Господарські операції торговельного підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарські операції торговельного підприємства№ п/п Зміст операцій Сума, грн.
1. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за доставку товарів, вартість послуг 360,00 грн. у т. ч. ПДВ ?
2. Одержано товари від постачальників, вартість придбання 66000,00 грн. у т. ч. ПДВ ?
3. Нарахована торговельна націнка – 30 % ?
4. Нарахована заробітна плата за навантажувально – розвантажувальні роботи 200,00
5. Нараховано єдиний соціальний внесок на нараховану заробітну плату ?
6. Затверджено звіт по відрядженню водія, який доставляв товари 30,00
7. Одержано на поточний рахунок виручку за реалізовані товари 72000,00
8. Списано транспортно – заготівельні витрати ?

 

Примітка: залишок товарів на початок місяця – 98900,00 грн., залишок ТЗВ – 287,00 грн.

 

Розв’язок

 

Господарські операції торговельного підприємства

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за доставку товарів, вартість послуг 360,00 грн. у т. ч. ПДВ 300,00 60,00
2. Одержано товари від постачальників, вартість придбання 66000,00 грн. у т. ч. ПДВ 55000,00 11000,00
3. Нарахована торговельна націнка – 30 % 16500,00
4. Нарахована заробітна плата за навантажувально – розвантажувальні роботи 200,00
5. Нараховано єдиний соціальний внесок на нараховану заробітну плату (22,0 %) 44,00
6. Затверджено звіт по відрядженню водія, який доставляв товари 30,00
7. Одержано на поточний рахунок виручку за реалізовані товари 72000,00
8. Списано транспортно – заготівельні витрати 360,00

Примітка: залишок товарів на початок місяця – 98900,00 грн., залишок ТЗВ – 287,00 грн.

 

1) Визначаємо суму транспортно-заготівельних витрат за місяць (дебетовий оборот по субрахунку 289):

300,00+200,00+44,00 + 30,00 =574,00 грн.

2) Визначаємо вартість одержаних товарів за місяць (дебетовий оборот по субрахунку 282): (55000,00 + 16500,00) = 71500,00 грн.

3) Визначаємо середній відсоток транспортно-заготівельних витрат:

(287,00 + 574,00) / (98900,00 + 71500,00) * 100 = 861,00 / 170400,00 * 100 = 0,5 %

4) Визначаємо транспортно-заготівельні витрати, які підлягають списанню:

(72000,00 * 0,5 %/ 100,0 %) = 360,00 грн.

Облік витрат виробництва

Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), тим нижчою є собівартість продукції. Тому собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв’язок з її ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукції, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

Основним нормативно-законодавчим актом, яким регламентують порядок відображення в обліку та фінансовій звітності інформації про витрати є П(С)БО 16 "Витрати". Відповідно до П(С)БО 16 під витратами розуміють це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок вилучення внесків власників)

Витрати відображаються в обліку та звітності згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції.

Не визнаються витратами надходження від інших осіб:

1) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

2) сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим договором;

3) сума попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

4) сума задатку під заставу або на погашення позики, якщо це передбачене відповідним договором;

5) надходження від первинного розміщення цінних паперів;

6) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

7) інші надходження, що належать іншим особам.

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

– прямі матеріальні витрати;

– прямі витрати на оплату праці;

– інші прямі витрати;

– змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється підприємством.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу прямихвитрат на оплату працівключаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

До складу інших прямих витратвключаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення браку за врахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.

На підприємстві важливе місце займає калькулювання – обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання потрібне для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення рентабельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів тощо.

На підприємствах, як правило, складають (обчислюють) планові та фактичні калькуляції. Перші обчислюються за плановими нормами витрат, другі – за їхнім фактичним рівнем.

Об’єкт калькулювання – це та продукція чи роботи (послуги), собівартість яких обчислюється. До об’єктів калькулювання на підприємстві належать: основна, допоміжна продукція (інструмент, енергія, запчастини та ін.), послуги та роботи (ремонт, транспортування). Головний об’єкт калькулювання – готові вироби, які поставляються за межі підприємства, тобто на ринок.

Для накопичення фактичних витрат, пов’язаних з здійсненням виробничого процесу виготовлення продукції відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань використовують активний рахунок 23 “Виробництво”. По дебету рахунка відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції, по кредиту відображають – суму фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції.

Сальдо по рахунку як правило дебетове і означає наявність незавершеного виробництва. В Балансі сальдо відображається в ІІ розділі активу по вписуваній статті “Незавершене виробництво” або по статті “Запаси”. Як правило залишки незавершеного виробництва визначають щомісячно шляхом проведення інвентаризації за допомогою вимірювання, перерахунку, зважування незавершеного виробництва. Дані інвентаризації відображають в інвентаризаційному описі.

Розглянемо кореспонденцію рахунків по обліку витрат на виробництво продукції на підприємствах в табл. 26.1.

Таблиця 26.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.007 с.)