БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКСПЕРТИЗА
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКСПЕРТИЗАКафедра ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Вчена рада економічного факультету, протокол №___ від « ___________ » 2012 р. Голова Вченої ради, декан факультету,   _________________ проф. В.Д. Базилевич

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКСПЕРТИЗА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів юридичного факульткту за напрямом правознавство

Для денної і заочної форми навчання

  ПОГОДЖЕНО: науково-методична комісія економічного факультету протокол № ____ від «____________ » 2012 р.     Голова НМК _______________ доц. Т.М.Литвиненко        
СХВАЛЕНО: кафедра обліку та аудиту, протокол № _______від «________»_________2012 р.     В.о. зав. кафедри_________________ доц.Б.А.Засадний     Укладач: к.е.н., доц. Шарманська В.М.________________    

 

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік та експертиза »

Назва навчальної дисципліни

 

Укладач к.е.н., доц. Шарманська Валентина Миколаївна

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор: к.е.н., доц. Шарманська Валентина Миколаївна________

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Викладач(і): __________-________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2012р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

 

 


Вступ

Дисципліна «Бухгалтерський облік і експертиза» на ІУ курсі у 7семестрі в обсязі 50 годин, з них лекцій 26 год., самостійна робота 24 год., форма підсумкового контролю – залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни.Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування системи знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень

Навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з обліку, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи обліку для своєчасного інформаційного забезпечення керівництва організації та контролю за раціональним і ефективним використанням наявних ресурсів.

Головною метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, висвітленні основних завдань бухгалтерського обліку, його ролі та значення у формуванні інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Особливістю оволодіння знаннями з бухгалтерського обліку є набуття навичок самостійного виконання завдань, складання первинних документів, облікових регістрів і звітності, їх належної обробки і оформлення результатів роботи.

Предмет навчальної дисципліни:Методологія і організація бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи.

Вимоги до знань та вмінь.Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

· визначати предмет і метод бухгалтерського обліку;

· аналізувати нормативно-методичну базу бухгалтерського обліку;

· формулювати господарські операції;

· складати постанову на призначення судово-бухгалтерської експертизи;

· визначати законність та юридичну силу первинних документів;

· читати інформацію у регістрах синтетичного і аналітичного обліку;

· формувати схеми документообороту;

· складати і вміти читати фінансову звітність суб’єкта господарювання;

· аналізувати показники фінансової звітності.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схеміосвітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Бухгалтерський облік і аудит як галузь знань економіки пов’язана з багатьма науками: філософією, соціологією, психологією, економічною теорією, статистикою. Міжпредметні зв’язки бухгалтерського обліку та аудиту з іншими науками дають змогу глибше пізнати економічні факти, явища, процеси.

Форма проведення занять: лекції. В лекціях передбачено: розкрити основні теоретичні проблеми курсу; показати застосування основних понять і категорій бухгалтерського обліку та аудиту в конкретній практиці їх використання. Для успішного оволодіння навчальним курсом студент повинен не лише обов’язково відвідувати аудиторні заняття, але й самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану нормативну літературу та рекомендовані навчальні посібники.

Порядок оцінювання знань, умінь та навичок студентів при кредитно-модульній системі організації навального процесу з дисципліни «Бухгалтерський облік і експертиза »

Система контролю знань та умови складання іспиту

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з оцінок 3 модулів та складання заліку .

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за національною та 100 - бальною шкалою.

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок у балах за роботу протягом семестру (1-3 модулі)та оцінки, отриманої на заліку.

Співвідношення балів, отриманих за роботу впродовж семестру та на заліку, складає 60:40.

Підсумкова оцінка за 100 бальною шкалою переводиться за шкалою відповідності, наведеною у заліковій відомості, у оцінку за національною 4-х бальною шкалою та оцінку за шкалою ECTS.

Залік проходить у письмовій формі.

Студент не допускається до заліку, якщо кількість балів, одержаних за модулі 1-3 впродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів на іспиті в сумі не перевищуватиме 59 балів.

 

Шкала відповідності 100-бальної та національної шкали оцінювання

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
1 – 59 незадовільно

 

Графік модульного та семестрового контролю

 

№ навчального тижня Теми № модуля
Теми 1-6   Модуль 1
Теми 7-12   Модуль 2
Теми 1-12 (всі теми курсу)   Модуль 3
За розкладом сесії Теми 1-12 (всі теми курсу)   Модуль 4

 

2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

№ п/п Номер теми Кількість балів (мінімальна та максимальна) за: Загалом балів (мін-макс.)
Активність на семінарах1 Виконання аналітичних вправ та творчих завдань2 Модульна контрольна робота 3
  Модуль І
1. № 1-6 2-5 2 - 5 2- 10 6 – 20
Модуль ІІ
2. №7-12 2 – 5 2 – 5 2 – 10 6 – 20
Модуль ІІІ
3. №1-12 Виконання та захист письмової комплексної самостійної роботи 4 2 - 20
Разом за модулі 14 - 60
4. №1-12 Іспит5 2 - 40
Загалом з дисципліни 14 - 100

1 Оцінка за активність на семінарах виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виступи та доповнення за питаннями семінару, фіксовані виступи, презентації, участь у дискусіях, написання мініконтрольних робіт за поточною темою.

2 Оцінка за виконання аналітичних вправ та творчих завдань виставляється як середньоарифметична з оцінок на всіх заняттях модуля за: виконання аналітичних завдань та творчих вправ; розв’язання кейсів.

3 Оцінка за модульну контрольну роботу визначається шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань контрольної роботи, відповідно до її структури. Ціна окремого питання або завдання та максимальна кількість балів за роботу в цілому вказується безпосередньо у роздаткових матеріалах контрольної роботи за варіантами.

4 Оцінка за письмову комплексну самостійну роботу виставляється з урахуванням якості та повноти виконання з урахуванням вимог, наведених у спеціальному завданні.

5 Оцінка за іспит виставляється шляхом підсумовування балів, отриманих за окремі види завдань екзаменаційного білету, відповідно до його структури.

Екзаменаційна робота, за структурою білету складається з таких завдань, кожне з яких має відповідну оцінку в балах:

- теоретичне питання – 10 балів;

- тести – 10 балів;

- практичне творче завдання – 10 балів;

- категорії – 10 балів.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

 

№п/п   Назва теми Кількість годин
Разом Лекційних Самостійна робота
Модуль 1.Теоретичні основи бухгалтерського обліку
1. Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку
2. Тема 2. Розуміння про рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис
3. Тема 3. Бухгалтерський баланс та його значення
4. Тема 4. Бухгалтерська фінансова звітність
Модуль 2. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку
5. Тема 5. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку
6. Тема 6. Документація господарських операцій як джерело інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи      
7. Тема 7. Інвентаризація і методика її проведення
8. Тема 8. Техніка і форми бухгалтерського обліку
9. Тема 9. Облікова політика підприємства
Модуль 3. Основи судово-бухгалтерської експертизи
10. Тема 10. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи
12. Тема 11. Організаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
13. Тема 12. Організація і особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи
  РАЗОМ:

 

Зміст дисципліни

 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

 

Теми контрольних робіт

 1. Предмет, метод і обєкти бухгалтерського обліку.
 2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх класифікація та призначення.
 3. Бухгалтерський баланс та йогог значення.
 4. Поняття та класифікація звітності.
 5. Види фінансової звітності та основний їх зміст.
 6. Документація господарських операцій як джерело інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи.
 7. Інвентаризація як спосіб фактичного контролю.
 8. Тактика проведення інвентаризації за завданням слідчого.
 9. Техніка і форми бухгалтерського обліку та його співвідношення з судово-бухгалтерською експертизою.
 10. Значення облікової політики підприємства для проведення судово-бухгалтерської експертизи.
 11. Методика комплексного економічного аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства та його місце у судово-бухгалтерській експертизі.
 12. Методи і моделі діагностики ймовірності можливого банкрутства.
 13. Аудит як форма незалежного фінансово-економічного контролю та використання його результатів у експертному дослідженні.
 14. Документальна ревізія, методика її проведення та її місце у виявленні та попередженні економічних правопорушень.
 15. Характеристика бухгалтерського обліку у контексті правового регулювання.
 16. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи.
 17. Організація судової експертизи в Україні.
 18. Вимоги до судових експертів таїх межі компетенції при використані показань свідків, звинувачуваних та інших матеріалів справи.
 19. Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії досудового слідства.
 20. Проведення бухгалтерської експертизи при розгляді кримінальної справи у суді.
 21. Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопорушення, господарське і цивільне виробництво, а також при проведенні виконавчих дій.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Судова експертиза -це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, що знаходиться у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду.

Первинна експертиза- це основний вид експертизи, під час проведення якої об’єкт досліджується вперше, проведення її передбачає виконання всіх потрібних заходів для прийняття рішень щодо об’єкта експертизи.

Основна експертиза- це експертиза, що повністю вирішує поставлені перед нею питання відносно справи, що розслідується.

Повторна експертиза – це експертиза, що призначається в разі порушення встановлених вимог і правил під час проведення первинної експертизи на вимогу замовника за наявності його обґрунтованих претензій до висновку первинної експертизи.

Додаткова експертиза- цеекспертиза, що призначається в разі суттєвої зміни попередніх обставин виконання проектів на час проведення експертизи на вимогу замовника експертизи.

Одноособова експертиза -це експертиза, яку проводить один експерт за конкретною справою.

Кoміcійна експертиза - це експертиза, яку проводить комісія, що складається з двох чи більш експертів однієї спеціалізації.

Однonpeдмemні експертизи –це експертизи, що досліджують один вид діяльності.

Комплексні експертизи –це експертизиякі досліджують питання, що відносяться до різних сфер спеціальних знань, але об'єднані однією справою.

Доброякісні документи – це документи , що правильно оформлені і вірно відбивають зроблену господарську операцію.

Недоброякісні документи – це документи які неправильно оформлені, що не відбивають дійсно зроблену господарську операцію чи відбивають її у перекрученому вигляді.

Документи, що відображають незаконні операції - це такі правильно оформлені документи, у яких зафіксовані операції, що не відповідають чинному законодавству чи нормативним дoкyмeнтaм.

Підроблені документи - це такі документи, у яких фальсифіковані їх реквізити , a також ті, у яких перекручено сам зміст господарської операції.

Мeтoд - це спосіб дослідження, що характеризується сукупністю прийомів і засобів, які визначають шлях наукового пізнання і встановлення істини.

Економічний аналіз - це вивчення системи показників, що характеризують господарську діяльність підприємств і організацій, яка передує прийняттю раціональних управлінських рішень.

Meтoд зустрічної перевірки - це зіставлення різних примірників того самого документа, примірники цих документів можуть бути отримані як від різних структурних підрозділів одного підприємства, так і від інших організацій, з якими підприємство має господарські зв'язки.

Meтoд взaємнoгo кoнтpoлю – це зіставлення різних документів і облікових даних, у яких прямо чи побічно відбивається операція, яка перевіряється. При цьому зіставлятися можуть дані різних видів обліку - бухгалтерського, оперативного і статистичного.

Судово-бухгалтерська експертиза - це дослідницький процес з метою збору доказів і пошуку істини в господарських правовідносинах для правильного їхнього вирішення правоохоронними органами.

Активи- ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Користувачі звітності -фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Принцип бухгалтерської обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Стаття- елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить Інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов’язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними .

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка чітко відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Прибуток- сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Не грошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Вилучення капіталу - зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості.

Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Амортизація- систематичний розподіл вартості основних засобів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Вартість, яка амортизується - первісна (або переоцінена) вартість основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Знос основних засобів - сума амортизації об'єкта основних засобів, накопичена з початку строку його корисного використання.

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією).

Основні засоби - матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що являють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу.

Первісна вартість - історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих) на дату придбання (створення) основних засобів.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Строк корисного використання - очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством, або обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує отримати від їх використання.

Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначеннямта умовами використання нематеріальнихактивів.

Дослідження- заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та тех­нічних знань

Нематеріальний актив -немонетарний актив, який не має матері­альної форми, може бути ідентифікований(відокремлений від підприємства) та утри­мується підприємством з метою викори­стання протягом періоду більше одного ро­ку (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Розробка -застосування підприємством результатів до­сліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконале­них матеріалів, приладів, продуктів, проце­сів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Запаси -активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їхвиробництва та реалізацію.

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодоякої існує впевненість про її неповернення боржником або позовний термін якої минув.

Дебітори -юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість– сума заборгованості дебіторів на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість -сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість -сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційногоциклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг- поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума поточної дебіторської заборгованостіза товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Список рекомендованої літератури

1. Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996р. № 254 К / 96-ВР.

2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07. 99р. № 996 - XIV.

3. Податковий Кодекс України.

4. Господарський процесуальний кодекс України, затверджений постановою Верховною Радою України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 28.12.1960 р. (із змінами і доповненнями).

7. Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений постановою Верховної Ради УРСР від 18.07.1963 р. (із змінами і доповненнями).

8. Закон України “Про аудиторську діяльність”. Затверджений постановою Верховної Ради України №3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (із змінами і доповненнями).

9. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ (із змінами і доповненнями).

10. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ (із змінами і доповненнями).

11. Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 06.06. 95р. № 218/95 - ВР.

12. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

13. МСФЗ.

14. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. № 88.

15. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджено наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69, із змінами і доповненнями.

16. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41 “Про затвердження переліку типових документів”.

17. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116, із змінами та доповненнями.

18. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із змінами і доповненнями).

19. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підручник. - К.: Видавнича компанія «Воля», 2004. – 656 с.

20. Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія. Підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2006. – 224 с.

21. Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 448с.

22. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. Підручник. Друге видання, перероблене і доповнене. – К.: Атіка, 2001. – 376 с.

23. Михеев С. Право и бухгалтерский учет. Харьков: Одиссей, 2000. - 352с.

24. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 400 с.

25. Поникаров В.Д. Судебно-учетная экспертиза. – Х.: РИО ХГЭУ, 1998. – 112 с.

26. Усач Б.Ф. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. – Львів, Каменяр, 1998. – 134 с.

27. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 268с.

28. Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. Навчально-методичний посібник. – К.,2006. – 254с.

29. Шарманська В.М., Шарманська С.О., Головко І.В. Судова бухгалтерія. Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 451 с.

30. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .Підручник.- К: «Знання», 2006. – 525с.

 

 

Кафедра ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО: Вчена рада економічного факультету, протокол №___ від « ___________ » 2012 р. Голова Вченої ради, декан факультету,   _________________ проф. В.Д. Базилевич

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКСПЕРТИЗА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів юридичного факульткту за напрямом правознавство

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.031 с.)