Особливості обліку товарів та торговельної націнки та транспортно-заготівельних витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості обліку товарів та торговельної націнки та транспортно-заготівельних витратПланом рахунків для обліку основних господарських засобів у торгівлі передбачено використання активного рахунку 28 “Товари”, до якого відкривають наступні субрахунки:

- 281 “Товари на складі” – застосовується для обліку наявності та руху товарних запасів, що знаходяться на оптових та роздрібних базах, складах, в овочесховищах, морозильниках;

- 282 “Товари в торгівлі” – використовується для обліку товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі (у магазинах, кіосках. У буфетах підприємств громадського харчування, на лотках);

- 283 “Товари на комісії” – застосовується для обліку товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно–правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар до оплати їх вартості;

- 284 “Тара під товарами” - використовують для обліку наявності та руху тари під товарами і порожньої тари. Торговельні підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 “Торговельна націнка”;

- 285 “Торгова націнка” – застосовується при веденні обліку товарів за продажними цінами, на цьому субрахунку відображають торгові націнки на товари на товари, тобто різницю між купівельною та продажною (роздрібною) вартістю товарів. За кредитом субрахунку 285 відображають збільшення суми торгових націнок, за дебетом – зменшення (списання). Списання за рахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунків 281, 282;

- 286 “Необоротні активи, призначені для реалізації” – використовується для обліку основних засобів, що призначені для подальшої реалізації;

- 289 “Транспортно–заготівельні витрати” – використовується для відображення суми транспортно–заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів, продуктів, сировини.

До бухгалтерського балансу включають згорнуте сальдо за всіма субрахунками до рахунку 28 “Товари” і відображають його у ІІ розділі активу Балансу.

Дохід від реалізації товарів обліковується на пасивному рахунку 70 “Дохід від реалізації” субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”, за кредитом відображають суми одержаних доходів від реалізації товарів, а за дебетом – зменшення доходу на суму ПДВ та акцизного податку і списання на фінансові результати. При цьому чистий дохід від реалізації товарів визначають як різницю між кредитовим та дебетовим оборотами по субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”.

На рахунку 90 “Собівартість реалізації” субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” за дебетом відображають собівартість, що складається з купівельної ціни та суми транспортно–заготівельних витрат, що відносяться до реалізованих товарів. По закінченню кожного місяця бухгалтер визначає дебетовий оборот по субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” і загальною сумою списує на рахунок 79 “Фінансові результати”.

В подальшому різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованих товарів у Звіті про фінансові результати дає змогу обчислити валовий прибуток (збиток).

Розглянемо в табл. 25.1 схему кореспонденції рахунків по обліку операцій, пов’язаних з придбанням та реалізацією товарів.

Таблиця 25.1

Схема кореспонденції рахунків по обліку руху товарів

 

Зміст господарських операцій Дебет Кредит
При одержанні товарів від вітчизняних постачальників
При відображенні податкового кредиту у вартості одержаних товарів
При оприбуткуванні надлишків товарів, виявлених під час інвентаризації
При проведенні дооцінки товарів
При оприбуткуванні товарів в якості внеску в статутний капітал
При переведенні виробничих запасів до складу товарів
При оприбуткуванні товарів, придбаних за рахунок підзвітних осіб
При відображенні податкового кредиту у вартості одержаних товарів
При відображенні суми нарахованої торговельної націнки
При відображенні собівартості реалізованих товарів
При відображенні нестачі товарів, що виявлена під час інвентаризації
При проведенні уцінки товарів, що зіпсовані
При списанні товарів, що використані при попередженні або ліквідації наслідків надзвичайних подій
При списанні реалізованої торговельної націнки

 

При відображенні господарських операцій на рахунках кожне торговельне підприємство використовує ряд первинних документів, що являються документальним підтвердженням здійснених операцій.

Розглянемо в табл. 25.2 перелік документів, що можуть бути використанні при оприбуткуванні та списанні товарів.

Таблиця 25.2

Документування операцій з руху товарів

 

Форма доку­менту Назва документу Призначення документу
М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов’язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства
М-2 Довіреність Призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства на отриманні запасів
М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Використовується для взаємозв’язку складського та бухгалтерського обліку
М-16 Матеріальний ярлик Використовується для позначення одиниць товарів
М-19 Матеріальний звіт Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період
  Рахунок-фактура Використовуються для розрахунків між постачальниками та покупцями за відвантажені (відпущені) товари
1-ТН Товарно-транспортна накладна Призначена для обліку поставок товарів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для якісного та кількісного приймання запасів
         

 

Наведені дані в табл. 25.3 свідчать про різноманітність та великий обсяг первинних документів та регістрів, що використовуються для обліку руху товарів. Використання того чи іншого документу залежить від порядку оприбуткування товарів, від організації складського обліку. Так наприклад, якщо товари придбані за рахунок коштів підзвітної особи на ринку, то обов’язкове складання Акту закупівлі запасів, якщо товари одержано автомобільним транспортом, то як правило присутня товарно – транспортна накладна (ф. 1-ТН) і т.і.

Окремі підприємства при придбанні товарів здійснюють ряд витрат, які обліковують окремо від вартості товарів і саме тому використовують субрахунок 289 “Транспортно – заготівельні витрати”.

Розглянемо в табл. 25.4 схему кореспонденції рахунків по обліку транспортно-заготівельних витрат.

Таблиця 25.4

Схема кореспонденції рахунків по обліку транспортно–заготівельних витрат

 

Зміст господарських операцій Дебет Кредит
При одержанні рахунків – фактур від постачальників за послуги, пов’язані з придбанням товарів
При відображенні податкового кредиту у вартості послуг, пов’язаних з придбанням товарів
При одержанні рахунків – фактур від сторонніх організацій за послуги, пов’язані з придбанням товарів
При відображенні податкового кредиту у вартості послуг, пов’язаних з придбанням товарів
При нарахуванні заробітної плати за роботи, пов’язані з підготовкою товарів до продажу
При нарахуванні єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників, робота яких пов’язана з підготовкою товарів до продажу
При списанні транспортно–заготівельних витрат

 

Для синтетичного обліку операцій по рахунку 28 “Товари” використовують Журнал 5 або 5А (при застосуванні для обліку витрат рахунків класу 8 і 9).

Типова задача № 25.1

Відобразити господарські операції торговельного підприємства на рахунках бухгалтерського обліку, провести необхідні обчислення на підставі таких даних:

 

Господарські операції за лютий поточного року

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Оприбутковано товари, що придбані за рахунок коштів підзвітних осіб, вартість придбання 3600,00 грн., у т.ч. ПДВ ?
2. Нарахована торговельна націнка – 41 % ?
3. 4 Оприбутковано товари, що надійшли від постачальників, вартість придбання 42000,00 грн. у т.ч. ПДВ ?
4. 5 Нарахована торговельна націнка на придбаний товар у розмірі 40 % ?
5. 7 Одержано на поточний рахунок виручку за реалізований товар 56000,00
6. Списана реалізована торговельна націнка ?
7. Відображається собівартість реалізованого товару ?

 

Примітка: Залишок товарів на початок місяця складав 45000,00 грн., залишок торговельної націнки – 27000,00 грн.

 

Розв’язок

Господарські операції за місяць

 

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Оприбутковано товари, що придбані за рахунок коштів підзвітних осіб, вартість придбання 3600,00 грн., у т.ч. ПДВ 3000,00 600,00
2. Нарахована торговельна націнка – 41 % 1230,00
3. 4 Оприбутковано товари, що надійшли від постачальників, вартість придбання 42000,00 грн. у т.ч. ПДВ 35000,00 7000,00
4. 5 Нарахована торговельна націнка на придбаний товар у розмірі 40 % 14000,00
5. 7 Одержано на поточний рахунок виручку за реалізований товар 56000,00
6. Списана реалізована торговельна націнка 24080,00
7. Відображається собівартість реалізованого товару 31920,00

 

Примітка: Залишок товарів на початок місяця складав 45000,00 грн., залишок торговельної націнки – 27000,00 грн.

 

1) Визначаємо суму нарахованої торговельної націнки за місяць (кредитовий оборот по субрахунку 285):

1230,00+14000,00 = 15230,00 грн.

2) Визначаємо вартість одержаних товарів за місяць (дебетовий оборот по субрахунку 282): 3000,00 + 1230,00 + 35000,00 + 14000,00 = 53230,00 грн.

3) Визначаємо середній відсоток торговельної націнки:

(27000,00 + 15230,00) / (45000,00 + 53230,00) * 100,0 %= 42230,00 / 98230,00 * 100,0 % = 43,0 %

4) Визначаємо реалізовану торговельну націнку: (56000,00 * 43,0 % / 100,0 %) = 24080,00 грн.

5) Визначаємо собівартість реалізованого товару: (56000,00 – 24080,00) = 31920,00 грн.

 

Типова задача № 25.2

 

Відобразити господарські операції на рахунках та визначити необхідні суми на підставі таких даних:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.009 с.)