Типові кореспонденції рахунків по обліку інших грошових коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типові кореспонденції рахунків по обліку інших грошових коштів 

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Здана виручка у вечірню касу банку
Зараховано кошти на поточний рахунок
Передано банку іноземна валюта для продажу
Зараховано кошти, отримані від реалізації іноземної валюти на поточний рахунок
Передано банку кошти для придбання іноземної валюти
На валютний рахунок зарахована придбана іноземна валюта
Відображаються втрати від придбання іноземної валюти
Придбані проїздні квитки, поштові марки, путівки
Списано використані проїздні квитки, поштові марки, путівки 92, 93

 

Облік поточних фінансових інвестицій

 

За чинним законодавством України, фінансова інвестиція - це господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.

Порядок обліку фінансових інвестицій і розкриття інформації про них у фінансовій звітності мають відповідати вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” (П(С)БО 12).

П(С)БО 12 мають застосовувати ті підприємства, які володіють акціями, іншими цінними паперами (наприклад, облігаціями підприємств, державних і місцевих позик), а також є засновниками інших підприємств, створених як на території України, так і за кордоном тощо. Склад фінансових інвестицій зображено на рис. 5.1.

 

Рис. 5.1. Класифікація фінансових інвестицій

Поточні інвестиції — це фінансові інвестиції терміном, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

До інших поточних інвестицій відносять:

1. Інвестиції терміном менше одного року (крім еквівалентів грошових коштів).

2. Інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства, які придбані й утримуються для продажу протягом 12 місяців.

3. Інвестиції у спільну діяльність, які придбані й утримуються для подальшого продажу протягом 12 місяців.

Залежно від придбаних паперів фінансові інвестиції заведено поділяти на пайові та боргові.

Під час придбання всі інвестиції оцінюються й відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю, що формується відповідно до активів, які було передано в оплату. Згідно з П(С)БО 12 існують три способи придбання фінансових інвестицій, які, за визначенням, мають охоплювати всі можливі варіанти компенсації їхньої вартості:

1) за кошти;

2) в обмін на інші активи (не на кошти);

3) в обмін на цінні папери власної емісії.

Формування первісної вартості фінансових інвестицій зображено на рис. 5.2.

 

Рис. 5.2. Складові первісної вартості фінансових інвестицій

 

Якщо відбувається придбання фінансової інвестиції через обмін на активи, відмінні від коштів, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю цих активів.

За придбання інвестиції через обмін на цінні папери власної емісії собівартість визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. Цей спосіб має особливість — здійснюється формування статутного капіталу за рахунок залучення активу у вигляді фінансової інвестиції.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу залежить від того, поточні вони чи довгострокові (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 

Згідно з П(С)БО 12 усі поточні фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами. На практиці її ототожнюють з ринковою вартістю інвестицій.

Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій визначити неможливо, то вони відображаються на дату балансу за їхньою собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій, витрати від якого включаються до складу інших витрат з одночасним зниженням балансової вартості фінансових інвестицій.

На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

351 “Еквіваленти грошових коштів”

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

За дебетом рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом – зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Таблиця 5.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.018 с.)