Нарахування амортизації проводиться щомісячно.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

Метод амортизації основних засобів обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу використання активу та фіксується в Наказі про облікову політику.

Відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

Рис. 18.1. Існуючи методи нарахування амортизації на основні засоби

За прямолінійним методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно списується (розподіляється) протягом строку його служби. При цьому річна норма та річна сума амортизації залишаються постійними протягом всього строку корисної служби об’єкта.

Алгоритм розрахунку місячної суми амортизації об’єкта основних засобів за прямолінійним методом:

1. Визначаємо вихідні дані:

- первісну вартість об’єкта основних засобів (ПВ);

- ліквідаційну вартість (ЛВ);

- очікуваний строк корисного використання (Т).

2. Визначаємо вартість, яка амортизується (АС ).

АС = ПВ - ЛВ

3. Визначаємо річну суму амортизації (АР ).

АР = АС / Т

4. Визначаємо місячну суму амортизації

АМ = АР /12

 

Метод зменшення залишкової вартості – це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня степеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

У перший рік експлуатації об’єкта основних засобів базою для нарахування амортизації такого об’єкта буде його первісна вартість.

Алгоритм розрахунку місячної суми амортизації об’єкта основних засобів за методом зменшення залишкової вартості:

1. Визначаємо вихідні дані:

- первісну вартість об’єкта основних засобів (ПВ);

- очікуваний строк корисного використання (Т)

2. Визначаємо залишкову вартість (ЗВ):

ЗВ = ПВ – АР

3. Визначаємо річну норму амортизації:

НА = 1 -

4. Визначаємо річну суму амортизації:

АР = ЗВ* НА

5. Визначаємо місячну суму амортизації

АМ = АР /12

 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає визначення річної суми амортизації як добутку залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється.

Алгоритм розрахунку місячної суми амортизації об’єкта основних засобів за методом прискореного зменшення залишкової вартості:

1. Визначаємо вихідні дані:

- первісну вартість об’єкта основних засобів (ПВ);

- очікуваний строк корисного використання (Т)

2. Визначаємо залишкову вартість (ЗВ):

ЗВ = ПВ - АР

3. Визначаємо річну норму амортизації:

НА =

4. Визначаємо річну суму амортизації:

АР = ЗВ* 2НА

5. Визначаємо місячну суму амортизації

АМ = АР /12

 

При нарахуванні амортизації на основні засоби збільшується залишок на рахунку 09 “Амортизаційні відрахування (надходження)”. Накопичення на рахунку не збільшують, якщо сума амортизаційних відрахувань входить до собівартості продукції спожитої підприємством, а також на суми амортизації, нарахованої на об’єкти, що беруть участь у виготовленні/спорудженні об’єктів власними силами підприємства.

Підприємства, які ведуть облік із застосуванням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”, спочатку відображають суму нарахованої амортизації за дебетом рахунку 83 “Амортизація”, а потім списують її з кредиту цього рахунку на дебет відповідних витратних рахунків (23, 91, 92, 93).

Кумулятивний метод передбачає, що річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.

Кумулятивний коефіцієнт (КК) розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів (ТК), на суму числа років його корисного використання (SТ).

Алгоритм розрахунку місячної суми амортизації об’єкта основних засобів за кумулятивним методом:

1. Визначаємо вихідні дані:

- первісну вартість об’єкта основних засобів (ПВ);

- ліквідаційну вартість (ЛВ);

- очікуваний строк корисного використання (Т)

2. Визначаємо вартість, яка амортизується (АС ).

АС = ПВ - ЛВ

3. Обчислюємо кумулятивний коефіцієнт:

КК =

4. Визначаємо річну суму амортизації:

АР = АС * КК

5. Визначаємо місячну суму амортизації

АМ = АР /12

 

За виробничим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Даний метод заснований на припущені, що функціональна корисність об’єкта залежить не від часу, а від результатів його використання. При цьому строк корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати з використанням об’єкта.

Алгоритм розрахунку місячної суми амортизації об’єкта основних засобів за виробничим методом:

1. Визначаємо вихідні дані:

- первісну вартість об’єкта основних засобів (ПВ);

- ліквідаційну вартість (ЛВ);

- запланований обсяг випуску (ОЗ);

- фактичний обсяг (ОФ).

2. Обчислюємо виробничу ставку:

ВС =

3. Визначаємо місячну суму амортизації

АМ = ОФ * ВС

У бухгалтерському обліку відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291, амортизація основних засобів відображається на рахунку 13 “Знос необоротних активів”. На даному рахунку відображається інформація про нараховану амортизації у пооб’єктному розрізі. Рахунок 13 відноситься до пасивних рахунків. По дебету рахунка 13 відображається списання зносу необоротних активів, що вибули у кореспонденції з відповідними рахунками обліку витрат на господарську діяльність та рахунками класу 1 “Необоротні активи”, а по кредиту – нарахування зносу, характеристика рахунка зображена на рис. 18.1.

Рис. 18.2 Характеристика субрахунка 131 “Знос основних засобів”

 

Поряд з субрахунком 131 підприємства, які здійснюють облік витрат за елементами, використовують субрахунок 831 “Амортизація основних засобів”, характеристика субрахунка наведена на рис. 18.3

Рис. 18.3. Характеристика субрахунка 831 “Амортизація основних засобів”

Так як об’єктом амортизації є основні засоби, а одиницею обліку основних засобів – об’єкт основних засобів, то амортизація нараховується на кожний конкретний об’єкт основних засобів, а нарахувати амортизацію – значить, визначити (розрахувати) ту частину амортизуємої вартості об’єкту необоротних активів, що повинна бути віднесена до витрат поточного періоду.

Відповідно до П(С)БО 7 не нараховується амортизація на такий специфічний об'єкт основних засобів як земля (у бухгалтерському обліку субрахунок 101 “Земельні ділянки”), строк корисного використання якої необмежений. І це – єдиний виняток із загального правила.

Типова задача №18.1

Визначити суму зносу (амортизації) за другий рік експлуатації по фрезерувальному верстату за допомогою кумулятивного, виробничого методів та методу зменшення залишкової вартості використовуючи наступні дані:

- первісна вартість – 4000,00 грн.;

- ліквідаційна вартість 250,00 грн.;

- термін використання - 4 роки;

- плановий обсяг випуску продукції за 4 роки за допомогою виробничого обладнання складає 187500 одиниць;

- фактичний випуск продукції за допомогою виробничого обладнання за місяць – 3900 одиниць.

Розв’язок

1) Визначаємо кумулятивний коефіцієнт:

(3 /(1+2+3+4)) = 0,3

2) Визначаємо сума амортизації за другий рік при використанні кумулятивного методу:

(4000,00 – 250,00)* 0,3 = 1125,00 грн.

3) Визначаємо виробничу ставку:

((4000,00 – 250,00)/187500) = 0,02 грн.

4) Визначаємо суму амортизації за місяць при використанні виробничого методу:

(3900 * 0,02) = 78,00 грн.

5) Визначаємо річну норму амортизації при використанні методу зменшення залишкової вартості: (1 - 4 √ (250,00/4000,00) * 100,0 % = 50,0 %

6) Визначаємо сума амортизації за перший рік при використанні методу зменшення залишкової вартості:

(4000,00 * 50,0 % / 100,0 %) = 2000,00 грн.

7) Визначаємо сума амортизації за другий рік при використанні методу зменшення залишкової вартості:

(4000,00 – 2000,00)* 50,0 % / 100,0 %) = 1000,00 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.012 с.)