Перелік питань для підготовки до підсумкового контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 

1. Порядок здійснення торговельної діяльності на території України.

2. Патентування торговельної діяльності.

3. Ліцензування торговельної діяльності.

4. Порядок формування первинної вартості товарів.

5. Облік і розподіл транспортно-заготівельних витрат у торгівлі.

6. Документальне оформлення і облік оформлення надходження товарних запасів на оптовому підприємстві.

7. Характеристика методів оцінки вибуття товарів у торгівлі.

8. Документальне оформлення і облік реалізації товарних запасів на оптовому підприємстві.

9. Документальне оформлення і облік переоцінки товарних запасів на оптовому підприємстві.

10. Документальне оформлення і облік псування товарних запасів на оптовому підприємстві.

11. Організація аналітичного обліку товарних запасів на оптовому підприємстві.

12. Організація складського обліку товарних запасів на оптовому підприємстві.

13. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух товарних запасів на оптовому підприємстві.

14. Документальне оформлення і облік результатів інвентаризації товарних запасів на оптовому підприємстві.

15. Документальне оформлення і облік надходження товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

16. Документальне оформлення і облік реалізації товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

17. Документальне оформлення і облік переоцінки товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

18. Документальне оформлення і облік псування товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

19. Організація аналітичного обліку товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

20. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

21. Документальне оформлення і облік результатів інвентаризації товарних запасів на роздрібному торговельному підприємстві.

22. Особливості застосування РРО в торгівлі при здійсненні розрахунків з покупцями за готівку.

23. Документальне оформлення і облік продажу товарів у кредит.

24. Документальне оформлення і облік виїзної торгівлі.

25. Документальне оформлення і облік комісійної торгівлі.

26. Облік і розподіл торгової націнки на роздрібному торговельному підприємстві.

27. Порядок формування і облік собівартості реалізованих товарів на роздрібному торговельному підприємстві.

Приклад екзаменаційного білетА

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Екзаменаційний білет № 1

з дисципліни «Облік у сфері торговельного бізнесу»

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

І. Дати відповідь на теоретичні питання.

1. Порядок формування первісної вартості товарів.

2. Синтетичний облік реалізації товарів на роздрібному торговельному підприємстві.

 

ІІ. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції оптового торговельного підприємства:

1. На складі оприбутковано товарно-матеріальні цінності, придбані з підзвітних сум:

вартість товарів за купівельними цінами – 14 000 грн, ПДВ – 20 %;

вартість зворотної тари – 300 грн.

2. Зі складу реалізовано товари вітчизняним покупцям:

вартість товарів за купівельними цінами – 7 000 грн, ПДВ – 20 %.

3. Торгова націнка – 10 %.

На поточний рахунок підприємства надійшла оплата від вітчизняних покупців у повному обсязі.

4. Списано втрати від псування товарів на складі за рахунок підприємства на суму 145 грн. ПДВ – 20 %.

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту «___»____________ протокол № ___.

 

 

Зав. кафедрою _________________ проф. Верига Ю. А.

 

 

Екзаменатор _________________ доц. Ночовна Ю. О.

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

Термінологічний словник

 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведене до отримання економічних вигод у майбутньому.

Безготівкові розрахункиперерахування певної суми коштів з розрахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб; коштів, внесених ними готівкою в касу банку; на рахунки одержувачів коштів.

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Господарська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Економічна вигода – потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів – документ, що застосовується для реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів та інших касових документів.

Запаси – активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Збиток– перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємств, що втілюють у собі економічні вигоди.

Каса –приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Картковий рахунок – банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за спеціальними платіжними засобами.

Касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Касові документи – документи (касові ордери та відомості на виплату грошей, розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

Касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

План рахунків бухгалтерського обліку – перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденції рахунків) у бухгалтерському обліку.

Первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Податок на додану вартість – непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового кодексу.

Податковий кредит – сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду.

Прибуток– сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов’язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

Товари на комісії – товари, одержані в межах договорів комісії, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням особи без передачі права власності на такі товари.

[До змісту] [Наступне] [Попереднє]

[До змісту] [Попереднє]

Інформаційні джерела

Основні

1. Бухгалтерський облік в торгівлі : навч. посіб. / за ред. М. В. Кужельного. – К. : А.С.К., 2004. – 800 с.

2. Бухгалтерський облік в торгівлі : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2002.– 576 с.

3. Бухгалтерський облік на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування споживчої кооперації : навч. посіб. / за ред. В. О. Озерана. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2003. – 188 с.

4. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Г. І. Зима. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 656 с.

5. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства : навч. посіб. / за ред. Л. В. Нападовської. – К. : КНТЕУ, 2007. – 378 с.

 

Додаткові

6. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392 с.

7. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посіб. / Є. І. Свідерській. – К. : КНЕУ, 2005. – 233 с.

8. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап’юк. – К. : Знания-Прес, 2003. – 206 с.

9. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Каравела, 2008. – 208 с.

10. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 491 с.

11. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації : навч. посіб. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с.

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 11.07.1994 р. № 69 // Галицькі контракти. – 1998. – № 43. – С. 59–63.

13. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності : Наказ Міністерства економіки України від 22.05.2002 р. № 145 // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 76. – С. 28–56.

14. Облік у галузях виробництва і послуг : навч. посіб. / Ю. Д. Маляревський, М. С. Горнєва, Н. С. Пасенко, А. О. Касич. – Харків : ВД «Інжек», 2008. – 616 с.

15. Тематичний збірник нормативних документів з організації торговельної діяльності в Україні // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – С. 1–64.

[До змісту] [Попереднє]

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.013 с.)