Документальне оформлення та синтетичний облік псування товарівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документальне оформлення та синтетичний облік псування товарівНа торговельних підприємствах у процесі надходження, зберігання і реалізації товарів виникають товарні втрати. Розрізняють два їх види – у межах норм природних втрат і понад норми природних втрат.

Втрати товарів у межах норм природних втрат виникають внаслідок природної втрати ваги (уцінки, утруски) і виявляються у ході проведення інвентаризації.

Втрати товарів понад норми природних втрат виникають у зв’язку з псуванням, боєм, браком їх у процесі зберігання і реалізації.

При виявленні зіпсованих товарів матеріально відповідальна особа подає керівникові підприємства доповідну записку, в якій перелічує такі товари, зазначає причини їх псування.

Керівник підприємства призначає комісію, яка має визначити обсяг втрат і причини їх виникнення. До складу комісії входять представник адміністрації, профспілкового комітету та матеріально відповідальна особа. Крім того, до складу комісії за необхідності залучають представника санітарної служби і спеціаліста – товарознавця відповідної групи товарів.

Комісія перевіряє кількість зіпсованих товарів їх якість, можливість використання або реалізації за зниженими цінами, встановлює причини псування і винних осіб. Ці дані фіксуються в акті про псування, бій і лом товарів (форма № 026).

Один примірник акта (перший) разом з поясненням матеріально відповідальної особи комісія передає головному бухгалтеру підприємства для перевірки і подання керівникові підприємства. Головний бухгалтер ретельно перевіряє правильність оформлення акта, ціни, підрахунки, після чого передає акт керівникові підприємства для розгляду і прийняття рішення.

На підставі акта і пояснення матеріально відповідальної особи керівник підприємства приймає рішення про те, за чий рахунок слід списати втрати. За рішенням керівника підприємства втрати від псування товарів можуть бути списані за рахунок підприємства або за рахунок матеріально відповідальної особи.

Якщо псування товарів сталося з вини матеріально відповідальної особи, то керівник підприємства дає письмове розпорядження про стягнення суми втрат за її рахунок. Коли ж це сталося не з вини матеріально відповідальної особи, втрати списуються за рахунок підприємства.

Одночасно з прийняттям рішення про списання втрат товарів керівник на підставі висновків комісії приймає рішення про доцільність і можливість подальшого використання зіпсованих товарів. Продовольчі товари, які згідно з висновком санітарної інспекції не можуть бути використані для харчових цілей, передають для переробки або на корм худобі. Непродовольчі товари можуть бути передані на металобрухт.

Продовольчі та непродовольчі товари, що не можуть бути використані на зазначені цілі, мають бути вилучені з торгівлі й знищені в присутності членів комісії, які склали акт. Про це роблять відповідний запис в акті.

При виявленні втрат від псування товарів з вини матеріально відповідальної особи, відшкодування завданих збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей» № 217/95-ВР.

Відповідно до них, розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей (крім дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння) визначається: за балансовою вартістю цих цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 % від балансової вартості на момент установлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

Р3 = [(БвА) · Іінф. + ПДВ + Азб.] · 2 + Вп + Вр,

де Рз – розмір збитків, грн;

Бв – балансова вартість на момент установлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, грн;

А – амортизаційні відрахування, грн;

Іінф. – загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі індексів інфляції, які щомісяця визначають органи статистики;

ПДВ – розмір податку на додану вартість, грн;

Азб. – розмір акцизного збору, грн;

Вп – фактичні витрати підприємства для відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей (у гривнях);

Вр – фактична вартість робіт з відновлення (витрати на доставку матеріалів і усунення пошкоджень) за цінами на день вчинення правопорушення (у гривнях).

При цьому різниця між розміром завданих збитків та балансовою вартістю зіпсованих товарів перераховується до бюджету.

Типова кореспонденція рахунків з обліку втрат від псування товарів у роздрібній торгівлі наведено у табл. 30.

Таблиця 30

Типова кореспонденція рахунків з обліку втрат від
псування товарів у роздрібній торгівлі

Дебет Кредит Зміст господарських операцій
Списання втрат за рахунок підприємства
«Торгова націнка» «Товари в торгівлі» Списано торгову націнку, що відноситься до зіпсованих товарів
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Товари в торгівлі Відображено втрати від псування товарів за купівельною ціною
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Розрахунки за податками» Відображено втрату податкового кредиту з ПДВ
Списання втрат за рахунок матеріально відповідальної особи
«Торгова націнка» «Товари в торгівлі» Списано торгову націнку, що відноситься до зіпсованих товарів
«Нестачі і втрати від псування цінностей» «Товари в торгівлі» Відображено втрати від псування товарів
«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» «Відшкодування раніше списаних активів» Відображено заборгованість винної особи за завдані збитки від псування товарів
«Відшкодування раніше списаних активів» «Розрахунки за обов’язковими платежами» Відображено різницю між розміром завданих збитків і балансовою вартістю зіпсованих товарів, що підлягає перерахуванню до бюджету
«Розрахунки за обов’язковими платежами» «Поточні рахунки в національній валюті» Перераховано різницю між розміром завданих збитків і балансовою вартістю зіпсованих товарів до бюджету з поточного рахунку
«Товари в торгівлі» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення товарів
«Каса» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення готівки в касу
«Рахунки в банках» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок
«Розрахунки за виплатами працівникам» «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» Відшкодовано винною особою завдані збитки шляхом утримань із заробітної плати

Практичне заняття (4 год)

План

1. Суть, види та функції РРО.

2. Нормативно-правове регламентування, порядок здійснення та документального оформлення розрахункових операцій у роздрібній торгівлі за допомогою РРО.

3. Правила здійснення розрахункових операцій за допомогою РРО.

4. Перелік видів роздрібної торгівлі, які можуть здійснюватись без використання РРО.

5. Порядок документального оформлення розрахункових операцій за допомогою РРО.

6. Документальне оформлення і облік реалізації товарів за готівку та за безготівковими розрахунками.

7. Облік реалізації товарів за платіжними картками.

8. Облік знижок, наданих покупцям.

9. Документальне оформлення і облік повернення товарів покупцями.

10. Документальне оформлення та облік внутрішнього переміщення та безоплатної передачі товарів.

11. Порядок здійснення виїзної торгівлі.

12. Документальне оформлення виїзної торгівлі.

13. Синтетичний облік виїзної торгівлі.

14. Порядок проведення і документальне оформлення переоцінки товарів у роздрібній торгівлі.

15. Синтетичний облік переоцінки товарів у роздрібній торгівлі.

16. Порядок виявлення псування товарів.

17. Документальне оформлення псування товарів у роздрібній торгівлі.

18. Синтетичний облік псування товарів у роздрібній торгівлі.

19. Якими нормативними документами регламентується порядок продажу товарів у кредит?

20. Правила продажу товарів у кредит.

21. Документальне оформлення продажу товарів у кредит.

22. Синтетичний облік продажу товарів у кредит.

23. Нормативно-правове регулювання комісійної торгівлі.

24. Правила здійснення комісійної торгівлі.

25. Документальне оформлення приймання товарів на комісію.

26. Порядок уцінки товарів, прийнятих на комісію.

27. Документальне оформлення реалізації, уцінки та зняття з комісії комісійних товарів.

28. Синтетичний облік комісійної торгівлі.

29. Структура і порядок складання товарно-грошового звіту.

30. Порядок бухгалтерської обробки товарно-грошового звіту.

31. Види аналітичного обліку товарів і тари в роздрібній торгівлі.

32. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари в роздрібній торгівлі.

33. Організація аналітичного вартісного обліку товарів і тари в роздрібній торгівлі за різними формами бухгалтерського обліку.

34. Порядок узагальнення облікової інформації про рух товарів і тари в роздрібній торгівлі.

 

Завдання 1

1. За господарськими операціями 18–19 магазину № 1 скласти первинні документи, здійснити їх бухгалтерську обробку:

видаткова накладна № 100;

прибутковий касовий ордер № 121.

2. Записати господарські операції 18–19 магазину № 1 в реєстраційний журнал, визначити кореспонденцію рахунків.

3. Зробити записи у Книги обліку придбання і продажу товарів (продукції, робіт, послуг).

Умова завдання

Операція 18

Згідно з видатковою накладною № 100 від 4.03.20__ р. дитячому садку № 69 відпущено товари за безготівковими розрахунками. Реквізити покупця: м. Полтава, вул. Артема, 32. Поточний рахунок № 12278438340 в КБ «Полтава-банк», МФО 241600.

Товар відпущено згідно з дорученням № 2 від 3.03.20__ р. на ім’я Дорошенко М. І.; доставлено автомобілем ГАЗ-69 № 20-80 ПОМ. Дорожній лист № 502 від 3.03.20__ р. Податкова накладна № 145.

Назва товару Од. виміру Кількість Облікова ціна, грн Сума, грн
Відбілювач, 1 л бан. 1,00 ?
Порошок пральний «Лотос», 750 г пач. 1,50 ?
ПДВ – 20 %       ?
Знижка, надана покупцеві – 5 %       ?

 

Операція 19

2.03.20__ р. згідно з прибутковим касовим ордером № 121 здано виторг від реалізації товарів у касу підприємства 2 560 грн, ПДВ – 20 %.

Таблиця 31

Господарські операції з руху товарів і тари в магазині
№ 1 за 3–31.03.20__ р.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
3.03.200_р. за рахунком-фактурою № 02-500249 надійшли товари від Сумської оптової бази:    
– вартість товарів за купівельними цінами 13 720
– вартість зворотної тари
Транспортні витрати
ПДВ – 20 % ?
Торгова націнка – 35 % ?
5.03.20__ р. здано виторг від реалізації товарів в касу підприємства /прибутковий касовий ордер № 125/ 12 700
7.03.20__ р. за прибутковим касовим ордером № 127 здано виторг від реалізації товарів в касу підприємства 2 800
Знижка, надана покупцям у момент реалізації товарів
8–31.03.20__ р. за рахунками-фактурами № 149-186 оприбутковано товари від різних постачальників:  
– вартість товарів за купівельними цінами 16 700
– вартість зворотної тари
ПДВ – 20 % ?
Торгова націнка – 32 % ?
При прийманні в магазині виявлено нестачу товарів з вини постачальника, йому пред’явлено претензію
8–31.03.20__ р. за видатковими накладними № 34–42 здано тару тарозбираючій організації:  
– вартість тари за обліковими цінами
– вартість тари за приймальними цінами
8–31.03.20__ р. реалізовано товари за пластиковими картками 3 100
ПДВ – 20 % ?
10–31.20__ р. за накладними № 504–516 від різних постачальників оприбутковано товари, придбані з підзвітних сум 6 500
ПДВ–20 % ?
Торгова націнка – 35 % ?
Надано знижку покупцеві після дати реалізації товарів
ПДВ – 20 % ?

 

Завдання 2

1. За господарськими операціями 20–21 магазину № 1 скласти первинні документи, здійснити їх бухгалтерську обробку:

акт про псування, бій, лом товарів № 5;

акт переоцінки товарів №12.

 

Умова завдання

Операція 20

1.03.20__ р. комісія у складі заступника директора Власова С. І., бухгалтера Іванової І. П., товарознавця Біленко Т. О., члена профспілкового комітету Бондаренко І. К., матеріально відповідальної особи Кудрі Г. В. склала акт № 5 про псування, бій, лом товарів.

В акті зазначено вартість товарів за продажними цінами:

Найменування товару, ґатунок, вага Од. виміру Кількість Продажна ціна, грн
Кілька в томатному соусі, І ґ., 250 гр. бан. 2,20
Сир плавлений «Дружба», 55 % жиру, 200 г пач. 2,30
Сирки солодкі глазуровані, 67 %, 100 г пач. 1,10
Торгова націнка – 30 %      
ПДВ – 20 %      

 

За висновком комісії псування товарів виникло через відсутність відповідних умов зберігання і закінчення терміну їх реалізації. Зіпсовані товари знищено у присутності комісії шляхом утилізації. За розпорядженням керівника підприємства втрати від псування консервів списано за рахунок підприємства, а втрати від псування сирків – за рахунок матеріально відповідальної особи.

 

Операція 21

5.03.20__ р. за розпорядженням керівника підприємства № 42 в магазині № 1 проведено переоцінку товарів.

Комісія у складі:

заступника директора Власова С. І.;

товарознавця Біленко Т. О.;

бухгалтера Іванової І. П.;

зав. магазином Кудрі Г. В.

склала акт переоцінки № 12.

Найменування товарів Од. виміру Кількість Продажна ціна, грн
до переоцінки після переоцінки
Печиво «Марія» кг 1,50 2,20
Цукерки «Білочка» кг 9,60 7,80
Торгова націнка – 30 % х х ? ?
ПДВ – 20 % х х ? ?

Завдання 3

1. Скласти узагальнений товарно-грошовий звіт № 1–14 за 1–31.03.20__ р. магазину № 1, здійснити його бухгалтерську обробку.

2. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 282, 284.

Завдання 4

1. Записати господарські операції про рух товарів і тари в магазині № 2 за 1–31.03.20__ р. у реєстраційний журнал, визначити кореспонденцію рахунків.

2. Скласти узагальнений товарно-грошовий звіт № 9–12 за 1–31.03.20__ р. магазину № 2, здійснити його бухгалтерську обробку.

3. Зробити записи в регістр аналітичного обліку за рахунками 282, 284.

4. Зробити записи у Книги обліку придбання і продажу товарів (продукції, робіт, послуг).

5. Узагальнити облікову інформацію в регістрах аналітичного обліку за рахунками 282, 284. Зробити записи у Головну книгу.

Умова завдання

Таблиця 32

Господарські операції з руху товарів і тари в магазині
№ 2 за 1–31.03.20__ р.

№ з/п Зміст господарських операції Сума, грн  
 
За рахунком-фактурою № 697 від 6.03.20__ р. від Сумської оптової бази «Бакалія» оприбутковано товари і тару:    
– вартість товарів за купівельними цінами 8 460  
– вартість зворотної тари  
Транспортно-заготівельне витрати  
ПДВ – 20 % ?  
Торгова націнка – 30 % ?  
8.03.20__ р. від хлібозаводу № 1 надійшли хлібобулочні вироби (накладні № 216–258) 4 600  
ПДВ – 20 % ?  
Торгова націнка – 10 % ?  
11.03.20__ р. за накладною № 191 оприбутковано кулінарні вироби від різних постачальників, придбані з підзвітних сум  
ПДВ – 20 % ?  
Торгова націнка – 25 % ?  
13.03.20__ р. із магазину № 1 надійшла й оприбуткована тара  
15.03.20__ р. за накладною № 48 ТОВ «Скіф» реалізовано товари за безготівковими розрахунками 3 000  
ПДВ – 20 % ?  
16.03.20__ р. згідно з актом № 14 проведено переоцінку товарів:    
– вартість товарів до переоцінки  
– вартість товарів після переоцінки  
Торгова націнка – 35 % ?  
19.03.20__ р. згідно з актом № 15 проведено переоцінку товарів:    
– вартість товарів до переоцінки  
– вартість товарів після переоцінки  
Торгова націнка – 30 % ?  
26.03.20__ р. згідно з актом № 16 проведено переоцінку товарів:    
– вартість товарів до переоцінки  
– вартість товарів після переоцінки  
Торгова націнка – 40 % ?  
28.03.20__ р. за рахунком-фактурою № 125-130 від Полтавської кондитерської фабрики надійшли товари 12 800  
Транспортні витрати  
ПДВ – 20 % ?  
Торгова націнка – 36 % ?  
При прийманні в магазині виявлено нестачу товарів з вини транспортної організації, якій пред’явлено претензію  
30.03.20__ р. згідно з актом № 8 списано втрати від псування товарів за рахунок підприємства  
Торгова націнка – 40 % ?  
ПДВ – 20 % ?  
1–30.03.20__ р. здано виторг від реалізації товарів в касу підприємства (прибуткові касові ордери № 145–158) 15 900  
ПДВ – 20 % ?  
1–31.03.20__ р. реалізовано товари за пластиковими картками 1 600  
ПДВ – 20 % ?  
31.03.20__ р. нараховано заробітну плату працівникам неспискового складу за розвантажування товарів  
31.03.20__ р. здійснено відрахування на соціальні заходи від нарахованої заробітної плати за розвантаження товарів ?  
Списано витрати на відрядження працівників, які здійснювали відбір та закупівлю товарів  
31.03.20__ р. за прибутковим касовим ордером № 160 здано виторг від реалізації товарів у касу підприємства  
Знижка, надана покупцям у момент реалізації товарів  
ПДВ – 20 % ?  
31.03.20__ р. за накладною № 1280 здано тару тарозбираючій організації:    
– вартість тари за обліковими цінами  
– вартість тари за приймальними цінами  
31.03.20__ р. згідно з порівняльною відомістю № 4 відображено результати інвентаризації:    
– лишки тари  
– нестача товарів за продажними цінами,  
у т. ч.: у межах норм природних втрат  
понад норми природних втрат  
Торгова націнка – 35 % ?  
За рішенням керівника підприємства лишки тари оприбутковано, нестачу товарів у межах норм природних втрат списано за рахунок підприємства, понад норми – за рахунок зав. магазином. Індекс інфляції – 1,02. Матеріально відповідальна особа відшкодувала завдані збитки і внесла гроші в касу підприємства. ?  

Завдання для самостійної роботи (4 год)

Завдання 1

Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, пов’язаними з переоцінкою товарів у магазині.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Проведено переоцінку товарів у магазині:  
– вартість товарів до переоцінки
– вартість товарів після переоцінки
Торгова націнка – 30 % ?
Проведено переоцінку товарів у магазині:  
– вартість товарів до переоцінки
– вартість товарів після переоцінки
Торгова націнка – 40 % ?
Проведено переоцінку товарів у магазині:  
– вартість товарів до переоцінки
– вартість товарів після переоцінки
Торгова націнка – 35 % ?

 

Завдання 2

Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, пов’язаними зі зберіганням товарів у магазині.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Через відсутності відповідних умов зберігання і закінчення терміну реалізації в магазині зіпсовано товари:  
– вартість товарів за продажними цінами
Торгова націнка – 30 % ?
Втрати від псування товарів списано за рахунок матеріально відповідальної особи. Індекс інфляції – 1,08 ?
Винна особа відшкодувала завдані збитки і внесла гроші в касу підприємства ?
З поточного рахунку підприємства перераховано різницю між розміром завданих збитків і балансовою вартістю нестачі товарів у бюджет ?
Списано втрати від псування товарів за рахунок підприємства:  
– вартість товарів за продажними цінами
Торгова націнка – 45 % ?
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
При проведенні інвентаризації в магазині виявлено:  
– лишки тари
– нестачу товарів за продажними цінами, у т. ч.:
а) у межах норм природних втрат
б) понад норми природних втрат
Торгова націнка – 35 % ?
За рішенням керівника підприємства лишки тари оприбутковано, нестачу товарів у межах норм природних втрат списано за рахунок підприємства, а понаднормові втрати – за рахунок матеріально відповідальної особи ?
Завдані збитки утримано із заробітної плати винної особи ?
З поточного рахунка підприємства перераховано різницю між розміром завданих збитків і балансовою вартістю нестачі товарів у бюджет ?
Оприбутковано лишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при проведенні інвентаризації:  
– вартість товарів за продажними цінами
– вартість тари
Торгова націнка – 50 % ?

 

Завдання 3

Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, пов’язаними з реалізацією товарів у магазині.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Здано виторг від реалізації товарів у касу підприємства
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Здано виторг від реалізації товарів у касу підприємства
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Знижка, надана покупцям на дату реалізації товарів
Оприбутковано товари, повернені покупцем:  
– вартість товарів за продажними цінами
ПДВ – 20 % ?
Торгова націнка – 50 % ?
Покупцю повернено готівку з каси ?
Покупцю повернено готівку з каси у розмірі наданої знижки після дати реалізації товарів
ПДВ – 20 % ?
Реалізовано товари за пластиковими картками
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
  Грошові кошти надійшли на поточний рахунок підприємства за вирахуванням комісійної винагороди – 1 % ?
Реалізовано товари вітчизняним покупцям за безготівковими розрахунками
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
На поточний рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупців у повному розмірі ?
Здійснено внутрішнє переміщення товарів із магазину в магазин
Списано товари, розповсюджені безкоштовно серед покупців у рамках рекламної акції:  
– вартість товарів за продажними цінами
Торгова націнка – 30 % ?
Передано товари безкоштовно у вигляді спонсорської допомоги дитячому садку:  
– вартість товарів за продажними цінами
Торгова націнка – 32 % ?
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
На поточний рахунок підприємства надійшла передоплата від вітчизняних покупців
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Реалізовано оплачені товари вітчизняним покупцям за безготівковими розрахунками ?
Здано тару тарозбираючій організації:  
– вартість тари за обліковими цінами
– вартість тари за приймальними цінами
Здано тару тарозбираючій організації:  
– вартість тари за обліковими цінами
– вартість тари за приймальними цінами
З магазину передано товари для виїзної торгівлі за продажними цінами 1 500
Здано виторг від реалізації товарів у касу підприємства 1 200
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Оприбутковано нереалізовані товари ?
Реалізовано товари у кредит фізичній особі:  
– вартість товарів за продажними цінами 3 400
ПДВ – 20 % ?
Кредит оформлено на 12 місяців під 25 % річних  
Покупцем здійснено перший внесок готівкою в касу – 10 % ?
Відображено щомісячну заборгованість покупця за відсотки по кредиту ?
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Відображено щомісячне внесення покупцем готівки в касу у погашення заборгованості за кредитом та відсотків ?

Завдання 4

Визначити кореспонденцію рахунків за господарськими операціями, пов’язаними з комісійною торгівлею.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн
Прийнято нові товари на комісію від фізичної особи за ціною комітента
Комісійна винагорода – 15 % ?
ПДВ – 20 % ?
Здано виручку від реалізації комісійних товарів у касу підприємства
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Відображено заборгованість перед комітентом за реалізовані комісійні товари ?
Видано з каси заборгованість комітенту за реалізовані комісійні товари ?
Прийнято ненові товари на комісію від фізичної особи за ціною комітента
Комісійна винагорода – 5 % ?
ПДВ – 20 % ?
Здано виручку від реалізації комісійних товарів у касу підприємства 508,80
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Відображено заборгованість перед комітентом за реалізовані комісійні товари ?
Видано з каси заборгованість комітенту за реалізовані комісійні товари ?
Прийнято нові товари на комісію від фізичної особи за ціною комітента
Комісійна винагорода – 25 % ?
ПДВ – 20 % ?
Здано виручку від реалізації комісійних товарів у касу підприємства
Відображено податкове зобов’язання з ПДВ ?
Відображено заборгованість перед комітентом за реалізовані комісійні товари ?
Видано з каси заборгованість комітенту за реалізовані комісійні товари ?
Відображено уцінку нереалізованих комісійних товарів – 30 % ?
Повернено комітенту нереалізовані комісійні товари ?
Внесено комітентом у касу грошові кошти на відшкодування витрат зі зберігання комісійних товарів

 

Завдання для індивідуальної роботи (2 год)

Теми рефератів

1. Правила застосування РРО.

2. Документальне оформлення розрахункових операцій в умовах застосування РРО.

3. Документальне оформлення реалізації товарів.

4. Синтетичний облік реалізації товарів.

5. Правила виїзної торгівлі.

6. Документальне оформлення виїзної торгівлі.

7. Синтетичний облік виїзної торгівлі.

8. Особливості документального оформлення та обліку переоцінки товарів.

9. Особливості документального оформлення та обліку псування товарів.

10. Порядок продажу товарів у кредит.

11. Документальне оформлення продажу товарів у кредит.

12. Синтетичний облік продажу товарів у кредит.

13. Правила комісійної торгівлі.

14. Документальне оформлення комісійної торгівлі.

15. Синтетичний облік комісійної торгівлі.

16. Звітність матеріально відповідальних осіб.

17. Організація аналітичного натурально-вартісного обліку товарів і тари.

18. Організація аналітичного вартісного обліку товарів і тари.

 

Тести

1. Скількома бухгалтерськими записами відображається реалізація товарів покупцям?

а) 2;

б) 3;

в) 1;

г) 4.

2. Втрати від крадіжок, нестачі, псування товарів, виявлені на складі з вини матеріально відповідальної особи, відшкодовуються за:

а) купівельними цінами;

б) продажними цінами;

в) продажними цінами у двохкратному розмірі;

г) сумою завданих збитків, визначеною відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 116.

3. Яким бухгалтерським записом відображається реалізація товарів зі складу стороннім покупцям?

а) 361 281; 361 641; в) 361 702; 702 641; 902 282;

б) 361 702; 702 641; г) 361 702; 641 702; 902 282;

4. Яким документом оформлюється нестача товарів, виявлена при їх прийманні на складі з вини транспортної організації?

а) актом про псування (бій, лом) товарів;

б) актом про встановлення розбіжностей за кількістю;

в) актом про встановлення розбіжностей за якістю;

г) комерційним актом.

5. Яким документом оформлюється перевезення товарів стороннім автомобільним транспортом?

а) вантажна квитанція;

б) товарно-транспортна накладна;

в) комерційний акт;

г) вантажна накладна.

 

Література: 2, 3, 7–9, 11, 14, 15.

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів
від реалізації товарів на роздрібних торговельних підприємствах

 

Вивчаючи цю тему, студенти повинні:

- знати порядок оцінки, документального оформлення, синтетичного та аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів на роздрібних торговельних підприємствах;

- уміти вільно ідентифікувати об’єкти бухгалтерського обліку і формувати їх вартість;

- уміти застосовувати комплексний підхід до аналізу господарських операцій, правильно здійснювати їх економічну інтерпретацію, оцінку та відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

- уміти своєчасно визнавати і правильно оцінювати доходи і витрати торговельних підприємств, визначати фінансові результати діяльності у сфері торговельного бізнесу.

Ключові терміни: операційна діяльність, доходи, витрати, фінансові результати, розподіл торгової націнки, розподіл прибутку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.014 с.)