Облікова політика та етапи її формуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облікова політика та етапи її формуванняЗМІСТ

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку..............................................
Тема 2. Облік запасів.......................................................................................
Тема 3. Облік грошових коштів......................................................................
Тема 4. Облік основних засобів......................................................................
Тема 5. Облік нематеріальних активів...........................................................
Тема 6. Облік поточних фінансових інвестицій............................................
Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій.................................
Тема 98 Облік дебіторської заборгованості...................................................
Тема 9. Облік витрат виробництва та готової продукції..............................
Тема 10. Облік витрат майбутніх періодів.....................................................
Список рекомендованої літератури................................................................

Таблиця 2.1

Схема кореспонденції рахунків по обліку грошових коштів в касі

 

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Одержана у касу виручка за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги 701,702,703
Одержано в касу кошти від покупців за раніше відвантажену продукцію, товари, роботи, послуги
Одержано в касу кошти від матеріально-відповідальних осіб в рахунок погашення заборгованості по нестачах
Одержано в касу виручка за реалізовані виробничі запаси, необоротні активи
Одержано в касу невикористані підзвітні суми
Одержано в касу готівка з банку
Оприбутковано надлишки готівки в касі, що виявлені під час інвентаризації
Виплачена з каси нарахована заробітна плата
Виплачена з каси депонована заробітна плата
Здана готівка на поточний рахунок в банк
Видана готівка пі звіт
Виявлена нестача готівки в касі

 

Типова задача № 1

Скласти кореспонденцію рахунків та перевірити дотримання встановленого ліміту готівки в касі використовуючи наступні дані:

 

Господарські операції по касі за день

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Отримано виручку за реалізовану продукцію покупцям 3430,00
2. Одержано готівку з банку для виплати зарплати 17520,00
3. Видано кошти під звіт на відрядження 510,00
4. Видано кошти під звіт для придбання сировини 230,00
5. Виплачено заробітну плату 15100,00
6. Здано виручку у вечірню касу банку 2600,00

 

Додаткові дані:

- залишок готівки в касі на початок дня – 120,00 грн.

- ліміт затверджено в сумі – 200,00 грн.

Розв’язок

Господарські операції по касі за день

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Отримано виручку за реалізовану продукцію покупцям 3430,00
2. Одержано готівку з банку для виплати зарплати 17520,00
3. Видано кошти під звіт на відрядження 510,00
4. Видано кошти під звіт для придбання сировини 230,00
5. Виплачено заробітну плату 15100,00
6. Здано виручку у вечірню касу банку 2600,00

1) Визначаємо залишок коштів в касі на кінець дня:

120,00 + 3430,00 + 17520,00 – 510,00 – 230,00 – 15100,00 – 2600,00 = 2630,00 грн.

2) Визначаємо суму невиплаченої заробітної плати:

17520,00 – 15100,00 = 2420,00 грн.

3) Визначаємо залишок коштів в касі без врахування невиплаченої заробітної плати:

2630,00 – 2420,00 = 210,00 грн.

4) Визначаємо суму перевищення ліміту готівки в касі:

210,00 – 200,00 = 10,00 грн.

Типова задача № 2

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції по руху грошових коштів на поточному рахунку підприємствата визначити сальдо на кінець дня.

Виписка банку за 10 лютого поточного року

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн.
1. Отримано виручку від реалізації готової продукції покупцям (дата відвантаження - 03 січня ) 3200,00
2. Отримано позику банку строком погашення 6 місяців 14000,00
3. Перераховано до бюджету податок на додану вартість 540,00
4. Перераховано кошти постачальникам за отримані запасні частини 1250,00
5. Видано в касу кошти для виплати заробітної плати 21250,00
6. Перераховано єдиний соціальний внесок 2540,00
7. Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування 250,00

 

Дебетове сальдо по рахунку 31 «Рахунки в банках» на початок дня 03 січня складало 25640,00 грн.

Вказати документи, які підтверджують факт здійснення запропонованих операцій

Розв’язок

Виписка банку за 10 лютого поточного року

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Отримано виручку від реалізації готової продукції покупцям (дата відвантаження - 03 січня ) 3200,00
2. Отримано позику банку строком погашення 6 місяців 14000,00
3. Перераховано до бюджету податок на додану вартість 540,00
4. Перераховано кошти постачальникам за отримані запасні частини 1250,00
5. Видано в касу кошти для виплати заробітної плати 21250,00
6. Перераховано єдиний соціальний внесок 2540,00
7. Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування 250,00

 

1) Визначаємо сальдо по рахунку 31 станом на кінець 03 січня поточного року:

25640,00 + 3200,00 + 14000,00 – 540,00 – 1250,00 – 21250,00 – 2540,00 – 250,00 = 17010,00 грн.

Облік інших грошових коштів

Склад інших грошових коштів відображено на рис.4.1.

Рис. 4.1. Склад інших грошових коштів

 

Планом рахунків для обліку поштових марок, проїзних документів,
путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, сум, внесених в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на поточні або інші рахунки підприємства застосовують активний рахунок 33 “Інші грошові кошти”. Характеристика рахунка наведена на рис. 4.2.

Рис.4.2 Характеристика рахунка 33 “Інші грошові кошти”

Таблиця 4.1

Рис. 5.3. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

 

Згідно з П(С)БО 12 усі поточні фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими й незалежними сторонами. На практиці її ототожнюють з ринковою вартістю інвестицій.

Якщо справедливу вартість фінансових інвестицій визначити неможливо, то вони відображаються на дату балансу за їхньою собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій, витрати від якого включаються до складу інших витрат з одночасним зниженням балансової вартості фінансових інвестицій.

На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” має такі субрахунки:

351 “Еквіваленти грошових коштів”

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

За дебетом рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом – зменшення їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на території країни, так і закордоном.

Таблиця 5.1

Типова задача № 6.1

Здійснити розрахунок амортизації дисконту (премії) за інвестиціями в облігації та скласти кореспонденцію рахунків використовуючи наступні дані:

ТОВ «Лада» за рахунок коштів поточного рахунку 03 січня 2012 р. придбало у ТОВ «Лео» 7500 облігацій номінальною вартістю 55,00 грн. за одну по 53,20 грн. за одну. Сторони вважаються непов’язаними. Строк погашення облігації – 3 роки, погашення здійснюється шляхом зарахування коштів на поточний рахунок, річний номінальний відсоток доходу складає 15 %, нараховується та виплачується щорічно. Всі розрахунки оформити у вигляді таблиці:

Розв’язок

1) Визначаємо вартість придбаних облігацій:

7500 * 53,20 = 399000,00 грн.

2) Визначаємо номінальну вартість придбаних облігацій:

7500 * 55,00 = 412500,00 грн.

3) Визначаємо дисконт по придбаних облігаціях:

412500,00 – 399000,00 = 13500,00 грн.

4) Визначаємо річний дисконт по придбаних облігаціях:

13500,00 / 3 = 4500,00 грн.

5) Визначаємо суму річного номінального відсотку по придбаних облігаціях:

412500,00 * 15 / 100 = 61875,00 грн.

6) Визначаємо середню вартість придбаних облігацій:

(399000,00 + 412500,00) / 2 = 405750,00 грн.

7) Визначаємо ефективну ставку відсотка:

(4500,00 + 61875,00) / 405750,00 * 100 = 16,4 %

Таблиця 8.4

Типова задача № 9

 

Відобразити господарські операції на рахунках та визначити сальдо по рахунку 36 на 01 квітня на підставі таких даних:

І. Сальдо по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» на 01 березня поточного року:

№ п/п Назва аналітичного рахунку Сума (грн.)
Дт Кт
1. ПП «Зірка» 5220,00  
2. ПП «Інсайт» 1300,00  
  Разом 6520,00

 

ІІ. Господарські операції ТОВ «Інтекс» за березень поточного року:

№ п/п Зміст операцій Сума, грн.
1. Відвантажено товари ТОВ «Хазяєчка» за продажною вартістю 33600,00
2. Отримано на поточний рахунок кошти від ТОВ «Хазяєчка» за товари 30000,00
3. Одержано короткостроковий вексель від ТОВ «Хазяєчка» 3000,00
4. Списано безнадійну дебіторську заборгованість ПП «Зірка» – 3047,00 грн. (резерв сумнівних боргів – 2500,00 грн.). ?
5. Відвантажено готову продукцію ПП «Інсайт» за продажною вартістю 5400,00

 

Розв’язок

Господарські операції ТОВ «Інтекс» за березень поточного року

 

№ п/п Зміст операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Відвантажено готову продукцію ТОВ «Хазяєчка» за продажною вартістю 33600,00 грн. 33600,00   361.3    
2. Отримано на поточний рахунок кошти від ТОВ «Хазяєчка» за продукцію 30000,00 361.3
3. Одержано короткостроковий вексель від ТОВ «Хазяєчка» 3000,00 361.3
4. Списано безнадійну дебіторську заборгованість ПП «Зірка» – 3047,00 грн. (резерв сумнівних боргів – 2500,00 грн.). 2500,00 907,00 361.1 361.1
5. Відвантажено готову продукцію ПП «Інсайт» за продажною вартістю 5400,00 361.2

 

Сальдо по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» на 01 квітня поточного року

 

Шифр субрахунка Назва аналітичного рахунку Сума (грн.)
Дт Кт
361.1 ПП «Зірка» 1813,00  
361.2 ПП «Інсайт» 6700,00  
361.3 ТОВ «Хазяєчка» 600,00  
  Разом 9113,00

 

Метод абсолютної суми

Найпростіший метод визначення резерву. Його доцільно застосовувати підприємствам з невеликою кількістю дебіторів. Розмір резерву визначається в сумі заборгованості тих дебіторів, платоспроможність яких викликає сумніви. Наприклад, підприєм­ству стає відомо, що судом порушена справа про банкрутство дебітора. Заборгованість такого дебітора визнається сумнівним боргом, і на суму цієї заборгованості створюється резерв.

Таблиця 11.2

Типова задача № 11.1

Обчислити суму резерву сумнівних боргів, враховуючи, що підприємство обрало метод застосування коефіцієнта сумнівності (спосіб на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення. Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2014 року складала за строками її непогашення: 1-ша група – 67900,00 грн., 2-га група – 12300,00 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 грудня 2014 року підприємство для спостереження обрало період за попередні 2 роки.

 

Дата балансу Сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи (грн.) Заборгованість, яка визнана безнадійною у складі сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець року
  Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3
31.12.2013 43500,00 54300,00 76500,00 900,00 750,00 160,00
31.12.2014 76900,00 39500,00 23500,00 1100,00 120,00 190,00

 

Розв’язок

1) Визначаємо коефіцієнт сумнівності відповідної групи:

1 група: 2000,00 / 120400,00 = 0,017

2 група: 870,00 / 93800,00 = 0,009

3 група: 350,00 / 100000,00 = 0,004

2) Визначаємо резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2013 року:

(67900,00 * 0,017) + (12300,00 * 0,009) = 1154,30 + 110,70 = 1265,00 грн.

Таблиця 12.1

Типова задача № 12.1

Визначити витрати по відрядженню головного бухгалтера ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та відобразити господарські операції в системі рахунків фінансового обліку, використовуючи наступні дані:

Згідно наказу головний бухгалтер був направлений в м. Київ на семінар з 8 по 15 лютого поточного року.

Після повернення з відрядження представлено Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 24 від 16.02.2015 року з такими документами:

1)квиток Чернівці-Київ - вартістю 120,00 грн. у т.ч. ПДВ від 8 лютого (потяг прибув у м. Київ 9 лютого);

2)квиток Київ-Чернівці - вартістю 120,00 грн. у т.ч. ПДВ від 14 лютого (потяг прибув в Чернівці 15 лютого);

3)рахунок та касовий чек за проживання в готелі – 1800,00 грн. у т.ч. ПДВ (за період з 9 по 14 лютого);

4)рахунок та касовий чек за прання, чистку та лагодження одягу та взуття на 30,00 грн.

Наказом про облікову політику розмір добових затверджено в сумі 40,00 грн.

Понаднормативні витрати на підприємстві не відшкодовуються.

Розв’язок

Розрахунок витрат по відрядженню головного бухгалтера ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

 

Вид витрат Загальна сума, грн. У т.ч. ПДВ Без ПДВ
На проїзд 120,00 20,00 100,00
На проїзд 120,00 20,00 100,00
На проживання 1800,00 300,00 1500,00
За прання, чистку, лагодження одягу та взуття 24,00 - 24,00
Добові (8 * 40,00) 320,00 - 320,00
Разом 2384,00 340,00 2044,00

 

1) Визначаємо загальну суму добових за час перебування у відрядженні:

8 * 40,00 – 320,00 грн.

2) Визначаємо суму добових витрат за час перебування у готелі:

(6 * 40,00 = 240,00 грн.)

3) Визначаємо суму витрат на прасування, чисту, лагодження одягу в готелі за нормою:

(240,00 * 10 % = 24,00 грн.)

 

Дт 92 Кт 372 2044,00 грн.

Дт 641 Кт 372 340,00 грн.

Таблиця 13.1

Таблиця 13.2

Таблиця 13.3

Таблиця 14.2

Таблиця 14.3

Таблиця 14.4

Типова задача № 15.1

Відобразити господарські операції підприємства на рахунках та визначити первісну вартість збудованого офісу на підставі таких даних:

 

Господарські операції за квітень поточного року

№ п/п Зміст операцій Сума (грн.)
1. Списано матеріали, використані при будівництві офісу для власних потреб 98000,00
2. Нарахована заробітна плата робітникам за спорудження офісу 23000,00
3. Нараховано єдиний соціальний внесок на нараховану заробітну плату ?
4. Нарахована амортизація на будівельний кран, що використовувався при будівництві офісу 150,00
5. Прийнято до оплати рахунок підрядної організації за послуги при будівництві офісу, вартість послуг 240,00 грн. у т.ч. ПДВ ?
6. Списано МШП, використані при будівництві офісу 140,00
7. Списано змінні загальновиробничі витрати, в частині, що відноситься до витрат, пов’язаних з будівництвом офісу 340,00
8. Введено в склад основних засобів збудований офіс за первісною вартістю ?

 

ІІ. Залишки незавершеного будівництва по офісу на 01 квітня поточного року складали 560800,00 грн.

Розв’язок

Господарські операції за квітень поточного року

№ п/п Зміст операцій Сума (грн.) Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Списано матеріали, використані при будівництві офісу для власних потреб 98000,00
2. Нарахована заробітна плата робітникам за спорудження офісу 23000,00
3. Нараховано єдиний соціальний внесок на нараховану заробітну плату (22,0 %) 5060,00
4. Нарахована амортизація на будівельний кран, що використовувався при будівництві офісу 150,00
5. Прийнято до оплати рахунок підрядної організації за послуги при будівництві офісу, вартість послуг 240,00 грн., у т.ч. ПДВ 200,00 40,00
6. Списано МШП, використані при будівництві офісу 140,00
7. Списано змінні загальновиробничі витрати, в частині, що відноситься до витрат, пов’язаних з будівництвом офісу 340,00
8. Введено в склад основних засобів збудований офіс за первісною вартістю 687550,00

1) Визначаємо фактичні витрати по будівництву офісу за місяць (дебетовий оборот по субрахунку 151):

98000,00 + 23000,00 + 5060,00 + 150,00 + 200,00 + 140,00 + 340,00 = 130660,00 грн.

2) Визначаємо первісну вартість збудованого офісу:

560800,00 + 130660,00 = 687550,00 грн.

Облік основних засобів

Рух основних засобів, пов’язаний зі здійсненням господарських операцій з їх надходження, внутрішнього переміщення та вибуття, оформлюють типовими формами перинної облікової документації, затвердженими наказом Міністерства статистики України.

Характеристику форм первинних документів з обліку основних засобів наведено в табл. 17.1.

Таблиця 17.1

Характеристика типових форм первинних документів з обліку основних засобів

 

Форма документу Назва документу Характеристика форми
ОЗ-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Складається на кожний об’єкт окремо, або на декілька коли об’єкти являються однотипними, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією тією ж особою
ОЗ-2 Акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів основних засобів Зазначається технічна характеристика та первісна вартість об’єкту. Актом такої форми оформляється приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів
ОЗ-3 Акт на списання основних засобів Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передається до бухгалтерії, де на його підставі робиться запис до інвентарного списку основних засобів
ОЗ-4 Акт на списання автотранспортних засобів Складається в двох примірниках, підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена ним на це особа
ОЗ-5 Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини Складається при встановлені, запуску і демонтажі будівельної машини, взятої на прокат. Підписується представником машинопрокатної бази та механіком будівельної ділянки
ОЗ-6 Інвентарна картка обліку основних засобів Здійснюються записи на підставі актів приймання-передачі основних засобів та актів на списання основних засобів; для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, які надійшли в одному календарному місяці та мають одне і теж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість. Як правило заповнюється в одному примірнику та знаходиться в бухгалтерії.
ОЗ-7 Опис інвентарних карток з обліку основних засобів Застосовується для реєстрації інвентарних карток. Ця форма складається в одному примірнику в бухгалтерії
ОЗ-8 Картка обліку руху основних засобів Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривається в бухгалтерії в одному примірнику
ОЗ-9 Інвентарний список основних засобів Застосовується в місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкта за МВО. Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів.

 

 

Для обліку основних засобів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосовування № 291 призначені балансовий рахунок І-го класу “Необоротні активи” (10 “Основні засоби”).

Типова кореспонденція рахунків по обліку надходження та вибуття основних засобів зображена у табл. 17.2, 17.3

Таблиця 17.2

Типова кореспонденція рахунків по обліку надходження основних засобів

Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Введено в експлуатацію придбаний об’єкт за первісною вартістю
Відображено суму дооцінки основних засобів
Відображено вартість безоплатно одержаних основних засобів.
Внесено основні засоби в рахунок погашення заборгованості по неоплаченому капіталі
Оприбутковано надлишки основних засобів, виявлених в результаті інвентаризації

 

Таблиця 17.3

Типова кореспонденція рахунків по обліку вибуття основних засобів

Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Відображено суму уцінки вартості основних засобів
Відображено суму уцінки зносу основних засобів
Відображено списання нарахованого зносу при ліквідації або реалізації основних засобів
Переведено основні засоби в групу вибуття при реалізації
Відображено залишкову вартість реалізованих основних засобів
Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

 

Аналітичний облік основних засобівведеться за об’єктами основних засобів.

Об’єкт основних засобів – це:

- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього;

- конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

- відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосовування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;

- інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Кожному об’єкту присвоюється інвентарний номер, який наноситься на об’єкт і вказується у відповідних первинних документах та реєстрах з обліку об’єктів основних засобів.

Узагальнена інформація про наявність і рух основних засобів, зносу відображається в регістрах бухгалтерського обліку (Журнал 4) та фінансовій звітності (Баланс, Актив, І розділ; Примітки до річної фінансової звітності).

Типова задача № 17.1

Визначити фінансовий результат від ліквідації верстату та відобразити операції підприємства, яке є платником ПДВ, на рахунках бухгалтерського обліку використовуючи такі дані:

- первісна вартість верстату – 5230,00 грн.,

- знос за період експлуатації – 4500,00 грн.;

- відходи від ліквідації (лом) – 15,00 грн.;

- нарахована заробітна плата за ліквідацію – 18,00 грн., (єдиний соціальний внесок).

Вказати документи, які підтверджують факт здійснення запропонованих операцій.

Господарські операції за місяць

№ п/п Зміст операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. 1. Списано верстат в сумі нарахованого зносу 4500,00
1) 2. Відображається залишкова вартість ліквідованого верстата 730,00
2) 3. Нарахована заробітна плата за ліквідацію верстата 18,00
3) 4. Нараховано єдиний соціальний внесок (22,0 %) 3,96
4) 5. Нараховано ПДВ на залишкову вартість ліквідованого верстата 146,00
5) 6. Оприбутковано відходи від ліквідації (лом) 15,00
6) 7. Списано витрати пов’язані з ліквідацією верстата 897,06
7) 8. Списано доходи отримані від ліквідації верстата 15,00
8) 9. Визначено та відображено фінансовий результат від ліквідації верстата 882,02

1) Визначаємо залишкову вартість ліквідованого верстату:

5230,00 – 4500,00 = 730,00 грн.

2) Визначаємо єдиний соціальний внесок:

18,00 * 22,0 % / 100,0 % = 3,96 грн.

3) Визначаємо ПДВ на залишкову вартість ліквідованого верстату:

730,00* 20 % / 100,0 % = 146,00 грн.

4) Визначаємо загальну суму витрат, пов’язаних з ліквідацією верстату (дебетовий оборот по субрахунку 976:

730,00 + 18,00 + 3,96 + 146,00 = 897,06 грн.

5) Визначаємо загальну суму доходів від ліквідації верстату (кредитовий оборот по субрахунку 746:

15,00 грн.

6) Визначаємо фінансовий результат від ліквідації верстату (різниця між кредитовим та дебетовим оборотами по субрахунку 794):

897,06 – 15,00 = 882,02 грн.

Типова задача №18.1

Визначити суму зносу (амортизації) за другий рік експлуатації по фрезерувальному верстату за допомогою кумулятивного, виробничого методів та методу зменшення залишкової вартості використовуючи наступні дані:

- первісна вартість – 4000,00 грн.;

- ліквідаційна вартість 250,00 грн.;

- термін використання - 4 роки;

- плановий обсяг випуску продукції за 4 роки за допомогою виробничого обладнання складає 187500 одиниць;

- фактичний випуск продукції за допомогою виробничого обладнання за місяць – 3900 одиниць.

Розв’язок

1) Визначаємо кумулятивний коефіцієнт:

(3 /(1+2+3+4)) = 0,3

2) Визначаємо сума амортизації за другий рік при використанні кумулятивного методу:

(4000,00 – 250,00)* 0,3 = 1125,00 грн.

3) Визначаємо виробничу ставку:

((4000,00 – 250,00)/187500) = 0,02 грн.

4) Визначаємо суму амортизації за місяць при використанні виробничого методу:

(3900 * 0,02) = 78,00 грн.

5) Визначаємо річну норму амортизації при використанні методу зменшення залишкової вартості: (1 - 4 √ (250,00/4000,00) * 100,0 % = 50,0 %

6) Визначаємо сума амортизації за перший рік при використанні методу зменшення залишкової вартості:

(4000,00 * 50,0 % / 100,0 %) = 2000,00 грн.

7) Визначаємо сума амортизації за другий рік при використанні методу зменшення залишкової вартості:

(4000,00 – 2000,00)* 50,0 % / 100,0 %) = 1000,00 грн.

Облік виробничих запасів

Економіко-правову сутність матеріальних ресурсів визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Відповідно до положення запасами є активи, які:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

- перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт;

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

В склад запасів включають: виробничі запаси, малоцінні швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, готова продукція, товари.

При надходженні незалежно від шляхів на баланс запаси зараховуються за первісною вартістю, яка складається з таких витрат:

- договірна вартість;

- витрати на оплату посередницьких послуг, пов'язаних із пошуками та придбанням запасів (комісійні та ін.);

- витрати на інформаційні та інші подібні послуги (маркетингові, рекламні тощо), пов'язані з пошуками та придбанням запасів;

- витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їхнього використання, включаючи витрати на страхування й відсотки за комерційний кредит постачальників;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням виробничих запасів та доведенням їх до стану придатності для використання за запланованими цілями. (До таких витрат належать, зокрема, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доробку і поліпшення якісно-технічних характеристик запасів.)

Крім придбання за грошові кошти, досить поширеним є одержання виробничих запасів за бартером. Згідно з П(С)БО 9 первісна вартість запасів, придбаних в обмін на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їхню справедливу вартість, то первісною вартістю одержаних виробничих запасів є їхня справедлива вартість, а різницю між балансовою та справедливою вартістю переданих запасів включають до витрат звітного періоду.

За обміну подібними запасами не визнається дохід, отже, не визначається й фінансовий результат. Згідно з П(С)БО 15 “Дохід” поняття “дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” і “виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” є ідентичними. Згідно з П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” справедливою вартістю виробничих запасів, зокрема, матеріалів, є їхня відновна вартість (сучасна собівартість придбання). На дату балансу за найменшою з двох оцінок:

- первісною вартістю;

- чистою вартістю реалізації.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходжень запасів (FIFO), нормативних витрат, ціни продаж.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання повинен застосовуватися тільки один із наведених методів (табл. 23.1).

Таблиця 23.1

 

Характеристика методів списання використаних запасів

 

Метод оцінки Характеристика методу
  Ідентифікована собівартість Передбачає особливе маркування одиниці запасів, що дозволяє в будь-який момент часу визначити вартість, а також встановити дату витрачання кожної одиниці запасу певного виду, собівартість витраченого запасу і вартість запасів, що залишилися
  Середньозважена собівартість Проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних протягом звітного місяця (п.18)
    ФІФО   Базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (п.19)
  Нормативний метод оцінки запасів Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норм затрат та ціни у нормативній базі повинні регулярно перевірятися і переглядатися (п.21)
  Ціни продажу   Даний метод базується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотку торгівельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати підприємства, що мають значну та змінну номенклатуру товарів з рівнем торговельної націнки

При виборі методу оцінки матеріальних ресурсів слід обрати правильний підхід, який виходить з того, що важливіше: правильне відображення фінансового становища підприємства у бухгалтерському балансі чи більш точні дані про результати господарської діяльності підприємства у фінансовому звіті.

Найнижчу собівартість і високий дохід отримуємо при використанні методу FIFO внаслідок низьких цін придбання в попередньому періоді. Якщо розглядати оцінку запасів з точки зору чистої реалізаційної вартості запасів, відображених у балансі станом на певну дату, та залишки запасів оцінених методом середньозваженої собівартості, будуть ймовірнішими.

Сукупність первинних документів та регістрів синтетичного і аналітичного обліку – це єдина система руху облікової інформації, ефективність функціонування якої залежить від методів організації обліку.

Так, одним з найпрогресивніших способів організації аналітичного обліку і спостереження за рухом матеріальних цінностей є оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод. Він передбачає ведення сортово-кількісного обліку матеріалів лише працівниками складу (матеріально-відповідальними особами) в картках складського обліку.

Наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.014 с.)