віддається останньому, оскільки він вважається точнішим і методологічно правильнішим.

На рис. 6.6 відображено порядок зміни балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій в результаті амортизації дисконту

Рис 6.6. Порядок відображення в обліку амортизації дисконту фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

За допомогою рис. 6.7 розглянемо порядок зміни балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій в результаті амортизації премії.

Рис 6.7. Порядок відображення в обліку амортизації премії фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

 

Інвестиції в облігації розглядаються в П(С)БО окремо, тому що передбачають особливий підхід до їх оцінки на дату балансу. Інвестор зазвичай купує облігації для одержання прибутку на тимчасово вкладені грошові кошти й забезпечення менш ризикованого, порівняно з акціями, отримання доходу у вигляді процентів.

Охарактеризуємо інвестиції, які відображаються за методом участі в капіталі за допомогою рис. 6.8.

Рис. 6.8. Порядок відображення фінансових інвестицій на дату балансу

Пояснимо порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом ефективної ставки відсотка за допомогою рис. 6.9.

 

 

Рис. 6.9. Порядок зміни балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом ефективної ставки відсотка

 

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

- 141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”;

- 142 “Інші інвестиції пов'язаним сторонам”;

- 143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”.

За дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Розглянемо у табл. 6.1 основні операції по обліку руху довгострокових фінансових інвестицій.

Таблиця 6.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.005 с.)